‫شْشام ثثَتی پَس، سیاهک کاسگش جْشهی‬‫سویٌاس آشٌايی تا تشًاهِ ثثت ًامّاي داهٌِ عوَهی سغح تاالي جذيذ، تْشاى، آرس ۰۹۳۱‬
‫فْشست بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬  ‫‪‬‬
‫‪ ‬اهىاى هشاسوت دس ساختاس تصو٘ن ساصٕ ‪ ICANN‬دس صَست ثبت ‪nTLD‬‬       ‫▪ حضوس نماینذۀ‌(گان) سجیستشی (های) شکل گشف...
‫‪ ‬جلَگ٘شٕ اص بِ هخاعشُ افتادى هٌافغ استشاتژٗه وشَس اص عشٗك:‬       ‫▪ ثبت دامنه های داسای اهمیت استشاتژیک بسیاس ص...
‫• شزٍع پذیزش ‪Application‬‬    ‫۰۲ دی ۰۹۳۱‬               ‫• 34 ‪ICANN‬‬                ...
‫تِ هٌظَس آهادگی تشاي حضَس هَثش دس ايي فشآيٌذ، اقذاهات صيش دس ۲ تخش داخلی ٍ تیيالوللی‬                  ...
‫فعالیتهای‌داخلی‌‬        ‫‪‬‬                         ‫‪ ‬تشى٘ل ت٘ن بشسسٖ ولوات ٍ ػباسات...
‫اقدام به ارايه درخواست ثبت ‪TLD‬‬ ‫هماهنگی‌منطقه‌ای‌يا‌ناحیه‌ای‌يا‌موضوعی‌‬        ‫)‪(GAC-IC‬‬‫ورود‌در‌مرحله‌هشد...
‫• تِ هٌظَس ثثت ‪ّTLD‬ايی کِ ساصهاىّا ٍ‬    ‫تهیه‌فهرست‌‬   ‫ٍصاستخاًِّا هايل تِ ثثت آى ّستٌذ.‬   ‫مورد‌تقاضا‬‫• ث...
:‫ درخواستها اس 2 فزآيند (روش) سيز هتأثز هیشوند‬           ‌                ‌ICANN ٓ‫ بِ ّ٘أت ه...
‫انواع توصیۀ کویتۀ هشورتی دولتی (‪(GAC Advice‬‬              ‫‪ ‬اجواع ‪ GAC‬در رد يک درخواست‬ ‫‪ ‬توصیۀ بز...
‫علل هورد قبول بزای طزح دعوی رسوی (‪(Objection‬‬‫‪ ‬شباهت ظاهزی سزدرگن‌کننده )‪(String Confusion Objection‬‬       ...
‫علل هورد قبول بزای طزح دعوی رسوی (‪(Objection‬‬    ‫‪ ‬حقوق عووهی هحدودکننده ‪(Limited Public Interest‬‬      ...
‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬  ‫در هورد شباهت ظاهزی سزدرگن کننده )‪(String Confusion Objection‬‬   ‫...
‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬       ‫‪ ‬در هورد حق قانونی )‪(Legal Rights Objection‬‬      ...
‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬       ‫‪ ‬در هورد حقوق عووهی هحدود کننده‬     ‫)‪(Limited Pub...
‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬   ‫‪ ‬حق اجتواعی )‪(Community Objection‬‬ ‫مًسسات داسای ًَیت مشتبط ب...
‫هزاحل عووهی بزرسی يک طزح دعوی (‪(Objection‬‬       ‫‪ ‬بشسسٖ شىلٖ/ اداسٕ هذاسن (41 سٍص)‬‫‪ ‬لبَل ٍ تثب٘ت ٗه ٗا چ...
‫بزخی اس اصول ههن هوثز در ‪: Limited Public Interest Objection‬‬            ‫‪ ‬ب٘اً٘ٔ جْاًٖ حمَق بشش (‪.)UDH...
‫بزخی اس اصول ههن هوثز در ‪: Community Objection‬‬          ‫‪ ‬آى اجتواع َّٗت هشخص داشتِ باشذ.‬      ‫‪ ...
‫دسصَستی کِ دسخَاستکٌٌذُ يک ًام داهٌِ پس اص دسيافت ّشذاس اٍلیِ )‪ّ (Early Warning‬وچٌاى ًسثت تِ اداهِ‬‫هسیش هصش تاشذ، هعاس...
‫تْیِ ٍ اسائِ:‬              ‫دوتش شْشام ثبَتٖ پَس‬         ‫‌‬‫عضَ ّیات هذيشُ ٍ هذيش اهَس تیيالولل س...
ICANN's new gTLD program, Managerial Review, بررسی برنامه پذیرش پسوندهای جدید اینترنتی از نگاه مدیریتی و حقوقی
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ICANN's new gTLD program, Managerial Review, بررسی برنامه پذیرش پسوندهای جدید اینترنتی از نگاه مدیریتی و حقوقی

606 views

Published on

بررسی برنامه آیکن برای توسعه پسوندهای عمومی دامنه های اینترنتی از نگاه مدیریتی و حقوقی

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICANN's new gTLD program, Managerial Review, بررسی برنامه پذیرش پسوندهای جدید اینترنتی از نگاه مدیریتی و حقوقی

 1. 1. ‫شْشام ثثَتی پَس، سیاهک کاسگش جْشهی‬‫سویٌاس آشٌايی تا تشًاهِ ثثت ًامّاي داهٌِ عوَهی سغح تاالي جذيذ، تْشاى، آرس ۰۹۳۱‬
 2. 2. ‫فْشست بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 3. 3. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 4. 4. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 5. 5. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 6. 6. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 7. 7. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 8. 8. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 9. 9. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 10. 10. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 11. 11. ‫بشخٖ ‪ّTLD‬اٖٗ وِ دسخَاست هٖگشدًذ:‬ ‫‪‬‬
 12. 12. ‫‪ ‬اهىاى هشاسوت دس ساختاس تصو٘ن ساصٕ ‪ ICANN‬دس صَست ثبت ‪nTLD‬‬ ‫▪ حضوس نماینذۀ‌(گان) سجیستشی (های) شکل گشفته دس ‪GNSO‬‬ ‫▪ حضوس نماینذۀ (گان) سجیستشاس (های) شکل گشفته دس ‪GNSO‬‬ ‫‪ ‬دس اخت٘اس لشاسگشفتي باالتشٗي سغح هذٗشٗت داهٌِ دس صَست ثبت ‪nTLD‬‬ ‫‪ ‬داخلٖ شذى تبادالت هالٖ اٗي حَصُ‬ ‫‪ ‬حفظ حمَق هالى٘ت هؼٌَٕ رًٕفؼاى داخل وشَس اص عشٗك:‬ ‫‌‬ ‫▪ ثبت دامنههایی که رینفعان داخلی دس موسد آنها داسای حقوق قانونیانذ.‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫▪ جلوگیشی اص ثبت دامنههایی که رینفعان داخلی داسای حقوق قانونی دس موسد‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫آنها حضوس داسنذ.‬
 13. 13. ‫‪ ‬جلَگ٘شٕ اص بِ هخاعشُ افتادى هٌافغ استشاتژٗه وشَس اص عشٗك:‬ ‫▪ ثبت دامنه های داسای اهمیت استشاتژیک بسیاس صیاد دس حوصههای:‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬ملی‬ ‫‪‬فشهنگی‬ ‫‪‬دینی/ مزهبی‬ ‫‪‬سیاسی‬‫▪ جلوگیشی اص ثبت دامنههای داسای اهمیت استشاتژیک دس هش یک اص حوصههای‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫فوق توسط کشوسها/ گشوهها / اشخاص حقیقی/ اشخاص حقوقی داسای منافع‬ ‫غیش همسو یا داسای تضاد منافع‬
 14. 14. ‫• شزٍع پذیزش ‪Application‬‬ ‫۰۲ دی ۰۹۳۱‬ ‫• 34 ‪ICANN‬‬ ‫اسفٌذ ۰۹۳۱‬‫• جلسات تصوینگیزی ‪ GAC‬در خصَص ًحَُ بزرسی‬ ‫• پایاى سهاى پذیزش ‪Application‬‬ ‫۴۲ فزٍردیي ۱۹۳۱‬ ‫• اعالم فهزست درخَاستها تَسط ‪ICANN‬‬ ‫۲۱ اردیبهشت ۱۹۳۱‬ ‫• شزٍع دٍرُ ‪Early Warning‬‬ ‫۰۶ رٍس‬ ‫• پایاى ههلت اعالم ًظز دٍلتها جهت تصوینگیشي‬ ‫فزصت‬ ‫۳۲ خزداد ۱۹۳۱‬ ‫پاسخگَیی‬ ‫داخلی ‪GAC‬‬ ‫‪GAC‬‬ ‫• پایاى دٍرُ ‪Early Warning‬‬ ‫۹ تیز ۱۹۳۱‬ ‫• 44 ‪ICANN‬‬
 15. 15. ‫تِ هٌظَس آهادگی تشاي حضَس هَثش دس ايي فشآيٌذ، اقذاهات صيش دس ۲ تخش داخلی ٍ تیيالوللی‬ ‫تشًاهِسيضي گشديذُ است.‬‫الصم تِ رکش است کِ تايیذ ّش ‪ TLD‬تِ هٌضلِ ٍسٍد دائوی آى تِ فضاي ايٌتشًت است ٍ تِ ّیچ عٌَاى‬‫اهکاى حزف آى اص ايٌتشًت ًخَاّذ تَد، لزا اص دست دادى فشصت دس ايي تاصُ صهاًی هیتَاًذ عَاقة‬ ‫جثشاىًاپزيش داشتِ تاشذ.‬ ‫‪ ‬فعالیتهای‌بینالمللی:‌‬ ‫‪ ‬افضاٗش لذست ًفَر دس ‪:GAC‬‬ ‫▪ تشکیل گشٍُ کشَسّاي اسالهی ‪GAC‬‬ ‫▪ افضٍدى يک عضَ اص سَي ساصهاى ‪( ECO‬تا تشکیل اتحاديِ فٌاٍسي اعالعات اکَ)‬ ‫▪ حضَس هستوش دس جلسات هٌغقِاي ٍ اصلی ‪ GAC‬جْت تشقشاسي استثاط تا سايش‬ ‫ًوايٌذگاى کشَسّا‬ ‫‪ ‬افضاٗش لذست تاث٘شگزاسٕ دس بذًِ ‪:ICANN‬‬ ‫▪ تشتیت ًیشٍي اًساًی جْت حضَس دس سايش تخشْاي ‪ICANN‬‬
 16. 16. ‫فعالیتهای‌داخلی‌‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬تشى٘ل ت٘ن بشسسٖ ولوات ٍ ػباسات حساس:‬ ‫▪ هتشکل اص تین کاسشٌاسی فٌی ٍ کاسشٌاسی حقَقی‬ ‫▪ تْیِ فْشست کلوات ٍ عثاسات حساس‬ ‫▪ اًتخاب کلوات ٍ عثاسات تسیاس هْن جْت ‪Apply‬‬ ‫‪ ‬الذاهات هشبَط بِ ‪:Early Warning‬‬ ‫▪ تْیِ فْشست هَسد اعتشاض ٍ اسائِ اعتشاض دس دٍسُ اٍلیِ‬‫▪ حضَس دس جلسات تصوینگیشي ‪ GAC‬تا ًیشٍي اًساًی هسلظ تِ تحثّاي حقَقی تیيالوللی جْت دفاع‬ ‫اص اعتشاضیِ‬ ‫‪ ‬الذاهات هشبَط بِ ‪:Apply‬‬ ‫▪ اًتخاب ‪ TLD‬هَسد ًظش‬ ‫▪ اخز قشاسداد تا گشٍُّاي هشاٍسُ تْیِ ‪Application‬‬ ‫▪ اسائِ ‪ Application‬دس صهاى هقشس‬ ‫‪ ‬آهادگٖ بشإ اسائِ ‪:Objection‬‬ ‫▪ تِ خذهت گشفتي ًیشٍي اًساًی هسلظ تِ تحثّاي حقَقی تیيالوللی جْت پیگیشي اعتشاضیِ‬
 17. 17. ‫اقدام به ارايه درخواست ثبت ‪TLD‬‬ ‫هماهنگی‌منطقه‌ای‌يا‌ناحیه‌ای‌يا‌موضوعی‌‬ ‫)‪(GAC-IC‬‬‫ورود‌در‌مرحله‌هشداراولیه‌و‌درصورت‌لزوم‌‬ ‫طرح‌دعوای‌حقوقی‬
 18. 18. ‫• تِ هٌظَس ثثت ‪ّTLD‬ايی کِ ساصهاىّا ٍ‬ ‫تهیه‌فهرست‌‬ ‫ٍصاستخاًِّا هايل تِ ثثت آى ّستٌذ.‬ ‫مورد‌تقاضا‬‫• ثثت ‪ّTLD‬ايی کِ ًسثت تِ ثثت آى تَسظ‬ ‫سايشيي حساسیت ٍجَد داسد.‬‫• هاًٌذ ‪ .islam‬تَسظ غیشهسلواًاى يا‬ ‫تهیه‌فهرست‌سیاه‬ ‫‪ .arabiangulf‬تَسظ عشبّا‬
 19. 19. :‫ درخواستها اس 2 فزآيند (روش) سيز هتأثز هیشوند‬ ‌ ‌ICANN ٓ‫ بِ ّ٘أت هذٗش‬GAC ‫تَص٘ٔ وو٘تٔ هشَستٖ دٍلتٖ ٗا‬ (GAC Advice On New gTLDs)ٖ‫آغاص پشٍسٔ حل اختالف پس اص عشح ٗه دػَٕ حمَلٖ سسو‬(The Dispute Resolution Procedure triggered by Formal Objection)
 20. 20. ‫انواع توصیۀ کویتۀ هشورتی دولتی (‪(GAC Advice‬‬ ‫‪ ‬اجواع ‪ GAC‬در رد يک درخواست‬ ‫‪ ‬توصیۀ بزخی اس دولتهای عضو در هورد عدم پذيزش يک درخواست‬ ‫‌‬‫‪ ‬توصیۀ ‪ GAC‬به عدم پذيزش يک درخواست هگز پس اس انجام اصالحات‬ ‫12 روس فزصت پاسخ بزای درخواستدهنده اس سهاى‬ ‫‌‬ ‫انتشار توصیهها توسط ‪ICANN‬‬ ‫‌‬
 21. 21. ‫علل هورد قبول بزای طزح دعوی رسوی (‪(Objection‬‬‫‪ ‬شباهت ظاهزی سزدرگن‌کننده )‪(String Confusion Objection‬‬ ‫‌‬‫‪ TLD‬مًسد دسخًاست بٍ یک ‪ TLD‬ثبت شذٌ یا دسخًاستشذٌ شباَت ظاَشی‬ ‫داشتٍ باشذ.‬ ‫‪ ‬حق قانونی )‪(Legal Rights Objection‬‬ ‫یک شخص دس مًسد ‪ TLD‬مًسد دسخًاست داسای حق قاوًوی اثبات شذٌ باشذ.‬
 22. 22. ‫علل هورد قبول بزای طزح دعوی رسوی (‪(Objection‬‬ ‫‪ ‬حقوق عووهی هحدودکننده ‪(Limited Public Interest‬‬ ‫‌‬ ‫)‪Objection‬‬ ‫‪ TLD‬مًسد دسخًاست با یکی اص َىجاسَا یا اصًل پزیشفتٍشذٌ بیهالمللی دس تقابل‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫قشاس گیشد.‬ ‫‪ ‬حق اجتواعی )‪(Community Objection‬‬‫‪ TLD‬مًسد دسخًاست با َىجاسَا یا اصًل پزیشفتٍشذٌ بخشی اص جامعٍ (جُاوی) دس‬ ‫‌‬ ‫تقابل قشاس گیشد.‬
 23. 23. ‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬ ‫در هورد شباهت ظاهزی سزدرگن کننده )‪(String Confusion Objection‬‬ ‫‪‬‬ ‫داسوذِ یکی اص ‪َ TLD‬ای مًجًد‬ ‫‪‬‬ ‫یکی اص دسخًاستکىىذگان ثبت ‪ TLD‬جذیذ‬ ‫‌‬ ‫‪‬‬ ‫ممکه است بٍ ششيع فشآیىذ ‪Contention Resolution Procedure‬‬ ‫‌‬ ‫بیاوجامذ.‬‫دسخًاستکىىذِ ثبت ‪ IDN ccTLD‬کٍ دسخًاست ثبت سا قبل اص‬ ‫‌‬ ‫‪‬‬ ‫دسخًاستکىىذگان ثبت ‪ TLD‬جذیذ اسائٍ دادٌ باشذ‬ ‫‌‬
 24. 24. ‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬ ‫‪ ‬در هورد حق قانونی )‪(Legal Rights Objection‬‬ ‫‌‬‫َش ریوفع داسای حق قاوًوی اثبات شذٌ دس مًسد آن عباست‬ ‫ماوىذ:‬ ‫‪ ‬اساهٖ تجاسٕ ثبت شذُ ٗا ثبت ًشذُ‬‫‪ ‬ساصهاىّإ ب٘يالذٍلٖ )‪ (IGO‬داسإ هؼ٘اسّإ ثبت ‪.INT domain name‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬
 25. 25. ‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬ ‫‪ ‬در هورد حقوق عووهی هحدود کننده‬ ‫)‪(Limited Public Interest Objection‬‬ ‫َش فشد بذين َش گًوٍ محذيدیت‬
 26. 26. ‫چه افزادی صالحیت طزح دعوی (‪ (Objection‬دارند؟‬ ‫‪ ‬حق اجتواعی )‪(Community Objection‬‬ ‫مًسسات داسای ًَیت مشتبط با َمان اجتماع‬ ‫‪ ‬ه٘ضاى شٌاخت جْاًٖ اص آى هَسسِ‬ ‫‪ ‬عَل هذت هَجَدٗت آى هَسسِ‬ ‫‪ ‬هستٌذات ثبتٖ دس ٗه وشَس ٗا ساصهاى ب٘يالوللٖ‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬داسإ اّذاف هشتبظ با هَضَع باشذ ٍ ....‬
 27. 27. ‫هزاحل عووهی بزرسی يک طزح دعوی (‪(Objection‬‬ ‫‪ ‬بشسسٖ شىلٖ/ اداسٕ هذاسن (41 سٍص)‬‫‪ ‬لبَل ٍ تثب٘ت ٗه ٗا چٌذ دػَٕ دس هَسد ٗه دسخَاست‬ ‫‪ ‬هزاوشُ ب٘ي عشف٘ي دػَٕ‬ ‫‪ ‬اًتخاب گشٍُ خبشُ‬ ‫‪ً ‬ظش اٍلِ٘‬ ‫‪ ‬صذٍس سإٔ ًْاٖٗ‬
 28. 28. ‫بزخی اس اصول ههن هوثز در ‪: Limited Public Interest Objection‬‬ ‫‪ ‬ب٘اً٘ٔ جْاًٖ حمَق بشش (‪.)UDHR‬‬ ‫‪ ‬ه٘ثاق ب٘يالوللٖ حمَق س٘اسٖ ٍ هذًٖ (‪)ICCPR‬‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬ه٘ثاق ب٘يالوللٖ سفغ ّش گًَِ تبؼ٘ض اص صًاى(‪)CEDAW‬‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬ه٘ثاق ب٘يالوللٖ حمَق فشٌّگٖ/ التصادٕ / اجتواػٖ‬ ‫‌‬ ‫‪ ‬ه٘ثاق ب٘يالوللٖ حمَق وَدواى‬ ‫‌‬‫‪ ‬ه٘ثاق ب٘يالوللٖ حمَق واسگشاى هْاجش ٍ اػضإ خاًَادٓ آًاى‬ ‫‌‬
 29. 29. ‫بزخی اس اصول ههن هوثز در ‪: Community Objection‬‬ ‫‪ ‬آى اجتواع َّٗت هشخص داشتِ باشذ.‬ ‫‪ ‬هذػٖ بِ سٍشٌٖ ًواٌٗذٓ ّواى اجتواع تلمٖ شَد.‬‫‪ ‬اثبات شَد ّواى ػباست بشإ آى اجتواع ح٘اتٖ تلمٖ هٖ‌شَد.‬‫‪ ‬دسخَاست بِ شىل آشىاسٕ با هٌافغ آى اجتواع دس تمابل باشذ.‬‫‪ ‬استباط لَٕ ب٘ي ػباست هَسد دسخَاست با شىلّإ ًَشتاسٕ‬ ‫‌‬ ‫هشسَم دس ّواى جاهؼِ ٍجَد داشتِ باشذ.‬
 30. 30. ‫دسصَستی کِ دسخَاستکٌٌذُ يک ًام داهٌِ پس اص دسيافت ّشذاس اٍلیِ )‪ّ (Early Warning‬وچٌاى ًسثت تِ اداهِ‬‫هسیش هصش تاشذ، هعاسضاى هیتَاًٌذ دس عَل فشآيٌذ اسصياتی ًامّاي داهٌِ دس دٍسُ هشخصی کِ تشاي ّویي هٌظَس دس ًظش‬‫گشفتِ شذُ است ًسثت تِ اقاهِ دعَي حقَقی )‪ (Objection‬تش علیِ آى دسخَاست اقذام ًوايٌذ. ّضيٌِ اقاهِ ّش دعَي‬ ‫حقَقی دس آيکي ۰۰۰۵ دالس تعییي گشديذُ است. هَاسديکِ هیتَاى ًسثت تِ آًْا عشح شکايت ًوَد تِ ششح صيش است:‬ ‫• دس ششايغی کِ ‪ TLD‬دسخَاست شذُ اص ًظش ظاّشي شثیِ تِ يک ‪ TLD‬هَجَد ٍ يا‬ ‫‪ TLD‬ديگشي تاشذ کِ دس دٍسُ جاسي هَسد دسخَاست قشاس گشفتِ است.‬ ‫تشابه‌ظاهری‬ ‫• دس صَستی کِ ‪ TLD‬دسخَاست شذُ هغايش تا حقَق قاًًَی هَجَد تشاي عشف‬ ‫اعتشاض کٌٌذُ تاشذ.‬ ‫حقوق‌قانونی‬ ‫• دس صَستی کِ ‪TLD‬دسخَاست شذُ هغايش تا ًُشمّا ٍ ٌّجاسّاي پزيشفتِ شذُ‬ ‫اخالقی ٍ ًظن عوَهی تاشذ کِ تحت اصَل قَاًیي تیيالوللی تِ سسویت شٌاختِ‬ ‫منافع‌عمومی‌‬ ‫شذُ است.‬ ‫• دس صَستی کِ هخالفت شذيذي تا دسخَاست ‪ TLD‬خاصی اص عشف تخش تضسگی اص‬ ‫جاهعِ ٍجَد داشتِ تاشذ کِ آى ‪ TLD‬خاص آى تخش سا ّذف قشاس دادُ است.‬ ‫جامعه‬
 31. 31. ‫تْیِ ٍ اسائِ:‬ ‫دوتش شْشام ثبَتٖ پَس‬ ‫‌‬‫عضَ ّیات هذيشُ ٍ هذيش اهَس تیيالولل ساصهاى ًظام‬ ‫‌‬ ‫صٌفی ساياًِاي کشَس‬ ‫هشاٍس ساصهاى فٌاٍسي اعالعات ايشاى‬‫ّوشاُ: ۶۲۶۶-۱۴۱-۳۱۹۰‬‫‪shahram@soboutipour.com‬‬ ‫دوتش س٘اهه واسگش جْشهٖ‬ ‫‌‬‫ًاية سيیس ّیات هذيشُ ساصهاى ًظام صٌفی ساياًِاي‬ ‫استاى کشهاى‬‫عضَ کویسیَى تذٍيي هقشسات ساصهاى ًظام صٌفی‬ ‫‌‬ ‫ساياًِاي کشَس‬‫ّوشاُ: ۷۹۴۲-۳۶۶-۳۱۹۰‬‫‪siamak@kargar.ir‬‬

×