‫ضْشام ثبَتی پَس‬‫سویٌاس آضٌايی با بشًاهِ ثبت ًامّاي داهٌِ ػوَهی سغح باالي جذيذ، تْشاى، آرس ۰۹۳۱‬
‫‪Internet Corporation for Assigned Names and‬‬        ‫)‪Numbers (ICANN‬‬                     ...
‫‪Internet Corporation for Assigned Names and‬‬           ‫)‪Numbers (ICANN‬‬‫ساختاس ‪ ICANN‬هتطکل اص تؼذادي سا...
‫ًامّاي داهٌِ )‪ (Domain Names‬يکی اص اجضاي هْن ٍ اسصضوٌذ‬      ‫‌‬                    ‫‌‬    ...
‫‌‬        ‫‌‬                ‫‌‬        ‫ًامّاي داهٌِ )‪ (Domain Names‬بِ دستِّاي صيش تقسین ...
‌        ‫آيکي دس سالْاي ۰۰۰۲ ٍ ۳۰۰۲ اقذام بِ پزيشش دسخَاستّاي‬        ،ُ‫تؼشيف پسًَذّاي جذيذ ايٌتشًتی ًوَد ...
‫دس حال حاضش بالغ بش ۰۱۲ هیلیَى ًام داهٌِ بِ‬              ‫ثبت سسیذُ است.‬‫ايي تؼذاد ًام داهٌِ هشبَط بِ ۲۲ ...
‫پس اص ۹ سال ٍقفِ، آيکي اص ابتذاي سال ۲۱۰۲ دٍس جذيذ پزيشش پسًَذّاي‬                            ...
‫‪‬دٍس جذيذ پزيشش دسخَاستّاي ‪ TLD‬بِ هذت ۳ هاُ اص طاًَيِ تا هاسس‬                            ...
‫فرآیىد راٌاودازی:‬  ‫‪‬‬
‫• شزٍع پذیزش ‪Application‬‬    ‫۰۲ دی ۰۹۳۱‬               ‫• 34 ‪ICANN‬‬                ...
‫تْیِ ٍ اسائِۺ‬            ‫دکتر شُرام ثبًتی پًر‬      ‫‌‬‫ػضَ ّیات هذيشُ ٍ هذيش اهَس بیيالولل ساصهاى‬ ...
A review on New gTLDs Program, Technical view, بررسی فنی برنامه پذیرش درخواست ثبت پسوندهای جدید اینترنتی
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A review on New gTLDs Program, Technical view, بررسی فنی برنامه پذیرش درخواست ثبت پسوندهای جدید اینترنتی

449 views

Published on

سمینار آشنايي با برنامه ثبت نام‌هاي دامنه عمومي سطح بالاي جديد، تهران، آذر ۱۳۹۰، نگاهی به برنامه آیکن برای افزایش پسوندهای اینترنتی از دیدگاه فنی، ارائه توسط دکتر شهرام ثبوتی پور

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A review on New gTLDs Program, Technical view, بررسی فنی برنامه پذیرش درخواست ثبت پسوندهای جدید اینترنتی

 1. 1. ‫ضْشام ثبَتی پَس‬‫سویٌاس آضٌايی با بشًاهِ ثبت ًامّاي داهٌِ ػوَهی سغح باالي جذيذ، تْشاى، آرس ۰۹۳۱‬
 2. 2. ‫‪Internet Corporation for Assigned Names and‬‬ ‫)‪Numbers (ICANN‬‬ ‫‌‬ ‫هَسسِ ايٌتشًتی ًامّا ٍ اسقام تخػیع يافتِ ايٌتشًتی )‪ (ICANN‬يک‬ ‫‌‬ ‫ضشکت غیش اًتفاػی است کِ دس سال ۸۹۹۱ بِ هٌظَس هذيشيت ًامّاي‬ ‫داهٌِ ٍ ‪ّIP‬اي ايٌتشًتی دس کالیفَسًیا آهشيکا تاسیس گشديذ ٍ دٍلت‬ ‫آهشيکا دس عَل سالْاي گزضتِ ٍظیفِ هذيشيت هٌابغ اغلی ايٌتشًت سا‬ ‫‌ ‌‬ ‫عی تفاّنًاهِّايی دس اختیاس ايي هَسسِ قشاس دادُ است.‬ ‫مدیریت‬ ‫مدیریت‬ ‫‌‬ ‫آدرسَای‬ ‫‪DNS‬‬ ‫‌‬‫وامَای دامىٍ‬ ‫‪IP‬‬‫‪Yahoo.com‬‬ ‫=‬ ‫34.2.03.27‬
 3. 3. ‫‪Internet Corporation for Assigned Names and‬‬ ‫)‪Numbers (ICANN‬‬‫ساختاس ‪ ICANN‬هتطکل اص تؼذادي ساصهاى صيش هجوَػِ )‪ (Supporting Organization‬کِ ّش‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫کذام بخطی اص ريًفؼاى ايٌتشًت سا تحت پَضص قشاس هیدٌّذ ٍ تؼذادي کویتِّاي فٌی ٍ هطَستی‬ ‫است.‬ ‫‌‬‫ّیات هذيشُ آيکي تشکیبی اص اػضاي اًتخابی تَسظ ّیات اًتخابکٌٌذگاى )‪،(NomCom‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫ًوايٌذگاى ساصهاىّاي صيشهجوَػِ )‪ ٍ (Liaisons‬اػضاي ًاظش )‪ (Observer‬اص کویتِّاي هطَستی‬ ‫است.‬‫)‪ Government Advisory Committee (GAC‬يا کویتِ هطَستی دٍلتی، هجوَػِ ًوايٌذگاى‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫دٍلتْا ٍ اػضاي ًاظش اص ساصهاىّاي بیيالذٍلی است کِ ًظشات دٍلتّا سا بِ غَست ًظش هطَستی بِ‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬‫ّیات هذيشُ آيکي اًتقال هیدّذ. دس سالّاي اخیش، بِ دلیل فطاسّاي بیيالوللی، ًقص هطاٍسُاي‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‪ GAC‬دس آيکي پشسًگتش ضذُ ٍ ّیات هذيشُ آيکي تَجِ بیطتشي بِ ًظشات دٍلتّا ًطاى هیدّذ.‬
 4. 4. ‫ًامّاي داهٌِ )‪ (Domain Names‬يکی اص اجضاي هْن ٍ اسصضوٌذ‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ايٌتشًت است کِ آدسسدّی ايٌتشًت سا هیسش هیساصد.‬ ‫ّش ًام داهٌِ تشکیبی اص يک ًام اًتخابی تَسظ خشيذاس آى ًام، بِ ػالٍُ‬ ‫‌‬ ‫يک پسًَذ )‪ (ext‬است کِ هجوَػاً ًام داهٌِ سا هیساصًذ.‬ ‫بِ پسًَذ ًام داهٌِ کِ دس حقیقت يک فضاي اختػاغی دس ايٌتشًت‬ ‫هحسَب هیگشدد، داهٌِ سغح باال )‪ (Top Level Domain‬گفتِ‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫هیضَد.‬ ‫ساختاس حقَقی کِ هذيشيت (ٍ هالکیت) يک ‪ TLD‬سا دس اختیاس داسد‬ ‫‌‬ ‫سجیستشي ًاهیذُ هیضَد کِ عی قشاسداد با آيکي، ايي هجَص بِ آى اػغاء‬ ‫‌‬ ‫هیگشدد.‬‫‪3rd-Level‬‬ ‫‪2nd - Level‬‬ ‫‪Top-Level‬‬‫‪- Registrant‬‬ ‫‪- Registrar‬‬ ‫‪- Registry‬‬‫‪- NS Record‬‬ ‫‪- Reseller‬‬ ‫‪- Root‬‬
 5. 5. ‫‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ًامّاي داهٌِ )‪ (Domain Names‬بِ دستِّاي صيش تقسین هیگشدًذۺ‬ ‫‌‬ ‫۱. داهٌِّاي ػوَهی )‪(gTLD‬ۺ داهٌِّايی کِ بشاي کطَس خاغی ًبَدُ ٍ‬‫‌‬ ‫‌‬ ‫ّوِ هیتَاًٌذ اص آًْا استفادُ کٌٌذ.‬ ‫‌‬ ‫۲. داهٌِّاي کطَسي )‪(ccTLD‬ۺ داهٌِّايی کِ هختع يک کطَس خاظ‬ ‫‌‬ ‫بَدُ ٍ بش اساس استاًذاسد ‪ ISO‬بشاي ّش کطَس يک پسًَذ ًام داهٌِ ۲‬ ‫حشفیِ اص پیص تؼشيف ضذُ دس ًظش گشفتِ ضذُ است.‬ ‫‌‬ ‫۳. اخیشاً اهکاى اسائِ ًام داهٌِ بِ صباىّاي غیش اًگلیسی تحت ػٌَاى ‪IDN‬‬ ‫دس ّش دٍ دستِ ‪ccTLD ٍ gTLD‬‬ ‫فشاّن ضذُ است.‬‫‪IDNs‬‬ ‫‪ccTLD‬‬ ‫‪gTLD‬‬ ‫.ایران‌‬ ‫‪.ir‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪.uk‬‬ ‫‪.net‬‬ ‫.امارات‌‬ ‫‪.de‬‬ ‫‪.org‬‬ ‫.مصر‌‬ ‫‪.ae‬‬ ‫‪.biz‬‬ ‫...‬ ‫‪.es‬‬ ‫‪.info‬‬ ‫…‬ ‫…‬
 6. 6. ‌ ‫آيکي دس سالْاي ۰۰۰۲ ٍ ۳۰۰۲ اقذام بِ پزيشش دسخَاستّاي‬ ،ُ‫تؼشيف پسًَذّاي جذيذ ايٌتشًتی ًوَد کِ عی ايي دٍ دٍس‬ ‫پسًَذّاي صيش بِ ايٌتشًت افضٍدُ ضذۺ‬Before 1998 .com .net .org + ccTLDs2000 Round .aero .biz .coop .info .museum .name .pro2003 Round .asia .cat .jobs .mobi .travel .tel
 7. 7. ‫دس حال حاضش بالغ بش ۰۱۲ هیلیَى ًام داهٌِ بِ‬ ‫ثبت سسیذُ است.‬‫ايي تؼذاد ًام داهٌِ هشبَط بِ ۲۲ پسًَذ ػوَهی‬‫)‪ ٍ (gTLD‬هجوَع توام پسًَذّاي کطَسي‬ ‫)‪ (ccTLD‬است.‬
 8. 8. ‫پس اص ۹ سال ٍقفِ، آيکي اص ابتذاي سال ۲۱۰۲ دٍس جذيذ پزيشش پسًَذّاي‬ ‫ايٌتشًتی سا آغاص هیًوايذ.‬ ‫باسصتشيي تفاٍت ايي دٍس با دٍسّاي قبلی ايي است کِ دس ايي دٍس هحذٍديتی بشاي‬ ‫تؼذاد دسخَاستّا، ًَع دسخَاستّا ٍ هاّیت دسخَاستدٌّذگاى دس ًظش گشفتِ‬ ‫ًطذُ است ٍ ّویي اهش باػث استقبال ضذيذ اص ايي اتفاق ضذُ است.‬ ‫‪‬پیشبیىی ارائٍ درخًاست بیش از ۰۰۵ پسًود عمًمی ي جغرافیایی‬ ‫‪‬پیشبیىی ارائٍ درخًاست بیش از ۰۰۰۱ پسًود تجاری )‪(Brand‬‬ ‫‪‬يريد پسًودَای عمًمی ‪ IDN‬برای ايلیه بار؛ وتیجٍ: پیچیدگی بیشتر مًضًع‬‫‪‬دير بعدی حداقل ۶ سال بعد است، بىابرایه رغبت برای شرکت در ایه فراخًان بسیار زیاد‬ ‫شدٌ است‬
 9. 9. ‫‪‬دٍس جذيذ پزيشش دسخَاستّاي ‪ TLD‬بِ هذت ۳ هاُ اص طاًَيِ تا هاسس‬ ‫۲۱۰۲ باص هیگشدد.‬ ‫‪ّ‬ضيٌِ اسصيابی دسخَاستّا تَسظ ‪ ICANN‬هؼادل با ۵۸۱ ّضاس دالس است‬ ‫ٍلی با احتساب ّضيٌِّاي تْیِ ‪ ،Application‬ايي هبلغ بِ حذٍد ۰۰۵ ّضاس‬ ‫دالس خَاّذ سسیذ.‬‫‪‬دس حال حاضش آخشيي ساٌّواي ضشکت دس فشاخَاى دسخَاست پسًَذّاي جذيذ ايٌتشًتی تحت ػٌَاى ‪New‬‬ ‫‪ gTLD Applicant Guidebook‬دس حذٍد ۰۵۳ غفحِ هٌتطش ضذُ است.‬ ‫‪‬پس اص پاياى هذت ضشکت دس فشاخَاى، دسخَاستّا ٍاسد هشحلِ اسصيابی هیگشدًذ.‬‫‪‬دس هشحلِ اسصيابی دس اٍلیي قذم يک پشٍسِ ّطذاس اٍلیِ )‪ (Early Warning‬بشاي ‪ GAC‬دس ًظش گشفتِ ضذُ‬‫است کِ بِ هذت ۰۶ سٍص اص تاسيخ اػالم فْشست ‪ّTLD‬اي دسخَاستی خَاّذ بَد ٍ عی آى ‪ GAC‬هیبايست ًظش‬ ‫خَد دس خػَظ آى دستِ اص ‪ّTLD‬ايی کِ دٍلتْا سٍي آىّا حساس ّستٌذ سا اػالم ًوايذ.‬‫‪‬دٍلت ايشاى ًیض اص ّناکٌَى فشغت داسد با تطکیل تینّاي کاسضٌاسی اقذام بِ آهادُ ضذى بشاي بشسسی‬ ‫‪ّTLD‬ا ًوايذ.‬ ‫‪‬صهاىّاي هْن ايي پشٍسِ دس جذاٍل غفحات بؼذ دسج ضذُ است.‬
 10. 10. ‫فرآیىد راٌاودازی:‬ ‫‪‬‬
 11. 11. ‫• شزٍع پذیزش ‪Application‬‬ ‫۰۲ دی ۰۹۳۱‬ ‫• 34 ‪ICANN‬‬ ‫اسفٌذ ۰۹۳۱‬‫• جلسات تصوینگیزی ‪ GAC‬در خصَص ًحَُ بزرسی‬ ‫• پایاى سهاى پذیزش ‪Application‬‬ ‫۴۲ فزٍردیي ۱۹۳۱‬ ‫• اعالم فهزست درخَاستها تَسط ‪ICANN‬‬ ‫۲۱ اردیبهشت ۱۹۳۱‬ ‫• شزٍع دٍرُ ‪Early Warning‬‬ ‫۰۶ رٍس‬ ‫• پایاى ههلت اعالم ًظز دٍلتها جهت تصوینگیشي‬ ‫فزصت‬ ‫۳۲ خزداد ۱۹۳۱‬ ‫پاسخگَیی‬ ‫داخلی ‪GAC‬‬ ‫‪GAC‬‬ ‫• پایاى دٍرُ ‪Early Warning‬‬ ‫۹ تیز ۱۹۳۱‬ ‫• 44 ‪ICANN‬‬
 12. 12. ‫تْیِ ٍ اسائِۺ‬ ‫دکتر شُرام ثبًتی پًر‬ ‫‌‬‫ػضَ ّیات هذيشُ ٍ هذيش اهَس بیيالولل ساصهاى‬ ‫‌‬ ‫ًظام غٌفی ساياًِاي کطَس‬ ‫هطاٍس ساصهاى فٌاٍسي اعالػات ايشاى‬‫ّوشاُۺ ۶۲۶۶-۱۴۱-۳۱۹۰‬‫‪shahram@soboutipour.com‬‬

×