Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Orthosurgery final

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Orthosurgery final

 1. 1. Комбинирано ортодонтско- хирургично лечение Гергана Георгиева, 5 курс, 14 група Марин Иванов, 5 курс, 14 група
 2. 2. Зъбно-челюстнo-лицеви аномалии и деформации  патологични взаимоотношения между челюстите, неправилно подредени зъби и лицеви дисхармонии  състояния, в които лицето е различно от нормалното  нарушени функции  неудовлетворяващ външен вид  психосоциални проблеми
 3. 3. Ортогнатична хирургия Раздел от лицево-челюстната хирургия, който третира лечението на зъбно-челюстнo-лицевите аномалии и деформации Коригира се, както лицевиият скелeт, така и покриващите го меки тъкани Ортодонтията има водеща роля в лечението на аномалиите в подреждането на зъбите и деформациите на отделната челюст; получава се балансирана и стабилна оклузия, но челюстно- лицевите диспропорции и дисхармонии не могат да се коригират Необходима е тясна колаборация между хирург, ортодонт, анестезиолог и други специалисти Мултидисциплинарен подход на лечение
 4. 4. ЕТИОЛОГИЯI. Генетично обусловениII. Придобити и обусловени от общи и локални факториIII. Неизвестна етиология и хипотеза за развитието им
 5. 5. Генетично обусловени Генетичните фактори са в основата на около10% от конгениталните деформации(болест наCrouzon,синдром на Pierre Robin, болест наPaget), като възможностите за прогноза саувеличени благодарение на създаденатаекспериментална фетална хирургия.
 6. 6. Придобити и обусловени от общи и локални фактори 1. Общи Вродени и предизвикани по време на раждането на ембриона Директни(амниотични увреждания) Индиретни(Rh несъвместимост, медикаменти, алкохол, наркотици, хипоксия) През време на растежа и развитието Общи и хормонални заболявания(увеличени/намалени хормони на растежа, възп.заболявания, общ дефект в растежа) Хранене(витамини, мин.соли, техника на хранене, консистенция на храната)
 7. 7. Придобити и обусловени от общи и локални фактори 2. Локални Деформиращи навици(смучене на пръсти, биберон;интерпониране на устни, език, устно дишане) Скелетни фактори(определят се от позиционни аномалии м/у скелетната основа на челюстта и алвеоларната кост) Невромускулни фактори(равновесие м/у мускулите на устните, бузите и езика;мускулни хипертрофии/атрофии, контрактури) Мекотъканни фактори(микроглосия, хипоглосия, микростомия) Зъбни фактори(аномалии в броя, формата и големината на зъбите;диспропорция м/у зъбите и челюстите) Травми(засягащи растежните зони, ТМС, зъби и околозъбни тъкани) Пародонтопатии(ранна загуба на зъби и алвеоларна кост)
 8. 8. Придобити и обусловени от общи и локални фактори 3. Неизвестна етиология Приет е полифакторният модел на Флаконер и Картър, според който заболяванията се дължат на натрупване на т.н. ’’малки дефектни гени’’ с праг, над който патологичните фактори от околната среда предизвикват тяхната експресия
 9. 9. КласификацияЗъбно-челюстнo-лицеви аномалии и деформации:- на отделните зъби- на отделната челюст- на съотношението на челюститеСпрямо трите равнини:- сагитални- трансверзални- вертикалниСпоред класификацията на Angle:- клас 1 – ортогнатични- клас 2 – ретрогнатични (подклас 1 – протрудирани г.фр.з, подклас 2 –ретрудирани фр.з. и на двете челюсти)- клас 3 – прогнатичниСпоред степента на изразеност – леки и тежкиСпоред локализацията – максиларни, мандибуларни и бимаксиларни
 10. 10. Класификация зъбно-челюстно-лицевите аномалии и деформации по МКБ от 1992, допълнена през 1997 1. Челюстно-лицеви аномалии с малоклузии - Значими аномалии в размера на челюстите – мандибуларна или максиларна хипер- и хипоплазия - Аномалии на челюстите спрямо базата на черепа – асиметрия, прогнатия(максиларна, мандибуларна), ретрогнатия(максиларна, мандибуларна) - Аномалии в съотношението между зъбните дъги – кръстосана захапка(предна, задна), дистална захапка, медиална захапка, отворена захапка(предна и задна), девиация, дълбока захапка и др. - Други заболявания, засягащи челюстите – едностранна кондиларна мандибуларна хипер- или хипоплазия
 11. 11. 2. Вродени морфологични малформации и аномалии на главата и лицето – лицева асиметрия, морфологични компресивни лицеви аномалии, хемифациална атрофия или хипертрофия и др.3. Други вродени малформации на черепните и лицеви кости – краниосиностоза, краниофациална дизостоза (болест на Crouzon), хипертелоризъм, мандибулофациална дизостоза (микрозомии – синдроми на Franceschetti, Treacher-Collins и Goldenhar или на първата и втората хрилни дъги) и др.4. Синдроми на вродени малформации, засягащи предимно лицевата област – синдром на Apert, синдром на Pierre Robin, синдром на Moebios, оро-фацио-дигитален синдром и др.
 12. 12. Мандибуларни деформации
 13. 13. ВидовеСпоред етиологиятаI. Конгенитални симетрични аномалииII. Придобити симетрични малформацииIII. Вродени и развиващи се асиметрични малформацииСпоред развитиетоI. Аномалии и деформации, потискащи мандибуларното развитиеII. Аномалии и деформации, водещи до мандибуларно преразвитие
 14. 14. Мандибуларна недостатъчност
 15. 15. Конгенитални симетричнианомалии Изразен ретрогнатизъм В резултат на нарушени ротационни движения по време на растежа на долната челюст.Наблюдава се нормална по форма мандибула с дистална захапка или тежко изразена микрогения. В резултат от дефицит на ментума в профил.Представя се с ретрузия в цялата област на брадата и нормални оклузални съотнощения между челюстите Синдром на Robin - Свързва се с проблеми в интраутеринното развитие,в резултат от продължително притискане на брадичката от стернума. Характеризира се с триадата:микрогения,глосоптозис,респиратор- на обструкция. ....
 16. 16. Конгенитални симетричнианомалии Мандибуларна микрогнатия В резултат от бикондларна хипоплазия или агнезия Сагитална мандибуларна недостатъчност- наблюдава се дефицит на брадата в профил.Профилът е конкавен,устната стълбица е негативна с прогнатен праг.Долната устна е под горните резци,които са протрудирани,а долните са наклонени лингвално.Често м/у тях има диастема или трема.Наблюдава се задълбочена ментолабиална гънка. Вертикална мандибуларна недостатъчност- разделя се на нисък и висок ъглов тип
 17. 17. Конгенитални симетричнианомалии 1. При ниския – растежът е по-изразен в хоризонталната равнина. Във фас лицето е квадратно, устата е широка, дълбока захапка.В профил – задълбочена ментолабиална гънка. Брадата се позиционира пред устните поради дефицит в супраапикалната мандибуларна кост. Скъсена долна лицева трета,намалена предна лицева височина, увеличена задна. 2. При високия – растежът е повече вертикален със задна ротация. Лицето е издължено, разстоянието м/у крилата на носа е намалено и върхът му проминира. Горните резци са протрудирани и има задълбочено зъбно покритие. Брадата е малка и скосена назад. Увеличена е предната лицева височина за сметка на задната.
 18. 18. Конгенитални симетрични аномалии Кондиларна агнезия на двата кондила Води до изразена прогресивно недоразвита височина на долната лицева трета. Може да е в резултат от въздействия в мезенхима, които да доведат до отпадане на индуктивни или други клетъчно-медиирани процеси, определящи концентрацията на хондробластите, формиращи ставните израстъци.
 19. 19. Придобити симетрични малформацииСвързани са с възпалителни заболявания илиостра травма в ТМС(случаи на ювениленревматоиден артрит или неправилно лекуванибикондиларни фрактури с дислокации могат даразрушат ставните израстъци). Това води доизразен ретрогнатизъм и проблеми в растежа,изразяващи се в загуба на задна лицева височина.
 20. 20. Вродени и прогресивно развиващи се асиметрични малформации Микрозомии Наричат се още латерофациални цепнатини, познати като различни синдроми. Характеризират се с недоразвитие на костите и меките тъкани на половината лице с различна степен на изразеност. Често има липса на половината част от долната челюст, а понякога и на зигоматичната дъга.Наблюдава се ниска позиция на външното ухо, а понякога - пълна агнезия на ушната мида. Може да има и увреждане на лицевия нерв. .
 21. 21. Асиметрични придобити малформацииМогат да бъдат представени като едностраннамандибуларна хипоплазия в резултат на инфекцияили травма в първата декада от животаОстеомиелит в областта на клона - води доизоставане в растежа, аномална форма на кондила имандибуларна ретрузия – брадата е по-назад оталвеоларния израстък! Изкривяването е много по-изразено в долния ръб на челюстта. Инфекция в средното ухо – води до лезия накондила и нарушен лицев растеж. Темпоромандибуларна анкилоза – възникнала вдетството, води до постепенна пълна невъзможноств движенията на ДЧ и потиска нейният растеж.Причини – травма на proc.condylaris илиинфекциозна етиология –вторична от отитис медиаили мастоидит. При едностранна анкилоза сенаблюдава скъсена долна трета на лицето, малканедоразвита и изместена към болната страна ДЧ, апри двустранна-’’птиче лице’’.
 22. 22. Мандибуларно преразвитие
 23. 23. Конгенитални симетрични малформации Мандибуларен прогнатизъм Може да бъде свързан с малформационен синдром или да се появи изолирано. Характеризира се със сагитален мандибуларен свръхрастеж. Води до : Промяна в пропорциите на цялата долна лицева трета Конкавен профил Позитивна устна стълбица Изгладена ментолабиална гънка Долната челюст е напред,брадата проминира и ментоцервикалното разстояние е увеличено. Наблюдава се изразена обърната дълбока захапка във фронта,лингвална инклинация на долните резци и задна кръстосана захапка. Отчита се увеличена дължина на ДЧ и трети клас по Angle. Долната трета е увеличена за сметка на предна мандибуларна височина. . . .
 24. 24. Конгенитални симетрични малформации Прогения Характеризира се с протрузия на брадата при нормални съотношения между челюстите. Наблюдават се : Масивна, прекалено дълга и извита надолу брада. Увеличена долна лицева трета за сметка на предната мандибуларна височина. .
 25. 25. Конгенитални симетрични малформации Вертикално мандибуларно преразвитие Наблюдава се увеличена субапикална база в предната част на ДЧ, свързано понякога със свръхерупция на долните резци. Често е част от синдрома на “дългото лице”. Характеризира се с Удължена долна трета на лицето Голямо отстояние м/у горната и долна устна във физ.покой Скъсен клон и удължена предна височина на ДЧ
 26. 26. Конгенитални симетрични малформации Билатерална масетериална хипертрофия Демонстрира се при оклузия на зъбите, при което се наблюдават контрахирани мускули. Проявява се предимно като козметичен дефект, но понякога може да има мускулни болки, главоболие и тризмус. Може да са въвлечени и птеригоидните мускули. Може да има скелетна аномалия, която е вторичен признак и се представя с преразвити в трансверзална посока мандибуларни клонове, а в областта на масетерите – свръхразвити мандибуларни ъгли.
 27. 27. Вродени и развиващи се асиметрични деформации Асиметричен мандибуларен прогнатизъм с хемихипертрофия на ДЧ Рядко срещано заболяване. Може да бъде свързано с уголемяване на други тъкани и органи от съответната страна. Първична причина – неравномерна регулация на развиващия се ембрион, рефлектиращо в/у развитието на ДЧ. Самостоятелно засегната мандибула – хемихипертрофията се свързва с макродонтия на постоянен молар/премолар от същата страна. Лицето изглежда уголемено от страната на увреждането. Меките тъкани на брадата са изместени леко към незасегнатата страна, а устният ъгъл е насочен надолу към засегнатата страна. Наблюдава се отворена захапка от засегнатата страна и максиларната равнина е приплъзната надолу. .
 28. 28. Вродени и развиващи се асиметрични деформации Асиметричен мандибуларен прогнатизъм с кондиларна хиперплазия Придобита хиперплазия на ТМС, водеща до асиметрия и прогнатизъм още в ранно детство. При едностранната кондиларна хиперплазия има удължаване на засегнатата шийка на ставната главичка с девиация на брадата към нормалната страна. Може да има мандибуларна протрузия Устната цепка е изместена надолу Изместване на средната линия на ДЧ, при което се развива латерална отворена захапка от засегнатата страна От незасегнатата страна може да има кръстосана захапка в страничния участък
 29. 29. Вродени и развиващи се асиметрични деформации Асиметрична мандибуларна протрузия с или без предна отворена захапка Причинява се от несиметрична хиперплазия на кондилите на ТМС. Представя се с ексцентрична двустранна мандибуларна протрузия и девиация на брадата и предна отворена захапка. В случаите без отворена захапка отново има различен свръхрастеж на кондилите. Наблюдава се мандибуларна протрузия,изместване на брадата и трети клас по Angle.
 30. 30. Вродени и развиващи се асиметрични деформации Асиметрична масетериална хипертрофия При нея единият масетер изпъква много повече при стискане на зъби. Мандибуларните промени са сходни с тези при билатералната форма, но едната страна е много по-развита. Проблемът е изцяло козметичен.
 31. 31. Горночелюстни аномалии и деформации
 32. 32. 1. Максиларна недостатъчност(хипоплазия, микрогнатия)- Хипоплазия на средната лицева трета, назомаксиларна хипоплазия- Неизвестна етиология – фетален алкохолен синдром, травми, хирургично лечение на цепки на устните и небцето- Асинхронно развитие между калварията и черепната основа- Ахондроплазия – голяма глава; проминираща фронтална и окципитална кост, тесен в основата си, чип и къс нос (изглежда като бутон); впечатление за удължена горна устна; компресия на горната челюст + сгъстен фронт- Лечение – максиларна остеотомия и ринопластика
 33. 33. 1.1 Супраапикална максиларна хипоплазия - Засяга се областта на горната челюст - Дефицит в областта на крилата на носа - Нарушена оклузия във фронта и кръстосана оклузия в страничния участък; сагитални и трансверзални отклонения - Компенсаторна протрузия на горните фронтални зъби и ретрузия на долните
 34. 34. 1.2 Вертикален максиларен дефицит (синдром на късото лице)- Квадратно лице; намалена предна лицева височина; увеличено разстояние между крилата на носа; намален назолабиален ъгъл; пациентът прилича на обеззъбен; долната устна изглежда по-голяма- Ръбцова или дълбока кръстосана оклузия във фронта; долната челюст е протрудирана; брадата проминира
 35. 35. 1.3 Назомаксиларна хипоплазия- Скъсяване и хипоплазия на носа и максиларната област- Профилът е конкавен; горната челюст е ретропозиционирана; псевдомандибуларен прогнатизъм; скъсена долна трета; къса и ретродирана горна устна; зигоматичната област е слабо развита; върхът на носа е подчертан; екзофталм- Предна, често и задна кръстосана оклузия- Ъглите SNA, АNB и съотношението AO:BO са намалени- 3 клас малоклузия по Angle- 4 групи назомаксиларна хипоплазия
 36. 36. 1.4 Латерален максиларен дефицит- Недостатъчност на средната лицева трета, която обхваща дентоалвеоларния сегмент, включва инфраорбиталната област и достига до зигоматичната; подчертана проекция на носа- Лечение – максиларна реконструкция с инфраорбитална и зигоматична аугментация
 37. 37. 1.5 Тотална хипоплазия на средната лицева трета - Засегната е цялата средна лицева трета, включително стените на орбитите и зигоматичните кости; повечето са вродени - Синдроми – Crouzon(най-леката форма), Carpentier, Pfeiffer, Saethre-Chotzen(междинни форми), Apert(най-тежката форма) - Засегнати са сводът и базата на черепа - Интракраниална хипертензия, умствено изоставане, екзофталм, ослепяване - 3 скелетен клас по Angle
 38. 38. Синдром на Crouzon – краниална синостоза, двустраненекзофталм със страбизъм, седловиден нос, максиларен дефицит,мандибуларен прогнатизъм
 39. 39. Синдром на Pfeiffer – краниосиностоза, хипопластична средналицева трета, мандибуларен прогнатизъм, екзофталм, частичнамекотъканна синдактилия на ръцете
 40. 40. Синдром на Apert – максиларна хипоплазия, екзофталм,седловиден нос и краниофациална дизостоза, мандибуларенпрогнатизъм и отворена захапка
 41. 41. 1.6 Асиметрия на средната лицева трета- Етиология – микрозомии, неопластични процеси, остеодистрофии, облъчване, травми, хирургични манипулации по време на растежа, цепки на небцето и устните- Болест на Ромберг
 42. 42. 2. Максиларно преразвитие(хиперплазия, макрогнатия) 2.1 Максиларна алвеоларна хиперплазия - дентоалвеоларно максиларно преразвитие и дентоалвеоларна протрузия; свръхрастеж на алвеолите във всички посоки, но в различна степен
 43. 43. 2.2 Премаксиларна протрузия- Дисхармония в скелетния растеж в резултат нарушен баланс във функционалната активност на езика и устните- Бимаксиларна алвеоларна протрузия- Расова особеност
 44. 44. 2.3. Вертикално максиларно преразвитие (синдром на дългото лице)- Конвексен профил; проминиращ нос; остър назолабиален ъгъл; удължена долна трета на лицето; брадата е в ретропозиция; висока усмивка- Предна отворена захапка; 2 клас малоклузия по Angle- Ъглите SNA, ANB и между SN и мандибуларна равнина са увеличени
 45. 45. 2.4 Тотално максиларно преразвитие- Промените са и в трите равнини- Сагитална равнина – конвексен профил, горната устна е напред, подчертана ментолабиална гънка, протрудирани горни фронтални зъби- Трансверзална равнина – разширена средна лицева част, диастеми и треми- Вертикална равнина – дълбоко припокритие- 2 клас малоклузия по Angle, ъглите SNA, ANB и съотношението AO:BO са увеличени
 46. 46. Диагностика, изследвания,лечение, наблюдение и оценка нарезултатите
 47. 47. 1. Първи мултидисциплинарен консулт, диагноза и съставяне на предварителен план на лечение 1.1 Анамнеза - Мотиви за консултацията и лечение - Лична оценка и очаквания - Психологично състояние на пациента
 48. 48. 1.2 Клинично изследване Във фас- Симетричност на двете лицеви половини- Пропорционалност между височините на трите лицеви етажа- Успоредност между линиите на зениците и устните ъгли- Назо-лабиални гънки – нормални, задълбочени или изгладени- Дължина на горната устна от основата на носа до точка стомион – при мъже 22+/-2 мм; при жени 20+/-2мм- Разстояние зъби – горна устна при физиологичен покой – от 1 до 4мм- Тип усмивка – ниска, средна или висока
 49. 49. В профил- Устна стълбица – позитивна, негативна или силно негативна (прогнатичен праг)- Билабиални отношения – нормални, лабиална инкомпетентност или плътен контакт- Супраментална гънка – нормална, задълбочена или изгладена- Мандибуларен ъгъл – нормален (120-125), намален или увеличен- Брада – нормална, преразвита или недоразвита
 50. 50. Интраорален преглед- Оценка на цялостното състояние на съзъбието- Оклузални отношения в централна оклузия- Небце – вид и дълбочина- Оглед на оралната лигавица, гингивата и пародонта- Изследване на езика – дължина, ширина и обем- Изследване на движението на долната челюст, гълтането и говора
 51. 51. 1.3 Рентгеново изследване- Интраорални ретроалвеоларни рентгенографии- Аксиални графии по Симпсън- Ортопантомографии- Фасова телерентгенография- Профилна телерентгенография- Компютърна томография
 52. 52. 1.4 Цефалометричен анализ на профилната телерентгенография1. Основни антропометрични точки и параметри – мекотъканни точки, костни точки, равнини, дължини2. Съотношения, с които се определя големината на челюстите3. Параметри, с които се определя сагиталното положение на челюстите4. Параметри, с които се определя вертикалното положение на челюстите5. Мекотъканни естетични показатели
 53. 53. 1.5 Биометричен анализ на ортодонтски модели - Анализ на зъбни дъги и оклузия - Анализ на очакваните оклузални отношения 1.6 Фотометричен анализ - Фасова фотоснимка – симетрия и пропорционалност на лицето - Профилна фотоснимка – профил (прав, конвексен или конкавен); скелетен клас (конвексност – 2 клас; конкавност – 3 клас)
 54. 54. 1.7 Предварително план на лечението
 55. 55. 1.8 Предоперативно ортодонтско лечение- Координират се размерите на горната и долната зъбни дъги; подготовка за стабилна и функционална оклузия след хирургичното лечение; начало на лечението – 2 години преди интервенцията- Създава се място за планираните интердентални остеотомии- Получените резултати трябва да позволяват хирургични реконструкции в пълен обем- Ортодонтското лечение трябва да приключи малко преди операцията- Прекалено дългото предоперативно ортодонтско лечение може да демотивира пациента
 56. 56. 1.9 Спомагателни хирургични намеси- За подпомагане на ортодонтското и хирургичното лечение- За елиминиране на рецидивните фактори- Санация на устната кухина; отстраняване на протетичните конструкции- Спомагателни хирургични намеси – екстракции на зъби, френулотомии, компактостеотомии, редукционни пластики на езика, разкриване, преместване и гермектомии на зъби зародиши
 57. 57. 2. Втори мултидисциплинарен консулт и окончателен план на лечение2.1 Окончателен план на лечение и избор на хирургичен метод- Осъществява се след предоперативната ортодонтска подготовка- Основава се на нов цефалометричен анализ, както и на анализ на новите зъбни модели и очакваните оклузални съотношения- Лабораторна хирургия на модели – за избор на най-подходящия хирургичен метод; изготвяне на оклузална хирургична плака 2.2 Подготовка на пациента за лечение и операция- Лабораторни и уредни изследвания; консултация със специалист- Информирано съгласие- Премедикация
 58. 58. 3. Хирургично лечение- Цели коригиране на скелетните диспропорции между челюстите, а оттам подобряване и на мекотъканните взаимоотношения, фукционална и стабилна оклузия- Осъществява се чрез мандибуларни, максиларни, бимаксиларни реконструкции и спомагателни хирургични намеси- Условия за успех – оптимален оперативен достъп и визуализация, пасивна мобилизация на фрагментите, добър костен контакт и васкуларизация, приложение на авто- или алотранцплантати, предпазване от увреждане на съдовете и нервите
 59. 59. Срокове за хирургични реконструкции- Повечето мандибуларни и максиларни аномалии и деформации се оперират след завършване на краниофациалния растеж(17-18 години)- При преждевременно срастване на черепните шевове хирургичното лечение започва по-рано – след втората година на детето; при по-слабо проявени деформации операциите се отсрочват до петата година- При темпоромандибуларна анкилоза операцията се осъществява до петата година.
 60. 60. ЛечениеI. Сегментни мандибуларни рекострукции. .II. Реконструкции на тялото на долната челюст. .III. Реконструкции на клона на долната челюст. .IV. Реконструкции в областта на ТМС. .V. Дистракционна остеогенеза. .VI. Ментопластика. .
 61. 61. 3.1 Мандибуларни ортогнатични реконструкции 3.1.1 Сегментни мандибуларни реконструкции- Предна субапикална мандибуларна остеотомия – алвеоларна протрузия, инклинация на предните зъби при мандибуларна прогнатия, 3 клас по Angle в областта на канините- Задна субапикална мандибуларна остеотомия – силно инклинирани вестибуларно или лингвално молари и премолари, затваряне на моларно или премоларно пространство и нивелиране на молари- Тотална субапикална мандибуларна остеотомия – 2 клас по Angle, увеличаване на долната лицева трета, отворена захапка
 62. 62. 3.1.2 Реконструкции на тялото на долната челюст - Предна остеотомия на тялото на долната челюст – предна кръстосана захапка при възрастни, 3 клас по Angle в областта на канините и нормална оклузия при моларите - Задна остеотомия на тялото на долната челюст – мандибуларен прогнатизъм
 63. 63. 3.1.3 Реконструкции на клона на долната челюст ЕКТРАОРАЛНИ МЕТОДИ - Екстраорална вертикална остеотомия – симетричен и асиметричен мандибуларен прогнатизъм с отстояние на долната челюст от 12 мм, вертикално скъсяване на клона и в някои случаи на мандибуларно преразвитие, увеличени гониални ъгли, отворена захапка и нормална горна челюст - Екстраорална остеотомия във форма на обърнато “L” – мандибуларно преразвитие, ретро- и микрогнатизъм - Екстраорална дъгова клонова остеотомия във формата на “C” – конгенитални хипоплазии на долната челюст, 2 клас по Angle, микрогнатия с хипопластични клонове, мандибуларно удължаване до 12 мм
 64. 64. ИНТРАОРАЛНИ МЕТОДИ- Интраорална вертикална остеотомия- Сагитална приплъзваща(split) остеотомия – мандибуларен прогнатизъм до 12 мм, както и при мандубуларна хипопластичност- Модифицираща сагитална остеотомия по Епкер
 65. 65. 3.1.4 Реконструкции в областта на ТМС- Кондилектомия – асиметричен мандибуларен прогнатизъм с хемихипертрофия на долната челюст- Реконструкция с експлантати- Артропластика с костно-хондрален автотрансплантат със запазен растежен център – темпоро-мандибуларна анкилоза, микрогнатия, липсващи или диспластични ставни израстъци- GAP - артропластика
 66. 66. 3.1.5 Дистракционна остеогенеза- Планирано, контролирано теглене върху кост от двете страни на кортикотомия или остеотомия, което позволява нейното удължаване чрез генериране на нова кост 3.1.6 Ментопластика- Чрез корекция на ментума се подобрява проекцията на долната лицева трета и естетиката на профила; авансирането и редукцията на брадата са възможни и в трите равнини; постигат се чрез хоризонтална остеотомия, а при аугментация и чрез имплатации на експлантати
 67. 67. 3.2 Максиларни ортогнатични реконструкции 3.2.1 Сегментни максиларни остеотомии- Еднофазова денто-осална остеотомия – при големи треми и диастеми на един до три зъба- Двуфазова денто-осална остеотомия – при множествени големи треми, диастема и 2 клас по Angle- Предна максиларна остеотомия – максиларен прогнатизъм, максиларен прогнатизъм с дълбока или отворена захапка, бимаксиларна протрузия- Задна максиларна остеотомия – преразвита вертикално дистална част на горната челюст и предна отворена захапка, едностранна кръстосана захапка
 68. 68. 3.2.2 Тотална максиларана реконструкция по Le For 1 тип- Горно репозициониране на максилата – вертикално преразвитие на горната челюст, гингивална усмивка, 2 скелетен клас по Angle- Сагитално удължаващо репозициониране на максилата- Долно репозициониране на максилата- Максиларно нивелиране – асиметрично съотношение на максилата към франкфуртската равнина- Сегментиран Le For 1 тип
 69. 69. 3.3 Бимаксиларни ортогнатични реконструкции- Индикации – лицеви асиметрии, предно- задни проблеми, вертикални и/или трансверзални деформации и др.- Извършва се първо реконструкция на максилата, а след това и на мандибулата
 70. 70. 4. Следоперативно наблюдение, лечение и оценка на резултатите- Непосредствен следоперативен период – мониторинг на общото състояние на пациента; медикаментозна терапия- Ранен следоперативен период – медикаментозно лечение и физиотерапия; рентгенов контрол- Изписване – инструкции към болния; ежеседмични контролни прегледи през първия месец- Отстраняване на междучелюстната имобилизация – клинично и рентгенологично изследване на заздравителния процес- Постоперативно ортодонтско лечение – от 2 до 6 седмици след реконструкцията; предотвратяване на рецидивите- След шестия месец и първата година – клинично, фотометрично и рентгенологично изследване- Естетична оценка – не по-рано от шестия месец
 71. 71. Библиография1. “Ортогнатична хирургия”, доц. д-р Антон Джоров, д.м.2. “Лицево-челюстна и орална хирургия”,проф. Радомир Угринов, д.м.н.3. “Ортодонтия”, проф. д-р Валентин Мутафчиев4. “Еssential of orthognathic surgery”, Johan P. Reyneke, MChD
 72. 72. Bird face

×