SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
สถานการณ์ปัญหา 
ครูพลกิต เป็นครูที่พึ่งมาบรรจุใหม่หลังจากที่รายการตัวต่อสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประจาจังหวัดที่สังกัดแล้วก็ไปรายงานตัวต่อโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนประจา จังหวัด ผู้อานวยการโรงเรียนมอบหมายให้ครูพลกิตสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ เป็นห้องเด็กเก่งด้วย ยิ่งทาให้ครูพลกิตรู้สึกไม่มั่นใจในการสอนว่าตนเองจะสามารถทาได้ดี หรือไม่และนักเรียนจะสนุกหรือสนใจในวิธีการสอนของตนเองหรือไม่ ที่สาคัญคือนักเรียน ห้องนี้มีลักษณะที่ชอบค้นคว้า หาความรู้ กิจกรรมที่เน้นให้ปฏิบัติได้ลงมือกระทา ฝึกคิดหรือ ที่ท้ายทายการทางานนักเรียนจะชอบมาก อีกทั้งยังเรียนพิเศษแบบเข้มข้นเนื้อหาในหนังสือ เรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้และทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาก่อนแล้ว แต่ที่สังเกตได้ชัดคือ นักเรียนจะแข่งกันเรียน ทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ซึ่งผู้อานวยการ โรงเรียนฝากความหวังไว้ที่ครูพลกิตเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องนี้ให้ได้
1 ครูพลกิตจะมีหลักในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพได้อย่างไร 
การเตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเรียนรู้ 
การเตรียม สื่อการเรียนรู้ 
การเตรียมสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้ 
การเตรียมผู้เรียน 
การดาเนินการ ตามบทเรียน 
หลักในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพอาจแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ
การเตรียมสื่อการเรียนรู้ 
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชา ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 3 ช่วง คือ 
- ช่วงก่อนการจัดการเรียนรู้ 
- ช่วงระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
- ช่วงหลังการจัดการเรียนรู้
การเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ครูพลกิตต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ ประกอบการเรียนหรือการทากิจกรรมในชั้นเรียนสาหรับผู้เรียน และต้องเหมาะ กับลักษณะของผู้เรียนด้วย เช่น วิทยาศาสตร์และภาษา ครูจะต้องเตรียมความ พร้อมของห้องปฏิบัติการเหล่านั้นให้สามารถใช้การได้ทั้งสิ่งดานวยความสะดวก ต่างๆ ดังเช่น แสงไฟ เครื่องเสียง ปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์ทดลองเฉพาะ เป็นต้น ให้ อุปกรณ์เหล่านั้นมีสภาพที่พร้อมใช้งานได้จริง
การเตรียมผู้เรียน 
เริ่มแรกครูพลกิตต้องสร้างแรงจูงใจก่อน โดยการจัดทาโครง เรื่องเนื้อหาให้ผู้เรียนศึกษาล่วงหน้า การแนะนากิจกรรมการเรียน หรือการให้ สารสนเทศที่สาคัญก่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้และทัศนคติที่ ดีต่อการเรียน โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือการทาให้ผู้เรียนใส่ใจ และสร้างความ ต้องการที่จะเรียนรู้จากสื่อหรือวิธีการที่ครูจัดไว้ในบทเรียน
การดาเนินการตามบทเรียน 
เริ่มบทเรียนจากการวางแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ก่อนหน้านี้ ประกอบกับ สื่อที่เตรียมมา การตั้งคาถาม เป็นเทคนิคที่ผู้สอนสามารถใช้ในการกระตุ้นความสนใจ เกี่ยวกับการเรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด ทั้งยังเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาความเข้าใจ ของผู้เรียนในขณะเรียนได้เป็นอย่างดี
2 ให้วิเคราะห์ว่าจะเลือกใช้สื่อหรือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใดจึงจะ สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ 
เนื่องจากนักเรียนในห้องนี้มีลักษณะที่ชอบค้นคว้า หาความรู้และชอบทา กิจกรรมที่ได้ฝึกคิดและมีความท้าทาย อีกทั้งยังเรียนพิเศษแบบเข้มข้น เนื้อหาใน หนังสือเรียนส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้และทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาก่อนแล้ว แต่ ที่สังเกตได้ชัดคือนักเรียนจะแข่งกันเรียน ทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบความสาเร็จ เท่าที่ควร ดังนั้น ควรจะเลือกใช้วิธี “การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ” มาแก้ไข ปัญหาดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การทางาน เป็นแบบกลุ่ม
ลักษณะสาคัญของการเรียนแบบร่วมมือมี ลักษณะดังนี้ 
1. มีการพึ่งพาอาศัยกับภายในกลุ่ม 
2. สมาชิกเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน 
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นา 
5. รับผิดชอบร่วมกัน 
6. เน้นผลงานของกลุ่ม 
7. สอนทักษะทางสังคม 
8. ครูคอยสังเกตและแนะนา 
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการทางานเพื่อประสิทธิผลของกลุ่ม
นางสาวศศิธร แซ่จิว 563050139-1 
นายเสฏฐวุฒิ เรืองบุญ 563050152-9 
นางสาวณัฐฐาพร บาอุ้ย 563050087-4 
จัดทาโดย 
อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร 
เสนอ

More Related Content

What's hot

Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Wuth Chokcharoen
 
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้
Aa-bb Sangwut
 
Chapter9 pdf
Chapter9 pdfChapter9 pdf
Chapter9 pdf
FerNews
 
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9
Kanlayanee Thongthab
 

What's hot (13)

Chapter 9
Chapter 9 Chapter 9
Chapter 9
 
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและ วิธีการจัดการเรียนรู้
 
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
บทท 9 (1) 2
บทท 9 (1) 2บทท 9 (1) 2
บทท 9 (1) 2
 
Chapter 9 pdf
Chapter 9 pdfChapter 9 pdf
Chapter 9 pdf
 
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
 
Chapter9 pdf
Chapter9 pdfChapter9 pdf
Chapter9 pdf
 
Chapter2 group
Chapter2 groupChapter2 group
Chapter2 group
 
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9
สถานการณ์ปัญหาบทที่ 9
 
1 chapter2
1 chapter21 chapter2
1 chapter2
 

Similar to นวัตกรรมบทที่ 9

บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__
บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__
บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__
N'Fern White-Choc
 
บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้
AomJi Math-ed
 
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Prakaidao Suebwong
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh
 

Similar to นวัตกรรมบทที่ 9 (20)

Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่ 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
 
บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__
บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__
บทท 9 การเล_กใช_ส__อแล_ว_ธ_การจ_ดการเร_ยนร__
 
บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้
บทที่9 การเลืกใช้สื่อแลัวิธีการจัดการเรียนรู้
 
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
Chapter 9 การเลือกใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้
 
การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษา
การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษาการเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษา
การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษา
 
Chapter9
Chapter9 Chapter9
Chapter9
 
Chapter9
Chapter9Chapter9
Chapter9
 
บทท 9 (1) 2
บทท 9 (1) 2บทท 9 (1) 2
บทท 9 (1) 2
 
Chapter9 การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษา
Chapter9 การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษาChapter9 การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษา
Chapter9 การเลือกใช้สื่อและวัสดุเพื่อการศึกษา
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
chapter 9
chapter 9chapter 9
chapter 9
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
Chapter 9
Chapter 9Chapter 9
Chapter 9
 
Chapter 9 pdf
Chapter 9 pdfChapter 9 pdf
Chapter 9 pdf
 
Chapter 9 pdf
Chapter 9 pdfChapter 9 pdf
Chapter 9 pdf
 
1414339429 chakeaw chapter9 (1)
1414339429 chakeaw chapter9 (1)1414339429 chakeaw chapter9 (1)
1414339429 chakeaw chapter9 (1)
 
Chapter9mii
Chapter9miiChapter9mii
Chapter9mii
 
Innovation chapter 9
Innovation chapter 9Innovation chapter 9
Innovation chapter 9
 
ระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
 

More from Setthawut Ruangbun

More from Setthawut Ruangbun (19)

นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
Minion and conic section
Minion and conic sectionMinion and conic section
Minion and conic section
 
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยสื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
 
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย
 
เศษส่วน
เศษส่วนเศษส่วน
เศษส่วน
 
งานบทที่ 3
งานบทที่ 3งานบทที่ 3
งานบทที่ 3
 
การนำเสนอ
การนำเสนอการนำเสนอ
การนำเสนอ
 
งานบทที่ 2
งานบทที่ 2งานบทที่ 2
งานบทที่ 2
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
นวัตกรรม
นวัตกรรมนวัตกรรม
นวัตกรรม
 
นวัตกรรม
นวัตกรรมนวัตกรรม
นวัตกรรม
 
วิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมวิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานกลุ่มวิชานวัตกรรม
งานกลุ่มวิชานวัตกรรมงานกลุ่มวิชานวัตกรรม
งานกลุ่มวิชานวัตกรรม
 

นวัตกรรมบทที่ 9