SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
บทททีี่่ 77 
นววััตกรรมททาางกกาารศศึกึกษษาา
สถานการณ์ปัญหา 
สถานการณ์ปัญหา 
(Problem-based learning) 
(Problem-based learning) 
กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ท่านเลือกและสร้างนวัตกรรมการเรียน 
รู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนทั้ง 3 แห่งคือ โรงเรียนเปรม 
สวัสดิ์ โรงเรียนมหาชัย โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ 
โรงเรียนเปรมสวัสดิ์ เป็นโรงเรียนทอี่ยู่ห่างไกล 
ความเจริญ ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่พอจะมี 
คอมพิวเตอร์ใช้บ้าง ซึ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนความ 
ต้องการของโรงเรียน คืออยากจะได้สื่อที่มาแก้ปัญหาการเรียนการ 
สอนที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น สื่อนี้ 
สามารถทำาให้เด็กเห็นสภาพเสมือนจริง(Realistic) และเหมาะสมกับ 
การศึกษารายบุคคล โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงอาจจะมี 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือ วีดิทัศน์ ประกอบอยู่ในสื่อนั้น เพื่อ 
สร้างความตื่นเต้นน่าสนใจ และสามารถย้อนทบทวนส่วนที่ต้องการได้ 
โดยไม่มีข้อจำากัด มีการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้
สถานการณ์ปัญหา 
สถานการณ์ปัญหา 
(Problem-based learning) 
(Problem-based learning) 
โรงเรียนมหาชัย ต้องการนวัตกรรมทสี่ามารถแก้ไข 
ข้อจำากัดด้านสถานที่และเวลา โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติเวิล์ดไวด์เว็บ 
ที่โรงเรียนมีอยู่ในการจัดสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการเรียนการ 
สอน สิ่งแรกที่ต้องมีคือการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าเรียน หลัง 
จากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาอาจเป็นการอ่านบนจอหรือโหลดเนื้อหาลง 
มาที่เครื่องของตนหรือสั่งพิมพ์ ทางเครื่องพิมพ์ เพื่อศึกษาภายหลังก็ได้ 
ผู้เรียนสามารถกำาหนดการเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed) เปิด 
โอกาสให้เลือกเรียนได้ตามสะดวก สามารถกำาหนดกรอบเวลาในการ 
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง คลอบ 
คลุมทั้งการเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning) และไม่ 
ประสานเวลา (Asynchronous Learning) และสามารถถามคำาถาม ทำา 
แบบฝึกหัด ทำารายงานกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้ 
เรียนคนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาทุก
สถานการณ์ปัญหา 
สถานการณ์ปัญหา 
(Problem-based learning) 
(Problem-based learning) 
โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ ต้องการออกแบบ 
นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้น 
เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็มีฐานความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีเครื่องมือ 
ที่สนับสนุนการร่วมมือกันแก้ปัญหา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างกันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถ 
นำามาใช้ได้ ในหลายบริบทเนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บาง 
กลุ่มชอบที่จะเรียนบนเครือข่าย บางกลุ่มชอบที่จะเรียนแบบมัลติมีเดีย 
และบางกลุ่มชอบที่จะสามารถนำาไปใช้เรียนได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็น 
ใต้ร่มไม้ หรือสถานที่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้เรียนรู้เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพได้
ภภาารกกิจิจ 
11 อธธิิบบาายคววาามหมมาายแแลละะจจำาำาแแนนก 
ปรระะเเภภทของสงิ่แแววดลล้้อมททาางกกาาร 
เคคเรรววีียยาามนหรมมูู้้าายของสงิ่แแววดลล้อ้อมททาางกกาารเเรรีียนรรูู้้ 
ตตาามแแนนวคอนสตรรัคัคตติวิสิสตต์์ 
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่พัฒนาตามแนว 
คอนสตรัคติวิสต์ เป็นการออกแบบที่ประสาน 
รวมกันระหว่าง “สอื่ (Media)” กับ “วิธีการ 
(Methods)” โดยการนำาทฤษฎีคอนสตรัคติ 
วิสต์ มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรวมกับสอื่ 
ซึ่งมีคุณลักษณะของสื่อและระบบสัญลักษณ์
ภภาารกกิจิจ 
ปรระะเเภภทของสงิ่แแววดลล้้อม 
ททาางกกาารเเรรีียนรรูู้้ 
1) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์ 
2) มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 
3) ชุดสร้างความรู้
22 วิเคราะห์เลือกใใชช้้นววัตัตกรรมกกาารเเรรีียนรรูู้้ 
ใใหห้้สอดคลล้้องกกัับบรริบิบทของโโรรงเเรรียียนททั้งั้ง 33 
แแหห่ง่งนโรีี้้งเรียนเปรมสวัสดิ์ 
สื่อที่ควรใช้ คือ มัลติมีเดีย เพราะ 
มัลติมีเดีย คือ ระบบการสื่อสาร ประกอบด้วย 
ข้อความ กราฟิก(Graphic) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวิดีทัศน์ (Video) 
เป็นต้น การใช้มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อ 
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำากิจกรรม รวมถึงดู 
สื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง สื่อต่าง ๆ ที่นำามารวมไว้ใน 
มัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วิดีทัศน์ จะช่วยให้เกิด
โโรรงเเรรียียน 
สื่อที่ควรใชเเทท้ คศศือบ สาาิ่งแลลววดัดัดล้อธมาาทตตาุุงการเรียนรู้ตาม 
แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพราะเน้นการสร้างความรู้ด้วย 
ตนเอง ด้วยการลงมือกระทำาที่ผ่านกระบวนการคิด 
และอาศัยประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ 
ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้างทางปัญญา มีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตโโ่อรกงงาเเรรเรียียียนนรู้ 
สอื่ที่ควรใช้คือ E-leaมมrnหหinาาgชช เัพัยราะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ 
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม 
การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ
33 จากประเภทของนววััตกรรมกกาารเเรรีียนรรูู้้ 
ใในนบทททีี่่ 77 ใใหห้น้นักักศศึกึกษษาาเเสสนอนววัตัตกรรม 
กกาารเเรรียียนรรู้ทู้ที่สี่สอดคลล้้องกกัับลลักักษณณะะววิชิชาา 
เเออกทที่นี่นักักศศึกึกษษาาจจะะปฏฏิบิบัตัติหิหนน้้าาทสี่อน พรร้อ้อม 
ททั้งั้งอธธิิบบาายเเหหตตุผุผล 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคลที่นำาเอาหลัก 
การของบทเรียนโปรแกรมและเครื่องช่วยสอนมา 
ผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองใน 
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล
และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะการเรียนที่ 
เป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 
2. ขั้นการเสนอเนื้อหา 
3. ขั้นคำาถามและคำาตอบ 
4. ขั้นการตรวจคำาตอบ 
5. ขั้นของการปิดบทเรียน 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม 
ขั้นตอนจากง่ายไปยาก หรือเลือกบทเรียนได้ และ 
ทำาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียน เพราะมีภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง และที่สำาคัญคือฝึกให้ผู้เรียน 
คิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งก็เป็นหลักของวิชาคณิตศาสตร์
เสนอ 
อ.ดร.อนุชา 
โสมาบุตร 
จัดทำา 
โดย 
นางสาวณัฐฐาพร บา 
อุ้ย 563050087-4 
นางสาวศศิธร แซ่จิว 
563050139-1 
นายเสฏฐวุฒิ เรืองบุญ 
563050152-9

More Related Content

What's hot

บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษาWanlayaa
 
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารKanlayanee Thongthab
 
Chapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
Chapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษาChapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
Chapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษาTeerasak Nantasan
 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)pimmeesri
 
Chapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง
Chapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดงChapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง
Chapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดงFame Suraw
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศครู อินดี้
 

What's hot (15)

Charpter7miii
Charpter7miiiCharpter7miii
Charpter7miii
 
1413315061 chapter7
1413315061 chapter71413315061 chapter7
1413315061 chapter7
 
Chapter7
Chapter7Chapter7
Chapter7
 
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
 
241203 chapter07
241203 chapter07241203 chapter07
241203 chapter07
 
บท7
บท7บท7
บท7
 
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารบทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 
Chapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
Chapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษาChapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
Chapter 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
 
บทที่ 6
บทที่ 6บทที่ 6
บทที่ 6
 
Chapter 7
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พิมพ์นิภา1 (1)
 
Chapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง
Chapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดงChapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง
Chapter 7 กลุ่มหนูน้อยหมวกแดง
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
575050184-1 _201701-learning environment analysis
575050184-1 _201701-learning environment analysis575050184-1 _201701-learning environment analysis
575050184-1 _201701-learning environment analysis
 
Chapter 6
Chapter 6Chapter 6
Chapter 6
 

Similar to นวัตกรรมบทที่ 7

บทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษาAomJi Math-ed
 
บทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษา
บทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษาบทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษา
บทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษาN'Fern White-Choc
 
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาpohn
 
Chapter 7 by โจโจ้ซัง
Chapter 7 by โจโจ้ซังChapter 7 by โจโจ้ซัง
Chapter 7 by โจโจ้ซังTannoi Tesprasit
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7Setthawut Ruangbun
 
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษาThamonwan Kottapan
 
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาKanatip Sriwarom
 
บทที่7 นวัตกรรมการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมการศึกษาบทที่7 นวัตกรรมการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมการศึกษาSattakamon
 
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาB'nust Thaporn
 
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5kruwaeo
 

Similar to นวัตกรรมบทที่ 7 (20)

บทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมทางการศึกษา
 
บทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษา
บทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษาบทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษา
บทท 7 นว_ตกรรมทางการศ_กษา
 
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
 
Chapter7
Chapter7Chapter7
Chapter7
 
Chapter 7 by โจโจ้ซัง
Chapter 7 by โจโจ้ซังChapter 7 by โจโจ้ซัง
Chapter 7 by โจโจ้ซัง
 
Chapter7
Chapter7 Chapter7
Chapter7
 
นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7นวัตกรรมบทที่ 7
นวัตกรรมบทที่ 7
 
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่7นวัตกรรมทางการศึกษา
 
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
 
บทที่7 นวัตกรรมการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมการศึกษาบทที่7 นวัตกรรมการศึกษา
บทที่7 นวัตกรรมการศึกษา
 
บทท 7
บทท 7บทท 7
บทท 7
 
Innovation chapter 7 p
Innovation chapter 7 pInnovation chapter 7 p
Innovation chapter 7 p
 
บทที่ 6new
บทที่ 6newบทที่ 6new
บทที่ 6new
 
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษาบทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
บทที่ 7 นวัตกรรมทางการศึกษา
 
Chapter7
Chapter7Chapter7
Chapter7
 
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
 
Inno present chapt7
Inno present chapt7Inno present chapt7
Inno present chapt7
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
Chapter 7
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
 
Chapter 7
Chapter 7Chapter 7
Chapter 7
 

More from Setthawut Ruangbun

นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9Setthawut Ruangbun
 
นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8Setthawut Ruangbun
 
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยสื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยSetthawut Ruangbun
 
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยSetthawut Ruangbun
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 
วิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมวิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 
งานกลุ่มวิชานวัตกรรม
งานกลุ่มวิชานวัตกรรมงานกลุ่มวิชานวัตกรรม
งานกลุ่มวิชานวัตกรรมSetthawut Ruangbun
 

More from Setthawut Ruangbun (17)

นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9นวัตกรรมบทที่ 9
นวัตกรรมบทที่ 9
 
นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8นวัตกรรมบทที่ 8
นวัตกรรมบทที่ 8
 
Minion and conic section
Minion and conic sectionMinion and conic section
Minion and conic section
 
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวยสื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
สื่อการเรียนรู้ ภาคตัดกรวย
 
ภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวยภาคตัดกรวย
ภาคตัดกรวย
 
เศษส่วน
เศษส่วนเศษส่วน
เศษส่วน
 
งานบทที่ 3
งานบทที่ 3งานบทที่ 3
งานบทที่ 3
 
การนำเสนอ
การนำเสนอการนำเสนอ
การนำเสนอ
 
งานบทที่ 2
งานบทที่ 2งานบทที่ 2
งานบทที่ 2
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรมงานนำเสนอวิชานวัตกรรม
งานนำเสนอวิชานวัตกรรม
 
นวัตกรรม
นวัตกรรมนวัตกรรม
นวัตกรรม
 
นวัตกรรม
นวัตกรรมนวัตกรรม
นวัตกรรม
 
วิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรมวิชานวัตกรรม
วิชานวัตกรรม
 
งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1งานนำเสนอ1
งานนำเสนอ1
 
งานกลุ่มวิชานวัตกรรม
งานกลุ่มวิชานวัตกรรมงานกลุ่มวิชานวัตกรรม
งานกลุ่มวิชานวัตกรรม
 

นวัตกรรมบทที่ 7

 • 2. สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหา (Problem-based learning) (Problem-based learning) กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ท่านเลือกและสร้างนวัตกรรมการเรียน รู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนทั้ง 3 แห่งคือ โรงเรียนเปรม สวัสดิ์ โรงเรียนมหาชัย โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ โรงเรียนเปรมสวัสดิ์ เป็นโรงเรียนทอี่ยู่ห่างไกล ความเจริญ ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่พอจะมี คอมพิวเตอร์ใช้บ้าง ซึ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ สำาหรับนักเรียนความ ต้องการของโรงเรียน คืออยากจะได้สื่อที่มาแก้ปัญหาการเรียนการ สอนที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น สื่อนี้ สามารถทำาให้เด็กเห็นสภาพเสมือนจริง(Realistic) และเหมาะสมกับ การศึกษารายบุคคล โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงอาจจะมี ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือ วีดิทัศน์ ประกอบอยู่ในสื่อนั้น เพื่อ สร้างความตื่นเต้นน่าสนใจ และสามารถย้อนทบทวนส่วนที่ต้องการได้ โดยไม่มีข้อจำากัด มีการประเมินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้
 • 3. สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหา (Problem-based learning) (Problem-based learning) โรงเรียนมหาชัย ต้องการนวัตกรรมทสี่ามารถแก้ไข ข้อจำากัดด้านสถานที่และเวลา โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติเวิล์ดไวด์เว็บ ที่โรงเรียนมีอยู่ในการจัดสภาพแวดล้อมและสนับสนุนการเรียนการ สอน สิ่งแรกที่ต้องมีคือการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าเรียน หลัง จากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาอาจเป็นการอ่านบนจอหรือโหลดเนื้อหาลง มาที่เครื่องของตนหรือสั่งพิมพ์ ทางเครื่องพิมพ์ เพื่อศึกษาภายหลังก็ได้ ผู้เรียนสามารถกำาหนดการเรียนได้ด้วยตนเอง (Self-directed) เปิด โอกาสให้เลือกเรียนได้ตามสะดวก สามารถกำาหนดกรอบเวลาในการ เรียนรู้ได้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง คลอบ คลุมทั้งการเรียนแบบประสานเวลา (Synchronous Learning) และไม่ ประสานเวลา (Asynchronous Learning) และสามารถถามคำาถาม ทำา แบบฝึกหัด ทำารายงานกลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้ เรียนคนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาทุก
 • 4. สถานการณ์ปัญหา สถานการณ์ปัญหา (Problem-based learning) (Problem-based learning) โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ ต้องการออกแบบ นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้น เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็มีฐานความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีเครื่องมือ ที่สนับสนุนการร่วมมือกันแก้ปัญหา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถ นำามาใช้ได้ ในหลายบริบทเนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บาง กลุ่มชอบที่จะเรียนบนเครือข่าย บางกลุ่มชอบที่จะเรียนแบบมัลติมีเดีย และบางกลุ่มชอบที่จะสามารถนำาไปใช้เรียนได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็น ใต้ร่มไม้ หรือสถานที่ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้เรียนรู้เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพได้
 • 5. ภภาารกกิจิจ 11 อธธิิบบาายคววาามหมมาายแแลละะจจำาำาแแนนก ปรระะเเภภทของสงิ่แแววดลล้้อมททาางกกาาร เคคเรรววีียยาามนหรมมูู้้าายของสงิ่แแววดลล้อ้อมททาางกกาารเเรรีียนรรูู้้ ตตาามแแนนวคอนสตรรัคัคตติวิสิสตต์์ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่พัฒนาตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ เป็นการออกแบบที่ประสาน รวมกันระหว่าง “สอื่ (Media)” กับ “วิธีการ (Methods)” โดยการนำาทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรวมกับสอื่ ซึ่งมีคุณลักษณะของสื่อและระบบสัญลักษณ์
 • 6. ภภาารกกิจิจ ปรระะเเภภทของสงิ่แแววดลล้้อม ททาางกกาารเเรรีียนรรูู้้ 1) สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตาม แนวคอนสตรัคติวิสต์ 2) มัลติมีเดียตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 3) ชุดสร้างความรู้
 • 7. 22 วิเคราะห์เลือกใใชช้้นววัตัตกรรมกกาารเเรรีียนรรูู้้ ใใหห้้สอดคลล้้องกกัับบรริบิบทของโโรรงเเรรียียนททั้งั้ง 33 แแหห่ง่งนโรีี้้งเรียนเปรมสวัสดิ์ สื่อที่ควรใช้ คือ มัลติมีเดีย เพราะ มัลติมีเดีย คือ ระบบการสื่อสาร ประกอบด้วย ข้อความ กราฟิก(Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีทัศน์ (Video) เป็นต้น การใช้มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำากิจกรรม รวมถึงดู สื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง สื่อต่าง ๆ ที่นำามารวมไว้ใน มัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วิดีทัศน์ จะช่วยให้เกิด
 • 8. โโรรงเเรรียียน สื่อที่ควรใชเเทท้ คศศือบ สาาิ่งแลลววดัดัดล้อธมาาทตตาุุงการเรียนรู้ตาม แนวคอนสตรัคติวิสต์ เพราะเน้นการสร้างความรู้ด้วย ตนเอง ด้วยการลงมือกระทำาที่ผ่านกระบวนการคิด และอาศัยประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ ใหม่ เพื่อขยายโครงสร้างทางปัญญา มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตโโ่อรกงงาเเรรเรียียียนนรู้ สอื่ที่ควรใช้คือ E-leaมมrnหหinาาgชช เัพัยราะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บ
 • 9. 33 จากประเภทของนววััตกรรมกกาารเเรรีียนรรูู้้ ใในนบทททีี่่ 77 ใใหห้น้นักักศศึกึกษษาาเเสสนอนววัตัตกรรม กกาารเเรรียียนรรู้ทู้ที่สี่สอดคลล้้องกกัับลลักักษณณะะววิชิชาา เเออกทที่นี่นักักศศึกึกษษาาจจะะปฏฏิบิบัตัติหิหนน้้าาทสี่อน พรร้อ้อม ททั้งั้งอธธิิบบาายเเหหตตุผุผล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการเรียนการสอนแบบรายบุคคลที่นำาเอาหลัก การของบทเรียนโปรแกรมและเครื่องช่วยสอนมา ผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองใน เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคล
 • 10. และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะการเรียนที่ เป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้ 1. ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 2. ขั้นการเสนอเนื้อหา 3. ขั้นคำาถามและคำาตอบ 4. ขั้นการตรวจคำาตอบ 5. ขั้นของการปิดบทเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม ขั้นตอนจากง่ายไปยาก หรือเลือกบทเรียนได้ และ ทำาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายการเรียน เพราะมีภาพ ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง และที่สำาคัญคือฝึกให้ผู้เรียน คิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งก็เป็นหลักของวิชาคณิตศาสตร์
 • 11. เสนอ อ.ดร.อนุชา โสมาบุตร จัดทำา โดย นางสาวณัฐฐาพร บา อุ้ย 563050087-4 นางสาวศศิธร แซ่จิว 563050139-1 นายเสฏฐวุฒิ เรืองบุญ 563050152-9