SlideShare a Scribd company logo

Сургалтын нэгэн арга

Д.Зоригтбаатар. Сургалтын нэгэн арга.

1 of 9
Download to read offline
“Сэтгэмж”
Цогцолбор сургууль
Зураг зүй, технологийн секц
Сэдэв: Сургалтын нэгэн арга ба түүний тухай
Илтгэл бичсэн: . . . . . . . . . . . . . . .У.Очирсүрэн
. . . . . . . . . . . . . . С.Түшигтулга
. . . . . . . . . . . .Д.Зоригтбаатар
Улаанбаатар 2014 он
Сургалтын нэгэн арга ба түүний тухай
Боловсролын шинэчлэлийн бодлогын нэг алхам болох багшийн заах арга
хандлагыг шинэчлэх, сурагчийн сурах хандлагыг өөрчлөх, багш сурагчийн
нөхөрсөг харилцааг бий болгох зэрэг асуудал нь яах аргагүй багш бидэнтэй
холбоотой асуудал юм.
“Сони” корпорацийг үндэслэгч Айко Морита «Хэрвээ хүнийг хийсэн
алдаагаар нь шившиг болгож, өсч өндийх ирээдүйн боломжийг нь үүрд хаах аваас,
тэр хүний ажилд хандах урам зориг нь насан туршдаа мохож, уг хүний өгч чадах
байсан бүхнийг алдана гэсэн үг » гэж хэлсэн нь өнөөдөр бид хүүхдийн сэтгэл
хандлагыг анхаарах нь чухал юм гэдгийг илтгэж байгаа юм.
Энэ шаардлагын үндсэн дээр багш сурагчдын эрэлт хэрэгцээг судлах,
оношлох, сэтгэлийг нь татах, өөрийг нь хэн болохыг хэн шиг болж болохыг
ухааруулах хэрэгтэй. Иймээс сургалтандаа ойлгоход хялбар дөхөм, сонирхол
татам идэвхитэй сургалтын аргуудыг сонгож, уйдаахгүй залхаахгүй, үе үе биш,
багш үргэлж сайн хичээлийг заах тал дээр багш өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй.
Ингэж чадваас суралцагчдад өөрийгөө илэрхийлэх, бүтээлч үйл ажиллагаанд
суралцах, бусдыг сонсох, юмсыг урьдчилан таамаглаж төсөөлж сурах, үүний үр
дүнд асуудлыг шийдвэрлэх, юмсыг олон талаас нь тунгааж бодох зэрэг амьдралын
турш хэрэгцээтэй олон төлөвшлийг олж авдаг байна.
Хүүхдийн төлөвшил гэдэг нь энгийн зүйлээс эхэлдэг. Багштайгаа мэндлэх,
хичээлдээ хандах хандлага, өөрийгөө илэрхийлэх зэргээс эхэлдэг бөгөөд энд
багш, сурагчдаас “Хичээлээ яаж заавал үр дүнтэй байх вэ?” гэсэн 6 асуулга бүхий
судалгааг авсан юм. Судалгаанд 11-р ангийн сурагчид оролцсоноос:
№ Асуулга Дийлэнх хариулт
1 Хичээл заадаг багш нар тань хичээлээ ихэвчлэн
ямар аргаар явуулдаг вэ?
Лекц, харилцан яриа
2 Хичээлийн явцад багш сурагчдын үйл ажиллагаа
илүү давамгайлдаг вэ?
Багш
3 Та нарын бодлоор хичээлүүд үйл ажиллагаа Мэдээлэл, хоёулаа
төвтэй юу, мэдээлэл төвтэй юу?
4 Та нар хичээлийн ямар аргаар явуулбал илүү үр
дүнтэй гэж бодож байна вэ?
Хөгжүүлэх сургалтын арга
5 Та нар сургалтын ямар арга мэдэх вэ? Ppt, багаар, сурагч багш
харилцан ярилцах
6 Хичээл зааж байгаа багш нар тань хичээлээ ямар
аргаар явуулсанаа хэлж өгдөг үү.
Хааяа, үгүй
Судалгааны хариултаас харахад багш нар нь ихэнхдээ мэдээлэл дамжуулж ,
өөрөө ярьж ,хааяа асууж ярилцаж хичээлээ заадаг гэж хариулсан байгаа бөгөөд
сурагчдад харилцан ярьж , өөрсдийг нь хөгжүүлэх сургалтын арга гэсэн хариултыг
ихэнх нь сонгосноор хичээлд хандах хандлагаа өөрчлөөсэй гэсэн санаа харагдаж
байна. Чи ямар арга мэдэх вэ? гэсэн асуултын хариултаас ( Би-сурагч багш болж
p.p.t цахим мэдээлэл ашиглаж зааж үзэх юмсан) гэсэн сонирхол нь ажиглагдаж
байна. Багш нараас авсан асуулгад 30 багш оролцсоноос:
№ Асуулга Дийлэнхи хариулт
1 Та хичээлээ голдуу сургалтын ямар аргаар
явуулдаг вэ?
Харилцан яриа тулгуур
дохионы
2 Таны явуулж буй хичээл тань ихэвчлэн мэдээлэл
төвтэй байдаг уу ? эсвэл үйл ажиллагааны төвтэй
байдаг уу?
Хоёулаа
3 Таны явуулж буй хичээлд тань багш сурагчийн үйл
ажиллагааны аль нь илүү давамгайлдаг вэ?
Багш
4 Та улиралд хэдэн удаа нээлттэй хичээл заадаг вэ? Нэг
5 Та нээлттэй хичээлээ ихэвчлэн ямар аргаар
заадаг вэ?
p.p.t багаар , бүтээлч
үйлийн , KWL, дасгалын
6 Та хичээлээ сургалтын ямар аргаар явуулснаа
сурагчдад хэлж танилцуулдаг уу?
Хааяа
Судалгааны хариултаас харахад багш нар ховор заах нээлттэй хичээлдээ сайн
бэлтгэж , бүтээлч аргуудыг хэрэглэж байгаа боловч өдөр тутмын хичээлдээ
ашигладаггүй болох нь ажиглагдлаа. Энэ шалтгааныг тодруулахад сургалтын
хөтөлбөрийн агуулгыг багтаах, дасгал бодлогыг шалгах, гэрийн даалгаварыг
шалгах зэргээр ачаалал их болохыг тайлбарлаж байгаа.
Энэ судалгаанаас харахад манай багш нарын эзэмшүүлэх ёстой агуулга нь
их байдаг учраас мэдлэгийг олгох, шалгах аргачлалаасаа салж чадахгүй байгаа нь
нэг талаас ачаалал өгч, нөгөө талаас сурагчдаар бие даалгах мэдлэгийг бүтээлгэх
үйл ажиллагааг бага хийлгэж байгаа нь ажиглагдлаа.
Өнөөдөр Боловсролын шинэчлэлийн бодлогын хүүхдэд эзэмшүүлэх 1
чадвар нь чадварт суурилсан мэдлэгийг олгох асуудал бөгөөд багш хандлагаа
өөрчлөн сурагч төвтэй хичээлийн технологийн үйлдлийг зөв ойлгон зөв
хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор гарч ирж байна.
Шавь төвтэй хичээлийн технологийн үндэс нь:
1. Бидний өмнө юу мэддэг ,чаддаг хүүхэд байна вэ гэдгийг оношлох
2. Сурагчдын хэрэгцээ сонирхлыг судлан тэр юу мэддэг, чаддаг болох хэрэгтэй
байна вэ гэдгийг тодорхой болгоход байна.
Дээрх эрэлт хэрэгцээнд хийсэн судалгааны үр дүнд сурагчдыг хэрэглээнд сургах ,
хөгжүүлэх , мэдлэг бүтээлгэх, өөрөөр нь үнэлүүлэх чадвар эзэмшүүлэх , давхар
хүмүүжил, төлөвшилд нөлөөлөх бөгөөд багш өөрөө ч хөгжих боломж харагдана.
Эндээс үзэхэд багш нарын хичээлийн технологийн асуудал сурагч шинэчлэх нь
өнөө үед зайлшгүй болсон бөгөөд олон жил хэрэглэсээр ирсэн багшийн үйл
ажиллагаа давамгайлсан уламжлалт хичээлийг өөрчлөх нь сурагчдын эрэл
хэрэгцээд нийцэх нь тодорхой болжээ .
Уламжлалт болон сурагч төвтэй хичээлийн харьцуулалт
Хичээлийн элемент Уламжлалт хичээл Сурагч төвтэй хичээл
Хичээлийн үндсэн үүрэг
зориулалт
Дээрээс тогтоосон
хугацаанд сурагчдад
ихээхэн хэмжээний
мэдлэг олгох
Сурагчдад бие дааж
сурах, бүтээлчээр сэтгэх
арга эзэмшүүлэх , тэднийг
нийгэмшүүлэх
Хичээлийн үндсэн
зорилго, зорилт
Шинжлэх ухааны их
хэмжээний мэдлэг олгох
сурагчдад коммунист
хүмүүжил олгох
Сурагчдад хэрэгтэй
мэдээлэл , мэдлэгийг бие
дааж олж авах арга барил
эзэмшүүлэх
нийгэмшүүлэх
Бүтэц, зохион байгуулалт
Тогтсон нэг бүтэцтэй :
өмнө үзсэнийг давтах
,шинэ мэдлэг олгох ,
бататгах, хянж шалгах
Бүтэц уян хатан нээлттэй
/тогтсон нэг загвар
байхгүй/
Хичээлд хамрах
сурагчдын тоо
Ижил насны тогтмол
тооны сурагчдыг хамран
сургадаг, жишээ нь , нэг
анги 35 сурагчтай
Янз бүрийн насны
сурагчид тухайн цагийн
хичээлд сонирхлоороо
орж ирдэг, сурагчдын тоо
заавал тогтмол байх
албагүй
Зарим /бодитоор
хэрэгждэг/
Сурагчдад шинжлэх
ухааны системтэй мэдлэг
олгох багш ярина сурагч
сонсоно гэсэн зарчим
үйлчилдэг
Сурагчид хэрэгтэй мэдлэг
туршлага олж авах ,
нээлттэй ардчилсан байх
, багш бага ярьж ,
сурагчид ихииг хийж
бүтээнэ гэсэн зарчим
хэрэгждэг
Багшийн үүрэг
Хичээлдээ сайн бэлдэж
зохион явуулах дээд
газраас баталсан
хөтөлбөрийн агуулгыг
бүрэн хэрэгжүүлэх
Багш мэдээлэл
дамжуулах үүрэгтэй
Нийгмийн болон
сурагчдын хэрэгцээг
судалсны үндсэн дээр :
а/сурагчдын заавал үзэх
болон сонгон үзэх
хөтөлбөр хийх б/хичээлээ
сайн бэлдэж бүтээлчээр
зохион явуулах
Багш судлаач-менежер
байх үүрэгтэй
Багшийн хэрэглэдэг арга
Тайлбарлан ярих ,
үзүүлэн таниулах,
бодлого бодуулах, дасгал
Сэдэлжүүлэх , сурагчдаар
эрэл хайгуул хийлгэх,
багаар ажилуулах ,
даалгавар өгөх, шалгаж
дүгнэх зэрэг
сурагчдаар мэдлэг
бүтээлгэх , өөрсдөөр нь
мэдлэг чадварыг нь
хянуулж үнэлүүлэх зэрэг
Багшийн сурган
хүмүүжүүлэх үйлдлийн
онцлог
Багш бүгдийг хийдэг
идэвхтэй субъект байна.
Багш нар сурагчдад
амжилттай суралцах
таатай нөхцлийг
бүрдүүлж сурагчдын
туслан зөвлөгч , хамтран
зүтгэгч байна.
Ээлжит хичээлийн
агуулгын а/хэмжээ б/шинж
в/хэрэглээ
а/олон шинжлэх ухааны
маш их хэмжээний
мэдлэг, б/онолын
шинжтэй хийсвэр мэдлэг
давамгайлсан в/ хэрэглээ
маш бага , сурагчдын
өдөр тутмын амьдралаас
хол
а/тийм их биш,
боломжийн б/практик
шинжтэй интеграци
мэдлэг чадвар
в/сурагчдын өдөр тутмын
амьдралтай холбоотой
Сурагчийн үндсэн үүрэг
Багшийг сонсох, багшийн
бүх шаардлагыг уг дуугүй
биелүүлэх
Өөрийн амьдрал
ирээдүйн ажил мэргэжилд
хэрэгтэй мэдлэг
туршлагыг өөрөө олж
авах идэвхи санаачлагтай
байх, бие даасан байх
бусдаас хараат бус
байна.
Сурагчийн сурах үйлийн
онцлог
Сурагчийн сурах үйл:
хуулбарлан дууриасан
шинжтэй бие даасан бус
Бүтээлч шинжтэй бие
даасан шинжтэй
Хяналт үнэлгээ
Зөвхөн багш бүх
сурагчдын мэдлэг
Багшийн хяналт үнэлгээ,
сурагчийн өөрийн хяналт

Recommended

Сургалтын технологи
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологиMuis-Orkhon
 
идэвхитэй суралцах 10 арга
идэвхитэй суралцах 10 арга идэвхитэй суралцах 10 арга
идэвхитэй суралцах 10 арга Haliun53
 
сургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэсургалтын арга гэж юу вэ
сургалтын арга гэж юу вэChimeg Tsetseg
 
багшлахуйн менежмент "Онолын удиртгал"
багшлахуйн менежмент "Онолын удиртгал" багшлахуйн менежмент "Онолын удиртгал"
багшлахуйн менежмент "Онолын удиртгал" Gb Gb
 
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольхүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг роль
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багшийн үүрэг рольbadmaa0614
 
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын аргаАсуудпал шийдвэрлэх сургалтын арга
Асуудпал шийдвэрлэх сургалтын аргаDavaasuren Davaadorj
 
анги удирдах урлаг
анги удирдах урлаганги удирдах урлаг
анги удирдах урлагydmaa
 
Багшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгБагшийн эрх үүрэг
Багшийн эрх үүрэгGuntulga
 

More Related Content

What's hot

Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээNew Mongol College of Technology
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)Tsuntsaga Ch
 
монгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахNyamzaya Gerelzaya
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛmngntsetseg_bsndorj2014
 
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжХичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
ОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГААОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГААЭнхтамир Ш
 
Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал
Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдалБагш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал
Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдалСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрzayaha
 
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньхувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньSosoo Byambaa
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааmnuser
 
илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
 
сайн багшийн шинж
сайн багшийн шинжсайн багшийн шинж
сайн багшийн шинжLuvsandorj Tsogdov
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslogDelger Nasan
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээMunkh Orgil
 

What's hot (20)

Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээИдэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
Идэвхтэй сургалтын арга ба явцын үнэлгээ
 
7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
 
101 arga
101 arga101 arga
101 arga
 
монгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлахмонгол хэлний хичээлийн лавлах
монгол хэлний хичээлийн лавлах
 
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛБАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
БАГШ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ: НИЙГМИЙН ШААРДЛАГА БА БОДИТ БАЙДАЛ
 
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмжХичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны удирдамжийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
 
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх ньрубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
рубрик ашиглан суралцагчдыг үнэлэх нь
 
Surah arga
Surah argaSurah arga
Surah arga
 
хөгжлийн төлөвлөгөө
хөгжлийн төлөвлөгөөхөгжлийн төлөвлөгөө
хөгжлийн төлөвлөгөө
 
ОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГААОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА
ОЮУТНЫ СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА
 
Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал
Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдалБагш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал
Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал
 
Багш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцаа
 
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөрурлагын үзлгийн хөтөлбөр
урлагын үзлгийн хөтөлбөр
 
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх ньхувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
хувь хүний ёс зүйд харил цаа нөлөөлөх нь
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
Багшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцааБагшийн ёс зүй харилцаа
Багшийн ёс зүй харилцаа
 
илтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
 
сайн багшийн шинж
сайн багшийн шинжсайн багшийн шинж
сайн багшийн шинж
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
 
мэндчилгээ
мэндчилгээмэндчилгээ
мэндчилгээ
 

Viewers also liked

хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйхэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйgganchimeg
 
eLearing and innovation, Цахим сургалт ба Инноваци
eLearing and innovation, Цахим сургалт ба ИнновациeLearing and innovation, Цахим сургалт ба Инноваци
eLearing and innovation, Цахим сургалт ба ИнновациTsetseg-Ulzii Yadamsuren
 
Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилга
Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилгаЦахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилга
Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилгаTsetseg-Ulzii Yadamsuren
 
Цахим Мэдлэг ба Цахим сургалт
Цахим Мэдлэг ба Цахим сургалтЦахим Мэдлэг ба Цахим сургалт
Цахим Мэдлэг ба Цахим сургалтTsetseg-Ulzii Yadamsuren
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестShidten
 
хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжилхүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжилBuka King
 

Viewers also liked (7)

сургалт ба хөгжил
сургалт ба хөгжилсургалт ба хөгжил
сургалт ба хөгжил
 
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйхэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүй
 
eLearing and innovation, Цахим сургалт ба Инноваци
eLearing and innovation, Цахим сургалт ба ИнновациeLearing and innovation, Цахим сургалт ба Инноваци
eLearing and innovation, Цахим сургалт ба Инноваци
 
Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилга
Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилгаЦахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилга
Цахим сургалтын чанарын хяналтын тогтолцоо санаачилга
 
Цахим Мэдлэг ба Цахим сургалт
Цахим Мэдлэг ба Цахим сургалтЦахим Мэдлэг ба Цахим сургалт
Цахим Мэдлэг ба Цахим сургалт
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжилхүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
 

Similar to Сургалтын нэгэн арга

JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньza tosontsengel L.Tsendiin neremjit 11 Jil
 
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньtumendemberel sandag
 
02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA
02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA
02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYAOpenEducationMongoli
 
баярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэлбаярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэлBadam Nasantogtoh
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлurangua85
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлbatbayarD
 
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015mngntsetseg_bsndorj2014
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2Yadmaa Vic
 
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдTsekeel Tsekee
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)mngntsetseg_bsndorj2014
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэtungalag
 
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)lxagvaochir_sh
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Odon Ch
 

Similar to Сургалтын нэгэн арга (20)

JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх ньJICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
JICA Төсөлт ажил хичээлийн судалгаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь
 
hogjil
hogjilhogjil
hogjil
 
илтгэл1122
илтгэл1122илтгэл1122
илтгэл1122
 
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих ньсайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
сайн хичээлийн туршлага дээр тулгуурлан багш ажлын байрандаа хөгжих нь
 
02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA
02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA
02. HEUTAGOGY - BADARCH , LKHAGVASUREN , NARANTUYA
 
TTMON402
TTMON402TTMON402
TTMON402
 
Nu
NuNu
Nu
 
баярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэлбаярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэл
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэлээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл илтгэл
 
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
илтгэл "БАГШ АЖЛЫН БАЙРАНДАА ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖИХ НЬ" 2015
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
 
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.МөнгөнжинТитэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
Титэм ЕБС Б.Мөнгөнжин
 
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
 
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх ньНэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
Нэгж хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь(танилцуулга)
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
 
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
Hicheeliin sudalgaa (n.oyuntsetseg)
 
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуйХүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
Хүүхдийн хөгжил - Амжилттай суралцахуй
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
 

More from Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль

"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөрСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх ньХүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх ньСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 

More from Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль (20)

Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөөАжил мэргэжлийн зөвлөгөө
Ажил мэргэжлийн зөвлөгөө
 
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ньБагш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих нь
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх ньСуралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх нь
 
Цахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хэрэглэгдэхүүнЦахим хэрэглэгдэхүүн
Цахим хэрэглэгдэхүүн
 
Тооны хуваагдах шинж
Тооны хуваагдах шинжТооны хуваагдах шинж
Тооны хуваагдах шинж
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрСуурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны судалгаа
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
 
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжилХичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлалӨгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
Өгүүлбэртэй бодлого бодох аргачлал
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх арг...
 
Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх ньХүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд багш, сургалтын байгууллагын үүргийг дээшлүүлэх нь
 

Сургалтын нэгэн арга

 • 1. “Сэтгэмж” Цогцолбор сургууль Зураг зүй, технологийн секц Сэдэв: Сургалтын нэгэн арга ба түүний тухай Илтгэл бичсэн: . . . . . . . . . . . . . . .У.Очирсүрэн . . . . . . . . . . . . . . С.Түшигтулга . . . . . . . . . . . .Д.Зоригтбаатар Улаанбаатар 2014 он
 • 2. Сургалтын нэгэн арга ба түүний тухай Боловсролын шинэчлэлийн бодлогын нэг алхам болох багшийн заах арга хандлагыг шинэчлэх, сурагчийн сурах хандлагыг өөрчлөх, багш сурагчийн нөхөрсөг харилцааг бий болгох зэрэг асуудал нь яах аргагүй багш бидэнтэй холбоотой асуудал юм. “Сони” корпорацийг үндэслэгч Айко Морита «Хэрвээ хүнийг хийсэн алдаагаар нь шившиг болгож, өсч өндийх ирээдүйн боломжийг нь үүрд хаах аваас, тэр хүний ажилд хандах урам зориг нь насан туршдаа мохож, уг хүний өгч чадах байсан бүхнийг алдана гэсэн үг » гэж хэлсэн нь өнөөдөр бид хүүхдийн сэтгэл хандлагыг анхаарах нь чухал юм гэдгийг илтгэж байгаа юм. Энэ шаардлагын үндсэн дээр багш сурагчдын эрэлт хэрэгцээг судлах, оношлох, сэтгэлийг нь татах, өөрийг нь хэн болохыг хэн шиг болж болохыг ухааруулах хэрэгтэй. Иймээс сургалтандаа ойлгоход хялбар дөхөм, сонирхол татам идэвхитэй сургалтын аргуудыг сонгож, уйдаахгүй залхаахгүй, үе үе биш, багш үргэлж сайн хичээлийг заах тал дээр багш өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ингэж чадваас суралцагчдад өөрийгөө илэрхийлэх, бүтээлч үйл ажиллагаанд суралцах, бусдыг сонсох, юмсыг урьдчилан таамаглаж төсөөлж сурах, үүний үр дүнд асуудлыг шийдвэрлэх, юмсыг олон талаас нь тунгааж бодох зэрэг амьдралын турш хэрэгцээтэй олон төлөвшлийг олж авдаг байна. Хүүхдийн төлөвшил гэдэг нь энгийн зүйлээс эхэлдэг. Багштайгаа мэндлэх, хичээлдээ хандах хандлага, өөрийгөө илэрхийлэх зэргээс эхэлдэг бөгөөд энд багш, сурагчдаас “Хичээлээ яаж заавал үр дүнтэй байх вэ?” гэсэн 6 асуулга бүхий судалгааг авсан юм. Судалгаанд 11-р ангийн сурагчид оролцсоноос: № Асуулга Дийлэнх хариулт 1 Хичээл заадаг багш нар тань хичээлээ ихэвчлэн ямар аргаар явуулдаг вэ? Лекц, харилцан яриа 2 Хичээлийн явцад багш сурагчдын үйл ажиллагаа илүү давамгайлдаг вэ? Багш 3 Та нарын бодлоор хичээлүүд үйл ажиллагаа Мэдээлэл, хоёулаа
 • 3. төвтэй юу, мэдээлэл төвтэй юу? 4 Та нар хичээлийн ямар аргаар явуулбал илүү үр дүнтэй гэж бодож байна вэ? Хөгжүүлэх сургалтын арга 5 Та нар сургалтын ямар арга мэдэх вэ? Ppt, багаар, сурагч багш харилцан ярилцах 6 Хичээл зааж байгаа багш нар тань хичээлээ ямар аргаар явуулсанаа хэлж өгдөг үү. Хааяа, үгүй Судалгааны хариултаас харахад багш нар нь ихэнхдээ мэдээлэл дамжуулж , өөрөө ярьж ,хааяа асууж ярилцаж хичээлээ заадаг гэж хариулсан байгаа бөгөөд сурагчдад харилцан ярьж , өөрсдийг нь хөгжүүлэх сургалтын арга гэсэн хариултыг ихэнх нь сонгосноор хичээлд хандах хандлагаа өөрчлөөсэй гэсэн санаа харагдаж байна. Чи ямар арга мэдэх вэ? гэсэн асуултын хариултаас ( Би-сурагч багш болж p.p.t цахим мэдээлэл ашиглаж зааж үзэх юмсан) гэсэн сонирхол нь ажиглагдаж байна. Багш нараас авсан асуулгад 30 багш оролцсоноос: № Асуулга Дийлэнхи хариулт 1 Та хичээлээ голдуу сургалтын ямар аргаар явуулдаг вэ? Харилцан яриа тулгуур дохионы 2 Таны явуулж буй хичээл тань ихэвчлэн мэдээлэл төвтэй байдаг уу ? эсвэл үйл ажиллагааны төвтэй байдаг уу? Хоёулаа 3 Таны явуулж буй хичээлд тань багш сурагчийн үйл ажиллагааны аль нь илүү давамгайлдаг вэ? Багш 4 Та улиралд хэдэн удаа нээлттэй хичээл заадаг вэ? Нэг 5 Та нээлттэй хичээлээ ихэвчлэн ямар аргаар заадаг вэ? p.p.t багаар , бүтээлч үйлийн , KWL, дасгалын 6 Та хичээлээ сургалтын ямар аргаар явуулснаа сурагчдад хэлж танилцуулдаг уу? Хааяа Судалгааны хариултаас харахад багш нар ховор заах нээлттэй хичээлдээ сайн бэлтгэж , бүтээлч аргуудыг хэрэглэж байгаа боловч өдөр тутмын хичээлдээ ашигладаггүй болох нь ажиглагдлаа. Энэ шалтгааныг тодруулахад сургалтын
 • 4. хөтөлбөрийн агуулгыг багтаах, дасгал бодлогыг шалгах, гэрийн даалгаварыг шалгах зэргээр ачаалал их болохыг тайлбарлаж байгаа. Энэ судалгаанаас харахад манай багш нарын эзэмшүүлэх ёстой агуулга нь их байдаг учраас мэдлэгийг олгох, шалгах аргачлалаасаа салж чадахгүй байгаа нь нэг талаас ачаалал өгч, нөгөө талаас сурагчдаар бие даалгах мэдлэгийг бүтээлгэх үйл ажиллагааг бага хийлгэж байгаа нь ажиглагдлаа. Өнөөдөр Боловсролын шинэчлэлийн бодлогын хүүхдэд эзэмшүүлэх 1 чадвар нь чадварт суурилсан мэдлэгийг олгох асуудал бөгөөд багш хандлагаа өөрчлөн сурагч төвтэй хичээлийн технологийн үйлдлийг зөв ойлгон зөв хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор гарч ирж байна. Шавь төвтэй хичээлийн технологийн үндэс нь: 1. Бидний өмнө юу мэддэг ,чаддаг хүүхэд байна вэ гэдгийг оношлох 2. Сурагчдын хэрэгцээ сонирхлыг судлан тэр юу мэддэг, чаддаг болох хэрэгтэй байна вэ гэдгийг тодорхой болгоход байна. Дээрх эрэлт хэрэгцээнд хийсэн судалгааны үр дүнд сурагчдыг хэрэглээнд сургах , хөгжүүлэх , мэдлэг бүтээлгэх, өөрөөр нь үнэлүүлэх чадвар эзэмшүүлэх , давхар хүмүүжил, төлөвшилд нөлөөлөх бөгөөд багш өөрөө ч хөгжих боломж харагдана. Эндээс үзэхэд багш нарын хичээлийн технологийн асуудал сурагч шинэчлэх нь өнөө үед зайлшгүй болсон бөгөөд олон жил хэрэглэсээр ирсэн багшийн үйл ажиллагаа давамгайлсан уламжлалт хичээлийг өөрчлөх нь сурагчдын эрэл хэрэгцээд нийцэх нь тодорхой болжээ . Уламжлалт болон сурагч төвтэй хичээлийн харьцуулалт Хичээлийн элемент Уламжлалт хичээл Сурагч төвтэй хичээл Хичээлийн үндсэн үүрэг зориулалт Дээрээс тогтоосон хугацаанд сурагчдад ихээхэн хэмжээний мэдлэг олгох Сурагчдад бие дааж сурах, бүтээлчээр сэтгэх арга эзэмшүүлэх , тэднийг нийгэмшүүлэх Хичээлийн үндсэн зорилго, зорилт Шинжлэх ухааны их хэмжээний мэдлэг олгох сурагчдад коммунист хүмүүжил олгох Сурагчдад хэрэгтэй мэдээлэл , мэдлэгийг бие дааж олж авах арга барил эзэмшүүлэх
 • 5. нийгэмшүүлэх Бүтэц, зохион байгуулалт Тогтсон нэг бүтэцтэй : өмнө үзсэнийг давтах ,шинэ мэдлэг олгох , бататгах, хянж шалгах Бүтэц уян хатан нээлттэй /тогтсон нэг загвар байхгүй/ Хичээлд хамрах сурагчдын тоо Ижил насны тогтмол тооны сурагчдыг хамран сургадаг, жишээ нь , нэг анги 35 сурагчтай Янз бүрийн насны сурагчид тухайн цагийн хичээлд сонирхлоороо орж ирдэг, сурагчдын тоо заавал тогтмол байх албагүй Зарим /бодитоор хэрэгждэг/ Сурагчдад шинжлэх ухааны системтэй мэдлэг олгох багш ярина сурагч сонсоно гэсэн зарчим үйлчилдэг Сурагчид хэрэгтэй мэдлэг туршлага олж авах , нээлттэй ардчилсан байх , багш бага ярьж , сурагчид ихииг хийж бүтээнэ гэсэн зарчим хэрэгждэг Багшийн үүрэг Хичээлдээ сайн бэлдэж зохион явуулах дээд газраас баталсан хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн хэрэгжүүлэх Багш мэдээлэл дамжуулах үүрэгтэй Нийгмийн болон сурагчдын хэрэгцээг судалсны үндсэн дээр : а/сурагчдын заавал үзэх болон сонгон үзэх хөтөлбөр хийх б/хичээлээ сайн бэлдэж бүтээлчээр зохион явуулах Багш судлаач-менежер байх үүрэгтэй Багшийн хэрэглэдэг арга Тайлбарлан ярих , үзүүлэн таниулах, бодлого бодуулах, дасгал Сэдэлжүүлэх , сурагчдаар эрэл хайгуул хийлгэх, багаар ажилуулах ,
 • 6. даалгавар өгөх, шалгаж дүгнэх зэрэг сурагчдаар мэдлэг бүтээлгэх , өөрсдөөр нь мэдлэг чадварыг нь хянуулж үнэлүүлэх зэрэг Багшийн сурган хүмүүжүүлэх үйлдлийн онцлог Багш бүгдийг хийдэг идэвхтэй субъект байна. Багш нар сурагчдад амжилттай суралцах таатай нөхцлийг бүрдүүлж сурагчдын туслан зөвлөгч , хамтран зүтгэгч байна. Ээлжит хичээлийн агуулгын а/хэмжээ б/шинж в/хэрэглээ а/олон шинжлэх ухааны маш их хэмжээний мэдлэг, б/онолын шинжтэй хийсвэр мэдлэг давамгайлсан в/ хэрэглээ маш бага , сурагчдын өдөр тутмын амьдралаас хол а/тийм их биш, боломжийн б/практик шинжтэй интеграци мэдлэг чадвар в/сурагчдын өдөр тутмын амьдралтай холбоотой Сурагчийн үндсэн үүрэг Багшийг сонсох, багшийн бүх шаардлагыг уг дуугүй биелүүлэх Өөрийн амьдрал ирээдүйн ажил мэргэжилд хэрэгтэй мэдлэг туршлагыг өөрөө олж авах идэвхи санаачлагтай байх, бие даасан байх бусдаас хараат бус байна. Сурагчийн сурах үйлийн онцлог Сурагчийн сурах үйл: хуулбарлан дууриасан шинжтэй бие даасан бус Бүтээлч шинжтэй бие даасан шинжтэй Хяналт үнэлгээ Зөвхөн багш бүх сурагчдын мэдлэг Багшийн хяналт үнэлгээ, сурагчийн өөрийн хяналт
 • 7. чөдвөрыг шалгаж дүгнэнэ үнэлгээ, хөндлөнгийн үнэлгээ Хугацаа 40 минут , 90 минут Сургуулийн багш , эцэг эх сурагчид тогтооно /20,40,70/ Давуу тал Сурагчдад системтэй мэдлэг олгодог , дэг журам сайтай , Сурагчдын хэрэгцээг хангадаг, сурагчид өөрсдийн хурдаар сурах боломжтой сурагчид бие дааж суралцдаг Сул тал Сурагчдын хэрэгцээ сонирхолыг харгалздаггүй Сурагчид бие дааж бүтээлчээр сэтгэх сурах , хийж бүтээх арга эзэмшдэггүй Системтэй мэдлэг олгодоггүй , хамтач хүмүүжил сул ,шинжлэх ухааны төвшин доогуур Онцлог Бүх сурагчдад ижил хэмжээний онолын их мэдлэг олгодог , түүнийгээ тэд амьдралдаа хэрэглэж чаддагүй , сурагчид багшаас маш их хараат байдаг , сурагчдад ямар нэг сонголт байдаггүй Сурагч бүр өөрийн хурдаар өөртөө хэрэгтэй мэдлэг чадварыг олж эзэмшдэг , түүнийгээ тэд амьдралдаа хэрэглэж чаддаг, багш сурагчид эрх тэгш , хамтрагчид сурагчдад аль болох өргөн сонголт олгохыг гол болгодог Энэ хүснэгтээс үзэхэд манай өнөөгийн уламжлалт хичээлд өөрчлөх юм их байгаагаас хамгийн гол нь багшиын зүгээс сурагчид Юунд ? Яах гэж? Яаж сурах? Ямар арга барил эзэмшүүлэх вэ? гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэн шийдвэрлэх сурагчдын сурах үйлүүдийг төлөвлөх тэдний ажлыг зохион байгуулах , хянах, алдаа дутагдалыг нь цаг тухайд нь засч залруулах , туслах , зөвлөх, дэмжих зэрэг
 • 8. үйлүүд чухал бөгөөд нөгөө талаас сурагчийн би юу сурах вэ? надад ямар мэдлэг хэрэгтэй вэ ? түүнийг яаж олж эзэмших вэ? өөрийн эзэмшиж буй арга барилаа өөр нөхцөлд яаж хэрэглэх вэ ? өөрийнхөө мэдлэгийг хянах , алдаа дутагдалаа засч залруулах , өөрийн эзэмшсэн мэдлэг чадвараа бодитой үнэлж дүгнэх гэх мэтийн үйлдлүүдыг мэдэх ёстой. Манайд хэрэгжиж буй боловсрол чиглэлийн олон хөтөлбөрийн нэг болох нь 2006 оноос Японы Жайка төслийн хүрээнд суралцагчдын суралцахуйг дэмжих хичээл явагдсан бөгөөд багш хичээлийн бэлтгэлд судалгаатай хандан судалгаанд түшиглэсэн хичээлийг нийслэлийн болон орон нутгийн зарим сургуулийг хамруулснаар багш нар ихээхэн бүтээлчээр хандаж заах арга зүй , хичээл төлөвлөлтөндөө нилээд амжилт олсон бөгөөд энэ судалгаат хичээлийн сургалтын арга зүй нь сурагчдаар мэдлэгийг бүтээлгэж байсан нь манай шавь төвтэй сургалттай ихээхэн холбоотой байлаа . Хичээлийн судалгааг ажлын төлөвлөлтөндөө оруулсан , жилд 3 удаа заасан 20 багш нараас дараах судалгааг авахад : № Асуулт Хариулт 1 Хичээлийн судалгааны сургалтанд хамрагдсан уу тийм 2 Хичээлийн судалгаа нь сурагч төвтэй хичээл болж чаддаг уу тийм 3 Манай орны нөхцөлд хичээлийн судалгааны давуу тал юу вэ Багш нар хамтран ажиллах боломж их 4 Хичээлийн судалгаанд хамрагдсанаар таны заах арга зүйд өөрчлөлт гарсан уу Сургалтын бүтээлч аргуудаас их суралцсан 5 Хичээлийн судалгааны дутагдалтай тал, юу ажиглагдсан бэ Агуулгын цагт нь багтаахад дутагдалтай Эндээс харахад манай багш нар шавь төвтэй хичээл заах , бэлтгэл нэлээд хангагдсан бөгөөд энэ төслийн хүрээнд заах арга зүй болон сургалтын бүтээлч аргуудад идэвхтэй суралцсан нь ажиглагдаж байгаа юм . Иймээс багш нар хөгжихийн хамт сурагч бүр хөгжиж байгаасай хэмээн энэ эргэцүүллээ өндөрлөж байна.
 • 9. Ном зүй 1. Батхуяг.С нар., “Боловсрол судлалын үндэс” УБ 2006 2. Батхуяг.С “Амжилттай суралцах арга зам” УБ 2012 3. Боз.И “Анги удирдах урлаг” УБ 2005 4. Боловсролын хүрээлэн Боловсрол судлал сэтгүүл 2011/02 2011/04 5. Жадамбаа.Б Чимэдлхам.Ц “ Судалгааны арга зүй” УБ 2011 6. Жадамбаа.Б “ Үйлийн явцдаа суралцаж хүншихүй” УБ2010 7. Ичинхорлоо.Ш “Орчин үеийн хичээлийн тухай өгүүлэх нь” УБ 2011 8. Ичинхорлоо.Ш “Шавь төвтэй хичээл” УБ 2003 9. Ичинхорлоо.Ш “Сурган хүмүүжүүлэх арга ба онол хэрэглээ ” УБ 2002 10.Ичинхорлоо.Ш “Багшийн ном ” УБ 2012 11.www.meds.gov.mnЕрөнхий боловсролын сургууль,цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтны ёс зүйн дүрэм