Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр

Б.Содном. Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох.

  • Be the first to comment

"Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох" нэгж хичээлийн хөтөлбөр

  1. 1. Батлав: Сургалтын менежер .........................../Ю. Наранцэцэг/ Хичээлийн сэдэв: Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох Ерөнхий чадвар: Сэтгэн бодох, Асуудал шийдвэрлэх, харилцах, бие даан суралцах Тусгай чадвар: Үйлдлийг ойлгох, гүйцэтгэх хэрэглэх Суралцахуйн зорилт: Асуудал шийдвэрлэх тайлбарлах шалгах нотлох Арга зүй: Үйл ажиллагаа Багшийн үйл ажиллагаа Үйл ажиллагаа: 1 Хоёр тооны нийлбэр 23 нэг тоо нөгөө тооноос 5-аар олон бол тоо тус бүрийг олоорой.  Өгүүлбэрийг сайн уншаад ойлгох  Хүүхэд бүр өөр өөрийн бодох аргаар бодох  Хүүхэд бүртээ бодсон аргыг ярилцах  Бодох өөр арга хайх ? 23 ? 5 Бодолт: 23-5=18 18:2=9 9+5=14 Нэг тоо 9 нөгөө тоо 14 Үйл ажиллагаа: 2 Хот айлын хоёр малчных нийт 1250 толгой малтай. Нэг айл нь нөгөө айлаасаа 4 дахин илүү малтай бол айл тус бүр хэдэн толгой малтай вэ? Товч бичиглэл зураглал 1250 1хэсэг +4 хэсэг=5 хэсэг 1250:5=250 нэг хот айлын мал 250х4=1000 нөгөө хот айлын мал Ойлгохгүй байгаа сурагчдад тайлбар хийх Хэрчмийг зөв зурахад анхаарах
  2. 2. Үйл ажиллагаа Багшийн үйл ажиллагаа Үйл ажиллагаа : 3 Хоёр тооны нийлбэр 102 ялгавар 64 бол эдгээр тоог олоорой. Хоёр тооны нийлбэрийг хэрчмээр яаж тэмдэглэх вэ? 64 102-64=38 38:2=19 нэг тоо 19+64=83 нөгөө тоо Үйл ажиллагаа: 4 Хоёр тооны нийлбэр 4848. Нэг тоог нөгөө тоонд хуваахад 7 ногдоно. Эдгээр тоог олоорой. 1хэсэг+7 хэсэг= 8 хэсэг 4848:8=606 нэг тоо 606х7=4242 нөгөө тоо Бодлогын товч бичиглэл бүрд тайлбар хийх Хүүхдүүдээр тайлбарлуулах Тайлбарлахад бусдыгаа сонсох Санаа бодлоо хуваалцах Бодлогыг бодох өөр арга хайх Ойлгохгүй байгаа сурагчдад тайлбар хийх Хэрчмийг зөв зурахад анхаарах
  3. 3. Батлав: Сургалтын менежер .........................../Ю. Наранцэцэг/ Хичээлийн сэдэв: Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох Ерөнхий чадвар: Сэтгэн бодох, Асуудал шийдвэрлэх, харилцах, бие даан суралцах Тусгай чадвар: Үйлдлийг ойлгох, гүйцэтгэх хэрэглэх Суралцахуйн зорилт: Асуудал шийдвэрлэх тайлбарлах шалгах нотлох Арга зүй: Үйл ажиллагаа Багшийн үйл ажиллагаа  Өгүүлбэрийг сайн уншаад ойлгох  Хүүхэд бүр өөр өөрийн бодох аргаар бодох  Хүүхэд бүр бодсон аргаа тайлбарлах ярилцах  Бодох өөр арга хайх Үйл ажиллагаа: 1 Хоёр хотын хооронд 190 км. Хоёр машин угталцан гарч 2 цагийн дараа уулзав. Нэг нөгөөгөөсөө 7 км илүү хурдтай явдаг бол хоёр машины хурдыг олоорой. 1. Хоёр биеийн нийлсэн хурд хэд вэ? 190:2=95 2. Зөрүүгүй хурд хэд вэ? 95-7=88 3. Нэг биеийн хурд хэд вэ? 88:2=44 4. Нөгөө биеийн хурд хэд вэ? 44+7=51 Үйл ажиллагаа: 2 Хоёр хотын хооронд 480 км. Хоёр машин угталцан гараад 4 цагийн дараа уулзана. Нэг машин нөгөө машинаас 2 дахин илүү хурдтай явдаг бол машин тус бүрийн хурдыг олоорой. 1. Хоёр машины нийлсэн хурд хэд вэ? 480:4=120 км 2. Хэдэн хэсэг вэ? 1хэсэг+2 хэсэг=3 хэсэг 3. Нэг биеийн хурд хэд вэ? 120:3=40 км 4. Нөгөө биеийн хурд хэд вэ? 40х2=80 км Багш санамж хэлэх Асуултаар ярилцах Хэрчим дээр маш сайн ярилцах Асуултаа оновчтой гаргах
  4. 4. Батлав: Сургалтын менежер .........................../Ю. Наранцэцэг/ Хичээлийн сэдэв: Өгүүлбэртэй бодлогыг хэрчмийн аргаар бодох Ерөнхий чадвар: Сэтгэн бодох, Асуудал шийдвэрлэх , бие даан суралцах Тусгай чадвар: Үйлдлийг ойлгох, гүйцэтгэх хэрэглэх Суралцахуйн зорилт: Асуудал шийдвэрлэх тайлбарлах шалгах нотлох Арга зүй: Үйл ажиллагаа Багшийн үйл ажиллагаа Үйл ажиллагаа: 1 Тэгш өнцөгт хэлбэртэй хашааны урт өргөнөөсөө 3 см-ээр урт бөгөөд периметр нь 30 см бол тэгш өнцөгт хэлбэртэй хашааны талбайг олоорой. Сурагчид санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх Оновчтой санааг ярилцах 1. Урт өргөний нийлбэр хэд вэ? 30:2=15 2. Хэрчмээр тэмдэглэх урт өргөн 3 15 3. Зөрүүгүй урт өргөний нийлбэр хэд вэ? 15-3=12 4. Өргөн хэд вэ? 12:2=6 см 5. Урт хэд вэ? 6. 6+3=9 см 7. Талбай хэд вэ? S=aхb= 9х6=54 см кв Үйл ажиллагаа: 2 Тэгш өнцөгтийн урт нь өргөнөөсөө 3 дахин их бөгөөд периметр нь 160 см бол талбайг олоорой. 1. Урт өргөний нийлбэр хэд вэ? 2. Хэрчмээр тэмдэглэх 3. Зөрүүгүй урт өргөний нийлбэр хэд вэ? 4. Өргөн хэд вэ? 5. Урт хэд вэ? 6. Талбай хэд вэ? Эхлээд юу олж болох вэ? Асуудал дэвшүүлэх Бодолт хийх нэр тавих асуулт оновчтой гаргах Асуултаар бодлогоо бодох

×