Ponencia 1er taller_intercanvi

416 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ponencia 1er taller_intercanvi

 1. 1. 1er Taller d’intercanvi Projecte ILOQUID Projecte cofinançat per l’FSE Barcelona, 8 d’abril de 2011
 2. 2. 2 >>> Principals resultats: Eixos 2 i 3 3 >>> La Comunitat Virtual ILOQUID 1 >>> El seguiment de l’Eix 1
 3. 3. 1 >>> El seguiment de l’Eix 1
 4. 4. Eix 2 d’Itineraris d’Inserció i de millora de l’ocupabilitat M6. Creació, consolidació d’empreses i serveis M2. Captació, motivació i orientació M4. Formació M5. Pràctiques Laborals M7. Inserció Sociolaboral M3. Xarxa d’empreses i serveis de qualitat Eix 3 de promoció d’empreses i serveis M1. Planificació i Dinamització Territorial Eix 1 de Dinamització i Vertebració Territorial Estructura del projecte
 5. 5. Maresme ECT: Aj. Mataró Barcelonès Nord ECT: CC Barcelonès L’Hospitalet de Llobregat ECT: Aj. Hospitalet de Llobregat Baix Llobregat ECT: CC Baix Llobregat Garraf ECT: CC Garraf Alt Penedès ECT: Aj. Vilafranca del Penedès Anoia ECT: Aj. Igualada Bages- Moianès ECT: Aj. Manresa Berguedà ECT: CFI Cercs- Berguedà Osona ECT: CC Osona Vallès Oriental ECT: CC Vallès Oriental Vallès Occidental ECT: COPEVO
 6. 6. Tipologia d’organitzacions i entitats participants TIPUS D’ENTITAT PARTICIPANT ALS PACTES ILOQUID Nombre d’entitats Percentatge sobre el total Ens local 168 62,92% Altres administracions públiques 7 2,62% Organitzacions empresarials i sindicals 31 11,61% Organització del tercer sector 24 8,99% Altres organitzacions representativa del sector 16 5,99% Consultoria 10 3,75% Altres 11 4,12% TOTAL 267 100,00%
 7. 7. <ul><li>Mapa de serveis d’atenció a persones amb especials necessitats </li></ul><ul><li>Detecció de necessitats de serveis </li></ul><ul><li>Programa Operatiu de Treball Territorial (POTT) </li></ul><ul><li>Implementació, seguiment i avaluació del POTT </li></ul>Actuacions de la Mesa de Dinamització Territorial Liderat per la Entitat Coordinadora Territorial
 8. 8. <ul><ul><li>Total serveis inventariats 2.542 serveis (532 nous establiments) </li></ul></ul>Alguns resultats: mapa de serveis i detecció de necessitats <ul><li>Personal ocupat, segons el col·lectiu destinatari: </li></ul><ul><ul><ul><li>Serveis a la gent gran 51,7% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis per a joves i infants 19,8% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis de promoció de l’autonomia personal: 17,7% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis per a persones discapacitades: 10,8% </li></ul></ul></ul><ul><li>Personal ocupat, segons la naturalesa del servei: </li></ul><ul><ul><ul><li>Serveis residencials: 43,9% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centres de dia i centres oberts: 33,1% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis prestats a domicili: 17,7% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis d’oci: 5,2% </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Perfils més freqüents: </li></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar de gerontologia 16,7% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monitor/a de lleure 10,8% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar d'infermeria en geriatria 10,7% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar de bugaderia i neteja 5,0% </li></ul></ul></ul><ul><li>Llocs de treball vacants per tipus de serveis: </li></ul><ul><ul><ul><li>Servei de centre residencial per a gent gran 26,7% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servei d’ajuda a domicili 14,2% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servei de monitoratge als centres educatius 11,1% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servei de centre de dia per a gent gran 10,2 </li></ul></ul></ul>Alguns resultats: mapa de serveis i detecció de necessitats
 10. 10. <ul><li>Perfils demandats més freqüents: </li></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar de gerontologia 20,29% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monitor/a de lleure 13,64% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar d’infermeria en geriatria 10,18% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Treballadora familiar 8,45% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar d’atenció a persones amb discapacitat 5,46% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educador/a social 4,91% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auxiliar d’ajuda a domicili 3,81% </li></ul></ul></ul>Alguns resultats: mapa de serveis i detecció de necessitats
 11. 11. POTT (Àmbit estratègic) POTT (àmbit executiu) ILO 1 POTT (àmbit executiu) ILO 2 POTT (àmbit executiu) ILO n Estructura del Pla Operatiu de treball territorial (POTT)
 12. 12. <ul><li>Nom del Pacte </li></ul><ul><li>Missió </li></ul><ul><li>Línea Estratègica 1 </li></ul><ul><ul><ul><li>Objectiu específics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actuacions </li></ul></ul></ul><ul><li>Entitat Local 1 </li></ul><ul><li>Actuació 1 </li></ul><ul><li>Actuació 2 </li></ul><ul><li>Actuació n </li></ul><ul><li>Entitat Local n </li></ul><ul><li>Línia Estratègica n </li></ul>Informe Resum del POTT
 13. 13. <ul><li>Mapa de serveis d’atenció a persones amb especials necessitats </li></ul><ul><li>Detecció de necessitats de serveis </li></ul><ul><li>Programa Operatiu de Treball Territorial (POTT) </li></ul><ul><li>Implementació, seguiment i avaluació del POTT </li></ul>Actuacions de la Mesa de Dinamització Territorial Liderat per la Entitat Coordinadora Territorial
 14. 14. Finalitats del seguiment <ul><li>Potenciar i donar continuïtat al procés de concertació dels diversos Pactes </li></ul><ul><li>Verificar el compliment dels objectius específics i per tant l’assoliment de la missió del POTT </li></ul>
 15. 15. Objecte del Seguiment i avaluació Línea Estratègica Objectius Específics Acció 1 Acció 2 Acció n ILO Missió
 16. 16. Metodologia del seguiment i l’avaluació del POTT Diferents nivells de concreció Actuacions a desenvolupar en el territori Heterogeneïtat Proposta territorial de seguiment del POTT Concreció del seguiment 2 trobades de la mesa (novembre /desembre 2011 i al final del projecte) Establiment d’indicadors per objectius Elaboració informe de seguiment i final novembre /desembre 2011 juny 2012 +
 17. 17. Entitat Coordinadora Territorial Diputació de Barcelona Mesa de dinamització territorial Participants en el procés de seguiment i avaluació
 18. 18. <ul><ul><li>Participar en el procés de seguiment i avaluació de l’àmbit estratègic del POTT </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar el POTT en el territori en termes de creació d’ocupació, d’inserció de persones en atur i avançament en la dinamització dels serveis d’atenció a les persones </li></ul></ul><ul><ul><li>Proporcionar informació i dades del desenvolupament de les accions i dels resultats previstos en l’àmbit operatiu del POTT </li></ul></ul>Mesa de dinamització territorial
 19. 19. <ul><ul><li>Liderar el procés de seguiment i avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>Ser el referent i la interlocutora del territori en front de la Diputació de Barcelona, representant al Pacte </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir el nivell de participació i la implicació dels membres de la Mesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar la concreció del seguiment i avaluació del POTT </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsabilitzar-se i encarregar-se de l’elaboració de l’informe que reculli el nivell d’assoliment de l’àmbit estratègic del POTT </li></ul></ul>Entitat Coordinadora Territorial
 20. 20. Diputació de Barcelona <ul><li>Donar suport tècnic i metodològic per la realització del seguiment i l’avaluació final </li></ul><ul><li>Validar conjuntament amb les Entitats Coordinadores Territorials la documentació final </li></ul><ul><li>Aportar a la Entitat Coordinadora Territorial la informació sobre les actuacions en què s’han concretat cadascuna de les Línies Estratègiques </li></ul><ul><li>Elaboració del document final d’avaluació del POTT provincial </li></ul>
 21. 21. Informe de seguiment i Informe final <ul><li>Nom del Pacte </li></ul><ul><li>Àmbit territorial d’actuació </li></ul><ul><li>Missió </li></ul><ul><li>Línies Estratègiques </li></ul><ul><li>Objectius específics i indicadors </li></ul><ul><li>Execució: actuacions desenvolupades </li></ul><ul><li>Grau d’assoliment del Pla Operatiu de Treball Territorial (POTT): Anàlisi quantitatiu i qualitatiu. </li></ul>
 22. 22. Calendari <ul><li>Concreció del seguiment </li></ul><ul><li>Informe de seguiment de desenvolupament del POTT </li></ul><ul><li>Informe final d’avaluació del POTT </li></ul>Setembre 2011 Octubre/ Novembre 2011 Juny 2012
 23. 23. 2 >>> Principals resultats: Eixos 2 i 3
 24. 24. Eix 2 d’Itineraris d’Inserció i de millora de l’ocupabilitat M6. Creació, consolidació d’empreses i serveis M2. Captació, motivació i orientació M4. Formació M5. Pràctiques Laborals M7. Inserció Sociolaboral M3. Xarxa d’empreses i serveis de qualitat Eix 3 de promoció d’empreses i serveis M1. Planificació i Dinamització Territorial Eix 1 de Dinamització i Vertebració Territorial Estructura del projecte
 25. 25. 45 ILO’s Cobertura municipal: 86,4% Cobertura PPA 84,5% (sense Barcelona) Àmbit territorial – Eixos 2 i 3
 26. 26. PERFIL TIPUS PARTICIPANTS Àmbit territorial – Eixos 2 i 3 <ul><li>ACTUACIONS </li></ul><ul><ul><li>Orientació </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Inserció </li></ul></ul>
 27. 27. Resultats - Participants <ul><li>1961 persones contactades </li></ul><ul><li>1471 han signat l’acord de participació </li></ul><ul><li>33 persones per ILO </li></ul><ul><li>942 balanços de competències </li></ul><ul><li>529 persones han signat acord sense balanç de competències </li></ul>
 28. 28. Resultats – Participants per sexe
 29. 29. Resultats – Participants per edat
 30. 30. Resultats – Participants per formació
 31. 31. Resultats – Participants per nacionalitat
 32. 32. PERFIL TIPUS PARTICIPANTS Àmbit territorial – Eixos 2 i 3 <ul><li>ACTUACIONS </li></ul><ul><ul><li>Orientació </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Inserció </li></ul></ul>
 33. 33. Resultats – Actuacions: Formació especialitzada <ul><li>72 cursos de formació especialitzada </li></ul><ul><ul><li>23 gestionats per Diputació de Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>44 gestionats per les ILO </li></ul></ul><ul><ul><li>5 gestionats pel SOC </li></ul></ul><ul><li>1.140 persones participant en formació especialitzada </li></ul>
 34. 34. Resultats – Actuacions: Formació especialitzada <ul><li>Auxiliar de Gerontologia i atenció a persones amb discapacitats (19) </li></ul><ul><li>Treballador/a Familiar (17) </li></ul><ul><li>Monitor/a d’activitats temps lliure menors i adolescents (14) </li></ul><ul><li>Auxiliar d’Infermeria en Geriatria (7) </li></ul><ul><li>Monitor/a Sociocultural de gent gran (7) </li></ul><ul><li>Auxiliar de Bugaderia i Neteja (3) </li></ul><ul><li>Assistent Atenció Domiciliària (2) </li></ul><ul><li>Director/a d’activitats temps lliure per a menors i adolescents (2) </li></ul><ul><li>Cuina de col·lectivitats amb especialitat dietètica i nutrició (1) </li></ul>
 35. 35. Resultats – Actuacions: Conciliació <ul><li>52 accions formatives sobre conciliació de la vida laboral, personal i familiar </li></ul>48 4 DIBA ILO
 36. 36. Resultats – Actuacions:sensibilització vers la creació d’empreses <ul><li>49 sessions de sensibilització vers la creació d’empreses i serveis </li></ul>43 6 DIBA ILO
 37. 37. Resultats – Actuacions: Pràctiques laborals <ul><li>502 persones en pràctiques laborals </li></ul><ul><li>1.331hores de pràctiques realitzades </li></ul><ul><li>(1.035 efectivament realitzades) </li></ul>
 38. 38. Resultats – Actuacions: Pràctiques laborals <ul><li>Perfil professional al qual s’associen les pràctiques </li></ul><ul><ul><li>Auxiliar de gerontologia </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitor/a de lleure </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballador/a familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Animador/a sociocultural </li></ul></ul><ul><ul><li>Auxiliar d'infermeria en geriatria </li></ul></ul><ul><li>Formacions associades a les pràctiques laborals: </li></ul><ul><ul><li>Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballador/a Familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Auxiliar de gerontologia i d'atenció personal a persones amb discapacitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Auxiliar d'infermeria en geriatria </li></ul></ul><ul><ul><li>Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials </li></ul></ul>
 39. 39. Resultats – Actuacions: Insercions <ul><li>38 insercions </li></ul><ul><li>50% vinculades directament al sector de serveis d’atenció a les persones </li></ul>
 40. 40. PERFIL TIPUS PARTICIPANTS Àmbit territorial – Eixos 2 i 3 <ul><li>ACTUACIONS </li></ul><ul><ul><li>Orientació </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Inserció </li></ul></ul>
 41. 41. Resultats – Perfil tipus <ul><li>entre 35 i 45 anys </li></ul><ul><li>nacionalitat espanyola </li></ul><ul><li>estudis secundària obligatòria </li></ul><ul><li>formació especialitzada </li></ul><ul><li>Auxiliar de gerontologia i atenció a persones amb discapacitats </li></ul>
 42. 42. 3 >>> La Comunitat Virtual ILOQUID
 43. 43. Què és la comunitat virtual ILOQUID? <ul><li>És una plataforma telemàtica de comunicació entre les persones implicades en el desplegament i execució del projecte ILOQUID a la província de Barcelona. </li></ul><ul><li>Es nodreix amb la participació de totes les persones membres i on es pot: </li></ul><ul><ul><li>Allotjar i concentrar documentació compartida </li></ul></ul><ul><ul><li>Resoldre i formular dubtes entre els equips tècnics participants </li></ul></ul><ul><ul><li>Generar i difondre de forma conjunta informació d’interès </li></ul></ul>
 44. 44. Finalitats i participants de la comunitat virtual ILOQUID <ul><li>Finalitats </li></ul><ul><ul><li>Capitalitzar i socialitzar el coneixement dels respectius equips tècnics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure la cooperació i el treball en xarxa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar l’intercanvi d’informació entre els equips tècnics implicats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmetre i centralitzar informació i documentació relativa a la gestió del projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir experiències i dubtes en torn del desplegament del projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Difondre les activitats que es duen a terme a les diferents ILO. </li></ul></ul><ul><li>Participants </li></ul><ul><li>Responsables, personal tècnic i administratiu de les diverses entitats locals vinculades al projecte ILOQUID </li></ul>
 45. 45. Continguts de la comunitat virtual ILOQUID http://comunitatiloquid.diba.cat
 46. 46. Continguts de la comunitat virtual ILOQUID Inici dels cursos impartits a les ILOs, jornades, tallers d’intercanvi del personal tècnic, dates de lliurament de l’aplicació informàtica ILOGESTIO, … Glossari terminològic dels serveis d’atenció a els persones o un subapartat dedicat a l’homologació i acreditació de competències professionals, … Guies metodològiques elaborades per la Diputació de Barcelona o el manual d’ús de l’aplicació ILOGESTIO, … Ponències de les persones que participin en aquests tallers d’intercanvi , … Canvis legislatius, a l’edició d’estudis del sector o a les notícies que la premsa local reculli sobre l’activitat de les ILOs, …
 47. 47. Procediment d’alta a la comunitat virtual ILOQUID <ul><li>L’administrador de l’aplicació informàtica ILOGESTIO ha de centralitzar totes les sol·licituds d’alta. </li></ul><ul><li>Ha d’enviar un correu electrònic a la Diputació de Barcelona, a l’adreça: [email_address] </li></ul><ul><li>Assumpte :Sol·licitud d’alta a la Comunitat Virtual – Nom de l’entitat local </li></ul><ul><li>Contingut : Llista sol·licituds d’alta indicant: nom, cognoms, e-mail, càrrec i si estan o no donats d’alta a altres aplicacions corporatives de la Diputació de Barcelona </li></ul><ul><li>Des de la Comunitat ILOQUID s’enviarà un correu electrònic a cadascuna de les persones que hagin sol·licitat l’alta. </li></ul><ul><li>La persona de referència de cada entitat local rebrà un correu amb la relació de persones de la seva entitat a les quals s’ha procedit a donar d’alta. </li></ul>

×