Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estatuts 2016 favb

96 views

Published on

ESBORRANY ESTATUTS

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estatuts 2016 favb

 1. 1. 2016 Estatuts de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ESBORRANY PER DEBATRE A L’ASSEMBLEA
 2. 2. TÍTOL I- De la denominació, els fins i el domicili Article 1 Amb la denominació “Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona” (FAVB) l’any 1972 es va crear la federació que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil Català, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts. Article 2 1. Els fins de la FAVB són els següents: a) Defensar els interessos generals dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona amb les accions necessàries per millorar la qualitat de vida de la ciutadania en matèria urbanística, ambiental, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d’habitatge, social, econòmica, de consum, etc. b) Donar suport al veïnat en tots els àmbits que afectin el seu interès general. c) Promoure iniciatives que defensin la millora i el desenvolupament de la comunitat ciutadana dels barris de Barcelona. d) Coordinar les activitats, servir de nexe d’unió i col·laborar amb les entitats membres amb l'objectiu d'aconseguir una major eficàcia en el compliment de les finalitats estatutàries dels seus associats. e) Fomentar les associacions federades com a eina de participació en la defensa dels interessos generals de la ciutadania. f) Fomentar i defensar els valors de la solidaritat, la igualtat i la convivència entre el veïnat. g) Establir, mantenir relacions i obtenir l’adequada representació en els organismes i instàncies de caràcter públic i privat que incideixin en el camp d’actuació d’aquesta Federació, col·laborant amb ells per afavorir i garantir la millora de la qualitat de vida dels barris. h) Facilitar l’assistència social i l'atenció a les persones i els col·lectius desfavorits. 2. Per complir els objectius enumerats, la FAVB constituirà les vocalies, comissions, seccions i departaments d’assessorament i d’informació, tant interns com externs, que siguin necessaris. 3. La FAVB desenvoluparà les següents activitats: a) La participació en les reunions, audiències públiques, consells i plenaris que es considerin convenients per assolir els seus objectius.
 3. 3. b) L’organització de grups i comissions de treball i ens gestors per a la defensa dels interessos de la ciutat i de la seva ciutadania. c) La participació, seguiment i avaluació del Pla d’Actuació Municipal (PAM). d) La informació a les entitats associades de les reunions i assemblees que marquen aquests mateixos estatuts, així com la difusió de les campanyes i actuacions d’interès general per a la ciutadania. e) La difusió de comunicats, notes de premsa i manifestos relacionats amb la realitat de la ciutat i la situació dels barris. f) L’organització de reunions periòdiques amb les associacions federades per conèixer els seus interessos, demandes i propostes amb l'objectiu de col·laborar en les accions a emprendre. g) L’organització de sessions formatives i d’assessorament per facilitar eines a les entitats federades per a la millora qualitativa de la seva funció. h) La col·laboració amb altres entitats, tant d’àmbit general com sectorial, per compartir expertesa i assolir objectius comuns en àrees d'interès col·lectiu. i) La signatura de convenis amb aquells col·lectius que incideixin en temàtiques amb les quals la FAVB s’identifica. j) I, en definitiva, totes aquelles accions que incideixin en la línia d’assolir les finalitats de la Federació. Article 3 El domicili social de la FAVB s’estableix al carrer d'Obradors, 6-10 baixos de Barcelona, podent-lo traslladar quan així ho acordi la Junta directiva. Article 4 L’àmbit territorial d’acció se circumscriu a la ciutat de Barcelona, reservant la facultat de poder-se coordinar, federar i/o confederar amb entitats d’objectius afins en l’àmbit autonòmic, estatal o europeu. El domicili social i l’àmbit territorial assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial. Article 5 No s’estableix cap termini de vigència de la Federació. Article 6 S’exclou tota mena d’ànim de lucre.
 4. 4. Article 7 La FAVB té personalitat pròpia i capacitat plena d’obrar per administrar i disposar dels seus béns i recursos. Article 8 La Federació es regirà per aquests estatuts i pel reglament de règim intern. TÍTOL II- Dels membres, llurs drets i obligacions Article 9 1. Les associacions que poden formar part de la FAVB són totes les associacions de veïns i veïnes de Barcelona legalment constituïdes, així com aquelles entitats que sense aquesta denominació específica tinguin entre les seves finalitats la realització d’accions per protegir i defensar els drets de la ciutadania i promoure el suport al veïnatge dels barris. 2. Per federar-se hauran d’acomplir els següents requisits: a) No tenir afany i/o finalitat de lucre, ni ser sectàries o discriminatòries. b) Tenir com a finalitat la defensa dels interessos del veïnat amb caràcter indefinit en el temps i promoure la vida col·lectiva del veïnat en les vessants socials, culturals, solidàries, polítiques, etc. c) Afavorir la participació activa del veïnat en els assumptes públics, així com la participació activa dels associats en la dinàmica de l’associació, promovent les relacions solidàries entre organitzacions socials de l’entorn. d) Mantenir el compromís de la lluita per a la igualtat de drets i oportunitats entre veïns i veïnes sense cap discriminació, per damunt de la diversitat ideològica dels seus membres. e) Gaudir d’independència orgànica i jeràrquica de les institucions públiques. f) Fomentar una política laboral ètica, social i responsable. g) Tenir una gestió econòmica transparent. h) Establir mecanismes de decisió clars i participatius i que promoguin l’equitat de gènere. 3. La sol·licitud haurà de formalitzar-se mitjançant un escrit adreçat a la Junta directiva, que desprès de comprovar que compleix els requisits establerts, consultarà les associacions federades del mateix districte que la sol·licitant i comunicarà la seva opinió en la següent Assemblea General que se celebri. Serà potestat de l’Assemblea General l’admissió o no d’una nova associació.
 5. 5. Article 10 Els drets de les associacions integrades a la Federació són els següents: a) Participar en els òrgans de govern de la Federació, en la forma que determinen els estatuts. b) Formular propostes en relació als seus interessos. c) Assistir amb veu i vot a totes les assemblees generals. d) Participar en totes les activitats que organitzi la Federació. e) Participar en els grups de treball. f) Sol·licitar i obtenir informes sobre l’administració i la gestió de la junta directiva de la Federació. g) Formar part de la comissió censora de comptes. L’Assemblea General elegirà cada any les associacions que conformen aquesta comissió. Les seves funcions es regularan en el reglament de règim intern. h) Posseir un exemplar dels estatuts i del reglament de règim intern. i) Utilitzar les infraestructures de la Federació. j) Comptar amb l’assessorament del personal tècnic de la FAVB. k) Ésser escoltats prèviament a I ‘adopció de mesures disciplinàries. Article 11 Els deures de les associacions integrades a la Federació són: a) Abonar la quota anual que acordi l’Assemblea General, així com complir amb els compromisos financers que esdevinguin de la seva pertinença a la mateixa. b) Complir els acords adoptats pels òrgans competents de la Federació, llevat que estiguin en contradicció amb els propis. c) Col·laborar en la millora del desenvolupament i la promoció de la Federació, en pro dels interessos de les associacions que en són membres. d) Defensar i complir els valors exposats en l’article 9. e) Abstenir-se de fer qualsevol gestió aïllada en nom de la Federació sense el consentiment de la Junta directiva. f) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. Article 12
 6. 6. 1. Les associacions integrades a la Federació perdran aquesta condició per: a) Renúncia voluntària. b) Incompliment dels deures contrets amb la Federació. c) No satisfer dues quotes continuades sense haver-hi causa justificada. d) Realització o recolzament públic d’accions que atemptin contra els valors continguts en l’article 9 d’aquests estatuts. 2. Es podran presentar al·legacions contra l'acord d'exclusió davant l’Assemblea General, segons es determini en el reglament de règim intern. TÍTOL III- De l’organització i el funcionament Article 13 Els òrgans de govern i administració de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona són: 1. L’Assemblea General. 2. La Junta directiva. Capítol I: De l’Assemblea General Article 14 L’Assemblea General, legalment constituïda de conformitat amb la llei i aquests estatuts, és l’òrgan suprem de la Federació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Article 15 Les reunions de l’Assemblea podran ser ordinàries i extraordinàries. Presidirà les reunions la mateixa persona que exerceix la presidència de la Federació. Si no pogués ser així, pot delegar en qui ocupi una vicepresidència o, successivament, la persona de més edat d’una vicepresidència o una vocalia. La mateixa persona que exerceix la secretaria de la Junta directiva l'exercirà de l’Assemblea. Article 16 Les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi hagi present un nombre d’associacions que representin més de la meitat de vots i en segona convocatòria sigui el nombre que sigui de les entitats presents. La segona convocatòria es portarà a terme, com a mínim, mitja hora després de la primera. Article 17
 7. 7. Els acords presos per l’Assemblea General es faran constar en el llibre d’actes, en format paper o en qualsevol altre suport electrònic, que custodiarà la Federació. Hauran de ser signats per la presidència i la secretaria. Article 18 L’Assemblea General Ordinària haurà de celebrar-se dins el primer quadrimestre de l’any, i serà convocada per la presidència amb quinze dies d’antelació. La convocatòria es farà per correu postal, electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic, sempre que quedi garantida la comunicació adreçada a totes les associacions federades. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, que podrà ser diferent a la seu social, així com l’ordre del dia. Article 19 A l’Assemblea General els membres que representin el 10% dels vots assistents o representats podran proposar, prèvia notificació a la Junta directiva, la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de la convocatòria, i si ja s’ha convocat, la sol·licitud s’haurà de formular fins a 10 dies naturals abans de la celebració de l’assemblea a fi que es pugui informar totes les associacions l’ampliació de l’ordre del dia. Article 20 Les entitats sòcies tindran un vot ponderat d'acord amb el número d’associats que tingui l’entitat i d'altres criteris que vindran assenyalats en el règim intern. No poden correspondre més de quatre vots a una única associació. No s’acceptaran delegacions de vot entre entitats membres. Article 21 Per adoptar acords sobre l’admissió i separació de membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació o la integració en una entitat de nivell superior caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. Per a la resta de temes n’hi ha prou amb la majoria simple. Si es presenten diverses candidatures en l’elecció de la Junta directiva, s'elegirà la que obtingui un major nombre de vots de les associacions presents. Article 22 Correspon a l’Assemblea General Ordinària de la Federació: a) Aprovar els pressupostos anuals i la memòria anual d’activitats. b) Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres. c) Controlar l’activitat i la gestió de la Junta directiva. d) Modificar els estatuts i les normes de règim intern.
 8. 8. e) Elegir els membres de la Junta directiva, així com destituir-los i substituir-los. f) Establir els objectius i les línies generals d’actuació que permetin a la FAVB el compliment de les seves finalitats. g) Fixar les quotes que hauran de satisfer els membres de la FAVB. h) Dissoldre i liquidar la Federació. i) Conèixer les sol·licituds de nous membres i resoldre sobre la seva admissió. j) Examinar i aprovar l’estat de comptes i el balanç. k) Ratificar les altes d’associacions aprovades per la Junta directiva. Article 23 L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que la Junta directiva ho consideri convenient, o bé quan ho sol·licitin per escrit un nombre d’associacions no inferior al 10 per cent de les entitats federades, expressant el motiu o motius que ho fonamentin. En els dos últims supòsits, l’assemblea es portarà a terme en un termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data de la sol·licitud. Capítol II- La Junta directiva Article 24 1. La Junta directiva és l’òrgan col·legiat a qui correspon la gestió, administració i govern de la FAVB, així com regir-ne el funcionament i promoure i dirigir les activitats, tot acomplint i executant els acords de l'Assemblea General. 2. En particular, correspon a la Junta directiva de la Federació: a) Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei. b) Complir les decisions preses per l’Assemblea General, organitzant i desenvolupant les activitats aprovades. c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de la Federació han de satisfer. e) Proposar l’admissió o exclusió d’associacions, que haurà de ratificar l’assemblea. f) Convocar i fixar les dates de celebració de les assemblees generals. g) Establir comissions i grups de treball per aconseguir, de la manera més eficient, les finalitats de la FAVB i autoritzar i coordinar els actes que aquests grups projectin realitzar. h) Elaborar el reglament de règim intern de la FAVB i les seves modificacions i presentar-lo a l’Assemblea per a la seva aprovació.
 9. 9. i) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici perquè els aprovi l’Assemblea General i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. j) Contractar el personal que es consideri convenient. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions, convenis i altres ajuts o l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser lloc de convivència i comunicació. l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis amb caràcter preferent en aquelles entitats financeres que promoguin valors ètics. La disposició dels fons es determina a l’article 39 d’aquests estatuts. m) Arribar a acords de col·laboració amb altres entitats i federacions. n) Decidir provisionalment sobre la pèrdua de la condició de membre de la federació, decisió que haurà de ser presa per una majoria qualificada de 3/4 dels membres de la Junta, i que en tot cas haurà de ser definitivament ratificada o anul·lada per l’Assemblea. o) Conèixer i impulsar el treball dels àmbits temàtics de la FAVB. p) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de la Federació o que li hagi estat delegada expressament. 3. La Junta directiva està facultada per aclarir i resoldre qualsevol dubte que puguin suscitar l’aplicació i la interpretació dels estatuts i per resoldre els casos que aquests no prevegin. Article 25 1. Els membres de la Junta directiva seran escollits en l’Assemblea General, amb el vot favorable de la majoria dels representants de les associacions presents i estarà formada pels càrrecs següents: 1. Presidència 2. Vicepresidència ( primera i segona) 3. Secretaria i Vicesecretaria 4. Tresoreria 5. Vocalies (que es considerin necessaris) 2. Els càrrecs esmentats seran ostentats per persones diferents. 3. Per tal que una associació pugui presentar candidat/a haurà de portar un mínim de dos anys d’antiguitat en la Federació. Article 26 Els vocals de la Junta directiva són membres de ple dret de la manera següent: 1. Els vocals elegits en l’acte electoral corresponent de l’Assemblea General. 2. Aquelles coordinadores o plataformes d’associacions federades en els districtes que estiguin formades per un mínim de cinc associacions podran elegir un vocal de la Junta. Aquest vocal serà el delegat territorial i enllaç entre la Junta i les associacions del districte que correspongui, i caldrà que sigui ratificat per
 10. 10. l’Assemblea General. En aquells districtes on no es disposi de les condicions exposades en el punt anterior, un membre de la Junta farà les funcions de delegat territorial i d’enllaç. Capítol III- La presidència i la vicepresidència Article 27 1. La persona que ostenti la presidència és la representació i portaveu de la FAVB i la seva signatura autoritzarà oficialment l’actuació de l'entitat. Amb el seu vist i plau autoritzarà les actes de les assemblees que redactarà i certificarà el/la Secretari/a, així com els pagaments que efectuï el/la Tresorer/a i tots els escrits públics que es redactin en nom de la Federació. 2. La presidència serà substituïda en qualsevol de les seves funcions en cas d’absència o malaltia per les persones que ocupin els càrrecs de vicepresidència primera i vicepresidència segona, per aquest ordre. Capítol IV- La secretaria i la tresoreria Article 28 La persona que ostenti la secretaria tindrà la missió de custodiar els llibres, els documents de la Federació -excepte els de comptabilitat- i portarà al dia el registre d’associacions, les altes i baixes que es produeixin, redactarà les actes de les assemblees i reunions de la Junta directiva i vetllarà per la correspondència. També redactarà la memòria anual que després haurà de ser aprovada per l’Assemblea. El/la vicesecretari/a serà en tot moment membre de secretaria i, com a tal, compartirà els treballs amb el/la secretari/a, i els assumirà per delegació o per absència. Article 29 La persona que ostenti la tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria i abona les factures aprovades per la Junta directiva. Capítol V- Les vocalies i comissions de treball Article 30 La Junta directiva promourà a través de les vocalies les diferents comissions de treball. Cada comissió de treball disposarà d’un vocal de la Junta que serà qui farà de pont entre la comissió i la Junta directiva.
 11. 11. Les comissions elaboraran el seu propi règim de treball i funcionament, establint la coordinació amb la Junta directiva d'acord amb ella i amb el coneixement de l'Assemblea General. Capítol VI- Procediment electoral i administració de la Junta Article 31 Els càrrecs de la Junta directiva són honorífics i voluntaris. No obstant això tindran dret a ser restituïts de les despeses, degudament justificades; que la seva representativitat els comporti. Tots els càrrecs s’exerciran durant un període de quatre anys. Els càrrecs de Presidència, Vicepresidència primera i segona, Secretaria, Vicesecretaria i Tresoreria podran ser reelegits per un màxim d’un període complementari. L’exercici d’aquest no podrà ser superior a vuit anys consecutius. Les persones que actuen com a vocals no tindran límit de temps de reelecció. No obstant l’anterior, i per garantir el bon funcionament de la Junta en les seves successives renovacions de càrrecs, hi haurà una renovació parcial cada dos anys del 50% dels membres. El nomenament i/o cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/a, amb el vist i plau de president/a i s’han de comunicar al Registre d’Associacions de la Generalitat. Article 32 La Junta directiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel president/a o quan ho sol·licitin almenys cinc membres de la Junta. La convocatòria es farà per escrit, amb set dies d’antelació. La convocatòria es podrà fer per mitjans telemàtics sempre que es garanteixi que l’ús d’aquest mitjà no exclogui cap membre de la Junta. Els acords de la Junta directiva s’adoptaran per majoria dels presents, i és requisit indispensable per a la seva validesa l’assistència d’un terç dels components. Article 33 1. Cessament en els càrrecs: a) Els membres de la Junta directiva cessaran en els seus càrrecs per: b) Venciment del càrrec, llevat de renovació. c) Renúncia voluntària notificada a l’òrgan de govern (Junta). d) Pèrdua de confiança per part de l’associació de veïns i veïnes que l’havia presentat
 12. 12. i que en sol·liciti el cessament. En aquest cas, es proposarà a l’Assemblea i aquesta decidirà. e) Separació acordada per l’Assemblea. f) Qualsevol altra raó establerta per la llei o pels estatuts. 2. La falta d’assistència continuada sense justificar a les sessions de la Junta directiva durant un període de sis mesos pot motivar l’acord de separació de les seves funcions dels membres de la Junta directiva. Article 34 En el cas de produir-se, per qualsevol causa, alguna vacant, la Junta directiva té la facultat de proveir interinament el càrrec vacant, que serà provisional fins a la ratificació de l’Assemblea General. Fora del període dels quatre anys previstos, només en el cas de dimissió col·lectiva de la Junta directiva o de la meitat de la mateixa, ja sigui per decisió pròpia o com a conseqüència d’una moció de censura, es procedirà a l’elecció d’una nova Junta en Assemblea General Extraordinària, convocada només amb aquest objectiu. Article 35 La Junta directiva està autoritzada a nomenar socis d’honor les persones o entitats que, per prestigi propi o per mèrits concrets amb la Federació, es facin creditors d’aquesta distinció. TÍTOL IV- Recursos econòmics, patrimoni, pressupostos i administració Article 36 Els recursos econòmics de la Federació per al compliment i desenvolupament dels seus objectius seran: a) Les quotes de les associacions que són membres de la Federació. b) Les subvencions i convenis d’organismes oficials, entitats o particulars. c) Les donacions, els llegats i les herències. d) L’import de les quotes extraordinàries o drets que s’estableixin en Assemblea General. e) La prestació de serveis a tercers. f) Qualsevol altre mitjà legal, no contradictori amb els fins de la Federació. Article 37
 13. 13. Aquesta Federació no té patrimoni fundacional. Article 38 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 39 En els comptes corrents o llibretes d’estalvi obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, tresorer/a i secretari/a. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues signatures, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president, o les que acordi la junta per a un millor ordre administratiu. Article 40 La Federació portarà preceptivament els llibres d’actes, caixes, registre d’associacions i altres documents prescrits per la llei, ja sigui en paper o en altre format i amb els altres requisits exigits. Article 41 Les associacions federades es comprometran a mantenir actualitzades les dades que facilitin a la federació. TITOL V- Règim d’incompatibilitats Article 42 Aquelles persones que es presentin i ostentin un càrrec públic de responsabilitat no podran ser membres de la Junta directiva ni podran representar la FAVB en cap acte públic. TITOL VI- Règim disciplinari Article 43 1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus i greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la Federació, segons el que estableixi el reglament intern. 2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern. 3. Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden
 14. 14. sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes. TÍTOL VII- Dissolució i aplicació del patrimoni Article 44 1. La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la federació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a una entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la Federació, s’hagi caracteritzat en la seva activitat a favor de la convivència en la ciutat. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada. Diligència: Aquests estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General celebrada el dia ................. de 2016. Barcelona,......... d’abril de 2016 Vist i plau Presidenta Secretària Ana Menéndez Martínez de Bartolomé Marcel·la Güell Cid

×