Historiadelsordinadors 130919135517-phpapp02

240 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
78
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Historiadelsordinadors 130919135517-phpapp02

 1. 1. Historia delsHistoria dels ordinadorsordinadors Sergio Rodríguez BeltránSergio Rodríguez Beltrán 4t ESO A4t ESO A InformàticaInformàtica
 2. 2. Breu aproximació històricaBreu aproximació històrica La primera màquina de calcular mecànica, unLa primera màquina de calcular mecànica, un precursor de l'ordinador digital, va ser inventada elprecursor de l'ordinador digital, va ser inventada el 1642 pel matemàtic francès Blaise Pascal. Aquell1642 pel matemàtic francès Blaise Pascal. Aquell dispositiu utilitzava una sèrie de rodes de deudispositiu utilitzava una sèrie de rodes de deu dents en què cada una de les dents representavadents en què cada una de les dents representava un dígit del 0 al 9. Les rodes estaven connectadesun dígit del 0 al 9. Les rodes estaven connectades de tal manera que podien sumar nombres fentde tal manera que podien sumar nombres fent avançar el nombre de dents correcte. En 1670 elavançar el nombre de dents correcte. En 1670 el filòsof i matemàtic alemany Gottfried Wilhelmfilòsof i matemàtic alemany Gottfried Wilhelm Leibniz va perfeccionar aquesta màquina i vaLeibniz va perfeccionar aquesta màquina i va inventar una que també podia multiplicar.inventar una que també podia multiplicar.
 3. 3. Primera màquina de calcularPrimera màquina de calcular mecànica (1642)mecànica (1642)
 4. 4. Targetes perforadesTargetes perforades Al 1801 el francès Joseph Marie Jacquard, va utilitzar unAl 1801 el francès Joseph Marie Jacquard, va utilitzar un mecanisme de targetes perforades per controlar el dibuixmecanisme de targetes perforades per controlar el dibuix format pels fils de les teles confeccionades per unaformat pels fils de les teles confeccionades per una màquina de teixir. Aquestes plantilles o motlles metàl·licsmàquina de teixir. Aquestes plantilles o motlles metàl·lics perforats permetien programar les puntes del teixit,perforats permetien programar les puntes del teixit, aconseguint obtenir una diversitat de trames i figures.aconseguint obtenir una diversitat de trames i figures. Màquina diferencial dissenyada perCharles BabbageMàquina diferencial dissenyada perCharles Babbage En Charles Babbage (1793-1871) va crear un motoEn Charles Babbage (1793-1871) va crear un moto analític que permetia sumar, sostreure, multiplicar i dividiranalític que permetia sumar, sostreure, multiplicar i dividir una velocitat de 60 sumes per minut. Al 1843 Adauna velocitat de 60 sumes per minut. Al 1843 Ada Byron (1815-1851) va suggerir la idea que les targetesByron (1815-1851) va suggerir la idea que les targetes perforades s'adaptessin de manera que el motor deperforades s'adaptessin de manera que el motor de Babbage repetís certes operacions. A causa d'aquestBabbage repetís certes operacions. A causa d'aquest suggeriment alguns consideren Lady Lovelace la primerasuggeriment alguns consideren Lady Lovelace la primera programadora i Charles Babbage com l'autèntic inventorprogramadora i Charles Babbage com l'autèntic inventor de l'ordinador digital modern.de l'ordinador digital modern.
 5. 5. Targetes perforadesTargetes perforades
 6. 6. Computadors analògicsComputadors analògics avançatsavançats Abans de la Segona Guerra Mundial, els ordinadorsAbans de la Segona Guerra Mundial, els ordinadors analògics elèctrics i mecànics eren consideratsanalògics elèctrics i mecànics eren considerats l'"estat de l'art", i molts pensaven que era el futurl'"estat de l'art", i molts pensaven que era el futur de la computació. Els ordinadors analògics prenende la computació. Els ordinadors analògics prenen l'avantatge de les grans similituds entre lesl'avantatge de les grans similituds entre les matemàtiques de fenòmens a baixa-escala -lamatemàtiques de fenòmens a baixa-escala -la posició i el moviment de les rodes, o el voltatge iposició i el moviment de les rodes, o el voltatge i el corrent dels components electrònics- i lesel corrent dels components electrònics- i les matemàtiques d'altres fenòmens a més granmatemàtiques d'altres fenòmens a més gran escala, com ara les trajectòries balístiques, laescala, com ara les trajectòries balístiques, la inèrcia, la ressonància, la transferència d'energia,inèrcia, la ressonància, la transferència d'energia, el moment, etc.el moment, etc.
 7. 7. Computadors analògicsComputadors analògics avançatsavançats
 8. 8. Primers computadorsPrimers computadors digitalsdigitals L'era de la computació moderna va començar ambL'era de la computació moderna va començar amb un intens període de desenvolupament abans iun intens període de desenvolupament abans i durant la Segona Guerra Mundial, amb l'úsdurant la Segona Guerra Mundial, amb l'ús d'elements electronics com a substits dels seusd'elements electronics com a substits dels seus equivalents mecànics, i amb els càlculs digitalsequivalents mecànics, i amb els càlculs digitals substituint als càlculs analògics. Màquines com lasubstituint als càlculs analògics. Màquines com la Z3, l'Atanasoff-Berry Computer, els ordinadorsZ3, l'Atanasoff-Berry Computer, els ordinadors Colossus, i l'ENIAC foren construides a mà usantColossus, i l'ENIAC foren construides a mà usant circuits que contenien relés i vàlvules (vàlvules decircuits que contenien relés i vàlvules (vàlvules de buit) i sovint usavent targetes perforades o paperbuit) i sovint usavent targetes perforades o paper perforat com a entrada i com la principal (no-perforat com a entrada i com la principal (no- volàtil) memòria d'emmagatzement.volàtil) memòria d'emmagatzement.
 9. 9. Ordinador Z3Ordinador Z3 L'ordinador Z3, creat per Konrad Zuse, va ser laL'ordinador Z3, creat per Konrad Zuse, va ser la primera màquina programable i completamentprimera màquina programable i completament automàtica de característiques usades per definirautomàtica de característiques usades per definir un ordinador. Estava construït amb 2200 relés,un ordinador. Estava construït amb 2200 relés, tenia una freqüència de refresc d'aproximadamenttenia una freqüència de refresc d'aproximadament 5 Hz, i una longitud de resposta de 22 bits. Els5 Hz, i una longitud de resposta de 22 bits. Els càlculs eren realitzats amb aritmètica en comacàlculs eren realitzats amb aritmètica en coma flotant purament binaria. La màquina va serflotant purament binaria. La màquina va ser completada el 1941(el 12 de maig d'aquell mateixcompletada el 1941(el 12 de maig d'aquell mateix any va ser presentada a una audiència deany va ser presentada a una audiència de científics a Berlín). El Z3 original va ser destruïtcientífics a Berlín). El Z3 original va ser destruït el 1944 durant un bombardeig aliat de Berlín.el 1944 durant un bombardeig aliat de Berlín.
 10. 10. Ordinador Z3Ordinador Z3
 11. 11. Mark 1Mark 1 Entre 1939 i 1944, Howard Aiken deEntre 1939 i 1944, Howard Aiken de la Universitat d'Harvard, en col·laboracióla Universitat d'Harvard, en col·laboració amb IBM, va desenvolupar el Mark 1,amb IBM, va desenvolupar el Mark 1, conegut com a Calculador Automàtic deconegut com a Calculador Automàtic de Seqüència Controlada. Va ser unSeqüència Controlada. Va ser un computador electromecànic de 15 metrescomputador electromecànic de 15 metres de llarg i 2,40 d'alt, i pesava 5 tones. Teniade llarg i 2,40 d'alt, i pesava 5 tones. Tenia 700.000 elements mòbils i d'alguns700.000 elements mòbils i d'alguns centenars de kilòmetres de cablescentenars de kilòmetres de cables
 12. 12. Mark 1Mark 1
 13. 13. La segona generació (1958-La segona generació (1958- 1964): Transistors1964): Transistors A la segona meitat dels anys 50, els transistorsA la segona meitat dels anys 50, els transistors BJT substitueixen les vàlvules de buit. Això dónaBJT substitueixen les vàlvules de buit. Això dóna lloc a la "segona generació" de computadors.lloc a la "segona generació" de computadors. En un principi es creia es produirien i s'usarien moltsEn un principi es creia es produirien i s'usarien molts pocs computadors. Això era en part per la sevapocs computadors. Això era en part per la seva mida, el cost, i els coneixements necessaris permida, el cost, i els coneixements necessaris per operar-lo o interpretar-ne els resultats. Elsoperar-lo o interpretar-ne els resultats. Els transistors van reduir enormement la mida delstransistors van reduir enormement la mida dels ordinadors, el cost inicial, i el cost d'operació. Elordinadors, el cost inicial, i el cost d'operació. El transistor de junció bipolar fou inventat el 1947.transistor de junció bipolar fou inventat el 1947.
 14. 14. Segona genearcióSegona genearció Es van crear noves professions; programador, analista, expert enEs van crear noves professions; programador, analista, expert en sistemes d'informació, i es va iniciar la indústria del programari.sistemes d'informació, i es va iniciar la indústria del programari. 1948: William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain1948: William Bradford Shockley, John Bardeen i Walter H. Brattain Inventen el Transistor.Inventen el Transistor. 1959: IBM treu el seu primer ordinador transistoritzat, els models1959: IBM treu el seu primer ordinador transistoritzat, els models 1620 fins 17901620 fins 1790 1961: Apareixen nous conceptes pioners, entre ells el caràcter de1961: Apareixen nous conceptes pioners, entre ells el caràcter de 8 bits8 bits 1962: IBM treu al mercat els primers discs extraibles que es van1962: IBM treu al mercat els primers discs extraibles que es van convertir en un estàndard de la indústria de la computació.convertir en un estàndard de la indústria de la computació. Caràcters ASCII imprimibles, del 32 al 126.Caràcters ASCII imprimibles, del 32 al 126. 1963: Un comitè Indústria-Govern desenvolupa el codi de1963: Un comitè Indústria-Govern desenvolupa el codi de caràcters ASCII, (es pronuncia asqui), el primer estàndardcaràcters ASCII, (es pronuncia asqui), el primer estàndard universal per a intercanvi d'informació (American Standard Codeuniversal per a intercanvi d'informació (American Standard Code for Information Interchange), el qual va permetre que màquinesfor Information Interchange), el qual va permetre que màquines de tot tipus i marca poguessin intercanviar dades.de tot tipus i marca poguessin intercanviar dades. 1964: L'evolució dels ordinadors fa que sorgeixin llenguatges d'alt1964: L'evolució dels ordinadors fa que sorgeixin llenguatges d'alt nivell, més entenedors com el COBOL, FORTRAN o BASIC.nivell, més entenedors com el COBOL, FORTRAN o BASIC.
 15. 15. Segona genearcióSegona genearció
 16. 16. La tercera generacióLa tercera generació d'ordinadors (1964-1971)d'ordinadors (1964-1971) – Circuits Integrats– Circuits Integrats Tot i que els circuits integrats van serTot i que els circuits integrats van ser inventats en el 1958, no va ser fins al 1964inventats en el 1958, no va ser fins al 1964 que es van construir ordinadors ambque es van construir ordinadors amb aquests components. Varen ser els primersaquests components. Varen ser els primers ordinadors en disposar de sistema operatiuordinadors en disposar de sistema operatiu que controlava l'execució dels diferentsque controlava l'execució dels diferents programes a executar.programes a executar.
 17. 17. La quarta generacióLa quarta generació d'ordinadors (1971 end'ordinadors (1971 en endavant) – PC’sendavant) – PC’s La base de la quarta generació fou la invenció perLa base de la quarta generació fou la invenció per part de Marcian Hoff delmicroprocessador.part de Marcian Hoff delmicroprocessador. A diferència de les minicomputadores de terceraA diferència de les minicomputadores de tercera generació, que eren essencialment una versiógeneració, que eren essencialment una versió reduïda d'ordinadors mainframe, els orígens de lareduïda d'ordinadors mainframe, els orígens de la quarta generació són fonamentalment diferents.quarta generació són fonamentalment diferents. Els ordinadors basats en microprocessadorsEls ordinadors basats en microprocessadors originàriament eren molt limitats pel que fa a laoriginàriament eren molt limitats pel que fa a la capacitat computacional i velocitat, i no eren percapacitat computacional i velocitat, i no eren per tant cap intent de fer una versió de mida petitatant cap intent de fer una versió de mida petita d'un minicomputador, sinó que anava dirigits a und'un minicomputador, sinó que anava dirigits a un mercat completament diferent.mercat completament diferent.
 18. 18. Quarta generacióQuarta generació

×