Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 basbakan-ve-bakanlar-kurulu

4,578 views

Published on

10linekpss.com sitesinin hazırladığı bu dökümanda başbakan ve bakanlar kurulu hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

13 basbakan-ve-bakanlar-kurulu

  1. 1. Bakanlar Kurulu, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu olan, dolayısıyla yürütme yetkisini fiilen kullanan organdır.1) BAKANLAR KURULUKuruluşu∗ Bakanlar kurulu Başbakan ve bakanlardan kurulur.∗ Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.∗ Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaş- kanınca atanır.∗ Gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.Başbakanın Görevleri∗ Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek∗ Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek∗ Bakanların görevlerini yerine getirmelerini gözetmek∗ Bakanları seçmek∗ Bakanları görevden alınmasını Cumhurbaşkanına önermek∗ Milli Güvenlik Kuruluna katılmak∗ Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak∗ Yüksek Askeri Şuraya başkanlık etmekGöreve Başlama ve Güvenoyu∗ Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak TBMMye sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise toplantıya çağrılır.∗ Bakanlar Kurulunun programı, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunu ve güvenoyuna başvurulur.Görev Sırasında Güvenoyu∗ Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven isteyebilir.∗ Güven istemi ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla reddedilebilir.Görev ve Siyasi Sorumluluk∗ Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir.∗ Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.∗ Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.∗ Başbakan, bakanların görevlerinin anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.Bakanlıkların Kurulması ve BakanlarBakanlıkların,kurulması,kaldırılması,görevleri,yetkileri,teşkilatı kanunla düzenlenir.
  2. 2. ∗ Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Bir bakan birden fazlasına vekillik edemez.∗ TBMM kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana şevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır.∗ Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır. Not: Başbakanın milletvekili olması zorunludur. Bakanların ise milletvekili olması zorunlu değildir. Ancak milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmaları gerekir.Cumhurbaşkanının başbakanı seçme ve atama yetkisi elbette sınırsız değildir. Kurulan Bakanlar Kurulunun TBMMdengüvenoyu alması zorunluluğu, cumhurbaşkanının ancak meclisin güvenine sahip bir kişiyi Başbakan olarak atayabileceğianlamına gelir. Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanının atama işlemiyle birlikte kurulmuş olur ve göreve başlamak içinTBMMnin güvenoyunu beklemesi söz konusu değildir. Bakanlar Kurulunun güvenoyu almış sayılması için, özel bir çoğunluköngörülmemiştir. Meclis içtüzüğüne göre "güvenoyu verenlerin sayısı, güvensizlik oyu verenlerden fazlaysa, BakanlarKurulu güven almış olur." Not: İşgüder hükümet: Cumhurbaşkanının tasdikiyle kurulmuş fakat meclisten güvenoyu alamamış hükümete işgüder hükümet denir. İşgüder hükümet ancak gündelik devlet işlerini icra edebilir.2) BAKANLAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ∗ Genel siyaseti yürütmek∗ Kanun hükmünde kararname çıkarmak∗ Tüzük (nizamname) çıkarmak∗ Kanun tasarısı hazırlamak∗ Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak∗ Gerektiğinde olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan etmek (Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca ilan edilir)∗ Milli güvenliği sağlamak∗ Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak3) BAKANLARIN SORUMLULUĞUSiyasal Sorumluluk: Bu sorumluluk, bakanların görevlerine parlamento tarafından son verilebilmesi anlamına gelir. Yanimüeyyide, cezai veya hukuki değil, sadece siyasaldır. Siyasal sorumluluk, kolektif ve bireysel olmak üzere iki türlüdür.Kolektif sorumluluk: Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden doğan sorumluluktur. Bakanlar Kurulu, hükümetin genelsiyasetinden birlikte sorumludur.Ayrıca, her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Buna ferdisorumluluk denir. Siyasal sorumluluğu gerçekleştirecek anayasal yöntem, güvenoyu mekanizmasıdır.Güvensizlik önergesinin kabulü Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile mümkün olur.Cezai Sorumluluk: Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından doğan sorumluluklarıdır. Bu sorumluluk, Meclis soruşturmasıyoluyla araştırılır.Hukuki Sorumluluk: Bakanların görevleriyle ilgili olarak Devlete verdikleri zararın, kendilerine tazminat davası yoluylaödettirilmesidir.4) SEÇİMLERDE GEÇİCİ BAKANLAR KURULU∗ TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir.∗ Seçimin başlangıç tarihinden 3 gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak 5 gün içinde, bu bakanlıklara TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.
  3. 3. ∗ Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.∗ Geçici Bakanlar Kuruluna Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları TBMMdeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.∗ Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını TBMM Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir.∗ Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerin, TBMM içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.∗ Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmi Gazetede ilanından itibaren 15 gün içinde kurulur.∗ Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.∗ Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar görevde kalır.5) MİLLİ SAVUNMAa) Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı (Md. 117)∗ Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.∗ Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur.∗ Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.∗ Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhurbaşkanınca atanır.∗ Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.b) Millî Güvenlik Kurulu (Md. 118)∗ Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında,∗ Başbakan,∗ Genelkurmay Başkanı,∗ Başbakan yardımcıları,∗ Adalet, Millî Savunma,∗ İçişleri, Dışişleri Bakanları,∗ Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları∗ ve Jandarma Genel Komutanından kurulur.∗ Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.∗ Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir.∗ Millî Güvenlik Kurulunun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir.∗ Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİA. Olağanüstü Hâller1. Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilânı (M. 119∗ Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.∗ Bu süre Bakanlar Kurulunun isteği ile her seferinde en fazla 4 ay uzatılabilir. Uzatma kararı TBMM tarafından verilir.
  4. 4. Not: Olağanüstü hâlin uzatılması ve kaldırılmasına karar verme yetkisi TBMMye aittir.Örnek Soru: (KPSS-2008)1982 Anayasasına göre, uygulanmakta olan olağanüstü hâlin, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine her defasında 4 ayıgeçmemek üzere uzatılmasına karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?A) CumhurbaşkanıB) Millî Güvenlik KuruluC) Genelkurmay BaşkanıD) İçişleri BakanıE) TBMM2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı (M.120)Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddethareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasıhallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonrayurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.B. Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hâli (M. 122)Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü halilânını gerektiren hâllerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, savaş hâli, savaşı gerektirecek bir durumunbaş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletinbölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, sebepleriyle, Cumhurbaşkanıbaşkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamaküzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilân edebilir. Bu karar, derhal Resmî Gazetedeyayımlanır ve aynı gün TBMMnin onayına sunulur.Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak görev yaparlar.

×