Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Conceptual Age
‫مفهومی‬ ‫عصر‬
‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫سپهر‬‫بامدادنیا‬
‫دانشجوی‬MBA
‫بهار‬94
‫مطالب‬ ‫عنوان‬
‫کردند‬ ‫عبور‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫عصرهایی‬ ‫بررسی‬.
‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫معرفی‬.
‫شود‬ ‫مفهومی‬ ...
‫کشاورزی‬ ‫عصر‬
‫پیش‬‫از‬‫انقالب‬،‫کشاورزی‬‫انسانها‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫به‬‫عنوان‬‫عشایر‬‫شکارچی‬-‫گردآورنده‬‫زندگی‬‫می‬‫کردند...
‫صنعتی‬ ‫عصر‬
‫بشر‬‫سال‬ ‫هزاران‬ ‫از‬ ‫پس‬‫زیستن‬‫به‬‫کرد‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫صنعتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کشاورزی‬ ‫شیوه‬.
‫ب...
‫صنعتی‬ ‫عصر‬ ‫ادامه‬
‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫دیگر‬ ‫جوامع‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫طی‬ ‫در‬،‫آمریکا‬ ‫شمال‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫غرب‬‫گسترش‬...
‫اطالعات‬ ‫عصر‬
‫عصر‬‫اطالعات‬‫پس‬‫از‬‫دوران‬‫صنعتی‬‫تحول‬‫مهم‬‫دیگری‬‫در‬‫زندگی‬‫بشر‬‫ایجاد‬‫کرد‬.
‫اقتصاد‬‫مبتنی‬‫بر‬‫...
‫مفهومی‬ ‫عصر‬
‫در‬‫عصر‬‫اطالعات‬‫جامعه‬‫بر‬‫مبنای‬‫قابلیت‬‫های‬،‫منطقی‬‫خطی‬‫و‬‫شبه‬‫کامپیوتری‬‫بنا‬‫شده‬‫بود‬‫اما‬‫امرو...
‫شویم؟‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫وارد‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬
‫راست‬ ‫مغز‬ ‫ظهور‬ ‫فراوانی‬ ‫برونسپاری‬ ‫اتوماسیون‬
‫راست‬ ‫مغز‬ ‫ظهور‬
‫مغز‬‫انسان‬‫از‬‫دو‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫و‬‫چپ‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬.
‫مغز‬‫به‬‫صورت‬‫عادی‬100‫میلیارد‬‫سلول...
‫آقای‬‫اسپری‬‫در‬‫تحقیقاتش‬‫به‬‫این‬‫نتیجه‬‫رسید‬‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫ترتیبی‬‫می‬‫اندیش‬،‫د‬‫در‬‫تحلیل‬
‫عالی‬‫است‬‫و‬‫به‬‫واژه...
‫مغز‬ ‫چپ‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫تفاوت‬
‫تحقیقات‬‫بر‬‫روی‬‫دو‬‫نیم‬‫کره‬‫مغز‬‫تکمیل‬‫شد‬‫ودانشمندان‬‫بیان‬‫کردند‬‫هر‬‫د...
‫مفهومی‬ ‫عصر‬-‫مغز‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬
‫د‬ ‫وجود‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫رویکرد‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫کردیم‬ ‫بیان‬ ‫انسان‬ ‫مغ...
‫فراوانی‬
‫در‬‫عصر‬‫اطالعات‬‫به‬‫گفته‬‫پیتر‬‫دراکر‬‫کارگران‬‫دانشی‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫استعداد‬‫چپ‬-‫هادی‬‫خ‬‫ود‬
‫تحوال...
‫سپاری‬ ‫برون‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬‫توسعه‬-‫آسیا‬
‫عامل‬‫دیگری‬‫که‬‫گذار‬‫به‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫را‬‫ایجاد‬،‫کرده‬‫انتقال‬‫...
‫اتوماسیون‬-‫خودکاری‬
‫در‬‫عصر‬،‫صنعتی‬‫ماشین‬‫ها‬‫ثابت‬‫کردند‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫عضالت‬‫انسان‬‫ها‬‫شوند‬.‫در‬‫این‬‫قرن‬‫فن...
‫کند‬ ‫می‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫توانایی‬.
‫چپ‬ ‫تفکر‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫...
1.‫طراحی‬
‫امروزه‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫که‬‫قدم‬‫گذاشته‬‫ایم‬‫به‬‫دلیل‬‫سه‬‫نیرویی‬،‫فراوانی‬‫آسیا‬‫و‬‫اتوماسیون‬،‫افراد‬
‫عا...
1-1‫طراحی‬-‫راهکارها‬
‫یادداشت‬ ‫دفترچه‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬ ‫به‬.
‫بکنید‬ ‫فکری‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫آزارتان‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫برای‬.
...
2.‫داستان‬
‫در‬‫عصری‬‫که‬‫اطالعات‬‫و‬‫داده‬‫در‬‫مورد‬‫همه‬‫چیز‬‫وجود‬‫دارد؛‬‫استدالل‬‫دیگر‬‫کافی‬‫نیست‬.‫چیزی‬‫که‬
‫رفته‬...
1-2‫داستان‬-‫راهکارها‬
‫بنویسید‬ ‫داستانک‬.
‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫داستان‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬.
‫کنید‬ ‫دیدار‬ ‫سرایی‬ ‫داست...
3.‫همنوایی‬
‫نامرتب‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫موضوعات‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫دیدن‬ ،‫کلی‬ ‫الگوهای‬ ‫تشخیص‬ ‫استعداد‬ ‫یعنی‬ ‫همنوایی‬‫و‬ ‫ط...
‫ها‬ ‫نوآفرین‬:
•‫پردازند‬ ‫می‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کس...
1-3‫همنوایی‬-‫راهکارها‬
‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سمفونی‬ ‫به‬(.‫سنفونی‬ ‫های‬ ‫داستان‬ ‫و‬ ‫موسیقی‬ ‫آالت‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫...
4.‫همدلی‬
‫همدلی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫خود‬‫را‬‫جای‬‫دیگری‬‫قرار‬‫دهیم‬‫و‬‫احساسات‬‫آنها‬‫را‬‫درك‬‫کنیم‬.
‫همدلی‬‫به‬‫معنی‬‫دلس...
1-4‫همدلی‬-‫راهکارها‬
‫بسنجید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫همدلی‬ ‫ضریب‬.
‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫زبان‬ ‫مورد‬ ‫در...
5.‫بازی‬
‫امروزه‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬،‫بازی‬‫به‬‫عنوان‬‫بخش‬‫مهمی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫سه‬‫شیوه‬‫بازی‬‫های‬‫ویدئویی‬،‫شوخ‬
‫...
.2‫طبعی‬ ‫شوخ‬:
•‫توان‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫طبعی‬ ‫شوخی‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقا...
1-5‫بازی‬-‫راهکارها‬
‫بیایید‬ ‫کنار‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫با‬.
‫راست‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫به‬-‫بپردازید‬ ‫مغز‬( .‫بازی‬Right Brain Par...
6.‫معنا‬
‫سال‬‫های‬‫اولیه‬‫قرن‬‫بیست‬‫ویکم‬‫حجوم‬‫سه‬‫نیروی‬‫فراوانی،آسیا‬‫و‬‫اتوماسیون‬‫آسایشی‬‫را‬‫به‬‫ه‬‫مراه‬
‫آورده‬...
1-6‫معنا‬-‫راهکارها‬
‫کنید‬ ‫تشکر‬-‫برد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫معنویت‬ ‫حس‬ ‫قدردانی‬.
‫آزمون‬ ‫در‬20-10‫...
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬
Conceptual age
Conceptual age
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
مزایای مالی حاصل از پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Conceptual age

Download to read offline

Introducing of Conceptual Age

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Conceptual age

 1. 1. Conceptual Age ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫سپهر‬‫بامدادنیا‬ ‫دانشجوی‬MBA ‫بهار‬94
 2. 2. ‫مطالب‬ ‫عنوان‬ ‫کردند‬ ‫عبور‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫عصرهایی‬ ‫بررسی‬. ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫معرفی‬. ‫شود‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫وار‬ ‫بشر‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫بررسی‬. ‫داریم‬ ‫احتیاج‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫استعدادهایی‬ ‫پرورش‬.
 3. 3. ‫کشاورزی‬ ‫عصر‬ ‫پیش‬‫از‬‫انقالب‬،‫کشاورزی‬‫انسانها‬‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫به‬‫عنوان‬‫عشایر‬‫شکارچی‬-‫گردآورنده‬‫زندگی‬‫می‬‫کردند‬. ‫جوامع‬‫شکارچی‬-‫گردآورنده‬‫تمایل‬‫داشتند‬‫در‬‫گروههای‬‫کوچک‬‫باقی‬‫بمانند‬. ‫به‬‫مرور‬‫زمان‬‫قبیله‬‫ها‬‫و‬‫ریاست‬‫قبیله‬‫و‬‫طبقات‬‫اجتماعی‬‫تشکیل‬‫شد‬. ‫انسان‬‫شروع‬‫به‬‫پرورش‬‫سامانمند‬‫گیاهان‬‫و‬‫حیوانات‬‫کرد‬. ‫این‬‫شیوه‬‫زندگی‬‫به‬‫سرعت‬‫به‬‫مناطق‬‫همسایه‬‫گسترش‬‫یافت‬‫تا‬‫سرانجام‬‫زندگیهای‬‫یکجانشینی‬‫به‬‫عنوان‬‫کشاورزی‬‫در‬ ‫مناطق‬‫نزدیک‬‫به‬‫آب‬‫پدید‬‫آمد‬. ‫با‬‫گسترش‬‫راه‬‫های‬،‫ارتباطی‬‫پیدایش‬‫مفهوم‬‫تجارت‬‫و‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫باعث‬‫شد‬‫واحدهای‬‫کوچک‬‫و‬‫مستقل‬‫به‬‫یکدیگر‬ ‫پیوسته‬‫و‬‫واحدهای‬‫بزرگ‬‫را‬‫تشکیل‬‫دهند‬. ‫اضافه‬‫تولید‬‫محصوالت‬،‫کشاورزی‬‫باال‬‫رفتن‬‫سطح‬‫آسایش‬‫و‬‫توسعه‬‫شهرها‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫تمدنها‬‫را‬‫ممکن‬‫ساخت‬. ‫پیچیدگی‬‫رو‬‫به‬‫رشد‬‫جوامع‬،‫انسانی‬‫سیستم‬‫های‬‫حسابداری‬‫را‬‫غیرقابل‬‫اجتناب‬‫ساخت‬‫وچنین‬‫نیازی‬‫باعث‬‫ا‬‫ختراع‬ ‫خط‬‫و‬‫آغاز‬‫نوشتن‬‫انسان‬‫شد‬.
 4. 4. ‫صنعتی‬ ‫عصر‬ ‫بشر‬‫سال‬ ‫هزاران‬ ‫از‬ ‫پس‬‫زیستن‬‫به‬‫کرد‬ ‫احساس‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫صنعتی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫کشاورزی‬ ‫شیوه‬. ‫به‬ ‫شدن‬ ‫صنعتی‬‫استفاده‬ ‫معنی‬‫انسان‬ ‫نیروی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫ماشین‬ ‫نیروی‬ ‫از‬‫است‬. ‫صنعتی‬ ‫انقالب‬‫از‬ ‫ابتدا‬‫زمینه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫انگلستان‬‫ذوب‬ ‫و‬ ‫سنگ‬ ‫زغال‬ ،‫بافندگی‬‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫آهن‬. ‫صنعتی‬ ‫تحول‬‫قرن‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫آغاز‬ ‫هیجدهم‬ ‫قرن‬ ‫نیمه‬ ‫از‬‫صورت‬ ‫به‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نوآوریهایی‬‫ص‬ ‫شدن‬ ‫ماشینی‬‫نایع‬ ‫نساجی‬‫پیشرفتهای‬ ،،‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫فنی‬‫زغالسنگ‬ ‫استخراج‬،‫مهارکردن‬‫و‬‫بکارگیری‬‫بخار‬ ‫نیروی‬‫ادامه‬‫یاف‬‫ت‬. ‫دهه‬‫میانی‬ ‫های‬‫نوزدهم‬ ‫قرن‬‫صنایع‬‫رشد‬ ‫آهن‬ ‫راه‬‫توجهی‬ ‫قابل‬،‫کرد‬ ‫پیدا‬‫انبوه‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫فوالد‬‫کشتیهای‬ ،‫رسید‬‫بخار‬‫به‬ ‫کار‬‫گرفته‬‫شدند‬.
 5. 5. ‫صنعتی‬ ‫عصر‬ ‫ادامه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫دیگر‬ ‫جوامع‬ ‫دوران‬ ‫این‬ ‫طی‬ ‫در‬،‫آمریکا‬ ‫شمال‬ ‫و‬ ‫اروپا‬ ‫قاره‬ ‫غرب‬‫گسترش‬ ‫با‬‫صنعتی‬ ‫فزایندهای‬‫ش‬ ‫روبرو‬‫دند‬. ‫اواخر‬ ‫در‬‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫سالهای‬‫و‬‫دوم‬ ‫جنگ‬ ‫شروع‬ ‫تا‬‫جهانی‬‫اتوموبیل‬ ‫صنعیت‬‫و‬‫برق‬ ‫صنعت‬‫پید‬ ‫ایی‬ ‫فزاینده‬ ‫رشد‬‫کرد‬ ‫ا‬. ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آمد‬ ‫بوجود‬ ‫صنعتی‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫تحوالت‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫ایجاد‬‫متحرك‬ ‫خط‬‫تولید‬ ‫زنجیرهای‬‫برای‬‫تولی‬‫د‬ ‫انبوه‬‫صورت‬ ‫به‬‫استاندارد‬،‫کار‬ ‫تقسیم‬‫و‬‫کارها‬ ‫شدن‬ ‫تخصصی‬‫کرد‬ ‫اشاره‬. ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫که‬ ‫انقالب‬ ‫این‬‫های‬ ‫کارخانه‬ ‫سازی‬ ‫اتومبیل‬‫صنایع‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫فورد‬‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫کشورها‬‫یافت‬. ‫هواپیمایی‬ ‫صنایع‬ ‫چشمگیر‬ ‫توسعه‬‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫با‬ ‫مقارن‬‫توسعه‬ ،‫دوم‬‫پیدایش‬ ،‫آلومینیوم‬ ‫صنایع‬‫فناوریها‬‫جدید‬ ‫ی‬ ‫چون‬ ‫ارتباطی‬‫موجی‬ ‫فرستندههای‬ ‫و‬ ‫ترانزیستوری‬ ‫تلویزیون‬ ،‫رادیو‬‫ایجاد‬ ،‫کاربرد‬ ‫و‬‫الکترون‬ ‫صنعت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬‫روند‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫شدن‬ ‫صنعتی‬‫بخشید‬ ‫شتاب‬‫و‬‫زمینه‬‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫ورود‬‫شد‬.
 6. 6. ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫عصر‬‫اطالعات‬‫پس‬‫از‬‫دوران‬‫صنعتی‬‫تحول‬‫مهم‬‫دیگری‬‫در‬‫زندگی‬‫بشر‬‫ایجاد‬‫کرد‬. ‫اقتصاد‬‫مبتنی‬‫بر‬‫صنعت‬‫که‬‫با‬‫انقالب‬‫صنعتی‬‫آغاز‬‫شده‬،‫بود‬‫جای‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫اقصاد‬‫مبتنی‬‫بر‬‫اطالعات‬‫داد‬. ‫عصر‬‫اطالعات‬‫با‬‫پیشرفتهای‬‫شگرف‬‫در‬‫زمینه‬‫رایانه‬‫ها‬‫آغاز‬‫شد‬‫و‬‫با‬‫ظهور‬‫رایانه‬‫های‬‫شخصی‬‫و‬‫اینترنت‬‫به‬‫اوج‬‫ر‬‫سید‬. ‫در‬‫این‬،‫عصر‬‫فناوری‬‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬-‫شامل‬‫رایانه‬‫ها‬،‫ماشینهای‬،‫خودکار‬‫فیبرهای‬،‫نوری‬،‫ماهوارهها‬‫اینترنت‬‫و‬ ....–‫میداندار‬‫اصلی‬‫اقتصاد‬‫و‬‫کسب‬‫وکار‬‫شدند‬. ‫بسیاری‬‫از‬‫بنگاههای‬‫قدیمی‬‫متحول‬،‫شدند‬‫بسیاری‬‫نتوانستند‬‫پابه‬‫پای‬‫تحوالت‬‫پیش‬‫بیایند‬‫و‬‫از‬‫بین‬‫رفتند‬‫و‬‫تعداد‬ ‫بسیار‬‫زیادی‬‫از‬‫بنگاههای‬‫جدید‬‫ایجاد‬‫شدند‬. ‫فناوری‬‫ارتباطات‬‫و‬‫اطالعات‬‫با‬‫محص‬‫و‬‫الت‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫آمیخته‬‫و‬‫باعث‬‫گسترش‬‫محصوالت‬‫در‬‫جهان‬‫شد‬. ‫انقالب‬‫دانایی‬‫و‬‫ظهور‬‫اقتصاد‬‫دانش‬‫بنیان‬‫متاثر‬‫از‬‫افزایش‬‫دسترسی‬‫بشر‬‫به‬‫اطالعات‬‫پیامد‬‫بسیار‬‫مهم‬‫این‬‫عصر‬‫بود‬. ‫اتوماسیون‬‫بسیاری‬‫از‬‫مشاغل‬‫ساده‬‫پیشین‬‫را‬‫از‬‫بین‬،‫برد‬‫رایانه‬‫ها‬‫و‬‫رباتها‬‫جایگزین‬‫بخشی‬‫از‬‫نیروی‬‫کار‬‫ش‬‫دند‬‫که‬ ‫کارهای‬‫تکراری‬‫و‬‫عادی‬‫را‬‫انجام‬‫میدادند‬. ‫بسیاری‬‫از‬‫بخشهای‬‫صنعتی‬‫به‬‫کشورهای‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫فرستاده‬‫شدند‬‫و‬‫درنهایت‬‫کارگران‬‫دانشی‬‫پا‬‫به‬‫عرص‬‫ه‬‫نهادند‬.
 7. 7. ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫عصر‬‫اطالعات‬‫جامعه‬‫بر‬‫مبنای‬‫قابلیت‬‫های‬،‫منطقی‬‫خطی‬‫و‬‫شبه‬‫کامپیوتری‬‫بنا‬‫شده‬‫بود‬‫اما‬‫امروزه‬‫جامعه‬‫ب‬‫ه‬‫سمتی‬ ‫حرکت‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫قابلیت‬‫های‬‫خالقانه‬‫و‬‫داشتن‬‫تفکر‬‫و‬‫رویکرد‬‫جدید‬‫به‬‫زندگی‬‫که‬‫به‬‫استعدادهای‬‫ذاتی‬‫ب‬‫ه‬‫نام‬«‫مفهوم‬ ‫باال‬»‫و‬«‫حس‬‫باال‬»‫معروف‬‫هستند‬‫نیاز‬‫است‬. ‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫در‬‫دنیای‬‫مدرن‬‫امروز‬‫صرف‬‫داشتن‬‫تفکر‬،‫منطقی‬‫تحلیلی‬‫و‬‫داشتن‬‫یک‬‫تخصص‬‫خاص‬‫دیگر‬‫ک‬‫افی‬ ‫نیست‬. ‫مفهوم‬‫باال‬:‫شامل‬‫ظرفیت‬‫تشخیص‬‫الگوها‬‫و‬‫فرصت‬‫ها‬‫به‬‫منظور‬‫خلق‬‫زیبایی‬‫هنری‬‫و‬،‫عاطفی‬‫ساخت‬‫هنرمندانه‬‫روایتی‬ ‫ارضاء‬‫کننده‬‫و‬‫ترکیب‬‫اندیشه‬‫های‬‫ظاهرا‬‫نامربوط‬‫در‬‫چیزی‬‫جدید‬‫است‬. ‫حس‬‫باال‬:‫شامل‬‫توانایی‬‫همدلی‬‫با‬،‫دیگران‬‫درك‬‫ظرایف‬‫روابط‬،‫انسانی‬‫یافتن‬‫شادی‬‫در‬‫خود‬‫ایجاد‬‫آن‬‫در‬‫دیگران‬،‫گذر‬‫از‬ ‫روزمرگی‬‫و‬‫رسیدن‬‫به‬‫تعالی‬‫و‬‫معنا‬‫است‬.
 8. 8. ‫شویم؟‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫وارد‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫عواملی‬ ‫چه‬ ‫راست‬ ‫مغز‬ ‫ظهور‬ ‫فراوانی‬ ‫برونسپاری‬ ‫اتوماسیون‬
 9. 9. ‫راست‬ ‫مغز‬ ‫ظهور‬ ‫مغز‬‫انسان‬‫از‬‫دو‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫و‬‫چپ‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬. ‫مغز‬‫به‬‫صورت‬‫عادی‬100‫میلیارد‬‫سلول‬‫دارد‬‫که‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫این‬‫سلول‬‫ها‬‫به‬10000‫بخش‬‫دیگر‬‫متصل‬‫هستند‬‫و‬‫با‬‫آنها‬ ‫پیام‬‫رد‬‫و‬‫بدل‬‫میکنند‬‫و‬‫یک‬‫شبکه‬‫بسیار‬‫پیچیده‬‫ایی‬‫را‬‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫چگونگی‬‫حرف‬،‫زدن‬،‫خوردن‬‫نفس‬‫کشیدن‬ ‫و‬‫حرکت‬‫کردن‬‫ما‬‫را‬‫کنترل‬‫می‬‫کنند‬. ‫درگذشته‬‫معتقد‬‫بودند‬‫نیمه‬‫چپ‬‫مغز‬‫بخش‬‫اصلی‬‫و‬‫سرنوشت‬‫ساز‬‫است‬‫و‬‫به‬‫صورت‬،‫تحلیلی‬‫استداللی‬‫و‬‫من‬‫طقی‬‫کار‬‫می‬ ‫کند‬‫و‬‫نیمه‬‫راست‬‫فرعی‬‫و‬‫به‬‫صورت‬،‫گنگ‬‫غیرخطی‬‫و‬‫غریزی‬‫کار‬‫می‬‫کند‬. ‫با‬‫گذشت‬‫زمان‬‫در‬‫دهه‬1950‫فردی‬‫به‬‫نام‬‫راجر‬‫اسپری‬‫از‬‫دانشگاه‬‫کال‬‫تک‬‫در‬‫مورد‬‫بیماری‬‫خاصی‬‫در‬‫مغز‬‫مطالعه‬‫می‬ ‫کرد‬‫متوجه‬‫شد‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫مغز‬‫که‬‫در‬‫گذشته‬‫بخشی‬‫فرعی‬‫و‬‫ناکارآمد‬‫محسوب‬‫می‬‫شد‬‫در‬‫واقع‬‫در‬‫انجام‬‫دادن‬‫انواع‬ ‫مشخصی‬‫از‬‫فعالیت‬‫های‬‫ذهنی‬‫عضو‬‫برتر‬‫مغز‬‫است‬.
 10. 10. ‫آقای‬‫اسپری‬‫در‬‫تحقیقاتش‬‫به‬‫این‬‫نتیجه‬‫رسید‬‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫ترتیبی‬‫می‬‫اندیش‬،‫د‬‫در‬‫تحلیل‬ ‫عالی‬‫است‬‫و‬‫به‬‫واژه‬‫ها‬‫می‬‫پردازد‬‫و‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫کل‬‫گرایانه‬‫می‬،‫اندیشد‬‫الگوها‬‫را‬ ‫تشخیص‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫احساسات‬‫و‬‫حاالت‬‫غیر‬‫کالمی‬‫را‬‫تفسیر‬‫می‬‫کند‬. ‫نتایج‬‫بدست‬‫آمده‬‫بر‬‫روی‬‫مغز‬‫انسان‬‫توسط‬‫آقای‬‫اسپری‬‫راهی‬‫برای‬‫تحقیقات‬‫بیش‬‫تر‬‫بر‬ ‫روی‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫برای‬‫دانشمندان‬‫فراهم‬‫کرد‬‫و‬‫همچنین‬‫دو‬‫تصور‬‫غلط‬‫در‬‫مورد‬‫نیم‬‫ک‬‫ره‬ ‫راست‬‫مغز‬‫را‬‫بوجود‬‫آورد‬. ‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫منجی‬‫است‬. ‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫کارشکن‬‫است‬.
 11. 11. ‫مغز‬ ‫چپ‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫تفاوت‬ ‫تحقیقات‬‫بر‬‫روی‬‫دو‬‫نیم‬‫کره‬‫مغز‬‫تکمیل‬‫شد‬‫ودانشمندان‬‫بیان‬‫کردند‬‫هر‬‫دو‬‫نیمه‬ ‫تقریبا‬‫در‬‫هر‬‫کار‬‫که‬‫انجام‬‫می‬‫دهیم‬‫نقش‬‫دارند‬‫اما‬‫مناطق‬‫خاصی‬‫از‬‫مغز‬‫در‬‫مورد‬ ‫کارکردهای‬‫خاص‬‫نقش‬‫بیشتری‬‫از‬‫بقیه‬‫دارند‬‫و‬‫تفاوت‬‫این‬‫دو‬‫نیم‬‫کره‬‫را‬‫در‬4‫گروه‬ ‫اساسی‬‫بیان‬‫کردند‬: .1‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫سمت‬‫راست‬‫بدن‬‫و‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫سمت‬‫چپ‬‫بدن‬‫را‬‫کنترل‬‫می‬‫ک‬‫ند‬. .2‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫ترتیبی‬‫و‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫همزمان‬‫کار‬‫می‬‫کند‬. .3‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫در‬‫متن‬‫و‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫در‬‫زمینه‬‫تخصص‬‫دارد‬. .4‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫جزئیات‬‫را‬‫تحلیل‬‫می‬‫کند‬‫و‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫تصویر‬‫کلی‬‫را‬‫از‬‫ر‬‫اه‬ ‫ترکیب‬‫می‬‫سازد‬.
 12. 12. ‫مفهومی‬ ‫عصر‬-‫مغز‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫د‬ ‫وجود‬ ‫تفکر‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫رویکرد‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫کردیم‬ ‫بیان‬ ‫انسان‬ ‫مغز‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مطالبی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ارد‬: .1‫چپ‬ ‫تفکر‬-‫هادی‬:‫ی‬ ‫است‬ ‫مغز‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫ی‬ ‫شاخصه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫شکلی‬‫عنی‬ ‫تحلیلی‬ ‫و‬ ‫کارکردی‬ ،‫لغوی‬ ،‫ترتیبی‬.‫برنام‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫نمونه‬ ‫که‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫های‬ ‫برترین‬‫نویسان‬ ‫ه‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تبعیت‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هستند‬ ‫کامپیوتر‬(.‫عصر‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحوالت‬ ‫تمامی‬‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫چپ‬ ‫تفکر‬ ‫توانانیی‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫بکارگیری‬ ‫واسطه‬-‫است‬ ‫خود‬ ‫هادی‬) .2‫راست‬ ‫تفکر‬-‫هادی‬:‫مغز‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫شاخصه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫تفکر‬ ‫از‬ ‫شکلی‬‫است‬ ‫است‬ ‫ترتیبی‬ ‫و‬ ‫ایی‬ ‫زمینه‬ ، ‫شناختی‬ ‫زیبایی‬ ،‫استعاری‬ ،‫همزمان‬ ‫یعنی‬.‫این‬‫ک‬ ‫تفکری‬ ‫نوع‬‫عصر‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫اطالعات‬‫دادند‬ ‫نمی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بهایی‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کمی‬ ‫توجه‬. ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫عصری‬ ‫در‬‫ایم‬ ‫گذاشته‬ ‫قدم‬ ‫که‬‫چپ‬ ‫استعدادهای‬-‫ک‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫الزم‬ ‫هنوز‬ ‫هادی‬‫افی‬ ‫نیستند‬‫راست‬ ‫استعدادهای‬ ‫عوض‬ ‫در‬-‫کسان‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ایی‬ ‫فزاینده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هادی‬‫اوج‬ ‫ی‬ ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫سقوط‬ ‫ورطه‬ ‫در‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫می‬.
 13. 13. ‫فراوانی‬ ‫در‬‫عصر‬‫اطالعات‬‫به‬‫گفته‬‫پیتر‬‫دراکر‬‫کارگران‬‫دانشی‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫استعداد‬‫چپ‬-‫هادی‬‫خ‬‫ود‬ ‫تحوالت‬‫عظیمی‬‫به‬‫وجود‬‫آوردند‬. ‫امروزدر‬،‫آمریکا‬‫اروپا‬‫و‬‫ژاپن‬‫از‬‫هر‬‫کاال‬‫و‬‫خدمات‬،‫انواع‬‫و‬‫اقسام‬‫آن‬‫در‬،‫شکلها‬‫طرحها‬‫و‬‫کارکردهای‬ ‫مختلف‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫حق‬‫انتخاب‬‫برای‬‫مشتریان‬‫را‬‫بسیار‬‫زیاد‬‫کرده‬‫است‬. ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫سطح‬‫ای‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬‫ک‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫باال‬ ‫چنان‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫دنیای‬ ‫از‬‫ه‬‫برای‬ ‫پیشینیان‬‫بود‬ ‫تصور‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬.‫بیش‬ ‫اتومبیلها‬ ‫تعداد‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬‫های‬ ‫گواهینامه‬ ‫از‬‫رانندگ‬‫بیش‬ ،‫است‬ ‫ی‬ ‫مردم‬ ‫سوم‬ ‫دو‬ ‫از‬‫خانهای‬ ‫مالک‬‫زندگی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫میکنند‬.‫کش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زباله‬ ‫کیسه‬ ‫هزینه‬‫ور‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫نود‬ ‫هزینه‬ ‫از‬ ‫بیش‬‫چیزهاست‬ ‫تمام‬ ‫در‬. ‫محسو‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫معقول‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ،‫فراوانی‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫نمی‬ ‫ب‬ ‫شود‬.‫باید‬ ‫محصوالتشان‬‫زیبا‬،‫فرد‬ ‫منحصربه‬‫و‬‫پرمعنا‬‫باشد‬‫الزامات‬ ‫از‬ ‫و‬‫شناختی‬ ‫زیبایی‬‫پ‬‫کند‬ ‫یروی‬.
 14. 14. ‫سپاری‬ ‫برون‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫به‬‫توسعه‬-‫آسیا‬ ‫عامل‬‫دیگری‬‫که‬‫گذار‬‫به‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫را‬‫ایجاد‬،‫کرده‬‫انتقال‬‫مشاغل‬‫عصر‬‫اطالعات‬‫به‬‫کشورهای‬‫در‬ ‫حال‬‫توسعه‬‫مانند‬،‫هند‬‫چین‬،‫برزیل‬‫و‬...‫است‬. ‫دلیل‬‫اصلی‬‫این‬‫برونسپاریها‬‫دستمزدهای‬‫به‬‫مراتب‬‫کمتر‬‫کارگران‬‫دانشی‬‫در‬‫کشورهای‬‫در‬‫ح‬‫ال‬ ‫توسعه‬‫نسبت‬‫به‬‫کشورهای‬‫پیشرفته‬‫است‬. ‫طبق‬‫نظر‬‫موسسه‬‫ی‬‫تحقیقاتی‬‫فوررستر‬‫تا‬‫آخر‬‫سال‬2015‫حداقل‬3.3‫میلیون‬‫شغل‬‫خدماتی‬‫و‬136 ‫میلیارد‬‫دستمزد‬،‫آنها‬‫از‬‫ایاالت‬‫متحده‬‫به‬‫کشورهای‬‫کم‬‫دستمزد‬‫منتقل‬‫می‬‫شود‬. ‫در‬‫آینده‬‫بسیاری‬‫از‬‫کارهای‬‫استاندارد‬‫شده‬‫و‬‫تکراری‬‫چپ‬-‫هادی‬(‫تحلیلهای‬،‫مالی‬‫برنامه‬‫نویس‬‫ی‬ ‫کامپوتری‬‫و‬...)‫به‬‫کشورهای‬‫در‬‫حال‬‫توسعه‬‫برون‬‫سپاری‬‫شده‬‫و‬‫کارگران‬‫دانشی‬‫غربی‬‫باید‬‫ب‬‫ه‬ ‫بسیاری‬‫از‬‫توانایی‬‫های‬‫جدید‬‫که‬‫مربوط‬‫به‬‫استعدادهای‬‫راستی‬-‫هادی‬(،‫طراحی‬‫ایجاد‬‫رابطه،خال‬‫قیت‬ ‫و‬...)‫می‬‫شود‬‫مسلط‬‫شوند‬.
 15. 15. ‫اتوماسیون‬-‫خودکاری‬ ‫در‬‫عصر‬،‫صنعتی‬‫ماشین‬‫ها‬‫ثابت‬‫کردند‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫عضالت‬‫انسان‬‫ها‬‫شوند‬.‫در‬‫این‬‫قرن‬‫فن‬‫اوری‬ ‫های‬‫جدید‬‫ثابت‬‫می‬‫کنند‬‫می‬‫توانند‬‫جایگزین‬‫نیم‬‫کره‬‫چپ‬‫مغز‬‫شوند‬. ‫دنیای‬‫امروز‬‫به‬‫سمتی‬‫در‬‫حال‬‫حرکت‬‫است‬‫که‬‫هر‬‫شغلی‬‫که‬‫روال‬‫مند‬،‫باشد‬‫می‬‫توان‬‫آن‬‫را‬‫به‬ ‫مجموعه‬‫ایی‬‫از‬‫قواعد‬‫تقلیل‬‫داد‬‫و‬‫یا‬‫به‬‫مراحل‬‫تکراری‬‫تقلیل‬‫داد‬‫در‬‫خطر‬‫است‬‫زیرا‬‫به‬‫راحتی‬‫ت‬‫وسط‬ ‫کامپیوتر‬،‫ها‬‫ماشین‬‫ها‬‫و‬‫فناوری‬‫های‬‫روز‬‫انجام‬‫شوند‬. ‫اتوماسیون‬‫رفته‬‫رفته‬‫کارگران‬‫دانشی‬‫با‬‫تفکر‬‫چپ‬-‫هادی‬‫را‬‫وادار‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫استعدادهایی‬‫ر‬‫ا‬‫در‬ ‫خودشان‬‫تقویت‬‫کنند‬‫که‬‫کامپیوترها‬‫نمی‬‫توانند‬،‫بهتر‬‫سریع‬‫تر‬‫و‬‫ارزان‬‫تر‬‫انجام‬‫دهند‬.
 16. 16. ‫کند‬ ‫می‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫توانایی‬. ‫چپ‬ ‫تفکر‬ ‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫در‬-‫راست‬ ‫ذاتی‬ ‫استعداد‬ ‫شش‬ ‫بر‬ ‫تسط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هادی‬-‫ک‬ ‫تکمیل‬ ‫هادی‬‫نیم‬. .1‫بلکه‬ ،‫نکنید‬ ‫عمل‬ ‫فقط‬‫طراحی‬‫بکنید‬ ‫هم‬. .2‫بلکه‬ ،‫نکنید‬ ‫استدالل‬ ‫فقط‬‫داستان‬‫بسرایید‬ ‫هم‬. .3‫بلکه‬ ،‫نکنید‬ ‫تمرکز‬ ‫فقط‬‫همنوایی‬‫بکنید‬ ‫هم‬. .4‫بلکه‬ ،‫نباشید‬ ‫منطقی‬ ‫فقط‬‫همدل‬‫باشد‬ ‫هم‬. .5‫بلکه‬ ،‫نباشد‬ ‫جدی‬ ‫فقط‬‫بازی‬‫بکنید‬ ‫هم‬. .6‫بلکه‬ ،‫نیندوزید‬ ‫مال‬ ‫فقط‬‫معنا‬‫ببخشید‬ ‫هم‬.
 17. 17. 1.‫طراحی‬ ‫امروزه‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫که‬‫قدم‬‫گذاشته‬‫ایم‬‫به‬‫دلیل‬‫سه‬‫نیرویی‬،‫فراوانی‬‫آسیا‬‫و‬‫اتوماسیون‬،‫افراد‬ ‫عالوه‬‫بر‬‫حرفه‬‫تخصصی‬‫خود‬‫باید‬‫نوعی‬‫حساسیت‬‫هنری‬‫را‬‫در‬‫خودش‬‫پرورش‬‫دهند‬.‫امروزه‬‫باید‬ ‫همه‬‫ی‬‫ما‬‫باید‬‫به‬‫نوعی‬‫طراح‬‫باشیم‬. ‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫طراحی‬‫یعنی‬‫کسب‬‫وکار‬/‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫یعنی‬‫طراحی‬. ‫امروزه‬‫برای‬‫شرکت‬،‫ها‬‫ارائه‬‫محصوالت‬‫با‬‫قیمت‬‫معقول‬‫و‬‫کیفیت‬‫مناسب‬‫تنها‬‫بلیط‬‫ورودی‬‫ب‬‫رای‬‫راه‬ ‫یافتن‬‫به‬‫بازار‬‫است‬‫و‬‫دیگر‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫محسوب‬‫نمی‬‫شود‬.‫آنها‬‫باید‬‫بر‬‫روی‬‫ویژگی‬‫های‬‫وص‬‫ف‬ ‫نکردنی‬‫ایی‬‫مانند‬‫هوس‬،‫انگیزی‬‫زیبایی‬‫و‬‫معنا‬‫ایجاد‬‫تمایز‬‫کنند‬. ‫طبق‬‫تحقیقات‬‫انجام‬‫گرفته‬‫در‬‫دانشکده‬‫بیزینس‬،‫لندن‬‫به‬‫ازای‬‫افزایش‬1‫درصد‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫بر‬ ‫روی‬‫طراحی‬‫محصوالت‬‫میزان‬‫فروش‬‫و‬‫سود‬‫شرکت‬‫ها‬3‫تا‬4‫درصد‬‫افزایش‬‫پیدا‬‫می‬‫کند‬. ‫طراحی‬‫یک‬‫استعداد‬‫ذاتی‬‫مفهوم‬‫باال‬‫است‬‫که‬‫آت‬‫سورس‬‫کردن‬‫آن‬‫مشکل‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫فزاینده‬‫ا‬‫یی‬ ‫مزیت‬‫رقابتی‬‫برای‬‫شرکت‬‫ها‬‫می‬‫بخشد‬.
 18. 18. 1-1‫طراحی‬-‫راهکارها‬ ‫یادداشت‬ ‫دفترچه‬ ‫داشتن‬ ‫همراه‬ ‫به‬. ‫بکنید‬ ‫فکری‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫آزارتان‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫برای‬. ‫بخوانید‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫مجله‬. ‫کنید‬ ‫بازدید‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫موزه‬ ‫از‬. ‫بگذارید‬ ‫میز‬ ‫روی‬!
 19. 19. 2.‫داستان‬ ‫در‬‫عصری‬‫که‬‫اطالعات‬‫و‬‫داده‬‫در‬‫مورد‬‫همه‬‫چیز‬‫وجود‬‫دارد؛‬‫استدالل‬‫دیگر‬‫کافی‬‫نیست‬.‫چیزی‬‫که‬ ‫رفته‬‫رفته‬‫مهم‬‫تر‬‫می‬،‫شود‬‫توانایی‬‫بکار‬‫بردن‬‫اطالعات‬‫در‬‫زمینه‬‫های‬‫مختلف‬‫و‬‫ارائه‬‫آنها‬‫با‬‫ت‬‫اثیر‬ ‫عاطفی‬‫است‬. ‫داستان‬‫از‬‫آن‬‫جهت‬‫اهمیت‬‫دارد‬‫که‬‫از‬‫طریق‬‫آن‬‫می‬‫توان‬‫اطالعات‬،‫دانش‬‫و‬‫عواطف‬‫را‬‫در‬‫بسته‬‫بندی‬ ‫فشرده‬‫خالصه‬‫کرد‬. ‫داستان‬‫سرایی‬‫جایگزین‬‫تفکر‬‫تحلیلی‬‫نیست‬.‫زمانی‬‫که‬‫تحلیل‬‫انتزاعی‬‫از‬‫دریچه‬‫داست‬‫ان‬‫بازگو‬‫می‬ ‫شود‬‫ساده‬‫تر‬‫فهمیده‬‫می‬‫شود‬. ‫به‬‫طور‬‫کلی‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫توانایی‬‫های‬‫منطقی‬‫و‬‫تحلیلی‬‫دیگر‬‫ضامن‬‫موفقیت‬‫نیستند‬.‫صاحبا‬ ‫کسب‬‫وکار‬‫باید‬‫سعی‬‫کنند‬‫علوم‬،‫بازاریابی‬‫حساب‬‫داری‬‫و‬‫مالی‬‫را‬‫با‬‫هنر‬‫داستان‬‫ترکیب‬‫ک‬‫نند‬.
 20. 20. 1-2‫داستان‬-‫راهکارها‬ ‫بنویسید‬ ‫داستانک‬. ‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫داستان‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫در‬. ‫کنید‬ ‫دیدار‬ ‫سرایی‬ ‫داستان‬ ‫فستیوال‬ ‫از‬. ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تصویر‬ ‫تمامیت‬(.‫تصاو‬ ‫با‬ ،‫گرفتن‬ ‫الهام‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫واژه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫جای‬ ‫به‬‫کار‬ ‫این‬ ‫یر‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬) ‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫نویسی‬ ‫داستان‬ ‫های‬ ‫کتاب‬. ‫بخوانید‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫داستان‬.
 21. 21. 3.‫همنوایی‬ ‫نامرتب‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫موضوعات‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫دیدن‬ ،‫کلی‬ ‫الگوهای‬ ‫تشخیص‬ ‫استعداد‬ ‫یعنی‬ ‫همنوایی‬‫و‬ ‫ط‬ ‫شوند‬ ‫جور‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫تصور‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫عناصری‬ ‫ترکیب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫چیزی‬ ‫اختراع‬. ‫است‬ ‫کردن‬ ‫نقاشی‬ ‫همنوایی‬ ‫قابلیت‬ ‫افزایش‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬. ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫مرزشکن‬،‫نوآفرین‬‫و‬‫استعار‬ ‫های‬ ‫سازنده‬‫شوند‬ ‫می‬ ‫موفق‬ ‫هستند‬. ‫ها‬ ‫مرزشکن‬: •‫دارند‬ ‫تخصص‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬. •‫هستند‬ ‫وجهی‬ ‫چند‬ ‫تفکرات‬ ‫با‬ ‫افرادی‬. •‫گزی‬ ‫چند‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫برمیخورند‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬‫دیگر‬ ‫نه‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫بلکه‬ ‫نیستند‬.
 22. 22. ‫ها‬ ‫نوآفرین‬: •‫پردازند‬ ‫می‬ ‫نو‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫به‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬.‫دارندگان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫کارشان‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬. ‫استعاره‬ ‫سازندگان‬: •‫دیگر‬ ‫چیز‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫درك‬ ‫یعنی‬ ‫استعاره‬. •‫ک‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫کسانی‬‫نند‬. •‫بفهمیم‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫جهت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫استعاره‬ ‫تفکر‬. •‫مش‬ ‫استعاری‬ ‫ذهن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کیفی‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کمی‬ ‫تحقیقات‬ ،‫مفهومی‬ ‫عصر‬ ‫بازاریابان‬‫تریان‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬.
 23. 23. 1-3‫همنوایی‬-‫راهکارها‬ ‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سمفونی‬ ‫به‬(.‫سنفونی‬ ‫های‬ ‫داستان‬ ‫و‬ ‫موسیقی‬ ‫آالت‬ ‫بین‬ ‫ها‬ ‫هارمونی‬ ‫وجود‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫پرورش‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫همنوایی‬ ‫قدرت‬). ‫بروید‬ ‫فروشی‬ ‫روزنامه‬ ‫های‬ ‫باجه‬ ‫سراغ‬(.‫مطالعه‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نویسندگان‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫کنید‬) ‫بکشید‬ ‫نقاشی‬. ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫استعاره‬ ‫برای‬ ‫دفتر‬ ‫یک‬. ‫باشید‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫مسائل‬ ‫بررسی‬ ‫زمان‬ ‫در‬. ‫کنید‬ ‫برگزار‬ ‫فکری‬ ‫توفان‬ ‫جلسات‬. ‫بدانید‬ ‫قدر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بودن‬ ‫آماتور‬!
 24. 24. 4.‫همدلی‬ ‫همدلی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫خود‬‫را‬‫جای‬‫دیگری‬‫قرار‬‫دهیم‬‫و‬‫احساسات‬‫آنها‬‫را‬‫درك‬‫کنیم‬. ‫همدلی‬‫به‬‫معنی‬‫دلسوزی‬‫برای‬‫دیگران‬‫نیست‬‫بلکه‬‫یک‬‫نوع‬‫توانایی‬‫است‬‫که‬‫بتوانیم‬‫ازم‬‫نظر‬‫آنها‬ ‫جهان‬‫را‬‫ببینیم‬. ‫همدلی‬‫یک‬‫استعداد‬‫ذاتی‬«‫مفهوم‬‫باال‬»‫است‬‫که‬‫در‬‫عصر‬‫اطالعات‬‫بهای‬‫زیادی‬‫به‬‫آن‬‫داده‬‫نشده‬ ‫است‬‫و‬‫آت‬‫سورس‬‫کردن‬‫و‬‫فرموله‬‫کردن‬‫آن‬‫توسط‬‫کامپیوترها‬‫نشدنی‬‫است‬. ‫همدلی‬‫وابسته‬‫به‬‫عاطفه‬‫است‬‫و‬‫چون‬‫عاطفه‬‫به‬‫طور‬‫غیر‬‫کالمی‬‫منتقل‬‫می‬‫شود‬‫برای‬‫آن‬‫که‬‫ب‬‫توانیم‬ ‫تقویت‬‫کنیم‬‫مهمترین‬‫گام‬‫آن‬‫تشخیص‬‫احساسات‬‫دیگران‬‫از‬‫طریق‬‫نگاه‬‫کردن‬‫به‬‫چهره‬‫آن‬‫ها‬‫ست‬. (‫این‬‫توانایی‬‫در‬‫تخصص‬‫نیم‬‫کره‬‫راست‬‫مغز‬‫است‬.) ‫دانشکده‬‫بیزینس‬‫استنفرد‬‫برای‬‫باال‬‫بردن‬‫این‬‫توانایی‬‫در‬‫بین‬‫دانشجویان‬‫خود‬‫درسی‬‫ب‬‫ه‬‫نام‬«‫پویایی‬ ‫بی‬‫فردی‬»(interpersonal Dynamics)‫را‬‫ارئه‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫ظرافت‬‫های‬‫تعامل‬‫بین‬ ‫انسان‬‫ها‬‫را‬‫بررسی‬‫می‬‫کنند‬. ‫پژوهش‬‫های‬‫متعددی‬‫نشان‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫زنان‬‫درك‬‫حاالت‬‫چهره‬‫و‬‫تشخیص‬‫دروغ‬‫نسبت‬‫به‬‫مردان‬ ‫بهتر‬‫عمل‬‫می‬‫کنند‬.
 25. 25. 1-4‫همدلی‬-‫راهکارها‬ ‫بسنجید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫و‬ ‫همدلی‬ ‫ضریب‬. ‫کنید‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫بدن‬ ‫زبان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اکمن‬ ‫نظرات‬. ‫کنید‬ ‫شرکت‬ ‫هنرپیشگی‬ ‫کالس‬ ‫در‬. ‫کنید‬ ‫تمرین‬ ‫را‬ ‫خوانی‬ ‫ذهن‬. ‫شوید‬ ‫داوطلب‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫خیریه‬ ‫کارهای‬ ‫برای‬.
 26. 26. 5.‫بازی‬ ‫امروزه‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬،‫بازی‬‫به‬‫عنوان‬‫بخش‬‫مهمی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫سه‬‫شیوه‬‫بازی‬‫های‬‫ویدئویی‬،‫شوخ‬ ‫طبعی‬‫و‬‫دلشادی‬‫خود‬‫را‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬. .1‫بازی‬‫های‬‫ویدئویی‬: •‫برای‬‫نسل‬‫امروز‬‫بازی‬‫های‬‫ویدئویی‬‫جز‬‫جدا‬‫نشدنی‬‫زندگی‬‫آنها‬‫محسوب‬‫می‬‫شود‬. •‫انبوهی‬‫از‬‫تحقیقات‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫انجام‬‫بازی‬‫های‬‫ویدئویی‬‫می‬‫تواند‬‫بسیاری‬‫از‬‫مهارت‬‫هایی‬‫را‬ ‫که‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫حیاتی‬‫است‬‫تقویت‬‫کند‬.‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫تحقیقات‬‫نشان‬‫داده‬‫است‬‫بازی‬‫های‬ ‫ویدئویی‬‫توانایی‬‫افراد‬‫برای‬‫تشخیص‬‫شرایط‬‫محیطی‬‫و‬‫ظرفیت‬‫آنها‬‫برای‬‫پردازش‬‫همزمان‬‫اطال‬‫عات‬‫را‬ ‫تقویت‬‫می‬‫کند‬. •‫بسیاری‬‫از‬‫بازی‬‫ها‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫بازیگران‬‫هویت‬‫شخصیتی‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬‫می‬‫گیرند‬‫و‬‫از‬‫دید‬‫آن‬‫شخص‬‫یت‬ ‫در‬‫دنیای‬‫مجازی‬‫را‬‫خود‬‫را‬،‫بیابند‬‫می‬‫تواند‬‫استعداد‬‫ذاتی‬‫همدلی‬‫و‬‫تعامل‬‫اجتماعی‬‫را‬‫تقویت‬‫ک‬‫ند‬.
 27. 27. .2‫طبعی‬ ‫شوخ‬: •‫توان‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ‫راست‬ ‫کره‬ ‫نیم‬ ‫های‬ ‫مشخصه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫طبعی‬ ‫شوخی‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬‫قرار‬ ‫ایی‬ ‫مختلف‬ ‫اندازهای‬ ‫چشم‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫اجمالی‬ ‫درك‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫موقعیت‬ ‫دادن‬‫در‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫ترکیبی‬. •‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫ریویو‬ ‫بیزینس‬ ‫هاروار‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬:‫مدی‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ماهرانه‬ ‫شوخی‬ ‫اگر‬‫را‬ ‫ریت‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫دشوار‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫انتقاد‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫روان‬. •‫ب‬ ‫طبعی‬ ‫شوخ‬ ‫حس‬ ‫از‬ ‫میانی‬ ‫مدیرانه‬ ‫دوبرابر‬ ‫مدیران‬ ‫موثرترین‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫تحثیقات‬ ‫طبق‬‫یشتر‬ ‫برخوردارند‬. .3‫داشادی‬: •‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫عصبی‬ ‫فشارهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خنده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تحقیقات‬. •‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ،‫خالقیت‬ ‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ساده‬ ‫خنده‬ ‫صرف‬ ‫باشد‬. •‫ایرز‬ ‫بریتیش‬ ‫شرکت‬«‫شرکت‬ ‫گوی‬ ‫بذله‬»‫ش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خنده‬ ‫و‬ ‫تفریح‬ ‫حس‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫استخدام‬ ‫را‬‫رکت‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬.
 28. 28. 1-5‫بازی‬-‫راهکارها‬ ‫بیایید‬ ‫کنار‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫با‬. ‫راست‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫به‬-‫بپردازید‬ ‫مغز‬( .‫بازی‬Right Brain Paradise) ‫بیازمایید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫طبعی‬ ‫شوخ‬. ‫گردید‬ ‫باز‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬!
 29. 29. 6.‫معنا‬ ‫سال‬‫های‬‫اولیه‬‫قرن‬‫بیست‬‫ویکم‬‫حجوم‬‫سه‬‫نیروی‬‫فراوانی،آسیا‬‫و‬‫اتوماسیون‬‫آسایشی‬‫را‬‫به‬‫ه‬‫مراه‬ ‫آورده‬‫که‬‫همانند‬‫آن‬‫را‬‫در‬‫تاریخ‬‫جهان‬‫لمس‬‫نکرده‬‫ایم‬.‫همه‬‫این‬‫نیروها‬‫زمینه‬‫ایی‬‫را‬‫به‬‫وجود‬‫آورده‬ ‫تا‬‫جست‬‫و‬‫جوی‬‫معنا‬‫را‬‫در‬‫عصر‬‫مفهومی‬‫ضروری‬‫کرده‬‫است‬. ‫تحقیقات‬‫اخیر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫اغلب‬‫انسان‬‫ها‬‫در‬‫کشورهای‬‫پیشرفته‬‫و‬‫توسعه‬،‫یافته‬‫به‬‫مسا‬‫ئل‬ ‫معنوی‬‫و‬‫غیر‬‫مادی‬‫می‬‫اندیشند‬.(58‫درصد‬‫مردم‬‫آمریکا‬‫به‬‫دنبال‬‫معنا‬‫و‬‫مقصود‬‫زندگی‬‫هستند‬.) ‫در‬‫عصر‬،‫مفهومی‬‫معنا‬‫به‬‫جنبه‬‫ی‬‫محوری‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬‫ما‬‫تبدیل‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫برای‬‫دست‬‫یابی‬‫به‬‫آن‬ ‫دو‬‫نکته‬‫را‬‫باید‬‫مدنظر‬‫بگیریم‬: ‫جدی‬‫گرفتن‬‫معنویت‬. ‫جدی‬‫گرفتن‬‫شادی‬. ‫پژوهش‬‫های‬‫اخیر‬‫نشان‬‫داده‬‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫ارزش‬‫های‬‫معنوی‬‫را‬‫به‬‫جا‬‫می‬‫آورند‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫با‬‫اهداف‬ ‫شرکت‬‫همرا‬‫می‬،‫کنند‬‫ازد‬‫یگرانی‬‫که‬‫این‬‫چنین‬‫نمی‬،‫کنند‬‫کارایی‬‫باالتری‬‫دارند‬. ‫طبق‬‫یکی‬‫از‬‫پیمایش‬‫های‬‫اخیر‬‫در‬‫ایاالت‬،‫متحده‬‫بیش‬‫از‬‫سه‬‫نفر‬‫از‬‫پنج‬‫نفر‬‫بزرگساالن‬‫مع‬‫تقدند‬‫که‬ ‫حس‬‫معنویت‬،‫بیشتر‬‫محل‬‫کارشان‬‫را‬‫بهبود‬‫می‬‫دهد‬.
 30. 30. 1-6‫معنا‬-‫راهکارها‬ ‫کنید‬ ‫تشکر‬-‫برد‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫معنویت‬ ‫حس‬ ‫قدردانی‬. ‫آزمون‬ ‫در‬20-10‫کنید‬ ‫شرکت‬. ‫بسنجید‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روحیه‬.-‫سنجد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫معنویت‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آزمون‬. ‫بخوانید‬ ‫معنویت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتب‬. ‫معنا‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫انسان‬-‫فرانکل‬ ‫ویکتور‬ ‫نوشته‬ ‫کنم‬ ‫چه‬ ‫ام‬ ‫زندگی‬ ‫با‬‫برونسون‬ ‫پو‬ ‫نوشته‬ ‫؟‬ ‫بودن‬ ‫شاد‬ ‫هنر‬-‫الما‬ ‫داالی‬ ‫نوشته‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫سالگی‬ ‫نود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬(!‫گذشت‬ ‫چگونه‬ ‫زندگیتان‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫منظر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬‫دست‬ ‫چه‬ ‫ه؟‬ ‫کردید؟‬ ‫خدماتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫داشتید؟‬ ‫آوردهایی‬)
 31. 31. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬

Introducing of Conceptual Age

Views

Total views

493

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×