Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Operativni plan OKTOBAR.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Operativni plan MAJ.docx
Operativni plan MAJ.docx
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Operativni plan OKTOBAR.docx

  1. 1. Основна школа ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА OКТОБАР Школска 2022/2023. година Назив предмета: СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК Разред: 5. Недељни фонд часова: 3 Одступања за протекли месец: ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ Датум предаје плана: 1. 9. 2022. Наставник: Аземина Бојаџић, Алмаса Кураховић, Селма Биберовић Исходи Ученик ће бити у стању да: тема Редн и бр. Назив наставне јединице Тип часа Методе и технике Међупредметно повезивање Евалуација квалитета испланираног I уочава разлику између именице и атрибута у падежима; правилно употребљава атрибут уз именицу у падежима и примењује правила конгруенције; уочава разлику у употреби заменице и њеног енклитичког облика; разликује прави и неправи објекат; правилно примењује заменице у функцији правог и неправог објекта при изражавању; II 15. Говорна и писмена вежба у вези са текстом Утврђивање Израда задатака Страни језици II 16. Говорна и писмена вежба у вези са текстом Утврђивање Ротирајући преглед Страни језици I 17. Наставник рече ученику да иде у авлију (Конгруенција атрибута и именице у Д и Л) Обрада Учење откривањем, игровна метода Матерњи језик, књижевност I 18. Наставник рече ученику да иде у авлију (Конгруенција атрибута и именице у Д и Л) Утврђивање Игровна метода Матерњи језик, књижевност I 19. Припрема за контролни задатак Утврђивање Liveworksheets / II разуме књижевноуметнички текст; формулише једноставне одговоре на питања у вези са текстом; преприча књижевноуметнички текст; одреди карактеристике и објасни поступке ликова; I 20. Контролни задатак (Конгруенција именице и атрибута у Н,Г,А,И) Провера Тест / III 21. Слушај шта ти кажем! (Радна свеска, стр. 43) Обрада Израда задатака Матерњи језик I 22. Слушај мене! Слушај ме! Обрада Тарзија – игровна метода Техника и техн, математика I 23. Кажи мени! Кажи ми! Обрада Тарзија – игровна метода Техника и техн, математика III 24. Дођи до парка молим те јер волим те (Ком. модел молба) Обрада Дијалог, игровна метода Страни језици, матерњи језик III правилно употребљава основне структуре у свакодневној комуникацији у функцији казивања молбе, давања и тражења информација и исказивања жеље. говори о познатим темама уз потпитања и подстицај саговорника користећи познату лексику и увежбане граматичке структуре. III 25. Ком. модел давање и тражење информација Обрада Дијалог, игровна метода Страни језици, матерњи језик III 26. Жеља (Радна свеска, стр. 42) Обрада Дијалог, игровна метода Страни језици, матерњи језик

×