Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ohjaus 18.4.2012

495 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ohjaus 18.4.2012

 1. 1. Ohjaus verkossa 18.4.2012Suu-Pohjan ammattiopisto
 2. 2. Ohjauksen tehtävät ylläpitää oppimisprosessia rakentaa oppimista tukeva oppimisympäristö vaikuttaa oppimistapahtumaan (kannustaa, antaa palautetta, auttaa eteenpäin, kiinnittää huomiota jne.) synnyttää oppimista edistävä vuoropuhelu ohjaajan ja ohjattavien välille ……
 3. 3. Ohjauksen suunnittelu jatoteutus Oppimisprosessin vaihe Ohjauksen tavoite Ohjaustyyli Ohjauksen toteutus (käytettävät välineet)
 4. 4. Oppimisprosessin vaihe ohjauksen tavoite määrittyy oppimisprosessin vaiheen pohjalta alussa kannustava, rohkaiseva myöhemmin syventävä, laajentava, kyseenalaistava jne. voi olla myös aiempaa ohjausta korjaava / täydentävä /selventävä
 5. 5. Ohjauksen tavoite oppimisprosessin eteenpäin vieminen reflektointi  sisältö, oppimisprosessi asian kriittinen tarkastelu kohdentaminen syventäminen ongelmanratkaisu, kognitiiviset strategiat
 6. 6. Ohjaustyylit hyväksyvä  rohkaisu omien ajatusten ja näkemysten esilletuomiseksi, ei kannanottoa katalysoiva  monipuolisen kuvan muodostaminen, olemassa olevan tiedon jäsentäminen  kysymykset mitä, miten, missä, milloin … Konfrontoiva  osoittaa ajattelun ja toiminnan ristiriitaa määräävä, ohjeita antava  käytetään nopeaa ratkaisua vaativissa tilanteissa
 7. 7. Ohjaavat elementit ohjaava materiaali ohjaavat oppimistehtävät opintojen aikataulu dialogi ja ryhmien toiminta opettajan ohjaus ohjaava arviointi
 8. 8. Ohjaava materiaali Miksi valitsit kyseisen materiaalin osaksi verkkokurssia? Miten valitsemasi / käyttämäsi materiaali ohjaa opiskelijaa oppimisessa? (materiaalin tehtävä oppimisprosessissa) Millaista ohjausta / opastusta opiskelija tarvitsee materiaalin käytössä? Millainen yhteys materiaalilla on muihin käyttämiisi materiaaleihin?
 9. 9. Huomioitavaa Kokonaisuus  Aistien kautta Selkeys  Kuulo Ohjeistus  Näkö  Väri Havainnollistaminen  Fontti Jäsentäminen  Kontrasti  Otsikot  Animaatiot  Kysymykset  Kertaus Vaiheistaminen  Toistettavuus  Oma tahti
 10. 10. Ohjaavat oppimistehtävätOppimistehtävän funktio ja konteksti oppimisprosessissa Oppimistehtävän rakenne, oppijan toiminta ja sen ohjaus Oppimistehtävän anto ja ohjeistus
 11. 11. Oppimistehtävät Mikä on kunkin laatimasi oppimistehtävän funktio kokonaisuudessa? Millaiseen oppimiseen ne ohjaavat oppijaa? Miten ne tukevat toisiaan? Oppimisprosessin eteneminen? Ohjauksen liittyminen oppimistehtäviin?
 12. 12. Vuorovaikutus ja ryhmientoiminta ryhmien käytölle on oltava pedagogisesti mielekäs tarkoitus aiheen ja oppimistehtävien on sovelluttava ryhmässä työstämiseen vaikea osa-alue, mutta onnistuessaan tuottaa tehokasta oppimista oppimistehtävässä tilan antaminen ryhmän omille ratkaisuille
 13. 13. Ryhmien toiminta Miten ryhmien toiminta tukee oppimista? Millaisia vuorovaikutuksellisia työvälineitä on käytössä? Millaisia ohjeita oppijat tarvitsevat työskentelyynsä? Miten ohjaan / käynnistän /ylläpidän vuorovaikutusta verkossa?
 14. 14. Opettajan toiminta ohjaussuunnitelma tiedoksi myös oppijoille varattava aikaa ennalta tutustumiseen verkko antaa aikaa miettiä, mutta toisaalta jättää osan viestinnästä myös pois (esimerkiksi nonverbaalinen viestintä) ohjaukselliset työvälineet
 15. 15. Ohjaava arviointi itsearviointi: opiskelijan arvio oppimisestaan prosessiarviointi: miten työskentelin, palautteen antaminen tuotosarviointi: sisällöllinen konteksti: soveltaminen omaan alaan/tehtävään
 16. 16. Ohjaava arviointi Millä tavoin ohjaava arviointi tukee oppimista? Millaisia työkaluja annat oppijoille ohjaavan arviointiin?  lomakkeet, kysymykset..  ohjaus palautteen antamiseen ja ohjeet rakentavasta palautteesta

×