Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Consorci segrerialb

975 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Consorci segrerialb

  1. 1. LLOCS D’INTERÈSL’EMBASSAMENT DE RIALB LUGARES DE INTERÉSTerritori pilot d’una estació nàutica d’interior.EL EMBALSE DE RIALBTerritorio piloto de una estación náutica de interior. SEGRE RIALBVistes de l’Embassament de Rialb des de Tiurana BARONIA DE RIALB_BASSELLA OLIANA_PERAMOLA_PONTS TIURANA 1. 2. 3. Les terres del Segre Rialb, anclades al Prepirineu de Lleida, a banda i banda del tram mitjà del riu Segre, abracen els municipis de Baronia de Rialb, Basse- lla, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana. Fisiogràficament, aquestes terres es co- rresponen amb altiplans disseccionats per l’erosió d’aquest riu i dels seus 4. 5. 6. afluents, els quals han modelat valls relativament obertes i planeres. Ponts i Oliana són les poblacions més importants de la unitat; a més, han estat tradicionalment viles mercade- res intermediàries entre la plana i la muntanya. 8 RAONS PER GAUDIR SEGRE RIALB La seva situació estratègica es deu al fet que es troben a l’encreuament diagonal 7. 8. 9. 8 RAZONES PARA DISFRUTAR SEGRE RIALB dels eixos Lleida-Andorra-Barcelona. Prepirineu de Lleida Prepirineo de Lleida Natura en el seu estat més verge! Enmig del Prepirineu, deixant lloc a P arbres i vegetació autòctona de la zona, el T U R conjunt del territori discorre entre boscos 10. 11. 12. D E mediterranis d’alzines, pins, roures i A E R R cultius, mentre que, al costat dels rius i S les zones més humides, també trobem el 1. Sant Pere d’Altés 7. Sant Miquel de Peramola bosc de ribera. 2. Mare de Déu de Solès 8. Fonts d’Oliana 3. Santa Maria de Palau 9. Santa Fe de Guardiola Gaudireu de vistes panoràmiques 4. Sant Ermengol de Tiurana 10. Sant Andreu del Castell magnífiques i de paisatges agradables 5. Porxada del carrer Major de Ponts 11. La col·legiata de Sant Pere de Ponts sense deixar de banda les aigües del 6. Monestir de Santa Maria de Gualter 12. Mare de Déu de Castell-llebre N Ç riu Segre ni les blanques aigües del riu S B E L A U O D ’ Rialb. I A R R M S E O C E D A R R E S Dipòsit Legal: L-11419-11 Disseny gràfic i maquetació: 3bestudi · Fotografia: Lluís Vidal Edita: Consorci Segre Rialb · Redacció: Àrea de Turisme Consorci Segre Rialb L’embassament de Rialb D E S A N T M A R C Las tierras del Segre Rialb, ancladas en El embalse de Rialb R R A el Prepirineo de Lleida, a ambos lados S E A del curso medio del río Segre, abarcan N A los municipios de Baronia de Rialb, I L O Bassella, Oliana, Peramola, Ponts y ’ GH 7LXUDQD GH 3HUDPROD Gҋ2OLDQD GH %DVVHOOD D Tiurana. A R Fisiográficamente, estas tierras se R E S corresponden con mesetas diseccio- nadas por la erosión de este río y de sus afluentes, los cuales han modelado valles relativamente abiertos y llanos. ajuntament@tiurana.cat Ponts y Oliana son las poblaciones más 1. 2. 3. www.tiurana.cat importantes de la unidad; además, han Tel./Fax: 973 056 046 sido tradicionalmente aldeas comer- 25791 Tiurana L L O L C A V A ciantes intermediarias entre la llanura S E R R A D E y la montaña. POBLES Plaça de l’Alzinera, s/n Tiurana ajuntament@ponts.cat Fax. 973 460 277 Su situación estratégica se debe a que ajuntament@peramola.cat Tel.: 973 249 200 Tel.: 973 460 003 se encuentran en el cruce diagonal de PUEBLOS Fax: 973 470 797 Tel.: 973 470 263 25007 Lleida C/ del Carme, 26 25740 Ponts Plaça Planell, 5 los ejes viarios Lleida-Andorra-Barcelo- 25790 Peramola Diputació de Lleida Ajuntament de Ponts na. C/ Frederic Ribó, 8 DIPUTACIÓ Peramola ajuntament@oliana.cat ¡Naturaleza en su estado más virgen! patronat@ponts.cat consell@alturgell.dll.net Fax: 973 470 283 www.ponts.ddl.net Fax: 973 352 788 Tel.: 973 470 035 IL L En medio del Prepirineo, dejando Tel.: 973 462 233 Tel.: 973 353 112 25790 Oliana B P U La Seu d’Urgell lugar a árboles y vegetación autóctona 25740 Ponts 25700 La Seu d’Urgell Plaça de la Reguereta, s/n L D E ALT URGELL de la zona, el conjunto del territorio Av. Font de Valldans, 1 baixos Passeig Joan Brudieu, 15 Ajuntament d’Oliana A d’Iniciatives de Ponts Consell Comarcal de l’Alt Urgell E R R discurre entre bosques mediterráneos S Oliana Patronat Municipal ajuntament@bassella.ddl.net Peramola de encinas, pinos, robles y cultivos, Ponts Tel.: 973 462 724 / 689 042 579 consell@ccnoguera.cat La Baronia mientras que, junto a los ríos y la zonas 4. 5. 6. ajuntament@oliana.cat 25289 Bassella Fax: 973 445 324 de Rialb Bassella más húmedas, también hallamos el Fax: 973 470 283 Ctra. C-14, km 134 Tel.: 973 448 933 bosque de ribera. Tel.: 973 470 035 Ajuntament de Bassella 25600 Balaguer Tiurana Disfrutará de vistas panorámicas y de 25790 Oliana Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30 LA NOGUERA paisajes agradables, sin dejar de lado Plaça de la Reguereta, s/n ajuntament@baroniarialb.cat Consell Comarcal de la Noguera Ponts el agua del río Segre ni el agua blanca Oliana Fax: 973 462 125 CONSELLS COMARCALS ajuntament@bassella.ddl.net Tel.: 973 460 234 Balaguer del río Rialb. Tel.: 973 462 724 / 689 042 579 25747 La Baronia de Rialb ajuntament@tiurana.cat 25289 Bassella C/ Monestir, 1 Gualter Tel./Fax: 973 056 046 La Seu d’Urgell 7. 8. 9. Ctra. C-14, km 134 de la Baronia de Rialb 25791 Tiurana Bassella Ajuntament Plaça de l’Alzinera El Segre Rialb PUNTS D’INFORMACIÓ AJUNTAMENTS Ajuntament de Tiurana 1. Riu Segre 6. Oliana turisme@baroniarialb.cat Balaguer Girona 2. L’embassament de Rialb 7. Nuncarga. Peramola www.segrerialb.cat 3. Riu Rialb 8. Ponts www.baroniarialb.cat ajuntament@peramola.cat www.segrerialb.cat Lleida Tel.: 973 460 234 Fax: 973 470 797 info@segrerialb.cat 4. La Torre. Baronia de Rialb 9. Tiurana Barcelona 5. Ogern. Bassella 25747 La Baronia de Rialb Tel.: 973 470 263 Tel./Fax: 973 056 046 C/ Monestir, 1 Gualter 25790 Peramola 25791 Tiurana Tarragona Baronia de Rialb C/ Frederic Ribó, 8 Plaça de l’Alzinera, s/n OFICINA DE TURISME Ajuntament de Peramola CONSORCI SEGRE RIALB Catalunya ESSÈNCIA ESENCIA CLÀSSIC CLÁSICO SORPRENENT SORPRENDENTE ACTIU ACTIVO Forat de Buli Riu Segre Camp de cultiu Claustre del Monestir de Santa Maria de Gualter Sant Honorat Enduro del Segre Ultralleugers a Tiurana Agricultura i pesca, tradicions arrelades Passejada de patrimoni Atractius naturals Pràctica d’esports1 Agricultura y pesca, tradiciones arraigadas 2 Paseo de patrimonio 3 Atractivos naturales 4 Práctica de deportesDes de temps passats, l’agricultura i la Desde tiempos pasados, la agricultura EL ROMÀNIC EL ROMÁNICO El paisatge agrest i els atractius El paisaje agreste y los atractivos na- La construcció de l’embassament deramaderia han estat presents en aques- y la ganadería han estado presentes en La regió de Segre Rialb és posseïdora d’un La región de Segre Rialb es poseedora naturals conviden a descobrir aquests turales invitan a descubrir estos parajes Rialb ha convertit aquesta zona en elta zona de forma essencial. esta zona de forma esencial. gran patrimoni cultural, del qual desta- de un gran patrimonio cultural, del que paratges a través de recorreguts a peu, a través de recorridos a pie, en vehículo marc ideal per a la pràctica d’esports ca, per damunt de tot, el romànic, i dins destaca, por encima de todo, el románico, amb vehicle o amb bicicleta. L’atractiu o en bicicleta. El atractivo de los lugares aquàtics com el piragüisme. A més,L’agricultura predominant, des de La agricultura predominante, desde d’aquest moviment: y dentro de éste: dels indrets dóna a la unitat Segre Rialb da a la unidad Segre Rialb un alto valor també hi destaquen paratges únics comtemps immemorables, és de secà, tiempos inmemorables, es de secano, - La col·legiata de Sant Pere de Ponts - La colegiata de Sant Pere de Ponts un alt valor paisatgístic i ofereix vistes paisajístico y ofrece vistas panorámi- el Forat de Bulí, engorjat al riu Rialb,dedicada principalment a la producció dedicada principalmente a la producción (s. XI-XII) (s. XI-XII) panoràmiques molt interessants. cas muy interesantes. on es pot practicar el barranquisme.de cereals, com l’ordi i el blat, tot i de cereales, como la cebada y el trigo, - El monestir de Santa Maria - El monasterio de Santa Maria deque cal esmentar també altres conreus aunque hay que mencionar también de Gualter (s. XII) Gualter (s. XII) Aus com el trencalòs, que es troba a Aves como el quebrantahuesos, que se Caminades de resistència, pedalades,com l’olivera i l’ametller. El cultiu de otros cultivos como el olivo y el almen- - Santa Maria de Palau (s. XI) - Santa Maria de Palau (s. XI) diferents serres (Aubenç, Sant Marc, encuentra en diferentes sierras (Au- campionats d’enduro, motocròs... te-regadiu, com les patates, el farratge, dro. El cultivo de regadío, como las pa- - Sant Ermegol de Tiurana (s. XI) - Sant Ermegol de Tiurana (s. XI) Sant Honorat...), o les àguiles, a més benç, Sant Marc, Sant Honorat...), o nen lloc per serres, muntanyes, camins,l’alfals, els naps i les hortalisses, se se- tatas, el forraje, la alfalfa, los nabos y - Sant Serni de la Salsa (s. XI) - Sant Serni de la Salsa (s. XI) de cabirols, llebres, guineus i sen- las águilas, además de corzos, liebres, paisatges, poblacions... carrers.gueixen practicant, però en extensions las hortalizas, se sigue practicando, pero - Sant Miquel de Peramola (s. XI) - Sant Miquel de Peramola (s. XI) glars, i molts d’altres, són animals típics zorros, jabalíes, y muchos otros, sonde terra més reduïdes. en extensiones de tierra más reducidas. - Sant Andreu del Castell d’Oliana (s. XI) - Sant Andreu del Castell de Oliana (s. XI) de la zona. animales típicos de la zona. La construcción del embalse de RialbLa ramaderia més representativa la La ganadería más representativa es la Aquest territori ha estat habitat des de Este territorio ha sido habitado desde la ha convertido esta zona en el marcotrobem en la cria de bestiar porcí, tot i cría de ganado porcino, aunque las gran- la prehistòria, a causa de les seves vies prehistoria, debido a sus vías de comunica- ideal para la práctica de deportesque les granges de bestiar boví i oví a jas de ganado vacuno y ovino en Pera- de comunicació i del pas del riu Segre. ción y el paso del río Segre. Las huellas de acuáticos como el piragüismo. Además.Peramola i Oliana també són destaca- mola y Oliana también son destacables. Les empremtes de tot aquest llegat són todo este legado son numerosas: pinturas destacan también parajes únicos comobles. nombroses: pintures prehistòriques, dòl- prehistóricas, dólmenes y grutas, y con el Forat de Bulí, en el desfiladero del La pesca de salmónidos en los ríos Se- mens i balmes, i amb els anys, castells, los años, castillos, iglesias... y museos, río Rialb, donde se puede practicar elLa pesca de salmònids als rius Segre i gre y Rialb se ha convertido, a lo largo esglésies... i museus, que us convidem que le invitamos a visitar. Al admirar las barranquismo.Rialb ha esdevingut, al llarg dels anys, de los años, en una tradición arraigada a visitar. En admirar les construccions de construcciones de diferentes épocas, seuna tradició ben arrelada en aquest en el territorio y que ha pasado de diferents èpoques us remuntareu a altres remontará a otros tiempos, y, a la vez, esto Caminatas de resistencia, pedaladas,territori, que ha passat de generació generación en generación. temps, i alhora, això us permetrà conèixer le permitirá conocer nuestra historia. campeonatos de enduro, motocross... Sant Andreu del Castell Presa de Rialb Passeig pel riu d’Olianaen generació. la nostra història. Castell-llebre tienen lugar por sierras, montañas, ca- minos, paisajes, poblaciones... calles. LLOCS DE SOMNIS DIVERSIÓ DIVERSIÓN LUGARES DE ENSUEÑO DELICIÓS DELICIOSO TRADICIONAL TRADICIONAL Parc de la Roca de Call Platja d’Ogern Escapades rurals Cuina Mediterrànea Tòfona de la Baronia de Rialb Ranxo de Ponts Escapades familiars L’entorn natural i els pobles Dolç i salat... un tast gastronòmic Una mostra d’autenticitat5 Escapadas familiares 6 El entorno natural y los pueblos 7 Dulce y salado... una cata gastronómica 8 Una muestra de autenticidadEscapades amb nens, escapades fami- Escapadas con niños, escapadas familia- L’entorn natural i els petits pobles El entorno natural y los pequeños Gran riquesa en productes autòctons Gran riqueza en productos autócto- Durant l’any se celebren unes 30 festes Durante el curso del año se celebranliars. Descobriu les diferents activitats: res. Descubra las diferentes actividades: són les peculiaritats principals que pueblos son las peculiaridades principa- i una gran variació de conceptes culi- nos y una gran variación de conceptos religioses i populars. unas 30 fiestas religiosas y populares.una “platja de muntanya”, la platja una “playa de montaña”, la playa de defineixen l’oferta dels establiments les que definen la oferta de los estable- naris. Podreu tastar productes com les culinarios. Podrá degustar productos Les festes de carnaval, amb el tradi- Las fiestas de carnaval, con el tradicionald’Ogern, ideal per gaudir-ne als mesos Ogern, ideal para disfrutar en los meses d’allotjament. cimientos de alojamiento. hortalisses i les verdures, els bolets, como las hortalizas y las verduras, las cional Ranxo de Ponts, la Passió viva “Ranxo” de Ponts, la “Passió viva” ded’estiu... el parc de la Roca del Call, un de verano... el parque de La Roca del les olives, els fruits secs, la truita de setas, las aceitunas, los frutos secos, d’Oliana... Oliana...bany al riu Rialb... museus i camins Call, un baño en el río Rialb... museos L’oferta d’hoteleria se centra, princi- La oferta de hotelería se centra, princi- riu o les patates, entre les quals desta- la trucha o las patatas, entre las que Entrada la primavera, se celebren els Entrada la primavera, se celebran lasque us conduiran a racons on l’aigua y caminos que le conducirán a rincones palment, en les dues poblacions més palmente, en las dos poblaciones más ca la patata del bufet. destaca la patata del bufet. aplecs a les ermites dels pobles. La romerías en las ermitas de los pueblos.sorgeix a través de diverses fonts... Ac- donde el agua surge a través de varias grans, Ponts i Oliana, però destaca grandes, Ponts y Oliana, pero destaca I per als paladars més exigents, tòfona Y para los paladares más exigentes, trufa multitud d’esglésies escampades per La multitud de iglesias repartidas portivitats d’oci, que poden ser interessants fuentes... Actividades de ocio, que pue- també l’oferta hotelera del petit poble también en el pequeño pueblo de de la Baronia de Rialb, Tuber mela- de la Baronia de Rialb, Tuber melanos- tot el territori són una bona mostra de la todo el territorio son una buena muestraper a tota la família. den ser interesantes para toda la familia. de Peramola. D’altra banda, Baronia Peramola. Por otra parte, Baronia de nosporum, formatge Castell-llebre i porum, queso Castell-llebre y ternera fe cristiana de la gent d’aquesta terra, de la fe cristiana de la gente de esta de Rialb, Tiurana i Bassella disposen Rialb, Tiurana y Bassella disponen de vedella Bruneta dels Pirineus. Pro- Bruneta de los Pirineos. Productos de i per tant, no hi manca el que en diem tierra, y por lo tanto, no falta lo que lla- d’una àmplia oferta en establiments una gran oferta en establecimientos de ductes d’elaboració pròpia, com els elaboración propia, como los embuti- folklore, que és la humanització de la mamos folklore, que es la humanización d’allotjament rural. alojamiento rural. embotits, l’oli d’oliva i les mels. dos, el aceite de oliva y las mieles. religió. de la religión. I per als més gormands... els croissants Y por más golosos... los croissants A l’estiu, tenen lloc les festes dels En verano, tienen lugar las fiestas de Hotels petits i mitjans, hotels familiars, Hoteles pequeños y medianos, hoteles gegants de Ponts, les coques, les gigantes de Ponts, las tortas, las ga- pobles, on la música, la cultura i les ac- los pueblos, donde la música, la cultura masies i antigues cases pairals han estat familiares, masías y antiguas casas de galetes d’Oliana... lletas de Oliana... tivitats al carrer s’expressen amb la seva y las actividades en la calle se expresan rehabilitats per oferir hospitalitat i campo han sido rehabilitados para ofre- màxima esplendor. con su máximo esplendor. acollida de qualitat. cer hospitalidad y acogida de calidad. Més informació a: Más información en: www.segrerialb.cat Piragüisme Barranquisme Aplec a Sant Esteve Trobada de gegants Ball de bastons La Passió d’Oliana de Pallerols de Ponts de Peramola

×