Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omgevingsloket Online Tbv Pmo Nup 3 Dec

546 views

Published on

Presentatie mbt het omgevingsloket ten behoeve van het Programmamanagers overleg van het NUP op 3 december 2009: wat is het omgevingsloket? hoe werkt het? wat is de stand van zaken? en wat moet er waarschijnlijk nog in 2010 gebeuren?

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Omgevingsloket Online Tbv Pmo Nup 3 Dec

  1. 1. Omgevingsloket Online
  2. 2. Omgevingsloket operationeel per 1-1-2010 <ul><li>Inwerkingtreding Wabo per 1 juli 2010 </li></ul><ul><li>= 3 maanden na publicatie in staatsblad </li></ul><ul><li>Opleidingen </li></ul><ul><li>2de helft 2009 eerste tranche, 1ste helft 2010 tweede tranche </li></ul><ul><li>Omgevingsloket beperkt operationeel sinds januari 2009, </li></ul><ul><li>per 1-1-10 operationeel voor inregelen en oefenen </li></ul><ul><li>Per 1 juli in werking </li></ul>9 december 2009
  3. 3. 9 december 2009 Omgevingsloket online RO-online Positionering loket
  4. 4. 9 december 2009 Artikel 7.6   1. Er is een landelijke voorziening waarin gegevens en bescheiden worden opgenomen die betrekking hebben op aanvragen om een omgevingsvergunning die geheel of gedeeltelijk elektronisch worden ingediend alsmede op daarop volgende beschikkingen. 2. Het bevoegd gezag en de bestuursorganen die zijn betrokken bij de beslissing omtrent de verlening van een omgevingsvergunning, maken gebruik van de voorziening, bedoeld in het eerste lid. Het bevoegd gezag draagt zorg voor het beheer van de in de voorziening opgenomen gegevens en bescheiden en de verstrekking daarvan aan de bestuursorganen, bedoeld in de eerste volzin. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent dat beheer en die verstrekking. 3. Onze Minister draagt zorg voor de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de voorziening, bedoeld in het eerste lid. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van die voorziening. Wettelijk kader De beheertaak van de minister blijft beperkt tot de technische facilitering van de landelijke voorziening en tot het formulierbeheer. Mor  
  5. 5. 9 december 2009 Going Concern WABO Vernieuwing WABO Minister Senter Novem Beheer partij O&I Centric BG Helpdesk Inhoudelijk beheer ICT beheer Bestuurlijke Tafel loket Ontwerp/adviesbureau QA/QC opdracht Advies Quick scan Impact analyse Ontwerp Kwaliteit bouw Acceptatie experts SLA rapportage
  6. 6. Verantwoordelijkheid beheer <ul><li>Strategisch beheer VROM verantwoordelijk voor: </li></ul><ul><li>Beleid </li></ul><ul><li>Budget </li></ul><ul><li>Jaarplan Omgevingsloket </li></ul><ul><li>aansturing op de tactisch beheer </li></ul><ul><li>Strategisch beheer acteert namens de minister </li></ul><ul><li>Tactisch beheer Senter Novem/Regie ICT Beheerder verantwoordelijk voor: </li></ul><ul><li>help desk met bevoegd gezag </li></ul><ul><li>beantwoording van inhoudelijke vragen, ICT vragen </li></ul><ul><li>Uitvoering jaarplan omgevingsloket </li></ul><ul><li>Aansturing Uitvoerend ICT beheer (Regie beheer) </li></ul><ul><li>Uitvoerend ICT beheer : </li></ul><ul><li> Be-Informed, Centric </li></ul>9 december 2009
  7. 7. Concept-Jaarplan 2010 <ul><li>Eisen en wensen vanuit praktijk (eerste helft 2010) </li></ul><ul><li>Waterwet per 1/1/2011 </li></ul><ul><li>Activiteitenbesluit en Landbouwbesluit per 1/1/2011 </li></ul><ul><li>Koppeling met BAG </li></ul><ul><li>Werken met webservice / OSB </li></ul><ul><li>Security, architectuur, performance </li></ul><ul><li>Beheerorganisatie </li></ul>9 december 2009

×