‫اثر‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬
‫معاهدات‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬‫المللی‬ ‫بین‬
(‫بیست‬ ‫قرن‬‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬‫یک‬)
**‫توجه‬**
‫انگلیسی...
‫توضیحات‬‫اثر‬
‫معاهدات‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬‫المللی‬ ‫بین‬(‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬‫یک‬),‫توضیحاتی‬ ‫بر‬ ‫دائر‬‫معاهدات‬...
6.‫توضیح‬‫تمامی‬‫معاهدات‬‫فهرست‬ ‫در‬ ‫مندرج‬(‫به‬ ‫نزدیک‬356‫معاهده‬‫و‬ ‫لیده‬ ‫تهییه‬ ‫لناسینامه‬ ‫ییک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬...
‫نمونه‬‫اثر‬:
‫موضوعی‬ ‫فهرست‬ ‫نمونه‬:
‫هوایی‬ ‫حقوق‬
9.‫بالون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫منفجره‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫پرتابه‬ ‫تخلیه‬ ‫منع‬ ‫اعا...
99.‫آزاد‬ ‫آسمان‬ ‫معاهده‬(‫باز‬),1883
92.‫ای‬ ‫هسته‬ ‫انرژی‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫جنوبی‬ ‫اطلس‬ ‫اقیانوس‬ ‫معاهده‬,1891
96.‫اوتاو...
99.‫مهاج‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬‫التغال‬ ‫برای‬ ‫رت‬,9152
92.‫لمالی‬ ‫آتالنتیک‬ ‫معاهده‬,9141
9191
9.‫نژادی‬ ‫تبعیض‬ ‫و‬...
‫نمونه‬‫اثر‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬:
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval
W...
‫اند‬ ‫نگردیده‬ ‫امضا‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫و‬ ‫ایتالیا‬ ‫و‬.‫و‬ ‫طیرف‬ ‫بیی‬ ‫هیای‬ ‫قیدرت‬ ‫ییا‬ ‫لیخص‬ ‫لیرایط‬ ‫تبییین‬ ‫...
1.‫دوم‬ ‫اعالمیه‬ ‫توسعه‬‫کنفرانس‬ ‫از‬1911‫ها‬ ‫هواپیما‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ ‫به‬
2.‫اجباری‬ ‫داوری‬ ‫در‬
‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬:
1....
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Slavery Convention
‫داری‬ ‫برده‬ ‫کنوانسیون‬
‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬
‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫حقوق‬‫بشر‬
‫تص...
‫کنوانسیون‬ ‫کنندگان‬ ‫امضاء‬8080‫سینت‬-‫جرمن‬4
‫بیرده‬ ‫کام‬ ‫سرکوب‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫امضای‬ ‫از‬ ‫قصدلان‬ ‫نمودند‬ ‫تصدیق...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs
‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫غیرقانونی‬ ‫قاچاق‬...
‫م‬‫بیشتر‬ ‫طالعه‬:
1. http://www.druglibrary.org/SCHAFFER/library/studies/canadasenate/vol3/chapter19_
1936_geneva.htm
2....
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Statute of the Council of Europe
(Treaty of London)
‫اروپا‬ ‫شورای‬ ‫اساسنامه‬
(‫لندن‬ ‫معاهده‬)
‫معاهده‬ ...
‫اروپا‬ ‫دولت‬ ‫هر‬ ‫حاضر‬ ‫معاهده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫را‬ ‫قانون‬ ‫حاکمیت‬ ‫اص‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫البته‬ ‫گردد‬ ‫ملحق‬ ‫اروپا‬ ‫...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
International plant protection Convention
‫گیاهان‬ ‫حفظ‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬
‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬...
‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬"‫و‬ ‫گیاهیان‬ ‫آعات‬ ‫لناسایی‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
International convention for the unification of certain rules relating to Arrest of sea-
going ships
‫دریا...
11.‫آن‬ ‫حم‬ ‫یا‬ ‫نگهداری‬ ‫یا‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫چه‬ ‫لوند‬ ‫عراهم‬ ‫کشتی‬ ‫برای‬ ‫هرجا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫موادی‬ ‫یا‬ ‫کاالها‬
...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention concerning the Abolition of Forced Labor
‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫لغو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬
‫معاهده‬...
‫بالد‬ ‫می‬ ‫ممنوع‬ ‫صورتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تبعیض‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اعتصاب‬.‫ملی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ویژه...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention on the High Seas
‫آزاد‬ ‫دریاهای‬ ‫کنوانسیون‬
‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬
‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫در...
‫ماده‬4-1:‫پرچم‬ ‫دارای‬ ‫کشورهای‬ ‫مفهوم‬
‫ماده‬1:‫جنگی‬ ‫ناوهای‬
‫ماده‬0:‫دولتی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬
‫ماده‬89-86:‫نجات‬ ،‫ایمنی...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Articles of Association for the establishment of an Economic Community of West Africa
‫غربی‬ ‫آفریقای‬ ‫اق...
‫اقتصادی‬ ‫سیاست‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫عبارت‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ ‫مجموع‬ ‫در‬,‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫همکاری‬‫و‬‫مشترک‬ ‫بازار...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and
Crimes Against Humanity
‫بش...
-‫که‬ ‫صلح‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ، ‫بشریت‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬‫نیورنبرگ‬ ‫المللیی‬ ‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫دیوان‬...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Special Trade Passenger ships agreement (STP 1971)
‫مسافر‬ ‫حمل‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫موافقتنامه‬
‫معاهده‬...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Minimum Age Convention
‫سن‬ ‫حداقل‬ ‫کنوانسیون‬
‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬
‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫بشر‬ ‫حقوق‬...
‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬:
1. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT
_ID:312283
2. http://www.il...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention on the International Mobile Satellite Organization
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫متحرک‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫سازما...
INMARSAT Ltd-‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫لاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫محدود‬ ‫عمومی‬ ‫لرکت‬ ‫یک‬INMARSAT‫تشکی‬ ‫را‬
‫دهد‬ ‫می‬.‫تبلیغاتی‬...
‫معاهده‬ ‫نام‬:
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ربایی‬ ‫کودک‬ ‫مدنی‬ ‫های...
‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬:
1. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_...
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)

2,793 views

Published on

توضیحات , نمونه اثر و دانلود کتاب الکترونیک
دایره المعارف معاهدات بین المللی قرن 20و21

این اثر توسط میثم آرائی درونکلا (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور) تالیف و به صورت الکترونیکی توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش چاپ و به بازار روانه گردیده است.
شما محققان و دانشجویان عزیز می توانید نسخه الکترونیکی دایره المعارف را از آدرس های ذیل (ترجیحا سرور پرسرعت پیکو فایل) دانلود و سپس لایسنس آن را از موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش به آدرس ذیل تهیه و مورد استفاده قرار دهید و یا می توانید به صورت کتاب یا سی دی از طریق تلفنی و یا از طریق فروشگاه اینترنتی سایت موسسه انتشارات حقوقی شهر دانش و یا کتاب فروشی های میدان انقلاب تهیه نمایید.

**توجه** در سایت موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش می توانید لایسنس نرم افزار را خریداری نمایید و دانلود اصل کتاب الکترونیک را باید از لینک های ذیل انجام دهید و همچنین بعد از خرید لایسنس یک نسخه از پک کامل نرم افزار بدون هزینه پستی برای شما ارسال می گردد.**توجه**
http://s5.picofile.com/file/8145522284/Encyclopedia_Final.zip.html
لینک خرید لایسنس کتاب الکترونیک
http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3375

لینک خرید کتاب از سایت موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

نسخه الکترونیکی
http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3375


نسخه کاغذی
http://sdil.ac.ir/index.aspx?pid=426&ProductID=3366
توضیحات اثر

دایره المعارف معاهدات بین المللی ( قرن بیستم و بیست و یک ), دائر بر توضیحاتی نسبتا جامع در باب معاهدات بین المللی است که از سال 1900 تا سال 2012 به تصویب رسیده و لازم الاجرا گردیده اند. متن فعلی که شامل 653 کنوانسیون , معاهده و پروتکل با شناسنامه اختصاصی و نزدیک به 250 معاهده بدون شناسنامه است , حجمی برابر با 1200 صفحه (بدون مقدمه , کلیات و فهرست فارسی و انگلیسی معاهدات) داشته که در باب هر معاهده به صورت مجزا توضیحاتی را بیان می دارد. البته ممکن است چنین پنداشته شود که تعداد محدودی از معاهدات مورد بررسی در اثر حاضر امروزه اجرایی نمی باشند که در این باب باید عرض نمود که کمتر از 50 معاهده از 653 معاهده حاضر , امروزه لازم الاجرا نبوده و در همین موارد نیز معاهدات جدیدی که جایگزین معاهدات گذشته گردیده اند , گاها به معاهدات گذشته ارجاع داده اند. فارغ از همه این موارد , علیرغم ملغی شدن تعدادی از این معاهدات , نمی توان به ارزش پژوهشی آنها از نقطه نظر تاریخی و فرایند تغییر آنها بی اعتنا بود.
در این اثر سه فهرست مجزا از نام کنوانسیون ها بر اساس
1. تاریخ لازم الاجرا شدن ( فارسی و انگلیسی)
2. تاریخ تصویب یا امضا ( فارسی و انگلیسی)
3. فهرست موضوعی ( فارسی و انگلیسی ) , با حجم تقریبی 150

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

دایره المعارف معاهدات بین المللی حقوق معاهدات معاهده جقوق معاهده (www.beytoladl.com)

 1. 1. ‫اثر‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫معاهدات‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬‫المللی‬ ‫بین‬ (‫بیست‬ ‫قرن‬‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬‫یک‬) **‫توجه‬** ‫انگلیسی‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫التین‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫مشابه‬ ‫هیچ‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫سبک‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫اثر‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬,‫و‬ ‫فرانسه‬...‫ندارد‬. ‫درونکال‬ ‫آرائی‬ ‫میثم‬ ‫توسط‬ ‫اثر‬ ‫این‬(‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬)‫و‬ ‫تالیف‬‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫توسط‬ ‫مطالعات‬ ‫موسسه‬‫پژوهشهای‬ ‫و‬‫چاپ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫شهر‬ ‫حقوقی‬‫آماده‬ ‫نزدیک‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ت‬ ‫استفاده‬‫محققان‬ ‫وسط‬‫ارجمند‬‫می‬‫گردد‬. ‫خواهشمندیم‬‫شد‬ ‫کاملتر‬ ‫هرچه‬ ‫جهت‬‫ن‬‫حاضر‬ ‫اثر‬‫نظرات‬,‫و‬ ‫میل‬ ‫ای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتقادات‬ ‫و‬ ‫پیشنهادات‬ ‫گذارید‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫اثر‬ ‫مولف‬ ‫با‬ ‫ذیل‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬: maysam.araee@gmail.com 09356393627 ‫دانش‬ ‫شهر‬ ‫حقوقی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫موسسه‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ http://www.sdil.org ‫تماس‬ ‫تلفن‬:4-88888888
 2. 2. ‫توضیحات‬‫اثر‬ ‫معاهدات‬ ‫المعارف‬ ‫دایره‬‫المللی‬ ‫بین‬(‫و‬ ‫بیست‬ ‫و‬ ‫بیستم‬ ‫قرن‬‫یک‬),‫توضیحاتی‬ ‫بر‬ ‫دائر‬‫معاهدات‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫جامع‬ ‫نسبتا‬‫المللیی‬ ‫بین‬ ‫است‬‫سال‬ ‫از‬ ‫که‬9100‫تا‬‫سال‬2092‫تصویب‬ ‫به‬‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫رسیده‬.‫لیام‬ ‫کیه‬ ‫ععلیی‬ ‫میتن‬356‫کنوانسییون‬, ‫پروتک‬ ‫و‬ ‫معاهده‬‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫لناسنامه‬ ‫با‬250‫لناسنامه‬ ‫بدون‬ ‫معاهده‬‫است‬,‫با‬ ‫برابر‬ ‫حجمی‬9200‫صفحه‬(‫بدون‬ ‫مقدمه‬,‫ا‬ ‫و‬ ‫عارسی‬ ‫عهرست‬ ‫و‬ ‫کلیات‬‫معاهدات‬ ‫نگلیسی‬)‫دالته‬‫میی‬ ‫بییان‬ ‫را‬ ‫توضییحاتی‬ ‫مجیزا‬ ‫صیورت‬ ‫به‬ ‫معاهده‬ ‫هر‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬.‫البته‬‫که‬ ‫لود‬ ‫پندالته‬ ‫چنین‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫محدودی‬ ‫تعداد‬‫معاهدات‬ ‫از‬‫بررسی‬ ‫مورد‬‫در‬‫بالند‬ ‫نمی‬ ‫اجرایی‬ ‫امروزه‬ ‫حاضر‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫عرض‬ ‫باید‬ ‫باب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬50‫از‬ ‫معاهده‬356‫حاضر‬ ‫معاهده‬,‫نییز‬ ‫میوارد‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫امروزه‬ ‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫گذلته‬ ‫معاهدات‬ ‫جایگزین‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫معاهدات‬,‫اند‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫گذلته‬ ‫معاهدات‬ ‫به‬ ‫گاها‬.‫میوارد‬ ‫این‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫عارغ‬, ‫تعد‬ ‫لدن‬ ‫ملغی‬ ‫علیرغم‬‫ا‬‫معاهدات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دی‬,‫توان‬ ‫نمی‬‫تاریخی‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫پژوهشی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬‫عرایند‬ ‫و‬‫آنها‬ ‫تغییر‬‫اعتنا‬ ‫بی‬ ‫بود‬. ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫کنوانسیون‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫مجزا‬ ‫عهرست‬ ‫سه‬ ‫اثر‬ ‫این‬ ‫در‬ 9.‫لدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬(‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫عارسی‬) 2.‫امضا‬ ‫یا‬ ‫تصویب‬ ‫تاریخ‬(‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫عارسی‬) 6.‫موضوعی‬ ‫عهرست‬(‫انگلیسی‬ ‫و‬ ‫عارسی‬),‫تقریبی‬ ‫حجم‬ ‫با‬950‫تا‬200‫صفحه‬‫قرار‬‫دارد‬. ‫ندارد‬ ‫بالد‬ ‫جامع‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫هیچ‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫نیز‬ ‫منحصر‬ ‫بندی‬ ‫عهرست‬ ‫این‬. ‫ساختار‬‫بالد‬ ‫می‬ ‫اینگونه‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫اثر‬‫که‬‫یک‬ ‫معاهده‬ ‫هر‬ ‫برای‬‫لناسنامه‬‫مجزا‬‫که‬ ‫طراحی‬‫لام‬(‫معاهده‬ ‫نام‬,‫تصیویب‬ ‫تیاریخ‬ ‫امضا‬ ‫یا‬,‫لدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬,‫معاهده‬ ‫موضوع‬,‫معاهده‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫تعداد‬(‫کشیورها‬ ‫تمیامی‬ ‫نیام‬ ‫همیراه‬ ‫بیه‬‫عضیو‬ ‫ی‬‫در‬ ‫زیرنویس‬),‫به‬ ‫مربوط‬ ‫توضیحات‬‫معاهده‬‫دیگر‬ ‫مطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫معاهدات‬ ‫و‬)‫بالید‬ ‫می‬.‫کلییاتی‬ ‫لیام‬ ‫توضییحات‬ ‫ایین‬ ‫معاهده‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫راجع‬,‫معاهده‬ ‫هدف‬,‫معاهده‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫موضوعات‬,‫از‬ ‫بسییاری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫معاهیده‬ ‫بیه‬ ‫راجیع‬ ‫مختصیری‬ ‫تاریخچه‬ ‫معاهدات‬,‫ها‬ ‫اصالحیه‬,‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫معاهدات‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروتک‬‫اند‬ ‫گرعته‬ ‫قرار‬. ‫تا‬ ‫گردیده‬ ‫کولش‬ ‫اثر‬ ‫تهیه‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫منبع‬‫واسطه‬ ‫بدون‬ ‫صورت‬ ‫به‬,‫های‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫منابع‬‫از‬ ‫ییک‬ ‫هر‬ ‫رسمی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫معاهدات‬‫مربوطه‬‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫اسناد‬ ‫مرکز‬ ‫نظیر‬‫و‬ ‫بوده‬‫ل‬ ‫سعی‬‫ده‬‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬‫مقاالت‬ ‫یا‬ ‫نگردد‬ ‫استفاده‬.‫مورد‬ ‫معاهدات‬ ‫تمامی‬ ‫متن‬ ‫عوق‬ ‫اثر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫همچنین‬‫بررسی‬,‫گرعت‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫عشرده‬ ‫لوح‬ ‫یک‬ ‫در‬. ‫بالد‬ ‫می‬ ‫ذی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫دارای‬ ‫حاضر‬ ‫اثر‬ ‫مجموع‬ ‫در‬: 1.‫مقدمه‬ 2.‫کلیاتی‬‫باب‬ ‫در‬‫معاهدات‬ 3.‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فهرست‬‫معاهدات‬(‫فارسی‬-‫انگلیسی‬) 4.‫امضا‬ ‫یا‬ ‫تصویب‬ ‫تاریخ‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فهرست‬‫معاهدات‬(‫فارسی‬-‫انگلیسی‬) 5.‫فهرست‬‫موضوعی‬‫معاهدات‬(‫فارسی‬-‫انگلیسی‬)
 3. 3. 6.‫توضیح‬‫تمامی‬‫معاهدات‬‫فهرست‬ ‫در‬ ‫مندرج‬(‫به‬ ‫نزدیک‬356‫معاهده‬‫و‬ ‫لیده‬ ‫تهییه‬ ‫لناسینامه‬ ‫ییک‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫بیش‬200‫لناسینامه‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫گردیده‬ ‫تهیه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫توضیحاتی‬ ‫و‬ ‫گرعته‬ ‫قرار‬ ‫الاره‬ ‫مورد‬ ‫متن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫معاهده‬ ‫معاه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ارتباطی‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نیستند‬‫انید‬ ‫گرعتیه‬ ‫قیرار‬ ‫الیاره‬ ‫مورد‬ ‫اند‬ ‫دالته‬ ‫ده‬)‫لیام‬‫معاهیده‬ ‫لناسینامه‬‫و‬ ‫تاریخچه‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫توضیحاتی‬,‫معاهدات‬ ‫توسط‬ ‫لده‬ ‫بررسی‬ ‫موضوعات‬ ‫و‬ ‫هدف‬ 7.‫گرافی‬ ‫معاهده‬‫در‬ ‫مباحثی‬ ‫لام‬ ‫که‬‫بالد‬ ‫می‬ ‫ذی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬: ‫معاهدات‬‫ای‬ ‫تاریخی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫چه‬ ‫در‬‫اند‬ ‫لده‬ ‫تصویب‬‫و‬‫جاری‬ ‫وقایع‬ ‫با‬ ‫معاهده‬ ‫تصویب‬ ‫ارتباط‬‫بیا‬ ‫متقیارن‬ ‫زمان‬ ‫آن‬‫چیست‬‫؟‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫کشورها‬ ‫کدام‬‫کشورها‬ ‫کدام‬‫اند‬ ‫دالته‬ ‫حضور‬ ‫معاهدات‬ ‫در‬ ‫کمتر‬‫و‬‫کشورها‬ ‫کدام‬‫معاهیدات‬‫بیشیتر‬‫را‬ ‫ی‬ ‫اند‬ ‫نموده‬ ‫تصویب‬ ‫کمتر‬ ‫اما‬ ‫امضا‬‫؟‬ ‫اند‬ ‫بوده‬ ‫معاهده‬ ‫ایجاد‬ ‫مستعد‬ ‫بیشتر‬ ‫ژئوپولتیکی‬ ‫مناطق‬ ‫کدام‬‫؟‬ ‫معاهدات‬ ‫کدام‬‫اند‬ ‫دالته‬ ‫را‬ ‫عضو‬ ‫بیشترین‬ ‫معاهدات‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫کدام‬ ‫یا‬‫؟‬ ‫است؟‬ ‫موضوع‬ ‫کدام‬ ‫معاهدات‬ ‫توسط‬ ‫لده‬ ‫پرداخته‬ ‫موضوع‬ ‫بیشترین‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫معاهدات‬ ‫تصویب‬ ‫میزان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫معاهدات‬ ‫لدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫میزان‬
 4. 4. ‫نمونه‬‫اثر‬: ‫موضوعی‬ ‫فهرست‬ ‫نمونه‬: ‫هوایی‬ ‫حقوق‬ 9.‫بالون‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫منفجره‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫پرتابه‬ ‫تخلیه‬ ‫منع‬ ‫اعالمیه‬ 2.‫بوده‬ ‫کشوری‬ ‫خدمات‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫هواپیمایی‬ ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عرودگاه‬ ‫در‬ ‫آمیز‬ ‫خشونت‬ ‫غیرقانونی‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫پروتک‬ ‫کشوری‬ ‫هواپیمایی‬ ‫امنیت‬ ‫علیه‬ ‫غیرقانونی‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫کنوانسیون‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬,9111 6.‫مونترال‬ ‫پروتک‬,9111 4.‫کشوری‬ ‫هواپیمایی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬,9144 5.‫پرواز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هواپیمای‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫اقدامات‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫جرائم‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫کنوانسیون‬,9136 3.‫کشوری‬ ‫هواپیماهای‬ ‫ایمنی‬ ‫علیه‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫اعمال‬ ‫منع‬ ‫کنوانسیون‬,9119 1.‫هواپیما‬ ‫غیرقانونی‬ ‫تصرف‬ ‫منع‬ ‫کنوانسیون‬,9110 1.‫پی‬ ‫معاهده‬‫هواپیماها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کشتی‬ ‫های‬ ‫زباله‬ ‫توسط‬ ‫دریایی‬ ‫آلودگی‬ ‫از‬ ‫شگیری‬,9112 ‫سالح‬ ‫خلع‬ ‫و‬ ‫سالح‬ ‫کنترل‬ 9.‫ا‬ ‫استفاده‬ ‫منع‬ ‫پروتک‬‫جنگ‬ ‫در‬ ‫باکتریولوژیک‬ ‫رولهای‬ ‫و‬ ‫سمی‬ ‫گازهای‬ ‫دیگر‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫خفه‬ ‫سمی‬ ‫گازهای‬ ‫ز‬,9125 2.‫جیرایم‬ ‫علیه‬ ‫متحد‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫کنوانسیون‬ ‫مکم‬ ‫مهمات‬ ‫قطعات‬ ‫و‬ ‫اجزا‬ ،‫گرم‬ ‫سالحهای‬ ‫قاچاق‬ ‫و‬ ‫غیرقانونی‬ ‫تولید‬ ‫علیه‬ ‫پروتک‬ ‫عراملی‬ ‫یاعته‬ ‫سازمان‬,2009 6.‫تشخیص‬ ‫قاب‬ ‫غیر‬ ‫قطعات‬ ‫پروتک‬(‫پروتک‬1‫کنوانسیون‬1891‫خیا‬ ‫جنگیی‬ ‫تسیلیحات‬ ‫محیدودیت‬ ‫یا‬ ‫منع‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬), 1891 4.‫از‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫منفجره‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پروتک‬‫جنگ‬,3112 5.‫کننده‬ ‫کور‬ ‫لیزری‬ ‫تسلیحات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫پروتک‬(‫پروتک‬4‫کنوانسیون‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬1891),9115 3.‫زا‬ ‫آتش‬ ‫تسلیحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫منع‬ ‫پروتک‬(‫پروتک‬2‫سال‬1891‫تسیلیحات‬ ‫محیدودیت‬ ‫ییا‬ ‫منیع‬ ‫بیا‬ ‫ارتبیاط‬ ‫در‬ ‫خا‬ ‫جنگی‬),1891 1.‫دیگر‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ،‫انفجاری‬ ‫تله‬ ،‫ها‬ ‫مین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ممنوعیت‬ ‫و‬ ‫منع‬ ‫پروتک‬(‫پروتک‬3‫کنوانسیون‬ ‫مورد‬ ‫در‬1891‫ارتبیاط‬ ‫در‬ ‫خا‬ ‫متعارف‬ ‫تسلیحات‬ ‫از‬ ‫استفااده‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫منع‬ ‫با‬),1891 1.‫آزمای‬ ‫ممنوعیت‬ ‫پیمان‬‫آب‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫عضا‬ ‫در‬ ،‫جو‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫هسته‬ ‫سالح‬ ‫ش‬,9136 1.‫خا‬ ‫متعارف‬ ‫تسلیحات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫کنوانسیون‬,9119 90.‫محیطی‬ ‫تغییرات‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫آمیز‬ ‫خصومت‬ ‫استفاده‬ ‫هرگونه‬ ‫یا‬ ‫نظامی‬ ‫ممنوعیت‬ ‫کنوانسیون‬,9113
 5. 5. 99.‫آزاد‬ ‫آسمان‬ ‫معاهده‬(‫باز‬),1883 92.‫ای‬ ‫هسته‬ ‫انرژی‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫جنوبی‬ ‫اطلس‬ ‫اقیانوس‬ ‫معاهده‬,1891 96.‫اوتاوا‬ ‫معاهده‬,9111 94.‫ای‬ ‫خوله‬ ‫های‬ ‫بمب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫معاهده‬,2001 95.‫بیولوژیکی‬ ‫تسلیحات‬ ‫معاهده‬,9112 93.‫لیمیایی‬ ‫تسلیحات‬ ‫معاهده‬,9116 91.‫تالتلولکو‬ ‫معاهده‬,9131 91.‫ای‬ ‫هسته‬ ‫آزمایشات‬ ‫منع‬ ‫جامع‬ ‫معاهده‬,9113 91.‫راروتونگا‬ ‫معاهده‬,9115 20.‫بالستیک‬ ‫های‬ ‫مولک‬ ‫ضد‬ ‫معاهده‬,9112 29.‫معاهد‬‫ای‬ ‫هسته‬ ‫تسلیحات‬ ‫تکثیر‬ ‫عدم‬ ‫ه‬(‫ان‬-‫پی‬-‫تی‬),1899 22.‫جنوبگان‬ ‫یا‬ ‫جنوب‬ ‫قطب‬ ‫معاهده‬,9151 26.‫دریا‬ ‫بستر‬ ‫تسلیحات‬ ‫کنترل‬ ‫معاهده‬,9119 24.‫محدود‬ ‫تست‬ ‫منع‬ ‫معاهده‬,9114 25.‫اروپا‬ ‫در‬ ‫قراردادی‬ ‫مسلح‬ ‫نیروهای‬ ‫معاهده‬,9110 23.‫اروپا‬ ‫در‬ ‫لده‬ ‫پذیرعته‬ ‫متعارف‬ ‫مسلح‬ ‫نیروهای‬ ‫معاهده‬,9111 21.‫ه‬ ‫نیروهای‬ ‫معاهده‬‫میانبرد‬ ‫ای‬ ‫سته‬,9111 21.‫لیمیایی‬ ‫تسلیحات‬ ‫مواعقت‬,9110 ‫نمونه‬‫فهرست‬‫تصویب‬ ‫سال‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫معاهده‬ 9191 9.‫اروپا‬ ‫لورای‬ ‫اساسنامه‬,9141 2.‫جلوگیری‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مواعقتنامه‬ ‫اصالح‬ ‫پروتک‬‫بردگیان‬ ‫تجیارت‬ ‫از‬ ‫جلیوگیری‬ ‫کنوانسییون‬ ‫و‬ ‫سفیدپوسیت‬ ‫بردگیان‬ ‫تجیارت‬ ‫از‬ ‫سفیدپوست‬,9141 6.‫برای‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مواعقتنامه‬ ‫اصالحی‬ ‫پروتک‬‫قاچاق‬ ‫ممنوعیت‬‫پوست‬ ‫سفید‬ ‫بردگان‬,9159 4.‫کنوانسیون‬(‫اول‬)‫جنگ‬ ‫میدان‬ ‫در‬ ‫مسلح‬ ‫نیروهای‬ ‫بیمارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زخمی‬ ‫وضعیت‬ ‫بهبودی‬ ‫برای‬,9150 5.‫کنوانسیون‬(‫دوم‬)‫دریا‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫نیروهای‬ ‫در‬ ‫لده‬ ‫غرق‬ ‫و‬ ‫بیمار‬ ،‫دیده‬ ‫صدمه‬ ‫اعضای‬ ‫لرایط‬ ‫بهبود‬,9150 3.‫جاده‬ ‫تراعیک‬ ‫کنوانسیون‬,9152 1.‫ژنو‬ ‫چهارم‬ ‫کنوانسیون‬,9150 1.‫جمعی‬ ‫مذاکره‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫حق‬ ‫کنوانسیون‬,9159 1.‫دستمزدها‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫کنوانسیون‬,9152 90.‫ژنو‬ ‫سوم‬ ‫کنوانسیون‬,9150
 6. 6. 99.‫مهاج‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬‫التغال‬ ‫برای‬ ‫رت‬,9152 92.‫لمالی‬ ‫آتالنتیک‬ ‫معاهده‬,9141 9191 9.‫نژادی‬ ‫تبعیض‬ ‫و‬ ‫نژاد‬ ‫اعالمیه‬,9111 2.‫دریا‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ‫حقظ‬ ‫کنوانسیون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پروتک‬,9119 6.‫دیوید‬ ‫کمپ‬ ‫پیمان‬,9111 4.‫گیاهی‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬ ‫اصالحی‬ ‫سند‬,9119 5.‫صح‬ ‫لناختن‬ ‫رسمیت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جشن‬ ‫برگزاری‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫کنفراس‬‫ازدواج‬ ‫ت‬,9119 3.‫استانداردهای‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬‫آموزش‬,‫ماهیگیری‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫پرسن‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫گواهینامه‬,9114 1.‫دریا‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کاال‬ ‫حم‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫کنوانسیون‬,9119 1.‫عم‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫التغال‬ ‫لرایط‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫حق‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬‫ومی‬,9119 1.‫ازدواج‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اموال‬ ‫های‬ ‫رژیم‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫اعمال‬ ‫قاب‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬,9119 90.‫کارهای‬ ‫حقوقی‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬‫مشترک‬,1899 99.‫ها‬ ‫جاده‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫در‬ ‫وین‬ ‫کنوانسیون‬,9111 92.‫معاهدات‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کشورها‬ ‫جانشینی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫وین‬ ‫کنوانسیون‬,9113
 7. 7. ‫نمونه‬‫اثر‬ ‫اصلی‬ ‫متن‬: ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War ‫کنوانسیون‬‫سیزدهم‬‫دریایی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫قدرت‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫الهه‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫بشردوستانه‬ ‫حقوق‬–‫جنگ‬ ‫حقوق‬ ‫تاریخ‬‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬:81‫اکتبر‬8091 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:62‫ژانویه‬8089 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:61‫کشور‬1 ‫توسط‬ ‫و‬81‫کشور‬2 ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫امضا‬ ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫کنوانسیون‬‫سیزدهم‬‫زمینیی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫الخا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قدرت‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫الهه‬‫در‬81‫اکتبیر‬ ‫سال‬8091‫رسید‬ ‫امضا‬ ‫به‬‫و‬‫تاریخ‬ ‫در‬62‫ژانویه‬‫سال‬8089‫به‬‫درآمد‬ ‫اجرا‬. ‫یاعت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫نوزدهم‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫طرعی‬ ‫بی‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نظام‬.‫حقیوقی‬ ‫نظیام‬ ‫ایین‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫عاکتورها‬ ‫مهمترین‬‫نییز‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫لده‬ ‫حاص‬ ‫رویه‬8119‫و‬8199‫ی‬ ‫اعالمییه‬ ‫و‬ ‫بلژیک‬ ‫و‬ ‫نیوزلند‬ ‫دائمی‬ ‫طرعی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫پاریس‬8182‫بود‬. ‫لد‬ ‫نولته‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫تبدی‬ ، ‫موضوع‬ ‫این‬ ، ‫گردید‬ ‫برگزار‬ ‫هلند‬ ‫الهه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫صلح‬ ‫کنفرانس‬ ‫دومین‬ ‫در‬.‫طرعیی‬ ‫بی‬ ‫باب‬ ‫در‬,‫بخیش‬ ‫بریتانیا‬ ‫نظیر‬ ‫متعددی‬ ‫کشورهای‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬ ‫دو‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫موجودند‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫حقوقی‬ ‫اسناد‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قاب‬ 1 Austria,-Hungary, Belarus, Belgium, Brazil, China Denmark, El Salvador, Ethiopia, Finland, France, Germany, Guatemala, Haiti, Japan, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Norway, Panama, Portugal, ROman,ia, Russia,n Federation Sweden, Switzerland, Thailand, United States of America, 2 Argentina, Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Dominica,n Republic, Ecuador, Greece, Iran (Islamic Rep.of), Italy, Montenegro, Paraguay, Peru, Serbia, Turkey, United Kingdom, Uruguay, Venezuela,
 8. 8. ‫اند‬ ‫نگردیده‬ ‫امضا‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫و‬ ‫ایتالیا‬ ‫و‬.‫و‬ ‫طیرف‬ ‫بیی‬ ‫هیای‬ ‫قیدرت‬ ‫ییا‬ ‫لیخص‬ ‫لیرایط‬ ‫تبییین‬ ‫هیا‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫طرع‬ ‫بی‬ ‫استمرار‬ ‫لرایط‬ ‫چگونگی‬ ‫همچنین‬‫بالد‬ ‫می‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫ی‬. ‫درییایی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫طرعی‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫زمینی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫طرعی‬ ‫بی‬ ‫لام‬ ‫طرعی‬ ‫بی‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫معروف‬ ‫کنوانسیون‬ ‫دو‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫البته‬, ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آنها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بحث‬ ‫طرعی‬ ‫بی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫موجودند‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کنوانسیون‬: ‫کنوانسیون‬(VII)‫به‬ ‫مربوط‬‫تبدی‬‫کش‬‫تجاری‬ ‫های‬ ‫تی‬‫به‬‫جنگی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫کنوانسیون‬(XI)‫به‬ ‫مربوط‬‫خا‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬‫با‬‫به‬ ‫توجه‬‫اعمال‬‫حق‬‫ضبط‬‫در‬‫دریایی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫کنوانسیون‬(XII)‫نسبت‬‫ایجاد‬ ‫به‬‫دادگاه‬‫المللی‬ ‫بین‬‫غنیمت‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫اعالمیه‬‫نشده‬ ‫تایید‬‫لندن‬‫در‬‫سال‬8090‫لام‬‫قواعد‬‫مهم‬‫مربوط‬‫به‬‫طرعی‬ ‫بی‬‫جنگ‬ ‫در‬‫های‬‫دریایی‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫البته‬‫منع‬ ‫چون‬ ‫مهمی‬ ‫و‬ ‫بنیادین‬ ‫اصول‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫دو‬‫به‬ ‫توس‬‫زور‬(‫جنگ‬)‫المل‬ ‫بین‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫و‬‫همچنین‬‫سیستم‬‫امنیت‬‫جمعی‬‫توسط‬ ‫لده‬ ‫ایجاد‬‫جامعه‬‫مل‬‫و‬‫متحد‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬‫قواعد‬ ،‫سنتی‬‫طرعیی‬ ‫بیی‬،‫اهمییت‬‫سیابق‬ ‫را‬ ‫خود‬‫است‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬. ‫سری‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫لام‬ ‫الهه‬ ‫های‬ ‫کنوانسیون‬‫است‬ ‫بخش‬ ‫سیزده‬،‫که‬‫آن‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫دوازده‬‫تصویب‬‫اسیت‬ ‫درآمیده‬ ‫اجیرا‬ ‫بیه‬ ‫و‬.‫ایین‬ ‫ها‬ ‫کنوانسیون‬ ‫سری‬‫از‬ ‫عبارتند‬: 8.‫المللی‬ ‫بین‬ ‫اختالعات‬ ‫آمیز‬ ‫مسالمت‬ ‫عص‬ ‫و‬ ‫ح‬ 6.‫قراردادی‬ ‫های‬ ‫بدهی‬ ‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫نیرو‬ ‫التغال‬ ‫محدودیت‬ 3.‫ها‬ ‫خصومت‬ ‫ایجاد‬ 4.‫جنگ‬ ‫عرف‬ ‫و‬ ‫قواعد‬‫زمینی‬ ‫های‬(‫دوم‬ ‫عص‬ ، ‫جنگی‬ ‫لرایط‬ ‫پیوست‬ ‫لام‬:‫جنگ‬ ‫زندانیان‬) 5.‫زمینی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫الخا‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫قدرت‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ 2.‫خصومت‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫دلمن‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫وضعیت‬ 1.‫جنگی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫به‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫تبدی‬ 1.‫اتوماتیک‬ ‫زیردریایی‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫مین‬ ‫قرارگیری‬ 0.‫توسط‬ ‫بمباران‬‫جنگ‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫دریایی‬ ‫نیروی‬ 89.‫ژنو‬ ‫کنوانسیون‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫دریایی‬ ‫جنگ‬ ‫انطباق‬ 88.‫دریایی‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫ضبط‬ ‫حق‬ ‫اعمال‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫برخی‬ 86.‫المللی‬ ‫بین‬ ‫غنیمت‬ ‫دادگاه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬(‫نشده‬ ‫تصویب‬) 83.‫دریایی‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫قدرت‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫کنو‬ ‫از‬ ‫سری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫لده‬ ‫امضا‬ ‫اعالمیه‬ ‫دو‬‫اند‬ ‫بوده‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫انسیون‬:
 9. 9. 1.‫دوم‬ ‫اعالمیه‬ ‫توسعه‬‫کنفرانس‬ ‫از‬1911‫ها‬ ‫هواپیما‬ ‫دیگر‬ ‫انواع‬ ‫به‬ 2.‫اجباری‬ ‫داوری‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/240?OpenDocument 2. http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/240 3. http://archive.org/details/hagueconventionx00inte 4. http://www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/search-the-treaty- database/1907/10/003328.html
 10. 10. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Slavery Convention ‫داری‬ ‫برده‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫حقوق‬‫بشر‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:62‫سپتامبر‬8062 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:0‫مارس‬8061 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:01‫کشور‬3 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫برده‬ ‫کنوانسیون‬‫سال‬ ‫داری‬8062‫برده‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫کنوانسیون‬ ‫یا‬‫برده‬ ‫و‬‫بین‬ ‫ای‬ ‫معاهده‬ ، ‫داری‬‫المللی‬‫سیایه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫گردید‬ ‫ایجاد‬ ‫مل‬ ‫جامعه‬ ‫حمایت‬.‫داری‬ ‫برده‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫هدف‬(‫پوسیتان‬ ‫رنگین‬ ‫بخصو‬)‫هیر‬ ‫از‬ ‫بیرده‬ ‫تجیارت‬ ‫منیع‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫نامی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫طریق‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫کشورهای‬ ‫نشست‬ ‫حاص‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬8109‫یکیدیگر‬ ‫بیا‬ ‫انسانها‬ ‫تساوی‬ ‫بر‬ ‫اجالس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بروکس‬ ‫در‬ ‫گردید‬ ‫تاکید‬ ‫آعریقا‬ ‫قاره‬ ‫از‬ ‫برده‬ ‫تجارت‬ ‫دادن‬ ‫پایان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫تاکید‬.‫حاضیر‬ ‫کنوانسییون‬ ‫ایجیاد‬ ‫از‬ ‫قبی‬ ‫کیه‬ ‫بیود‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫پیرو‬, 3 Afghanistan, (1954), Albania, (1957), Algeria, (1963), Australia, (1953), Austria, (1954), Azerbaijan, (1996), Bahamas, (1976), Bahrain, (1990), Bangladesh, (1985), Barbados, (1976), Belarus, (1956), Belgium, (1962), Bolivia, (1983), Bosnia and Herzegovina, (1993), Brazil, (1966), Cameroon, (1984), Canada, (1953), Chile, (1995), Croatia, (1992), Cuba, (1954), Cyprus, (1986), Denmark, (1954), Dominica, (1994), Ecuador, (1955), Egypt, (1954), Ethiopia, (1969), Fiji, (1972), Finland, (1954), France, (1963), Germany, (1973), Greece, (1955), Guatemala, (1983), Guinea, (1963), Hungary, (1958), India, (1954), Iraq, (1955), Ireland, (1961), Israel, (1955), Italy, (1954), Jamaica, (1964), Jordan, (1959), Kuwait, (1963), Kyrgyzstan, (1997), Lesotho, (1974), Liberia, (1953), Libya, (1957), Madagascar, (1964), Malawi, (1965), Mali, (1973), Malta, (1966), Mauritania, (1986), Mauritius, (1969), Mexico, (1954), Monaco, (1954), Mongolia, (1968), Morocco, (1959), Myanmar (1957), Nepal, (1963), Netherlands, (1955), New Zealand, (1953), Nicaragua, (1986), Niger, (1964), Niger,ia, (1961), Norway, (1957), Pakistan, (1955), Papua New Guinea, (1982), Philippines, (1955), ROman,ia, (1957), Russia, (1956), St Lucia (1990), St Vincent and the Grenadines (1981), Saudi Arabia, (1973), Sierra Leone, (1962), Solomon Islands, (1981), South Africa, (1953), Spain, (1927), Sri Lanka, (1958), Sudan, (1957), Sweden, (1954), Switzerland, (1953), Syria,(1954), Taiwan (1955), Trinidad and Tobago, (1966), Tunisia, (1966), Turkey, (1955), Turkmenistan, (1997), Uganda, (1964), Ukraine, (1959), UK (1953), Tanzania, (1962), USA (1956), Uruguay, (2001), Viet Nam (1956), Yemen, (1987), Yugoslavia (2001), Zambia, (1973)
 11. 11. ‫کنوانسیون‬ ‫کنندگان‬ ‫امضاء‬8080‫سینت‬-‫جرمن‬4 ‫بیرده‬ ‫کام‬ ‫سرکوب‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫امضای‬ ‫از‬ ‫قصدلان‬ ‫نمودند‬ ‫تصدیق‬‫در‬ ‫داری‬ ‫زم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫برده‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫لکلهایش‬ ‫تمام‬‫دریاست‬ ‫و‬ ‫ین‬. ‫ژوئن‬ ‫در‬8064‫برده‬ ‫موقت‬ ‫کمیسیون‬ ،‫قرار‬ ‫پیگیری‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫بردگان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امور‬ ‫تا‬ ‫گردید‬ ‫اضاعه‬ ‫مل‬ ‫جامعه‬ ‫لورای‬ ‫به‬ ، ‫داری‬ ‫دهد‬.‫بالد‬ ‫می‬ ‫حاضر‬ ‫کمیسیون‬ ‫آوردهای‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫حاضر‬ ‫کنوانسیون‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫کنوانسیون‬8083,‫جا‬ ‫متحد‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫یعنی‬‫گردید‬ ‫مل‬ ‫جامعه‬ ‫نشین‬,‫پروتکی‬ ‫ییک‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫اصالحی‬,‫گرعت‬ ‫قرار‬ ‫مجدد‬ ‫تاکید‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫مفاد‬ ‫و‬ ‫اصالح‬. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://www2.ohchr.org/english/law/slavery.htm 2. http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1927/356/A01786-01789.pdf 3. http://en.wikipedia.org/wiki/1926_Slavery_Convention 4 Convention of Saint-Germain-en-Laye of 1919
 12. 12. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs ‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫غیرقانونی‬ ‫قاچاق‬ ‫ممنوعیت‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫گردان‬ ‫روان‬ ‫داروهای‬ ‫و‬ ‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:62‫ژوئن‬8092 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:62‫اکتبر‬8090 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:92‫کشور‬5 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫سیال‬ ‫در‬ ‫کیه‬ ‫بالید‬ ‫میی‬ ‫مخیدر‬ ‫میواد‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫معاهده‬ ،‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫غیرقانونی‬ ‫قاچاق‬ ‫ممنوعیت‬ ‫کنوانسیون‬8032‫امضیا‬ ‫گردید‬. ‫بیه‬ ‫مربیوط‬ ‫هیای‬ ‫ععالییت‬ ‫تمیام‬ ‫بیودن‬ ‫مجرمانه‬ ‫جهت‬ ‫موادی‬ ‫اعزودن‬ ‫برای‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫کشور‬ ‫تالش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫ساختن‬ ، ‫تولید‬ ، ‫کشت‬,‫کوکایین‬ ،‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬(‫آن‬ ‫مشیتقات‬ ‫و‬)‫غییر‬ ‫اهیداف‬ ‫بیرای‬ ‫حشییش‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫پزلکی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫علمی‬.‫ب‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬ ‫البته‬‫اسیت‬ ‫بوده‬ ‫قاچاق‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کنوانسیون‬ ‫تمرکز‬ ‫چراکه‬ ‫نمودند‬ ‫اعتراض‬ ‫طرح‬ ‫این‬ ‫ه‬. ‫کرد‬ ‫خودداری‬ ‫آن‬ ‫امضای‬ ‫از‬ ‫بوده‬ ‫ضعیف‬ ‫بسیار‬ ‫نهایی‬ ‫معاهده‬ ‫که‬ ‫دلی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫نهایتا‬.‫حیال‬ ‫هیر‬ ‫بیه‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخدر‬ ‫مواد‬ ‫تجارت‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ای‬ ‫معاهده‬ ‫اولین‬ ‫اگرچه‬ ، ‫بود‬ ‫کمی‬ ‫تاثیر‬ ‫دارای‬‫در‬ ‫ایین‬ ‫و‬ ‫دانسیت‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جنایت‬ ‫نوان‬ ‫آوردند‬ ‫نمی‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫صحبت‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نق‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫قبلی‬ ‫معاهدات‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫حالی‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫مجددا‬ ‫معاهده‬ ‫این‬8042‫ساکس‬ ‫لیک‬ ‫در‬,‫تغییراتیی‬ ‫اعمال‬ ‫از‬ ‫بعد‬,‫توسیط‬ ‫آن‬ ‫اجیرای‬ ‫و‬ ‫رسیید‬ ‫تصیویب‬ ‫بیه‬ ‫دوبیاره‬ ‫گردید‬ ‫تضمین‬ ‫متحد‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬. 5 Austria, Belgium, Brazil, Cambodia, Cameroon, Canada, Chile, China Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominica,n Republic, Egypt, Ethiopia, France, Greece, Haiti, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Jordan, Lao People's Democratic Republic Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mexico, Netherlands, ROman,ia, Rwanda, Spain, Sri Lanka, Switzerland, Turkey,
 13. 13. ‫م‬‫بیشتر‬ ‫طالعه‬: 1. http://www.druglibrary.org/SCHAFFER/library/studies/canadasenate/vol3/chapter19_ 1936_geneva.htm 2. http://www.unodc.org/unodc/en/bulletin/bulletin_1999-01-01_1_page003.html 3. http://www.parl.gc.ca/37/1/parlbus/commbus/senate/com-e/ille-e/rep-e/repfinalvol3- e.htm 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_for_the_Suppression_of_the_Illicit_Traffic_ in_Dangerous_Drugs
 14. 14. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Statute of the Council of Europe (Treaty of London) ‫اروپا‬ ‫شورای‬ ‫اساسنامه‬ (‫لندن‬ ‫معاهده‬) ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫حقوق‬(‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬) ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:2‫می‬8090 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:2‫می‬8090 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫گردید‬ ‫ملغی‬ ‫اعضاء‬:91‫کشور‬6 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫در‬ ‫لندن‬ ‫معاهده‬8‫می‬8040‫اروپیا‬ ‫لورای‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫امضا‬ ‫به‬‫گردیید‬ ‫ایجیاد‬.،‫بلژییک‬ ،‫آن‬ ‫اصیلی‬ ‫کننیدگان‬ ‫امضیا‬ ‫انید‬ ‫بوده‬ ‫بریتانیا‬ ‫و‬ ‫سوئد‬ ،‫نروژ‬ ،‫هلند‬ ،‫لوکزامبورگ‬ ،‫ایتالیا‬ ،‫ایرلند‬ ‫جمهوری‬ ،‫عرانسه‬ ،‫دانمارک‬.‫بیه‬ ‫حاضیر‬ ‫حیال‬ ‫در‬ ‫معاهیده‬ ‫ایین‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫اروپا‬ ‫لورای‬ ‫اساسنامه‬ ‫عنوان‬. ‫ماستریخت‬ ‫معاهده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫معاهده‬ ‫این‬,‫در‬ ‫نهاد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫ملغی‬‫گردید‬ ‫ادغام‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫درون‬. ‫اصیولی‬ ‫و‬ ‫هیا‬ ‫آرمیان‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫میان‬ ‫اتحاد‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اروپا‬ ‫لورای‬ ‫است‬ ‫لده‬ ‫ایجاد‬ ‫بود‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫پیشرعت‬ ‫تسهی‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫میراث‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬. 6 Albania, Andorra Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, ROman,ia, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom,
 15. 15. ‫اروپا‬ ‫دولت‬ ‫هر‬ ‫حاضر‬ ‫معاهده‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫را‬ ‫قانون‬ ‫حاکمیت‬ ‫اص‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫البته‬ ‫گردد‬ ‫ملحق‬ ‫اروپا‬ ‫لورای‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یی‬ ‫بالد‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫قضایی‬ ‫حوزه‬ ‫اعراد‬ ‫همه‬ ‫برخورداری‬ ‫پذیرای‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬. ‫گردد‬ ‫تامین‬ ‫مشورتی‬ ‫مجمع‬ ‫و‬ ‫وزیران‬ ‫کمیته‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫لورا‬ ‫ارگان‬ ‫دو‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫هدف‬ ‫این‬. ‫مسیائ‬ ‫در‬ ‫مشیترک‬ ‫اقیدامات‬ ‫و‬ ‫هیا‬ ‫نامه‬ ‫مواعقت‬ ‫بوسیله‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫های‬ ‫نگرانی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پرسش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫میی‬ ‫انجیام‬ ‫اساسیی‬ ‫هیای‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫بشیر‬ ‫حقیوق‬ ‫بیشیتر‬ ‫تحقق‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫سازوکار‬ ‫با‬ ‫اداری‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ، ‫علمی‬ ، ‫اجتماعی‬ ، ‫اقتصادی‬ ‫پذیرد‬. ‫جانشین‬ ‫ارگانی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫وزیران‬ ‫کمیته‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫عم‬ ‫اروپا‬ ‫لورای‬.‫کمیتیه‬ ‫در‬ ‫نماینیده‬ ‫ییک‬ ‫از‬ ‫برخیوردار‬ ‫قانونیا‬ ‫باید‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫وزیران‬(‫آن‬ ‫نماینده‬ ‫یا‬ ‫خارجه‬ ‫امور‬ ‫وزیر‬)‫بالد‬. ‫گرعته‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫لورا‬ ‫ابتکار‬ ‫برحسب‬ ‫یا‬ ‫مشورتی‬ ‫مجلس‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫عرایند‬ ‫در‬,‫به‬ ‫اقدام‬ ‫نمود‬ ‫کنوانسیون‬ ‫یا‬ ‫مواعقتنامه‬ ‫انعقاد‬. ‫کشور‬ ‫نمایندگان‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اروپا‬ ‫لورای‬ ‫در‬,‫بالد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫ملی‬ ‫مجلس‬ ‫نماینده‬. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=001&CM=8&D F=23/01/05&CL=ENG 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_London_%281949%29 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_London
 16. 16. ‫معاهده‬ ‫نام‬: International plant protection Convention ‫گیاهان‬ ‫حفظ‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:2‫دسامبر‬8028,61‫نوامبر‬8010,81‫نوامبر‬8001 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:9‫آوریل‬8026,6‫اکتبر‬6992 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:811‫کشور‬7 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حاضر‬ ‫کنوانسیون‬8088‫از‬ ‫جلیوگیری‬ ‫جهت‬ ‫مؤثر‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫اقدامات‬ ‫تضمین‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬‫و‬ ‫گسیترش‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫برای‬ ‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫اقدامات‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫گیاهی‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫گیاهان‬ ‫آعات‬ ‫لناسایی‬ ‫گردید‬ ‫ایجاد‬ ‫گیاهان‬ ‫حفظ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫ملی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫عنی‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫المللی‬ ‫بین‬. ‫گیاهان‬ ‫حفاظت‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬(IPPC)‫عمی‬ ‫ابتکیار‬ ‫حاص‬ ‫که‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫یک‬FAO (‫متحد‬ ‫مل‬ ‫کشاوزی‬ ‫و‬ ‫خاروبار‬ ‫سازمان‬)‫است‬ ‫گوناگون‬ ‫امراض‬ ‫از‬ ‫گیاهان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گونه‬ ‫حفظ‬ ‫جهت‬ ‫در‬.‫در‬ ‫کنوانسییون‬ ‫ایین‬ ‫سال‬8088‫لید‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬.‫سیال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پیس‬8010‫لید‬ ‫اصیالح‬‫سیال‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫اصیالحات‬ ‫و‬ 8008‫است‬ ‫گردیده‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬. 7 Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, (Plurinational State of) Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China Colombia, Comoros, Congo Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea Denmark, Djibouti, Dominica, Dominica,n Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, European Union, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, (Islamic Republic of) Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, (Federated States of) Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Niger,ia, Niue, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea Republic of Moldova, ROman,ia, Russia,n Federation Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria,n Arab Republic Tajikistan, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam Yemen, Zambia,
 17. 17. ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫یکی‬"‫و‬ ‫گیاهیان‬ ‫آعات‬ ‫لناسایی‬ ‫و‬ ‫گسترش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫اقدام‬ ‫است‬ ‫آنها‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اقدامات‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫گیاهی‬ ‫محصوالت‬". ‫ب‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫کنوانسیون‬ ‫نقش‬ ‫البته‬‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قاب‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫تجارت‬ ‫ا‬.‫تیوان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫نمود‬ ‫مشاهده‬ ‫جهانی‬ ‫تجارت‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫مباحث‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تطبیق‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تجدید‬ ‫در‬.‫منظیور‬ ‫بیدین‬ ‫اروگوئه‬ ‫دور‬ ‫در‬,‫المللی‬ ‫بین‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫تعرعه‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫مربوط‬,‫مصوبات‬‫محصیوالت‬ ‫بیه‬ ‫مربوط‬ ‫بهدالتی‬ ‫اقدامات‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارهای‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫گیاهی‬.‫بیه‬ ‫مربیوط‬ ‫لده‬ ‫اصالح‬ ‫متن‬IPPC‫اروگوئیه‬ ‫دور‬ ‫در‬,‫در‬ ‫سال‬8001‫توسط‬FAO‫گردد‬ ‫هموار‬ ‫لده‬ ‫تعیین‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نی‬ ‫جهت‬ ‫راه‬ ‫تا‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫نیز‬. ‫کمیسی‬ ‫توسط‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬‫گیاهی‬ ‫اقدامات‬ ‫ون‬(CPM)8 ‫را‬ ‫اسیتاندارهایی‬ ‫رابطیه‬ ‫ایین‬ ‫در‬ ‫کیه‬ ‫لیود‬ ‫می‬ ‫نظارت‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫اداره‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعیین‬. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGenera lData.do?step=0&redirect=true&treatyId=5681 2. http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=22&treaty_id=27 6 3. http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_ippc_e.htm 4. http://www.paclii.org/pits/en/status_pages/1951-4.html 5. http://sedac.ciesin.org/entri/texts/intl.plant.protection.1951.html 8 Commission on Phytosanitary Measures (CPM)
 18. 18. ‫معاهده‬ ‫نام‬: International convention for the unification of certain rules relating to Arrest of sea- going ships ‫دریایی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫توقیف‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫خاص‬ ‫قواعد‬ ‫سازی‬ ‫یکسان‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫دریاها‬ ‫حقوق‬-‫دریانوردی‬ ‫تاریخ‬‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬:89‫می‬8026 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:69‫فوریه‬8022 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:09‫کشور‬ ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حاضر‬ ‫کنوانسیون‬8086‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬,‫تیوان‬ ‫میی‬ ‫که‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫عناوینی‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پرداخت‬ ‫دعوی‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫محاکم‬ ‫نزد‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬.‫تصیویب‬ ‫از‬ ‫قبی‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫میتوان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫کنوانسیونی‬ ‫چنین‬ ‫طرح‬ ‫علت‬ ‫حاضر‬ ‫کنوانسیون‬,‫خواسیته‬ ‫منشیو‬ ‫و‬ ‫موضیوع‬ ‫کشیورها‬ ‫میان‬ ‫حقوقی‬ ‫های‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫ممکن‬‫مییان‬ ‫دعیاوی‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫لذا‬ ‫بالد‬ ‫متفاوتی‬ ‫امور‬ ‫طرعین‬8086‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬,‫داند‬ ‫می‬ ‫ذی‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫را‬ ‫دعاوی‬ ‫منشو‬. 1.‫لود‬ ‫ایجاد‬ ‫دیگر‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫تصادف‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آسیبی‬ 2.‫به‬ ‫یا‬ ‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫لده‬ ‫ایجاد‬ ‫انسانی‬ ‫های‬ ‫جراحت‬ ‫یا‬ ‫زندگی‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬‫عملییات‬ ‫بیا‬ ‫ارتبیاط‬ ‫در‬ ‫پیوسیته‬ ‫وقوع‬ ‫هرکشتی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ 3.‫نجات‬ ‫عملیات‬(‫کسی‬ ‫مال‬ ‫یا‬ ‫جان‬ ‫نجات‬ ‫لام‬) 4.‫دیگر‬ ‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫نامه‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫چه‬ ‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫اجازه‬ ‫یا‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫تواعق‬ 5.‫آن‬ ‫غیر‬ ‫چه‬ ‫نامه‬ ‫اجازه‬ ‫با‬ ‫چه‬ ‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کاال‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫حم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫تواعق‬ 6.‫دیدن‬ ‫آسیب‬ ‫یا‬ ‫رعتن‬ ‫بین‬ ‫از‬‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫حم‬ ‫مورد‬ ‫لده‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫کاالهای‬ 7.‫عمومی‬ ‫بحری‬ ‫خسارت‬ 9.‫کشتی‬ ‫گذالتن‬ ‫گرو‬ ‫به‬ 1.‫کشی‬ ‫یدک‬ 11.‫پهلوگیری‬ ‫جهت‬ ‫کشتی‬ ‫راهنمایی‬
 19. 19. 11.‫آن‬ ‫حم‬ ‫یا‬ ‫نگهداری‬ ‫یا‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫چه‬ ‫لوند‬ ‫عراهم‬ ‫کشتی‬ ‫برای‬ ‫هرجا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫موادی‬ ‫یا‬ ‫کاالها‬ 12.‫دیون‬ ‫و‬ ‫کشتی‬ ‫نگهداری‬ ‫حوزهای‬ ‫یا‬ ‫هرکشتی‬ ‫تجهیز‬ ‫یا‬ ‫تعمیر‬ ،‫ساختن‬‫مربوطه‬ 13.‫خدمه‬ ، ‫کارکنان‬ ‫دستمزد‬,‫عنی‬ ‫کارلناسان‬ ‫و‬ ‫مسئولین‬ 14.‫صیاحب‬ ‫ییا‬ ‫کشیتی‬ ‫نماینیدگان‬ ‫ییا‬ ‫الخا‬ ‫برای‬ ،‫کشتی‬ ‫صاحبان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫هزینه‬ ‫لام‬ ، ‫عنی‬ ‫الخا‬ ‫هزینه‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کشتی‬ 15.‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫مالکیت‬ ‫یا‬ ‫عنوان‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫اختالف‬ 16.‫مال‬ ‫چون‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫لرکت‬ ‫صاحبان‬ ‫میان‬ ‫اختالف‬‫کشتی‬ ‫آن‬ ‫درآمد‬ ‫و‬ ،‫التغال‬ ،‫تملک‬ ،‫کیت‬ 17.‫کشتی‬ ‫هر‬ ‫وثیقه‬ ‫یا‬ ‫رهن‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://www.dipublico.com.ar/english/international-convention-for-the-unification-of- certain-rules-concerning-the-immunity-of-state-owned-ships-and-1934-additional- protocol/ 2. http://www.admiraltylawguide.com/conven/arrest1952.html 3. http://cil.nus.edu.sg/1952/1952-international-convention-for-the-unification-of- certain-rules-relating-to-the-arrest-of-sea-going-ships/
 20. 20. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention concerning the Abolition of Forced Labor ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫لغو‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫بشر‬ ‫حقوق‬–‫کار‬ ‫حقوق‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:62‫ژوئن‬8021 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:81‫ژانویه‬8020 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:816‫کشور‬9 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫از‬ ‫ای‬ ‫پیاره‬ ‫لغو‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هشتگانه‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫کنوانسیون‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫حاضر‬ ‫عهدنامه‬ ‫کنوانسیون‬ ‫در‬ ‫همچنان‬ ‫که‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫های‬ ‫صورت‬803910 ‫گردید‬ ‫ایجاد‬ ‫بودند‬ ‫لده‬ ‫لمرده‬ ‫مجاز‬. ‫در‬ ‫کیه‬ ‫بودنید‬ ‫مواردی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫خا‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫دالتن‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫کارگران‬ ‫اعتصاب‬ ‫برای‬ ‫مجازات‬ ‫چون‬ ‫مواردی‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫الاره‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬.‫میزد‬ ‫موج‬ ‫کارگر‬ ‫جامعه‬ ‫میان‬ ‫سوسیالیستی‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫چراکه‬.‫ایین‬ ‫در‬ ‫زمینه‬,‫خا‬ ‫عقاید‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫الخاصی‬‫بودند‬,‫نمودند‬ ‫می‬ ‫وادار‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مجازات‬ ‫جهت‬. ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫کنوانسیون‬ ‫اجرای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬8039‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫نسخ‬ ‫کنوانسیون‬ ‫و‬8081,‫المللیی‬ ‫بین‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫بخصوصی‬ ‫برنامه‬ ‫گردید‬ ‫ایجاد‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫جهت‬.‫اییدئولوژیکی‬ ‫عقاید‬ ‫یا‬ ‫سیاسی‬ ‫عقاید‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫ها‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ,‫عمومی‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬,‫مشیارکت‬ ‫برای‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫کومونیستی‬ ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫واحد‬ ‫سبک‬ ‫مانند‬ ‫کار‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫دیسیپلین‬ ‫یا‬‫در‬ 9 Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China Colombia, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominica,n Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, The Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haïti Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, the former Yugoslav Republic of Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, the Kingdom of the New Zealand, Nicaragua, Niger, Niger,ia, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of the Congo, ROman,ia, Russia,n Federation Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, S?o Tomé e Principe Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, SoMali,a, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunesia Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe, 10 the Forced Labour Convention, 1930
 21. 21. ‫بالد‬ ‫می‬ ‫ممنوع‬ ‫صورتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫تبعیض‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫اجباری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اعتصاب‬.‫ملی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫اساس‬ ‫همین‬ ‫بر‬ ‫لناسیایی‬ ‫را‬ ‫کیار‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ترویج‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫عدالت‬ ‫گردیدکه‬ ‫ایجاد‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫جهت‬ ‫نمود‬ ‫می‬.‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫چنین‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنوانسیونی‬ ‫های‬ ‫چارچوب‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫استاندارهایی‬ ‫حداق‬ ‫کار‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫یی‬ ‫نمود‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫توصیه‬ ‫از‬ ‫سری‬.‫آزادی‬ ‫چون‬ ‫مواردی‬‫تجمع‬،‫سازماندهی‬ ‫حق‬،‫زنی‬ ‫چانه‬‫جمعیی‬‫لغیو‬ ،‫اجبیاری‬ ‫کیار‬،‫برابیری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عرصت‬‫درمان‬،‫دیگر‬ ‫و‬‫استانداردهای‬‫مربوطه‬‫ب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫گردد‬ ‫رعایت‬ ‫کارگران‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫اید‬. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://lastradainternational.org/?main=documentation&document=1066 2. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT _ID:312250 3. http://www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/search-the-treaty- database/1957/6/006824.html 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Abolition_of_Forced_Labour_Convention
 22. 22. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention on the High Seas ‫آزاد‬ ‫دریاهای‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫دریاها‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:60‫آوریل‬8021 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:99‫سپتامبر‬8026 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:19‫کشور‬11 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫آزاد‬ ‫دریای‬ ‫کنوانسیون‬,‫کیه‬ ، ‫آزاد‬ ‫دریاهیای‬ ‫بیه‬ ‫مرتبط‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫قوانین‬ ‫تدوین‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫معاهده‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫آب‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫نام‬,‫است‬ ‫لده‬ ‫ایجاد‬.‫کنفرانس‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫معاهده‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫دریاها‬ ‫حقوق‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬(UNCLOS I)12 ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬.‫در‬ ‫معاهده‬ ‫این‬60‫آوریی‬8081‫در‬ ‫و‬ ‫امضیا‬39 ‫سپتامبر‬8026‫لد‬ ‫اجرایی‬. ‫در‬ ‫معاهده‬ ‫این‬31‫نمایند‬ ‫می‬ ‫بحث‬ ‫ذی‬ ‫موارد‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫تنظیم‬ ‫ماده‬: ‫ماده‬8:‫آزاد‬ ‫دریاهای‬ ‫تعریف‬ ‫ماده‬6:‫اصول‬ ‫لرح‬ ‫ماده‬3:‫ل‬ ‫محصور‬ ‫خشکی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کشورهایی‬ ‫برای‬ ‫دریا‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫اند‬ ‫ده‬ 11 Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Austria, Belarus, Belgium, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Canada, Central African Republic, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, CzechoSlovakia, Czech Republic, Denmark, Dominica,n Republic, Fiji, Finland, France, Germany, Ghana, Guatemala, Haiti, Holy See Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Nepal, Netherlands, the Kingdom of the New Zealand, Niger,ia, Pakistan, Panama, Poland, Portugal, ROman,ia, Russia,n Federation Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Swaziland, Switzerland, Thailand, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunesia Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia 12 United Nations Convention on the Law of the Sea
 23. 23. ‫ماده‬4-1:‫پرچم‬ ‫دارای‬ ‫کشورهای‬ ‫مفهوم‬ ‫ماده‬1:‫جنگی‬ ‫ناوهای‬ ‫ماده‬0:‫دولتی‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫ماده‬89-86:‫نجات‬ ،‫ایمنی‬ ‫ماده‬83:‫دریا‬ ‫در‬ ‫بردگان‬ ‫نق‬ ‫و‬ ‫حم‬ ‫بودن‬ ‫غیرقانونی‬ ‫ماده‬84-68:‫دریایی‬ ‫راهزنی‬ ‫ماده‬66:‫جنگی‬ ‫ناو‬ ‫توسط‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ماده‬63:‫یعنی‬ ،‫تعقیب‬‫قوانین‬ ‫حفظ‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مرزها‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کشتی‬ ‫تعقیب‬ ‫ماده‬64-68:‫آلودگی‬ ‫ماده‬62-60:‫دریایی‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کاب‬ ‫ماده‬39-31:‫پذیرش‬ ،‫تصویب‬ ،‫قانونی‬ ‫چارچوب‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/register/reg-021.rrr.html 2. http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas. pdf 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_High_Seas
 24. 24. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Articles of Association for the establishment of an Economic Community of West Africa ‫غربی‬ ‫آفریقای‬ ‫اقتصادی‬ ‫جامعه‬ ‫تاسیس‬ ‫اساسنامه‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫الملل‬ ‫بین‬ ‫تجارت‬ ‫حقوق‬(‫غربی‬ ‫آفریقای‬ ‫اقتصادی‬ ‫جامعه‬ ‫تاسیس‬) ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:9‫می‬8021 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:9‫می‬8021 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:86‫کشور‬13 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫گرعته‬ ‫قرار‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫غربی‬ ‫آعریقای‬ ‫منطقه‬ ‫کشورهای‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫اساسنامه‬ ‫این‬,‫از‬61 ‫تا‬ ‫آوری‬4‫می‬8021‫است‬ ‫گردیده‬ ‫برگذار‬ ‫آکرا‬ ‫در‬. ‫در‬ ‫که‬ ‫غربی‬ ‫آعریقای‬ ‫اقتصادی‬ ‫جوامع‬ ‫تاسیس‬ ‫اساسنامه‬4‫می‬8021‫لید‬ ‫منعقید‬ ‫آکیرا‬ ‫در‬"‫ر‬ ‫جامعیه‬ ‫ایین‬ ‫رسیمی‬ ‫تاسییس‬‫ا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشروط‬".‫لد‬ ‫منعقد‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫مواعقتنامه‬ ‫دو‬ ‫بنابراین‬: 8)‫غربی‬ ‫آعریقای‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫معاهده‬14 ‫در‬ ‫که‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫تاسیس‬ ‫را‬17‫آوری‬1173،‫عیاج‬ ‫ساح‬ ‫بین‬ ‫آبیجان‬ ‫در‬ ‫لید‬ ‫بسته‬ ‫بورکیناعاسو‬ ‫و‬ ‫سنگال‬ ،‫نیجر‬ ،‫موریتانی‬ ،‫مالی‬(‫در‬ ‫کیه‬1‫ژانوییه‬1174‫امانیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫لید‬ ‫االجیرا‬ ‫الزم‬ ‫دولت‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫بورکیناعاسو‬)‫و‬ ‫؛‬ 2)‫غربیی‬ ‫آعریقای‬ ‫کشورهای‬ ‫اقتصادی‬ ‫جوامع‬ ‫معاهده‬(ECOWAS)‫در‬ ‫کیه‬ ،29‫میی‬1175‫بیین‬ ،‫الگیوس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توگیو‬ ،‫سییرالئون‬ ،‫سینگال‬ ،‫نیجرییه‬ ،‫نیجر‬ ،‫موریتانی‬ ،‫مالی‬ ،‫لیبریا‬ ،‫عاج‬ ‫ساح‬ ،‫بیسائو‬ ‫گینه‬ ،‫غنا‬ ،‫گامبیا‬ ،‫بنین‬ ‫لد‬ ‫منعقد‬ ‫بورکیناعاسو‬(‫در‬ ‫و‬21‫ژوئن‬1175‫ال‬‫لد‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫نیجریه‬ ‫دولت‬ ‫امانت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫لد‬ ‫االجرا‬ ‫زم‬. 13 Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Niger,ia, Senegal, Sierra Leone, Togo, 14 Community of West Africa
 25. 25. ‫اقتصادی‬ ‫سیاست‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫عبارت‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ ‫مجموع‬ ‫در‬,‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫همکاری‬‫و‬‫مشترک‬ ‫بازارهای‬‫اعضا‬ ‫میان‬. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1) http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X- 5&chapter=10&lang=en 2) http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-63091149/economic-community-west- african.html 3) http://repository.uneca.org/handle/10855/20712 4) http://repository.uneca.org/handle/10855/20712?show=full 5) http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=ap011184&lang=en
 26. 26. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity ‫بشریت‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جنگی‬ ‫جنایات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫بودن‬ ‫کاربردی‬ ‫غیر‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫موضوع‬‫معاهده‬:‫کیفری‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫حقوق‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:62‫نوامبر‬8021 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:88‫نوامبر‬8019 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:28‫کشور‬15 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫ب‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ‫جنگی‬ ‫جنایات‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫بودن‬ ‫کاربردی‬ ‫غیر‬ ‫کنوانسیون‬‫شریت‬,‫امضا‬ ‫جهت‬,‫الحیاق‬ ‫و‬ ‫تصویب‬ ‫مصوبه‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫به‬6308‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫مل‬ ‫سازمان‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬62‫نوامبر‬8021‫لد‬ ‫پذیرعته‬ ‫و‬ ‫مطرح‬.‫مبنیای‬ ‫بر‬ ‫معاهده‬ ‫این‬ ‫ماده‬ ‫مفاد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫لده‬ ‫تعیین‬1(09‫کشور‬ ‫دهمین‬ ‫تصویب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫روز‬)‫در‬ ،88‫نوامبر‬8019‫لد‬ ‫اجرایی‬. ‫چنین‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬‫غیرجیرم‬ ‫جهیت‬ ‫را‬ ‫زییر‬ ‫قیانونی‬ ‫هیای‬ ‫محیدودیت‬ ‫نبایید‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫گیرد‬ ‫بکار‬ ‫آنها‬ ‫دانستن‬: -‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫دیوان‬ ‫نورنبرگ‬ ‫منشور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جنگی‬ ‫جنایات‬16 ‫تاریخ‬ ‫در‬1‫آکوست‬8048‫اند‬ ‫لده‬ ‫تعریف‬. 15 Afghanistan, Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, (Plurinational State of) Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Costa Rica, Croatia, Cuba, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea Estonia, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Honduras, Hungary, India, Kenya, Kuwait, Lao People's Democratic Republic Latvia, Liberia, Libya, Lithuania, Mexico, Mongolia, Montenegro, Nicaragua, Niger,ia, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Republic of Moldova, ROman,ia, Russia,n Federation Rwanda, Serbia, Slovakia, Slovenia, St. Vincent and the Grenadines The former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Ukraine, Uruguay, Viet Nam Yemen, 16 Charter of the Nürnberg International Military Tribunal
 27. 27. -‫که‬ ‫صلح‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫چه‬ ، ‫بشریت‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬‫نیورنبرگ‬ ‫المللیی‬ ‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫دیوان‬ ‫منشور‬ ‫چون‬ ‫اسنادی‬ ‫در‬ ‫جنایت‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫آپارتاید‬ ‫سیاست‬ ‫حاص‬ ‫که‬ ‫بشری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫ععالیت‬ ، ‫گردیده‬ ‫اخراج‬ ‫الغال‬ ‫یا‬ ‫نظامی‬ ‫حمله‬ ‫دلی‬ ‫به‬ ، ‫لده‬ ‫تعریف‬ ‫کنوانسیون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کشی‬ ‫نس‬8041‫است‬ ‫لده‬ ‫تعریف‬ ‫کشی‬ ‫نس‬ ‫جنایت‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫منع‬ ‫مورد‬ ‫در‬. ‫بیشتر‬ ‫مظالعه‬: 1. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_limit.htm 2. http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/6.htm 3. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV- 6&chapter=4&lang=en
 28. 28. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Special Trade Passenger ships agreement (STP 1971) ‫مسافر‬ ‫حمل‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫موافقتنامه‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫دریانوردی‬–‫دریاها‬ ‫حقوق‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:2‫اکتبر‬8018 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:6‫ژانویه‬8019 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:81‫کشور‬ ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حاضر‬ ‫معاهده‬8018‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫دریانوردی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬,‫ایمنیی‬ ‫گواهینامیه‬ ‫بیه‬ ‫اسیت‬ ‫مربیوط‬ ‫ویژ‬ ‫های‬ ‫کشتی‬‫حم‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مساعر‬.‫بیرای‬ ‫ارتبیاط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫گواهینامه‬ ‫البته‬ ‫وییژه‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫عضای‬ ‫گواهینامه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫معروف‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫صادر‬ ‫ها‬ ‫کشتی‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫این‬‫حمی‬‫بیه‬ ‫کیه‬ ‫مسیاعر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫مصوب‬ ‫الحاقی‬ ‫پروتک‬ ‫موجب‬8013(SSTP 73, Rule 5)‫مع‬ ‫به‬‫گردید‬ ‫الحاق‬ ‫حاضر‬ ‫اهده‬. ‫حاضر‬ ‫معاهده‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫البته‬,‫سیمال‬ ‫معاهده‬(8041)‫درییا‬ ‫در‬ ‫حییات‬ ‫حفظ‬ ‫معاهده‬ ‫و‬(8029)‫قواعیدی‬ ‫نییز‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫عمومی‬.‫اختصاصی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫معاهده‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫بپردازد‬ ‫مساعر‬ ‫حم‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫کشتی‬ ‫به‬.‫مست‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫حاضر‬ ‫معاهده‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫کشیتی‬ ‫ایمنی‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قواعدی‬ ‫قیما‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫لاره‬ ‫مورد‬,‫های‬ ‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫بلکه‬6‫و‬3‫دریا‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ‫حفظ‬ ‫معاهده‬(8029)‫نماید‬ ‫می‬ ‫نیز‬. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://maritimeknowhow.com/alltopics/ship-documents/required-by-law/passenger- ships/ 2. http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/special-trade- passenger-ships-.aspx 3. http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/08/8-03/passenger-ships.xml
 29. 29. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Minimum Age Convention ‫سن‬ ‫حداقل‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫بشر‬ ‫حقوق‬–‫کودک‬ ‫حقوق‬–‫کار‬ ‫حقوق‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:62‫ژوئن‬8019 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:80‫ژوئن‬8012 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:828‫کشور‬17 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ،‫التغال‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫سن‬ ‫حداق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کنوانسیون‬‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫کنوانسیونی‬8013‫کار‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫رسید‬ ‫تصویب‬ ‫به‬.‫و‬ ‫کودکیان‬ ‫کار‬ ‫مؤثر‬ ‫لغو‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫موثر‬ ‫ملی‬ ‫سیاست‬ ‫یک‬ ‫اتخاذ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫تصویب‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫مح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫التغال‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫سن‬ ‫حداق‬ ‫تدریجی‬ ‫اعزایش‬.‫کنوانسی‬ ‫اسیت‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫یون‬(‫لیماره‬( C138 ILO ‫کنوانسیون‬ ‫چند‬ ‫جایگزین‬ILO‫است‬ ‫لده‬ ‫کوکان‬ ‫کار‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مشابه‬. ‫حداق‬ ،‫کار‬ ‫برای‬ ‫سن‬ ‫حداق‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫کشورها‬ ‫سیاست‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬88‫است‬ ‫سال‬.‫اعالم‬ ‫البته‬84‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫سال‬ ‫لود‬ ‫مشاهده‬ ‫کشورها‬ ‫رویه‬. ‫میان‬ ‫کودکان‬ ‫به‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫البته‬83‫تا‬88‫و‬ ‫لخصیت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫مشروط‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫لده‬ ‫داده‬ ‫روزانه‬ ‫کار‬ ‫اجازه‬ ‫نیز‬ ‫سال‬ ‫نگردد‬ ‫وارد‬ ‫آسیب‬ ‫کودکان‬ ‫تحصی‬.‫سن‬ ‫زیادی‬ ‫کشورهای‬ ‫البته‬81‫بهتیرین‬ ‫اصیطالحا‬ ‫کیه‬ ‫انید‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫مالک‬ ‫را‬ ‫سال‬ ‫است‬ ‫لده‬ ‫گرعته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫سن‬. 17 Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China Colombia, Comoros, Congo Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominica,n Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gambia, Gana Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Republic of Korea Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Libya, Lithuania, Luxembourg, Macedonia Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Republic of Moldova, Montenegro, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Netherlands, (European territory) Netherlands, (Aruba) Nicaragua, Niger, Niger,ia, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, ROman,ia, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tomé and Principe Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam Yemen, Zambia, Zimbabwe,
 30. 30. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT _ID:312283 2. http://www.ilocarib.org.tt/projects/cariblex/conventions_6.shtml 3. http://www.unhcr.org/refworld/docid/421216a34.html 4. http://www.right-to-education.org/node/55 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_Age_Convention,_1973
 31. 31. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention on the International Mobile Satellite Organization ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫متحرک‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:9‫سپتامبر‬8012 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:82‫جوالی‬8010 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:899‫کشور‬18 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬(INMARSAT)‫دریانوردی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫حمایت‬ ‫تحت‬(IMO),‫ای‬ ‫معاهده‬ ‫توسط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫دریایی‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬3‫سپتامبر‬8012‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫لروع‬ ‫رسید‬ ‫امضا‬ ‫به‬ ‫لندن‬ ‫در‬.‫دسامبر‬ ‫در‬ 8004‫المللی‬ ‫بین‬ ‫متحرک‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬(IMSO)‫متحرک‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫المللی‬ ‫بین‬(INMARSAT)‫گرعت‬. ‫گردید‬ ‫بیان‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬,‫سال‬ ‫اصالحات‬ ‫در‬8004‫المللی‬ ‫بین‬ ‫متحرک‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫اسم‬19 ‫به‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫صورت‬INMARSAT‫گردد‬ ‫می‬ ‫مختصر‬.‫جدیدی‬ ‫عرم‬ ‫و‬ ‫لک‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬ ‫لد‬ ‫زیادی‬ ‫تغییرات‬ ‫سبب‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫دیگ‬ ‫به‬ ‫دریایی‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫داد‬‫داد‬ ‫گسترش‬ ‫نیز‬ ‫ترابری‬ ‫های‬ ‫سبک‬ ‫ر‬.‫این‬ ‫سال‬ ‫در‬8001‫مجمع‬ ،INMARSAT‫سازی‬ ‫خصوصی‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫لد‬ ‫می‬ ‫دولتی‬ ‫اعضای‬ ‫لام‬ ‫که‬INMARSAT‫از‬ ‫آوری‬8000‫گرعت‬.‫بود‬ ‫جدید‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫لام‬ ‫جدید‬ ‫سازمان‬: 18 Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei Bulgaria, Cameroon, Canada, Chile, China Colombia, Comoros, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, CzechoSlovakia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Netherlands, the Kingdom of the New Zealand, Niger,ia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, the ROman,ia, Russia,n Federation Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Tanzania, Thailand, Tonga, Tunesia Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yugoslavia 19 Convention on the International Mobile Satellite Organization (INMARSAT)
 32. 32. INMARSAT Ltd-‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫لاخه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫محدود‬ ‫عمومی‬ ‫لرکت‬ ‫یک‬INMARSAT‫تشکی‬ ‫را‬ ‫دهد‬ ‫می‬.‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫ععالیت‬ ‫تمامی‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬INMARSAT‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫بریتانیا‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کند‬.‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫تا‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬2113‫لد‬ ‫خصوصی‬ ‫کامال‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫متحرک‬ ‫ماهواره‬ ‫سازمان‬(IMSO)‫ادامه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫دولتی‬ ‫نیمه‬ ‫عضو‬ ‫یک‬‫کار‬ INMARSAT‫جهانی‬ ‫دریایی‬ ‫بحران‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫وظایفی‬ ‫لام‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫عمومی‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫و‬ (GMDSS)‫کرد‬ ‫آغاز‬ ، ‫بود‬ ‫می‬.‫توسط‬ ‫محوله‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫حسن‬ ‫در‬ ‫حاعظ‬ ‫و‬ ‫ناظر‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫کنوانسیون‬,‫دریانوردی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫جلسات‬ ‫در‬(IMO)‫هست‬ ‫نیز‬. ‫سازم‬ ‫دعتر‬‫المللی‬ ‫بین‬ ‫متحرک‬ ‫ماهواره‬ ‫ان‬(IMSO)‫سال‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫هست‬ ‫لندن‬ ‫در‬6986,899‫بالند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫عضو‬ ‫کشور‬.‫امر‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫لود‬ ‫می‬ ‫سبب‬INMARSAT Ltd‫لوند‬ ‫اجرا‬ ‫ضمانت‬ ‫دارای‬ ‫لود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬.‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫آمیز‬ ‫مسالمت‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫نبوده‬ ‫تبعیضی‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫قائ‬‫یا‬ ‫و‬ ‫بالند‬ ‫می‬ ‫حیات‬ ‫حق‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫ندارند‬ ‫دسترس‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬ ‫رایج‬ ‫و‬ ‫زمینی‬ ‫های‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بالند‬ ‫می‬ ‫مناطقی‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬,‫است‬ ‫گردیده‬ ‫بنا‬.‫البته‬ IMSO,‫نماید‬ ‫می‬ ‫حاص‬ ‫اطمینان‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫منصفانه‬ ‫های‬ ‫رقابت‬ ‫کلی‬ ‫قواعد‬ ‫رعایت‬ ‫از‬. ‫عضایی‬ ‫بخش‬ ‫پیروزی‬ ‫از‬ ‫بعد‬INMARSAT‫ها‬ ‫ماهواره‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬ ‫و‬,‫به‬ ‫وظایف‬ ‫این‬INMARSAT Ltd‫منتق‬ ‫گردید‬.‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫غیر‬ ‫هواپیمایی‬ ‫سازمان‬ ‫میان‬ ‫دیگری‬ ‫معاهده‬ ‫همچنین‬(ICAO)‫و‬IMSO‫در‬69‫سپتامبر‬6999 ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫که‬ ‫لد‬ ‫منعقد‬ ‫مونترال‬ ‫در‬ICAO‫و‬IMSO‫گردید‬. INMARSAT,‫را‬ ‫معینی‬ ‫عمومی‬ ‫ای‬ ‫ماهواره‬ ‫ایمنی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫که‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫دولتی‬ ‫نیمه‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ماهواره‬ ‫توسط‬ ‫که‬INMARSAT‫لود‬ ‫می‬ ‫تهیه‬,‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬.‫لام‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬: ‫جهانی‬ ‫دریایی‬ ‫بحران‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬(GMDSS)‫ک‬‫دریانوردی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫ه‬(IMO)‫کار‬ ‫به‬ ‫لروع‬ ‫کرد‬ ‫پایه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫همآهنگ‬ ‫ارتباطات‬ ‫کردن‬ ‫خنثی‬ ‫و‬ ‫نمودن‬ ‫جستجو‬(‫ارتباطی‬ ‫اختالالت‬) ‫دریایی‬ ‫ایمنی‬ ‫اطالعات‬ ‫پخش‬(MSI) ‫و‬ ‫بخصو‬ ‫تمرینات‬ ‫در‬ ‫قبولی‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هوانوردی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫متحرک‬ ‫ماهواره‬ ‫سرویس‬ ‫ویژ‬‫ه‬(SARPs)‫کشوری‬ ‫هواپیمایی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬(ICAO)‫کرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫لروع‬. ‫عمومی‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫ارتباطات‬ ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://www.minbuza.nl/en/key-topics/treaties/search-the-treaty- database/1976/9/001688.html 2. http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/convention-on-the- international-maritime-satellite-organization.aspx 3. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Satellite_Organization
 33. 33. ‫معاهده‬ ‫نام‬: Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ربایی‬ ‫کودک‬ ‫مدنی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫کنوانسیون‬ ‫معاهده‬ ‫نوع‬:‫جانبه‬ ‫چند‬ ‫معاهده‬ ‫موضوع‬:‫خصوصی‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫حقوق‬–‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫تصویب‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫امضا‬ ‫تاریخ‬:62‫اکتبر‬8019 ‫شدن‬ ‫االجرا‬ ‫الزم‬ ‫تاریخ‬:8‫دسامبر‬8019 ‫معاهده‬ ‫فعلی‬ ‫وضعیت‬:‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اعضاء‬:11‫کشور‬20 ‫معاهده‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬: ‫چندجانبیه‬ ‫معاهیده‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫الهه‬ ‫ربایی‬ ‫آدم‬ ‫کنوانسیون‬ ‫یا‬ ،‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ربایی‬ ‫کودک‬ ‫مدنی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫الهه‬ ‫کنوانسیون‬ ‫بازگشیت‬ ‫بیرای‬ ‫را‬ ‫عیوری‬ ‫روش‬ ‫کیه‬ ‫لید‬ ‫ایجیاد‬ ‫خصوصیی‬ ‫المل‬ ‫بین‬ ‫حقوق‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫الهه‬ ‫کنفرانس‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫والدینی‬ ‫توسط‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کودکانی‬‫دهید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ،‫اند‬ ‫لده‬ ‫برده‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫لده‬ ‫دزدیده‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫از‬. ‫ییا‬ ‫انید‬ ‫لیده‬ ‫دزدیده‬ ‫سکونتشان‬ ‫مح‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کودکانی‬ ‫سریع‬ ‫بازگشت‬ ‫تا‬ ‫گردید‬ ‫ایجاد‬ ‫دلی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کنوانسیون‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫نم‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫اقامت‬ ‫مح‬ ‫کشور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کننده‬ ‫امضا‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫التیاها‬‫پیذیر‬ ‫امکیان‬ ،‫لیوند‬ ‫میی‬ ‫نگهیداری‬ ،‫بالد‬ ‫ی‬ ‫سازد‬. ‫آنهیا‬ ‫حفظ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫غیرعمدی‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫قب‬ ‫بالعاصله‬ ‫عرزند‬ ‫حضانت‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫حفظ‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بالد‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫کنوانسیون‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫لوند‬ ‫خارج‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مرزهای‬ ‫از‬ ،‫صالحه‬ ‫دادگاه‬ ‫یک‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ‫والدین‬ ‫که‬ ‫لود‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫مانع‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬.‫ایین‬ ‫زیر‬ ‫کودکان‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫کنوانسیون‬82‫لود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫سال‬. 20 Albania, Andorra Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Chile, China, People's Republic of Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica,n Republic, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Moldova, ROman,ia, Russia,n Federation Saint Kitts and Nevis, San Marino, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe,
 34. 34. ‫بیشتر‬ ‫مطالعه‬: 1. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_on_the_Civil_Aspects_of_Internatio nal_Child_Abduction 3. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24 4. http://www.unhcr.org/refworld/publisher,HAGUEPRIVATE,,,3ae6b3951c,0.html

×