Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manualul calitatii 2018 2019

274 views

Published on

Manualul calitatii

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manualul calitatii 2018 2019

 1. 1. NR. 6522/12.10.2018 MANUALUL CALITĂŢII ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PĂUNESCU”
 2. 2. 2 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Cuprins: 1. Introducere 2. Cadrul legal de înființare și funcționare al comisiei 3. Istoric 4. Viziune. Misiune. Scopul comisiei 5. Documente de referință 6. Regulamentul de organizare și functionare a CEAC în Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” 7. Componența comisiei 8. Atribuțiile comisiei CEAC 9. Rețeaua de comunicare CEAC la nivelul unității școlare
 3. 3. 3 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Introducere Şcoala şi educaţia, în general, asemenea altor domenii şi instituţii, sunt supuse unor puternice presiuni şi schimbări. În acest context, evaluarea a devenit deja, în ultimii ani, şi va deveni din ce în ce mai mult în viitor, una dintre problemele majore ale formării. De aceea, se vorbeşte despre necesitatea unei culturi evaluative, care trebuie formată şi personalizată în rândul celor care se ocupă de formarea tinerei generaţii. Cultura evaluativă ar trebui să pornească de la abordarea evaluării ca proces şi nu ca procedură de măsurare a rezultatelor învăţării. Termenul clasic de „evaluare”, care ne duce în mod spontan şi obligatoriu cu gândul la control, verificare, examinare, trebuie înlocuit, nu atât la nivel terminologic, cât mai ales ca mod de abordare, prin sintagma activitate evaluativă. Activitatea prin ea însăşi, presupune desfăşurare, procesualitate, reglare, autoreglare. Din perspectivă modernă, a evalua înseamnă a desfăşura o activitate care însoţeşte pas cu pas procesul de învăţământ. În prezent, ideea de evaluare este structurată pe două axe polare:  polul negativ, organizat în jurul noţiunii de sancţionare, control, selecţie, represiune;  polul pozitiv, organizat în jurul noţiunilor de progres în învăţare, reglare, adaptare, retroacţiune, raţionalizare etc. Pentru mulţi teoreticieni şi practicieni, preocuparea este de a minimaliza primul tip de funcţionare şi de a-l maximaliza pe cel de-al doilea. Şcoala este un serviciu public, furnizor de calitate, care este evaluată/ autoevaluată ca organizaţie/ instituţie, în baza unor standarde şi al cărei management asigură satisfacerea cerinţelor clienţilor, în condiţii de eficienţă. Unităţile de învăţământ sunt primele care trebuie să fie preocupate de asigurarea internă a calităţii educaţiei şi direct responsabile de calitatea acesteia. Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/ 12 iulie 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 642/ 20 iulie 2005 promovează conceptul de calitate în învăţământ, definită ca ansamblu de
 4. 4. 4 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. În baza acestei ordonanţe, se înfiinţează prin decizie internă Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calitaţii în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”. Comisia pentru evaluare internă şi asigurarea calităţii educaţiei s-a înfiinţat în conformitate cu art. 10 din Ordonanţa de urgenţă nr. 75/ 12 iulie 2005, în baza deciziei conducerii şcolii din 16 septembrie 2005. În anul școlar 2018 – 2019 Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității funcționează în baza deciziei nr. 438/06.09.2018.
 5. 5. 5 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com ISTORIC Drumul Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” îşi află începutul în urmă cu 38 de ani, când în cartierul bucureştean Drumul Taberei se ridica un complex destinat învăţământului pentru copiii cu deficienţă mintală, parte integrată a învăţământului public. Câţiva profesori, ceva personal administrativ şi elevi, mai puţin de o sută, au fost primii „locatari”, dar, foarte curând ceea ce era doar un şantier, a devenit spaţiu didactic pentru câteva zeci de profesori şi câteva sute de copii, şcolari, mai apoi şi preşcolari. De-a lungul anilor, spaţiile celor trei corpuri de clădire – şcoală, grădiniţă, sală de sport - ca şi spaţiile de joacă au fost dotate cât mai adecvat, în raport cu destinaţia fiecăruia, au fost regândite în funcţie de necesităţile momentului, acordându-se prioritatea cuvenită cabinetelor, unde se desfăşoară activităţi specifice. În prezent, Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” funcţionează în regim de zi sau de internat săptămânal – în colaborare cu Centrul de Servicii Sociale Istru. Unitatea școlară dispune de spaţii destinate învăţământului care asigură integral desfăşurarea procesului didactic. Acestora li se adaugă spaţiile pentru activităţi specifice: cabinete de psihodiagnoză, cabinete pentru terapia tulburărilor de limbaj, săli de kinetoterapie, ateliere şcolare pentru preprofesionalizare, ludotecă, ateliere didactice specializate (comunicare, pictură, decoraţiuni interioare/împletituri, menaj şi gospodărie, atelier lumânări decoratiev „Licurici”). Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” dispune de amenajări destinate serviciilor sociale, culturale şi de documentare, cantină, internat (pentru preşcolari), bucătărie, spălătorie, croitorie (lenjerie), cabinete medicale pentru uzul cadrelor didactice şi al elevilor, bibliotecă, cabinete de materiale didactice, cluburi, Centru de documentare metodică, cabinet de ergoterapie, toate bine dotate, în raport cu destinaţia şi care îndeplinesc normele de igienă şcolară prin suprafeţe, mod de iluminare, microclimat, condiţii ergonomice. Sala de sport, este dotată conform normativelor, există spaţii de joacă amenajate pentru preşcolari şi şcolari realizate prin intermediul sponsorizărilor şi a Administraţiei Şcolilor. Calitatea construcţiei şcolare, întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor este permanent în atenţia conducerii şcolii, astfel încât aspectul general al clădirii este favorabil. Prezenţa elevilor cu deficiențe neuromotorii a determinat asigurarea unor spaţii adecvate pentru efectuarea tuturor activităţilor didactice şi construirea unor rampe pentru accesul acestora în unitate; din sponsorizări ulterioare s-au procurat componente de mobilier, echipamente şi materiale didactice care au favorizat creşterea calităţii actului educaţional. MOTTO: „Nimic nu le dăruieşti oamenilor, dacă nu te dăruieşti pe tine.” (Axel Munthe)
 6. 6. 6 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Valorificând un spaţiu existent, în urma unui proiect mai vechi, cu sprijinul Companiei olandeze de poştă Sandd s-a creat Atelierul de menaj şi gospodărie – o bucătărie modernă dotată cu aparatură şi ustensilele necesare şi o sală de mese cu o capacitate de 50 de locuri – într-o ambianţă atractivă şi cu valenţe educative pentru elevi. Preşcolarii beneficiază de un spaţiu de joacă în care sunt leagăne, masă de picnic, tobogan, scoici pentru nisip, maşinuţe etc. precum şi o sală de relaxare dotată cu saltele, jocuri, jucării şi piese de mic mobilier datorate Organizaţiei Umanitare Humanitar Roemenie Amstelveen din Olanda. Aceeaşi sponsori au dotat ludoteca pentru şcolarii mici cu mobilier, jucării, jocuri, table magnetice pentru activitatea la grupe, rechizite şi material didactic. S-a creat un spaţiu propriu pentru bibliotecă, dotat cu mobilier adecvat şi decorat într-o maniera atractivă. Din punct de vedere al dotării cu echipamente şi mijloace de învăţare, disciplinele de învăţământ şi activităţile terapeutice se realizează cu ajutorul mijloacelor de învăţământ/materialelor didactice, unele foarte vechi, mereu recondiţionate, celelalte, majoritatea procurate sau realizate de cadrele didactice în ultimii ani. În unitate există şi mijloace moderne de informare şi comunicare: calculatoare, telefon, fax, copiator, scanner, precum și acces la internet. Funcţionalitatea optimă a bazei materiale presupune adaptarea şi valorificarea arhitecturii şcolare în sensul îmbunătăţirii ambianţei educaţionale. Aceasta se reflectă în stările afectiv-emoţionale ale elevilor şi influenţează actul pedagogic. De aceea, decorarea spaţiilor a devenit o acţiune în continuă împrospătare, cu conţinut şi obiective educative implicite. Resursele financiare ale unităţii se sprijină şi pe venituri realizate prin eforturi proprii: programe în colaborare cu alte unităţi din străinătate, închirieri de spaţii de învăţământ şi auxiliare excedentare, care nu prejudiciază serviciile către beneficiarii unităţii. Dată fiind situaţia materială precară a majorităţii părinţilor, n-au fost gestionate venituri cu sprijinul comitetului de părinţi. Personalul didactic este, în proporţie covârşitoare, titular şi calificat, încadrat conform pregătirii profesionale iniţiale, cu grade didactice şi stabilitate/continuitate în unitate. Sunt profesori pentru terapii compensatorii (terapia tulburărilor de limbaj, kinetoterapie sau psihodiagnoză) ce dispun de o bogată experienţă didactică, imaginaţie şi creativitate, însuşiri valorificate în procesul didactic. Acestora li se alătură un număr considerabil de tineri absolvenţi cu studii de specialitate, cu evident talent pedagogic şi interes pentru perfecţionare, integraţi în ritmul şi stilul de activitate al şcolii. Unii dintre profesorii unităţii se remarcă prin performanţe în inovarea didactică, materializate în elaborarea de componente curriculare (programe, manuale, îndrumătoare metodice) sau colaborări la publicaţii de specialitate, iar alţii, preocupaţi de perfecţionare, sunt absolvenţi de cursuri postuniversitare. De altfel, de peste 11ani, în şcoala noastră se desfăşoară practica pedagogică, activitate cu o contribuţie substanţială în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic.
 7. 7. 7 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Populaţia şcolară. Cursurile şcolii sunt frecventate de copii cu nevoi speciale, ale căror diagnostice sunt variate: de la deficienţe moderate la deficienţe severe/asociate, de la sindrom Down la autism, de la deficienţe motorii severe la deficienţe parţiale de vedere sau auz, de la tulburări ale limbajului sau dificultăţi severe de comunicare la tulburări majore ale comportamentului adaptativ şi social. Astfel, beneficiarii noştri sunt: copii de vârstă preşcolară (între 3-7 ani) copii de vârstă şcolară (între 8-16 ani) absolvenţi ai clasei a VIII-a şcoli speciale, pentru preprofesionalizare copii nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu copii cu CES integraţi în şcolile de masă Formaţiunile de studiu sunt distribuite astfel: grupe de preşcolari - deficienţe severe/profunde clase pentru copii cu deficienţe uşoare şi moderate clase pentru copii cu deficienţe severe/asociate clase pentru copii cu deficienţe neuromotorii clase pentru copii cu deficienţe severe/profunde Aceşti copii pot frecventa cursurile şcolii ca urmare a recomandării unei comisii de specialitate cu atribuţii evaluatorii. Elevii din clasa a VIII-a pot opta la terminarea şcolii pentru: admiterea la un liceu public din învăţământul de masă, înscrierea la Şcoala de Arte şi Meserii/Liceu tehnologic, unde îşi pot alege să se califice în meseria pe care şi- o doresc şi pentru care dezvoltă aptitudini sau pot opta pentru continuarea studiilor în cadrul şcolii. În aplicarea curriculumului se urmăreşte respectarea normelor M.E.N. privind utilizarea programelor şcolare, acordând atenţia cuvenită calităţii documentelor de proiectare didactică, ritmicităţii parcurgerii planificării, utilizării Plan Educațional Individualizat pentru elevii școlarizați la domiciliu, Planul de Servicii Individualizat şi Planul de Intervenție Personalizat. Se adaugă terapii specifice de compensare, psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară şi terapie pentru diagnostice severe, educaţie pentru viaţă şi societate. Curriculumul la decizia şcolii cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, de interesele elevilor, de situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale. Aceste discipline opţionale sunt: Sunet şi ritm, Formă şi culoare, Decoraţiuni interioare, Comunicare în situaţii concrete, Învăţăm, jucându-ne pe calculator, Să ne plimbăm prin Bucureşti, Clubul curioşilor, Să învăţăm despte Eurora, Micii artişti, Matematică distractivă, ş.a. Grădiniţa funcţionează după un curriculum propriu care cuprinde activităţi instructiv-educative. Evaluarea vizează monitorizarea evaluării curente a cadrelor didactice, a elevilor şi a instituţiei prin strategii şi instrumente de evaluare specifice fiecărui segment.
 8. 8. 8 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Aşadar, oferta şcolii se materializează în: Activităţi specifice preşcolarilor Activităţi de tip şcolar Servicii de evaluare Activităţi în ateliere didactice specializate Terapii specifice şi de compensare
 9. 9. 9 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Şcoala nefiind o instituţie situată sub un clopot de sticlă, izolată de restul lumii, sunt obligatorii programele de diversificare a reţelei de parteneriate cu diferiţi factori sociali din ţară şi din străinătate şi extinderea relaţiilor comunitare, de la părinţi, la primărie, poliţie şi biserică. Activitatea educativă, coordonată de consilierul educativ pentru proiecte şi programe, urmăreşte realizarea unor obiective proprii şi completează educaţia specială la toate nivelurile, cu activităţi extracurriculare: sportive, turistice, cultural-artistice: participări la târguri, expoziţii, vizionari de spectacole, serbări şi excursii tematice, vizitarea unor obiective turistice, competiţii sportive. În viitor, Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” va continua să se Activităţi recreative în spaţii special amenajate Activităţi sportiveActivităţi extraşcolare
 10. 10. 10 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com adreseze segmentului social implicat în problematica educaţiei speciale: copii cu nevoi speciale, părinţi, profesionişti în domeniul educaţiei, elevi şi studenţi. Serviciile educative oferite acestor grupuri-ţintă vor fi diversificate. Primii beneficiari sunt copiii, atât în ceea ce priveşte intervenţia specifică prin programe instructiv-educative adaptate şi personalizate în funcţie de nevoile lor, cât şi în ceea ce priveşte integrarea şcolară şi socială. Vom încuraja şi vom atrage părinţii într-o colaborare cât mai eficientă, informându-i, consiliindu-i şi implicându-i în cunoaşterea şi educarea copiilor. Va continua perfecţionarea întregului personal al unităţii, prin forme specifice fiecărui segment, unele nou create, altele modernizate, extinse, aprofundate. Astfel, toţi cei angajaţi în activităţi cu copii cu deficinţă mintală vor avea un suport material, informaţional, metodic, care să le permită o cât mai bună relaţionare cu elevii şi preşcolarii. De asemenea, vom manifesta aceeaşi deschidere spre comunitate, atât în privinţa integrării şcolare, sociale şi profesionale a copiilor, cât şi în derularea de proiecte şi parteneriate cu o gamă cât mai largă de instituţii, asociaţii, fundaţii, alte organisme. Mai adăugăm faptul că societatea de azi este concurenţială, că o realitate ce nu poate fi ignorată este competiţia, care presupune câştigători şi insuccese. Competitivitatea cere strategie competitivă, adică un mod de acţiune al şcolii care să-i permită obţinerea unei poziţii cât mai bune pe piaţa furnizorilor de servicii educaţionale. De aceea principalul obiectiv al educaţiei este performanţa. Conştientă de nevoia transformărilor calitative şi promovând o politică de asigurare a performanţei, conducerea şcolii şi-a propus parcurgerea unui drum, de la “ceea ce este”, adică starea actuală a şcolii, la “ceea ce trebuie să fie”, adică starea dorită şi anticipată în care se va găsi unitatea şcolară după parcurgerea acestui drum. Comunicând eficient atât cu interiorul, cât şi cu exteriorul organizaţiei şcolare, prin participare şi prin muncă susţinută de echipă, s-a găsit modul de realizare a schimbării. Unul dintre cuvintele care trebuie să guverneze managementul este, credem, schimbare, justificat, cel puţin de afirmaţia lui A. Toffler: “Singura certitudine este că ziua de mâine ne va surprinde pe toţi”. În învăţământ, pentru a culege roadele, trebuie generat viitorul, dar numai utilizând instrumentul prezentului şi în baza experienţei trecutului, adică realizând un echilibru între continuitate şi schimbare.
 11. 11. 11 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Viziune. Misiune În actualul context politic, educaţional şi comunitar, învăţământul special trebuie să asigure pentru toţi copiii cu dizabilități un climat educativ, în care cerinţele acestora de dezvoltare să fie îndeplinite în conformitate cu drepturile lor. Implementarea managementului calității în Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” va determina crearea unor noi modele de gândire și de comportament care să conducă la optimizarea continuă a tuturor proceselor și activităților derulate la nivelul unității de învățământ, traduse în îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor, în progresele lor şcolare, în posibilităţile crescânde de integrare socio-profesională.
 12. 12. 12 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Pentru a crește și a se dezvolta armonios, copilul are nevoie de un climat familial echilibrat, în care să se simtă în siguranță. Ne propunem ca școala noastră să fie a doua familie pentru fiecare copil care ne trece pragul. Astfel, aici la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, fiecare dintre elevii noștri vor descoperi un mediu sigur, adaptat nevoilor lui, unde primează calmul şi buna dispoziţie, toate acestea contribuind decisiv la dezvoltarea ca întreg a personalităţii copilului. Şcoala noastră promovează identificarea, dezvoltarea și valorificarea la maxim a calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev cu cerințe educationale speciale, pentru a „produce” un tânăr cât mai independent posibil și capabil să se adapteze societăţii dinamice din care trebuie să facă parte. Principala noastră preocupare este de a oferi sprijin elevilor cu cerințe educaționale speciale prin:  crearea unui mediu adaptat nevoilor elevilor, unde primează calmul și buna dispoziție;  sprijinirea independenței elevilor;  considerarea nevoilor afective ale copilului;  menținerea unei permanente colaborări familie – scoală, pentru asigurarea reușitei scolare. Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” își propune atingerea unui set de valori, exprimate în: calitate, integritate, respect, eficiență, standarde europene, accesibilitate la educație, empatie. Scopul comisiei  Asigurarea calității serviciilor educaționale și de consiliere prestate de către unitatea școlară
 13. 13. 13 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com DOCUMENTE DE REFERINŢĂ  Legea Educației Naționale nr.1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/10.01.2011;  Legea nr. 35/ 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;  Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCȘ nr. 5079/31.08.2016;  Ordinul MEN nr. 3382/2017, cu privire la structura anului şcolar 2017/2018, precum și anexa acestuia în care este reglementat organizarea programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”;  OMEN 4923/29.08.2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat national – 2014;  OMEN 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018;  OMEN 5077/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018;  OMEN 3.393/28.02.2017 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar;  Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice, funcţiei de diriginte;  Ordonața de urgență a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/ 2006;  OMECTS nr. 5561/07.10.2011, privind metodologia formării continue a personalului didactic;  Hotărâre de Guvern nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;  Hotărâre nr. 21/25.10.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 14. 14. 14 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii în Şcoala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Capitolul 1 Articolul 1 Comisia pentru evaluare și asigurarea calităţii, numită în continuarea C.E.A.C., este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 75/ 2005 privind asigurarea calitaţii în educaţie. Articolul 2 Misiunea CEAC este: a) de a efectua evaluarea interna a calităţii educaţiei, oferite de instituţia de învăţământ special Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, cuantificând capacitatea acesteia de a satisface aşteptările beneficiarilor conform, standardelor de calitate. b) de a disemina informaţii sistematice, coerente, credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei. Articolul 3 (1) Atribuțiile CEAC: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare interna) instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege; b) elaborează anual un raport de evaluare internă, privind calitatea educaţiei în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”; raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficierilor prin afişare sau publicare; c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. (2) CEAC se află în relaţie de coordonare faţă de conducerea şcolii. Capitolul 2 Articolul 4 (1) CEAC va fi alcătuită din 6 membri astfel: a) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi în urma propunerilor şi a autopropunerilor, prin vot secret, de Consiliul Profesoral şi validate de Consiliul de Administraţie al şcolii; b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
 15. 15. 15 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com c) 1 reprezentant al părinţilor desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală; d) 1 reprezentant al Consiliului Local desemnat de acesta; (2) reprezentanţii corpului profesoral propuşi sau autopropuşi vor înainta Consiliului de Administraţie CV-ul, raportul de activitate, precum şi o scrisoare de intenţie, în vederea evaluării; (3) din CEAC nu pot face parte persoane din conducerea şcolii sau din Consiliul de Administraţie, conducerea operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. (4) Membrul CEAC, repzentant al corpului profesoral trebuie să fie: a) bine pregătit profesional, studii superioare, salariat al „Şcolii Gimnaziale Speciale Constantin Păunescu” b) cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate; c) cu rezultate, prin care a sporit prestigiul şcolii; d) deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou; e) adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate; f) preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale; g) bun organizator; h) fire neconflictuală; i) ţinută morală impecabilă; j) ataşat de copii, comunicativ, empatic. Articolul 5 (1) durata mandatului comisiei în componenţa aprobată, este de 4 (patru) ani, aceasta fiind validată de Consiliul de Administraţie în fiecare an şcolar; (2) În cazul schimbării prevederilor legislative în vigoare, prezenta comisie este obligată să se dizolve, să-şi modifice componenţa sau să se adapteze noilor cerinţe; (3) calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre următoarele condiţii: - transferare/ restrângere a activităţii din Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”;
 16. 16. 16 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com - dobândirea unei funcţii de conducere în Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” - cererea personală motivată de renunţare a participării la această comisie; - încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului comportamental, codului civil sau penal; - sancţionarea în urma abaterilor/ încălcării normelor; - cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.)/ condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti; - neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC. Articolul 6 (1) activitatea membrilor CEAC poate fi evaluată de către Consiliul de Administraţie al şcolii, reprezentanţii I.S. 6, I.S.M.B., A.R.A.C.I.P., prin analiza planului operaţional propus, prin analiza documentelor conţinute de dosarul comisiei, prin analiza raportului de evaluare internă a calităţii, prin discuţii directe cu membrii comisiei etc.; (2) în cazul unei slabe implicări sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi responsabilităţilor unui membru CEAC, Consiliul de Administraţie poate dispune eliminarea acestuia din CEAC şi derularea procedurii de alegere a unui nou membru, conform Regulamentului de funcţionare a comisiei; Capitolul 3 Articolul 7 (1) Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea calităţii sunt: a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizatoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor: A. Capacitate instituţională, care rezultă din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definite prin următoarele criterii: structurile instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resursele umane; B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: conţinutul programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a organizaţiei;
 17. 17. 17 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor aplicate CDS şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii; b) elaborează anual un rapor de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă, raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; c) elaboreaza propuneri de îmbunatatire a calitatii educatiei; d) coopereaza cu agentia româna specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii. Articolul 8 (1) coordonatorul CEAC asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă find realizată de directorul Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”; (2) în îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de serviciu, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii; (3) coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S. sect. 6, I.S.M.B., Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale; b) stabileşte sarcinile membrilor comisiei; c) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării; d) informează conducerea unităţii, IS. 6, I.S.M.B., ARACIP, privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar special şi propun măsuri de ameliorare;
 18. 18. 18 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com e) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S. 6, pe care le înaintează directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliul profesoral şi I.S.M.B.; f) gestionează și completează platforma A.R.A.C.I.P. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S. 6 şi I.S.M.B., ARACIP, Ministerul Educaţiei Naționale Articolul 9 (1) atribuţiile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi: a) elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”; b) revizuiesc şi optimizează politicile şi procedurile elaborate; c) elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare şi le aplică d) reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii; e) întocmesc rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive; f) participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei; g) colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare şi participă la elaborarea raportului anual de autoevaluare. Articolul 10 (1) spaţiul de lucru destinat CEAC este sala destinată Centrului de Documentare şi Informare; (2) CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din şcoală (imprimanta, laptop, copiator), precum şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (calculator, acces la internet, hârtie, CD-uri etc.); (3) întâlnirile/ şedinţele comisiei se vor ţine lunar sau ori de câte ori este nevoie. Capitolul 4 Articolul 11 (1) Drepturi şi obligaţii ale membrilor CEAC (2) Membri CEAC au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea cadrelor didactice, ale directorului şi ale administratorului unităţii; (3) Membri CEAC au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi întreţinerea bazei materiale a unităţii;
 19. 19. 19 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com (4) Membri CEAC au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a securităţii şi sănătăţii elevilor; (5) Membri CEAC au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice nereguli sesizate în procesul de verificare şi evaluare; Articolul 12 (1) Recompense şi sancţiuni (2) Responsabilul CEAC va fi scutit de serviciul pe şcoală; (3) Neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în regulament se sancţionează (sancţiunile mergând progresiv de, la avertisment verbal până la excluderea şi înlocuirea respectivului membru în CEAC); Articolul 13 (1) prezentul Regulament de funcţionare a CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie și are valabilitate pe perioada fiinţării actualei comisii (09.2015 – 31.08.2019); la începutul fiecărui an se fac actualizările necesare; (2) coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţă tuturor părţilor interesate prevederile prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestuia. Întocmit: Membrii CEAC: Anghel Cristian Ioan Anghel Elisabeta Elena Marin Daniela Pena Carmen
 20. 20. 20 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Componenţa comisiei - mandat 2015 -2019 -  Reprezentanţi ai corpului profesoral Anghel Cristian – profesor religie, Coordonator CEAC Marin Dniela – profesor psihopedagogie specială Pena Carmen – profesor educator Anghel Elisabeta Elena – profesor psihopedagogie specială  Reprezentantul părinţilor Dinu Ionuț  Reprezentantul sindicatului Dumitru Marian  Reprezentantul Consiliului Local Berceanu Octavian Alexandru
 21. 21. 21 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com ORGANIGRAMA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII Membrii comisiei Prof. Pena Carmen Prof. Marin Daniela Prof. Anghel Elisabeta Coordonator Prof. Anghel Cristian Ioan Reprezentant ul părinţilor Dinu Ionuț Reprezentant ul sindicatului Dumitru Marian Reprezentant ul consiliului local Berceanu Octavian Alexandru
 22. 22. 22 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Atribuţiile comisiei În conformitate cu art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă, atribuţiile comisiei sunt: a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevazute la art.10; Art. 10. - Asigurare a calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii: A. Capacitatea institutională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; b) baza materială; c) resursele umane; B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: a) conţinutul programelor de studiu; b) rezultatele învăţării; c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz; d) activitatea financiară a organizaţiei; C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calitaţii; b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate; c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
 23. 23. 23 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. b) elaborează şi face publice procedurile/ instrumentele de evaluare internă a calităţii educaţiei/ particularizează standarde de referinţă, indicatori la specificul unităţii; c) face publice rezultatele evaluărilor (în exterior şi în interior); d) elaborează rapoarte de evaluare internă a calităţii educaţiei oferita de unitatea şcolară; e) elaborează rapoarte de autoevaluare a propriei activităţi; f) propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pe baza raportului de autoevaluare
 24. 24. 24 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com REŢEA DE COMUNICARE CEAC LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE CEAC COORDONATOR CEAC ANGHEL CRISTIAN IOAN RESPONSABIL COMUNICARE MEMBRII CEAC ECHIPA DE MANAGEMENT Comisia metodică a educatoarelor Comisia metodică a profesorilor de psiopedagogie specială cls I-IV Consiliului pentru Curriculum Comisia metodică a profesorilor de psiopedagogie specială cls V-X ADMINISTRAȚIE Comisiei pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței a faptelor de corupție și discriminării în Mediul Școlar și promovarea intercurtularității Comisiei Interne de Evaluare Continuă Comisia metodică a învățătorilor educatori cls I-IV CONTABILITATE Comisia metodică a profesorilor educatori cls V-X Comisiei pentru programe și proiecte educativeComisia metodică a profesorilor de TTL şi psihodiagnoză Comisia metodică a profesorilor itineranţi Comisia metodică a profesorilor de ed.fizică, kinetoterapie Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență Comisia pentru controlul managerial intern SECRETARIAT Comisia pentru perfecționare și formare continuă
 25. 25. 25 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com PLAN OPERAŢIONAL Obiectiv Acțiuni Rezultate Așteptate Termen de realizare Responsabili Dovezi 1. Elaborarea misiunii, viziunii şi a obiectivelor • Revizuirea Manualului de asigurare a calitatii, precum si a Strategiei de evaluare a calităţii în Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Plan managerial 2018-2019 Septembrie 2018 – semestrul I Februarie 2019 – semestrul II Echipa manageriala Documente 2. Constituirea structurilor responsabile cu implementarea instrumentelor pentru managementul calitatii (identificarea principalilor actori si a rolului acestora) • Numirea responsabilului pentru asigurarea calității, prin eliberarea deciziei noi, conform mandatului comisiei 2015 - 2019 - rol: coordonează activitatea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității • Stabilirea componenţei Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii - rol: monitorizeaza desfășurarea tuturor activităților, este responsabila de îndeplinirea procesului de autoevaluare. • Constituirea catedrelor la nivelul scolii pe discipline sau pe arii curriculare. • Stabilirea echipei de observatori (șefii de catedre) - rol: realizeaza observări sistematice ale activitatii de predare-învatare. Toti membrii personalului sunt implicati în implementarea asigurarii calitatii Septembrie - octombrie 2018 Echipa manageriala Consiliul de administratie Procese verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie Decizii de constituire a catedrelor si de numire a sefilor de comisii metodice 3. Diseminarea informatiilor • Distribuirea catre toate catedrele a mapelor cu noutati care cuprind programe scolare, Informarea tuturor decembrie 2018 Echipa manageriala Mape noutati Procese NR. 5512/28.09.2018
 26. 26. 26 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com curriculum si SPP • Prelucrarea în ședințele de catedră a principiilor calității și descriptorilor de performanta • Afisarea în cancelarie a criteriilor de evaluare și a graficelor observarilor (asistente și interasistente la lecții) • Discutarea modului de interpretare a criteriilor membrilor personalului privind asigurarea calitatii CEAC Coordonatorii comisiilor metodice verbale ale sedintelor din cadrul comisiilor metodice Grafice de asistente 4. Elaborarea strategiei de observare • Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului educativ • Întocmirea graficelor de asistente si interasistențe la lectii Sistemul de asigurare a calitatii cuprinde criterii clare pe baza carora se pot stabili punctele tari si punctele slabe decembrie 2018 Echipa manageriala CEAC Fise de observare a lectiei Grafice de asistente 5. Reabilitarea si modernizarea clădirilor şcolii • Amenajarea spatiilor necesare desfăşurării actului educativ: săli de clasă, cabinete logopedice, ateliere de preprofesionalizare Examinarea graficului lucrarilor propuse in vederea reabilitării şi modernizarii şcolii An şcolar 2018-2019 Echipa managerială Serviciul administrativ Planuri de reabilitare 6. Asigurarea de către şcoală a conditiilor optime desfăşurării unei educaţii de calitate • Monitorizarea activităţilor de dotare cu mobilier, materiale si echipamente adecvate a tuturor salilor de clasa, cabinetelor, sălii de educaţie fizică şi sport, sălii de kinetoterapie, sălilor de calculatoare şi atelierelor de preprofesionalizare Dotarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru, conform nevoilor de educaţie ale elevilor Permanent Echipa managerială Serviciul administrativ Planul de dezvoltare a bazei materiale a scolii
 27. 27. 27 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com 7. Dezvoltarea unui sistem al calitatii in unitatea scolara • Elaborarea unor noi proceduri și revizuirea celor existente Completarea mapei cu proceduri Permanent Echipa manageriala CEAC Dosarul cu proceduri Proces-verbal de aprobare 8. Promovarea învăţării centrate pe elev • Realizarea de activităţi model în cadrul comisiilor metodice, cu sublinierea modalităţilor de realizare a centrării pe elev • Efectuarea a minim o lecție deschisă pe lună la fiecare catedra cu participarea membrilor catedrei respective și a altor cadre didactice; • Asistențe la ore efectuate de către directori si șefi de catedre; • Analiza în ședințe de catedra a activitatilor fiecarui cadru didactic cu mentionarea dificultatilor intampinate in aplicarea strategiilor de educaţie centrate pe elev Modernizarea actului educativ centrat pe elev Pe toata durata anului scolar Membrii CEAC; Responsabilii comisiilor metodice; Rapoarte de monitorizare si de autoevaluare ale CEAC Fise de observare a lectiilor Analize ale responsabililor de comisii metodice Fise de autoevaluare ale cadrelor didactice Fise de evaluare initiala 9. Dezvoltarea organizatiei din perspectiva parteneriatului social • Derularea în şcoală, periodic, a unei activităţi realizată în parteneriat cu alte instituţii din comunitate • Crearea unor strategii de atragere a resurselor materiale si financiare extrabugetare si gestionarea lor cat mai riguroasa in folosul unitatii Promovarea unitaţii scolare în comunitate Periodic Coordonatorul de proiecte şi programe Profesori diriginţi Profesori educatori Documente de proiectare a activităţilor extracurriculare 10. Creşterii calităţii actului educativ prin • Participarea profesorilor la stagii de formare continua organizate de institutii de invatamant superior, CCD, in parteneriat cu agenti economici, etc. Permanent Responsabilul cu dezvoltarea profesională Responsabilii Dosarele profesorilor Documente
 28. 28. 28 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice • Monitorizarea activităţilor de înscriere şi susţinere a gradelor didactice • Organizarea de activitati metodice la nivelul unitatii • Înscrierea la cursuri de recalificare a cadrelor didactice cu specializari aflate în declin • Elaborarea unor scheme de mentorat pentru profesorii debutanți la nivelul ariilor curriculare comisiilor metodice 11. Monitorizare - realizarea observațiilor • Realizarea periodică a unei autoevaluări instituţionale autentice Stabilirea punctelor tari si a punctelor slabe Intocmirea Rapoartelor de monitorizare interna si autoevaluare; Realizarea Planului de îmbunatatire a activitatii Semestrial Echipa manageriala CEAC Fise de observare Proceduri; Mape ale profesorilor, responsabililor de comisii,etc Fise de observații ale lecțiilor 12. Evaluare • Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul fiecarei catedre, conform fiselor de observare • Întocmirea rezumatului punctelor tari si slabe constatate • Elaborarea planului de îmbunătățire Sistemul de asigurare a calitatii este dezvoltat, implementat și continuu îmbunătățit Semestrial Anual Echipa managerială CEAC Documente
 29. 29. 29 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR Denumirea activităţii Frecventa Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Mar. Apr. Mai Iun. Numirea coordonatorului Anual şi constituirea comisiei Planul de activitate al Anual comisiei Aplicare de chestionare pentru cadre didactice Semestrial Stabilirea stilului de învăţare pentru elevi Anual Planificare pe programe de învăţare Semestrial Evaluare iniţială Anual Autoevaluarea Anual Portofoliile cadrelor Lunar didactice (pe programe de învăţare şi dirigenţie) Portofoliile elevilor Lunar Observarea lecţiilor şi Lunar completarea fişelor de observare Monitorizarea frecvenţei La2luni participării la programele de învăţare Monitorizarea completării cataloagelor şcolare Trimestrial Monitorizarea progresului şcolar Semestrial Completarea fişelor de La2luni monitorizare privind implementarea principiilor de calitate Raport de autoevaluare Anual final Plan de îmbunătăţire Anual Sortarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi Lunar dovezilor Rezolvarea contestaţiilor Lunar Verificarea documentelor oficiale Trimestrial Monitorizare orar Bilunar
 30. 30. 30 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com LISTĂ PROCEDURI Proceduri generale care descriu activitățile de pregătire a procesului de predare-învățare evaluare. Proceduri operaționale care descriu activitățile curente (achiziții, predare-învățare-evaluare, formare profesională) Proceduri de sistem care descriu activitățile de verificare a documentelor interne, privind activitatea adminstrativă, contabilă sau a secretariatului. Nr. Crt. Cod procedura Titlu procedura 1 P.O. 01 Elaborarea procedurilor operaționale 2 P.O. 02 Elaborarea procedurilor formalizate 3 P.O. 03 Accesul persoanelor în școală 4 P.O. 04 Siguranța și securitatea elevilor 5 P.O. 05 Efectuarea serviciului pe școală 6 P.O. 06 Elaborarea și revizuirea regulamentului intern 7 P.S. 07 Prelucrarea datelor cu caracter personal 8 P.S. 08 Controlul documentelor 9 P.O. 09 Sistemul de gestionare a informațiilor – accesul la informațiile de interes public 10 P.O. 10 Controlul înregistrărilor 11 P.O. 11 Activitatea cabinetului medical 12 P.O. 12 Autoevaluarea instituțională - școală 13 P.O. 13 Autoevaluarea instituțională - personal nedidactic 14 P.O. 14 Autoevaluarea instituțională - grădiniță 15 P.O. 15 Autoevaluarea instituțională - didactic-auxiliar 16 P.O. 16 Analiza culturii organizaționale 17 P.O. 17 Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor 18 P.O. 18 Elaborarea și validarea Planului de Dezvoltare Instituțională 19 P.O. 19 Revizuirea Planului de Dezvoltare Instituțională 20 P.O. 20 Realizarea curriculum-ului la decizia școlii 21 P.O. 21 Elaborarea, validarea și aprobarea ofertei educaționale 22 P.O. 22 Planificarea activităților extracurriculare 23 P.O. 23 Organizarea și desfășurarea taberelor/excursiilor/expedițiilor/drumețiilor școlare 24 P.O. 24 Monitorizarea și revizuirea periodică a activităților extrașcolare 25 P.O. 25 Organizarea activității în caz de inundație 26 P.O. 26 Organizarea activității în caz de incendiu 27 P.O. 27 Organizarea activității în caz de cutremur 28 P.O. 28 Colectarea și sintetizarea regulată a opiniilor și propunerilor elevilor, părinților și a altor factori interesați și obținerea feed-back-ului 29 P.O. 29 Elaborarea și aplicarea chestionarelor 30 P.O. 30 Măsurarea satisfacției beneficiarului
 31. 31. 31 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com 31 P.O. 31 Implicarea părinților în educație 32 P.O. 32 Intervenția în situații de violență ce necesită intervenția Poliției, Jandarmeriei, Poliției locale 33 P.O. 34 Inserția profesională pentru cadrele didactice noi, fără experiență 34 P.O. 35 Aprobarea prezenței facilitatorilor la nivelul Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” 35 P.O. 36 Orientarea școlară și profesională 36 P.O. 37 Managementul de caz la elevii cu CES 37 P.O. 38 Gestionarea situațiilor de criză psihoeducațională 38 P.O. 39 Organizarea și funcționarea comisiilor metodice 39 P.O. 40 Organizarea și funcționarea comisiilor pe probleme 40 P.O. 41 Selecția membrilor Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 41 P.O. 42 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 42 P.O. 43 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru control managerial intern 43 P.O. 44 Organizarea și funcționarea Comisiei de sănătate și securitate în muncă și situații de urgență 44 P.O. 45 Organizarea și funcționarea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 45 P.O. 46 Organizarea și funcționarea Comisiei Interne de Evaluare Continuă 46 P.O. 47 Elaborarea, aplicarea și verificarea orarului unității 47 P.O. 48 Elaborarea și aplicarea testelor inițiale, an școlar 2017-2018 48 P.O. 49 Evoluția performanțelor şcolare utilizând sistemul naţional de indicatori privind educaţia 49 P.O. 50 Elaborarea și aplicarea testelor sumative, an școlar 2017-2018 50 P.O. 51 Evaluarea rezultatelor învățării 51 P.O. 52 Elaborarea și evaluarea portofoliilor cadrelor didactice 52 P.O. 53 Elaborarea și evaluarea portofoliilor elevilor 53 P.O. 55 Validarea situației școlare la sfârșitul anului școlar 54 P.O. 56 Monitorizarea și evaluarea calității procesului educațional 55 P.O. 58 Combaterea insuccesului școlar și a situațiilor de risc 56 P.O. 62 Efectuarea auditului intern 57 P.O. 63 Controlul procesului neconform 58 P.O. 64 Comunicarea intra și interinstituțională 59 P.O. 65 Comunicarea internă cu personalul unității 60 P.O. 66 Comunicarea instituțională cu alte instituții de educație 61 P.O. 67 Comunicarea formală externă cu parinții 62 P.O. 68 Comunicarea formală externă cu angajatorii și alte instituții și grupuri semnificative de interes 63 P.O. 69 Accesibilitatea la tehnologie (TIC) a elevilor și personalului angajat 64 P.O. 70 Organizarea și desfășurarea programului ȘCOALA ALTFEL 65 P.O. 71 Rezolvarea situațiilor conflictuale 66 P.O. 72 Acțiunile preventive 67 P.O. 73 Acțiunile corective – tratarea reclamațiilor
 32. 32. 32 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com EVALUAREA SI ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIŢĂTII GENERALITĂȚI CEAC planifică și implementează procese adecvate de evaluare și îmbunătățire, pentru: - a se asigura conformitatea sistemului de management al calitatii, - a îmbunătăți continuu eficacitatea sistemului de management al calității. Evaluarea activităţilor Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii evaluarea activităţilor se face prin:  evaluări periodice prin întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităţilor comisiei în perioada anterioară desfaşurării acestor întruniri;  evaluare finală prin elaborarea Raportului de Autoevaluare de la sfârşitul anului;  elaborarea planului de îmbunătăţire conform metodologiei şi avându –se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare;  elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitatea membrilor personalului pentru asigurarea calităţii în învăţământ;  s-a organizat în cadrul comisiei de calitate de la nivelul unităţii de învăţământ o subcomisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor şi plângerilor depuse de factorii implicaţi în educaţie (elevi, părinţi, profesori);  planul de îmbunătăţire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acţiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de îmbunătăţire şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a acţiunilor. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONAREA DOVEZILOR A. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE A DOVEZILOR  DOVEZI GENERALE Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI) Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, cartea şcolii, banner, cartea de onoare a şcolii) Orarul şcolii Prezentare ofertă CDŞ Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă) Regulamentul de ordine interioară Aviziere Prezentare nomenclator calificări
 33. 33. 33 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com Baza de date cu situaţia absolvenţilor Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă) Cataloagele şcolare Mape de lucru  DOVEZI ALE COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE Planuri ale comisiei Documente de lucru ale comisiei Dosare cu rapoarte de activitate Dosare cu chestionare Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor Dosare cu procese verbale Dosarele profesorilor (personale şi de dirigenţie) Mapa de lucru (cancelarie)  DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV (SECRETARIAT-CONTABILITATE) Documente contabile specifice Cărţi de muncă şi fişe ale postului Procese verbale şi note interne Cataloagele şcolare Fişe pentru CDŞ Fişe completate de diriginţii absolvenţilor Baza de date cu situaţia absolvenţilor Diverse fişe de instructaj Documentele din arhiva şcolii  DOVEZI CADRE DIDACTICE Programe școlare Planificări calendaristice Planificări pe unități de învățare Un set de planuri de lecție complete Modele de teste: inițiale, sumative, finale Modele de fișe de lucru Fişe de evaluare (elevi și profesori) a câtorva lecții Date statistice care sa cuprinda situaţia semestrială a elevilor Fişe de activitate elevi  DOVEZI DIRIGENŢIE Mapă activităţii educative Fişe pentru opţiuni CDŞ Procese verbale ale şedinţelor cu părinţii. Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru Diverse documente de lucru ale dirigintelui
 34. 34. 34 MANUAL CALITATE ŞCOALAGIMNAZIALĂSPECIALĂ“CONSTANTINPĂUNESCU” Adresa: Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88 Fax: 021 444 03 32 E-mail: scoalaspeciala11@yahoo.com B. MODALITĂŢI DE GESTIONARE A DOVEZILOR SELECTAREA DOVEZILOR Se face în funcţie de categoria din care fac parte: 1. DOVEZILE GENERALE - sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal 2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către cadrele didactice PĂSTRAREA DOVEZILOR Se face în funcţie de categoria din care fac parte: 1. DOVEZILE GENERALE - sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de serviciul administrativ sau de către comisia de calitate 2. DOVEZILE SPECIFICE - sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul administrativ (secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se păstreaza fie la cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice. Activitatea de selectare, păstrare şi verificarea dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită în cadrul Comisiei AC cu atribuţii în acest sens (vezi procedura corespunzătoare).

×