Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аналіз роботи

112 views

Published on

Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів (2015-2016 н.р.)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Аналіз роботи

  1. 1. Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів за 2015-2016 навчальний рік Протягом 2015-2016 н.р. методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над впровадженням в навчально-виховний процес науково- методичної проблеми«Розвитокінноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності». На засіданнях ШМО початкових класів розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, щодо змін у веденні журналів, велися огляд та обговорення методичної літератури, книг, періодичних видань тощо. Виходячи із завдань навчально-виховного процесу МО вчителів початкових класів працювало над вирішенням таких проблем: 1. Оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, методом проектів, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів з основних дисциплін та позакласних заходів. 2. Поглиблення та використання у навчально-виховному процесі новітніх оздоровчих технології, сучасних інтерактивних методів навчання та виховання підростаючого покоління. 3. Актуалізація виховної діяльності молодших школярів засобами мистецтва. 4. Впровадження технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів, всіляко розвивати її творчі можливості. 5. Проведення екскурсій, спостереження за природою, залучення дітей до різноманітної творчої діяльності. 6. Проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів. 7. Діагностування і попередження відставання учнів у навчанні. 8. Підготовка учнів 4 класу до ДПА. За рік було проведено 5 засідань методичного об’єднання за планом. На засіданнях МО обговорювалися і затверджувалися календарні плани, складені вчителями тексти контрольних робіт, завдання до олімпіад та конкурсів, матеріали ДПА, моделі інтерактивних уроків та зміст виховних загальношкільних заходів. У 2015-2016 навчальному році вчителі методичногооб’єднання керувалися вимогами Державного стандарту базової і повної середньої освіти, інформаційно-методичними рекомендаціями МОН України на 2015-2016 навчальний рік. Організаційно-методичну роботу ШМО спрямовано на
  2. 2. 2 різнорівневу реалізацію державної освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загально середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. На засіданнях МО систематично проводились обговорення новинок методичної літератури, були обговоренівсі нормативно – правові документи на 2015-2016 навчальний рік, прослухали та обговорили доповіді: • «Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу»; • «Інноваційні технології в процесі реалізації особистісно-орієнтовного навчання та виховання молодших школярів»; • «Комунікативно-особистісне навчання»; • «Впровадження комп’ютерних технологій в навчанні»; • систематично проводилисьобговорення новинок методичної літератури. Особливий професійний інтерес викликали засідання МО, які були присвяченіпитанням вивчення інтерактивних методів навчання, різнорівневого навчання, що розглядалося в теоретичному і практичному аспекті через проведення обміну досвідом та відкритих уроків, виступів, доповідей, творчих звітів вчителів про свою роботу, науково-методичних семінарів. На засіданнях МО проводилась активна робота по обміну досвідом між колегами, проводили оперативні засідання, взаємовідвідування уроків, та їх обговорення. У 2015-2016 н. р. для стимулювання професійного зростання широко використовуємо можливість атестації вчителів початкових класів. Атестація відбулася за графіком. Її пройшло 2 члени ШМО початкових класів: Найденко С.Л., Домбровська Н.В. На засіданнях методичного об'єднання вчителі ознайомлювалися з методичнимирекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах. Вчителі початкових класів брали активну участь у житті школи та обговоренні важливих проблем протягом всього навчального року Аналіз роботи за рік свідчить, що викладання навчальних предметів ведеться на належному науково-методичному рівні. Увага вчителів зосереджувалася як на предметних результатах навчання, що здійснювалося через поурочні і тематичні цілі засвоєння учнями навчального матеріалу, так і на передумовах успішного розвиткурозумовихздібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури. У процесі роботи методоб’єднання, виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота з обдарованими та слабовстигаючими учнями, підвищення мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих
  3. 3. 3 завдань з української мови й математики, огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Аналіз відвіданих уроків засвідчив, що вчителі володіють теорією та методикою викладання навчальних предметів. У цьому навчальному році учні початкової школи взяли активну участь у Всеукраїнському дитячому конкурсі «Соняшник», а також у виховних заходах школи. Аналіз роботи методичного об'єднання свідчить про те, що ефективна організація роботи залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку; створення науково-методичної та матеріально- технічної підтримки інноваційних змін. Методичне об’єднання за 2015-2016 н. р.: Передплатили колективно журнал «Початкове навчання та виховання» на 2016 рік. Відзначено, що вчителі живуть інтересами школи та свого класу, школи, перебувають у безперервному пошуку ефективних методів роботи, мають свою систему виховної роботи, що несуть дітям новизну знань. Ретельно опрацювали вимоги та завдання нового Державного стандарту, програмидля середньоїзагальноосвітньої школи1-4 класи, врахували висновки та пропозиції колег щодо впровадження нового Державного стандарту. Спланували та здійснили роботу з ліквідації недоліків, виявлених під час виконання контрольних робіт з предметів. Використали системний підхід у роботі зі здібними та обдарованими дітьми. Працювали над рівнем обізнаностіта готовностівчителів до впровадження інтерактивних технологій в навчання школярів відповідно сучасним освітнім вимогам; Проводили предметні тижні:  Декаду до Дня народження В.О.Сухомлинського.  Тиждень початкової школи.  Тиждень математики в початкових класах. Продовжили поповнювати творчими доробками шкільний методичний кабінет. Взаємовідвідували уроки з метою збору зернинок досвіду кожного члена методичного об’єднання. Аналізувати та обговорювали проведенні уроки, давали поради педагогу. Виконуючи закон України «про загальну середню освіту», запроваджуючи в життя завдання, передбачені проектом розвитку школи, вимоги та завдання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, методична робота
  4. 4. 4 планувалася на основі педагогічної діагностики колективу з метою підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника початкової школи, розвитку їх творчого потенціалу, досягнення позитивних наслідків в навчально-виховному процесі. Аналіз проведеної роботи свідчить, що науково-методична робота здійснювалася цілеспрямовано і була направлена на оновлення змісту запровадження в практику нових освітніх технологій. За планом роботи школи у травні заступником директора з навчально- виховної роботиПудич В.В. проведено перевірку навичок читання вголос учнів 2-4 класів. Метою перевірки був контроль за рівнем сформованості навичок читання. Перевірка проводилась індивідуально, твори для читання доступні. Встановлено, що відповідно до норм техніки читання учні справилися: у 2-А кл. – 100 % (вч. Дерземанова Н.П.) у 2-Б кл. – 86% ( вч. Соломоненко Ю.М.) у 2-В кл. – 82% (вч. Корміч Я.А..) у 3-А кл. – 81% (вч. Писарєва О.В.) у 3-Б кл. – 95 % ( вч. Кузнєцова І.О.) у 3-В кл. – 60 % (вч. Домбровська Н.В.) у 4-А кл. – 88 % (вч. Шумейко Ю.М.) у 4-Б кл. – 93 % ( вч. Найденко С.Л.) Більшість учнів 2-4 класів вимоги щодо читання – уміють користуватися інтонаційними засобами виразності правильно роблять паузи, регулюють силу голосу, інтонують кінець речення. Відповідно до річного плану та з метою перевірки якості знань, умінь і навичок учнів 2-3 класів у травні були проведені контрольні роботи з математики й української мови. Контрольні роботи складались із завдань, що базуються на основних темах програми. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що учні 2-3 класів у своїй більшості засвоїли розділи програми на належному рівні. У 2-х класах якісний показник складає: 2-А кл – 95%., 2-Б кл. - 60%, 2-В кл.- 75% Якісні показники (високий і достатній рівні) складають у 3-А кл. – 71 %, у 3-Б кл. – 63%, 3-В кл. – 53%. Від усієї кількості учнів на достатньому і високому рівнях виконали роботи: - у 2-А кл. – 77 % (вч. Дерземанова Н.П.) - у 2-Б кл. – 78 % (вч. Соломоненко Ю.М.) - у 2-В кл. – 42 % (вч. Корміч Я.А.).
  5. 5. 5 - у 3-А кл. – 70% ( вч. Писарєва О.В.) - у 3-Б кл. – 80% ( вч. Кузнєцова І.О.) - у 3-В кл. – 29% ( вч. Домбровська Н.В.) При переході учнів 4-их класів до основної школи 12, 17, 20 травня проведено державну підсумкову атестацію з математики, української мови, літературного читання згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2015 року №1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2016 року №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», наказу управління освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської ОДА від 28 березня 2016 року №239 «Про проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2015/2016 навчальному році, відповідно до рішення педагогічної ради від 25.04.2016 р. за №4. Для проведення ДПА складено графік і визначені варіанти робіт. Контрольні роботи дозволили встановити рівень засвоєння учнями знань, сформованості умінь і навичок та здатність застосовувати вивчений матеріал. Підсумовуючи роботу вчителів, членів методичного об'єднання, можна зробити висновок, що завдання, які випливають з науково-методичної теми методичного об'єднання в основному виконано. В наступному 2016-2017 н.р. всю роботу ШМО буде спрямовано на те, щоб діти зростализдоровими,життєрадісними, щасливими, здобували потрібні знання, вміння та навички, вміли застосовувати їх у майбутньому. Завдання шкільного методоб’єднання вчителів початкових класів на 2016-2017 навчальний рік: • забезпечувати методичний та психолого-педагогічний супровід стандартизації якісної початкової освіти; • впроваджувати стратегії креативної освіти для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості; • сприятирозвиткукритичного мислення, адаптованого до сучасних реалій та умов; • забезпечувати особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості учня, індивідуальний і диференційований підхід у процесі навчання, використовувати системний підхід до організації роботи із здібними та обдарованими уч­нями, залучаючи їх до участі у конкурсах, змаганнях; • створювати відповідний психологічний мікроклімат для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості, впроваджувати у практику повсякденної роботи застосування певних стратегій з метою отримання бажаного результату;
  6. 6. 6 • використовувати сучасні інформаційні технології, впроваджувати інтерактивні методи та методики моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів; • сприяти реалізації програми «Здоров’я через освіту» у повсякденній роботі кожного вчителя • створювати сприятливе середовище для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої атмосфери на уроці та в позаурочний час; • забезпечувати психологічно комфортні умови для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.

×