Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

150 views

Published on

2016-2017 н.р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

 1. 1. Аналіз роботи шкільноїАналіз роботи шкільної бібліотеки 2016 -2017 рікбібліотеки 2016 -2017 рік Підготувала:Підготувала: Тодорова Світлана Миколаівна,Тодорова Світлана Миколаівна, бібліотекар І категорії,бібліотекар І категорії, ЗШ І-ІІІ ступенів №10ЗШ І-ІІІ ступенів №10
 2. 2. Про себеПро себе Я бібліотекар – ідеал і приклад.Я бібліотекар – ідеал і приклад. Я – крок дитини в світ добра,Я – крок дитини в світ добра, Віддам любов і серце дітям,Віддам любов і серце дітям, Щоб в них душа моя жилаЩоб в них душа моя жила
 3. 3. Структура пріоритетних напрямків роботи.Структура пріоритетних напрямків роботи. Школа сприйняття здоров'юШкола сприйняття здоров'ю Розвиток системи учнівського самоврядування Екологічне виховання Створення умов для самовиховання, самовияву, самоствердження. особистості в колективі та ро- звиток інтересів і творчих здібностей учнів. Превентивне виховання Демократизація та гуманізація у виховній роботі. Запобігання конфліктів між людьми. Естетичне виховання Виховання духовної культури та загальнолюдської моралі Формування потреб здорового способу життя ГармонійнаГармонійна особистістьособистість
 4. 4. Напрямки роботиНапрямки роботи Співпраця з педколективом, виступ на педрадах Співпраця з іншими організаціями міста Анкетування та вивчення читацьких інтересів Співробітництва з ЦРБ Співробітництво з ЦМБ Співробітництво з шкільними бібліотекарями міста Методична робота
 5. 5. Інформаційні виставки, агітаційні листи Уроки бібліографічної грамотності Робота з активом бібліотеки Позакласні виховні заходи Діяльність постів бережливих Робота з батьками, вчителями предметниками Робота з класними керівниками Санітарний день у бібліотеці Кончультації, бесіди Робота бібліотечного активу Заходи, спрямовані на збереження книг
 6. 6. Виставка до дня рідної мовиВиставка до дня рідної мови • Співпраця зСпівпраця з вчителямивчителями української мови таукраїнської мови та літератури.літератури. Виставка “РіднійВиставка “Рідній мові шанамові шана всенародна”всенародна”
 7. 7. ““Рідній мові шанаРідній мові шана всенародна”всенародна” • Директор школи Спашиба Оксана ПетрівнаДиректор школи Спашиба Оксана Петрівна нагороджує переможцівнагороджує переможців
 8. 8. Учасники та переможціУчасники та переможці конкурсуконкурсу
 9. 9. Тематичні виставки естетичногоТематичні виставки естетичного та патріотичного вихованнята патріотичного виховання
 10. 10. Вечір-реквієм “Імена, щоВечір-реквієм “Імена, що навік дорогі”навік дорогі” Захід присвячений героямЗахід присвячений героям Чорнобиля – пожежникам. 8-ийЧорнобиля – пожежникам. 8-ий клас, кл. керівник Кузик О. А.клас, кл. керівник Кузик О. А. (співпраця з ЦРБ, бібліотекар(співпраця з ЦРБ, бібліотекар Тетяна Швець)Тетяна Швець)
 11. 11. Майстер-клас Лідії ЛаврикМайстер-клас Лідії Лаврик ВиготовленняВиготовлення виробів із солоноговиробів із солоного тістатіста Знайомство з творчістюЗнайомство з творчістю майстрів-аматорівмайстрів-аматорів
 12. 12. Майстер-клас Лідії ЛаврикМайстер-клас Лідії Лаврик Щасливі учні разом із своїмиЩасливі учні разом із своїми вчителями.вчителями. ВитвориВитвори мистецтва, щомистецтва, що надихаютьнадихають дітей надітей на самостійнусамостійну творчусть.творчусть.
 13. 13. Засідання клубу DocudaysЗасідання клубу Docudays UAUA • Міжнародний день толерантностіМіжнародний день толерантності відзначається у всьому світі 16 листопада.відзначається у всьому світі 16 листопада.
 14. 14. Засідання клубу DocudaysЗасідання клубу Docudays UAUA • І ось, напередодні,І ось, напередодні, 07.11.2016 року учні 7-Б07.11.2016 року учні 7-Б класу з класнимкласу з класним керівником Клімчук А.Л. такерівником Клімчук А.Л. та зав. шкільною бібліотекоюзав. шкільною бібліотекою Тодоровою С.М. завіталиТодоровою С.М. завітали до Центральної міськоїдо Центральної міської бібліотеки, де взялибібліотеки, де взяли участь в засіданніучасть в засіданні кіноклубу кіноклубу Docudays UADocudays UA..
 15. 15. Засідання клубу DocudaysЗасідання клубу Docudays UAUA • Перед школярамиПеред школярами виступила завідуючавиступила завідуюча бюро правовоїбюро правової допомогидопомоги м.Світловодськам.Світловодська А.Г.Мірошник, якаА.Г.Мірошник, яка торкнулась питанняторкнулась питання толерантноготолерантного ставлення доставлення до біженців табіженців та внутрішньовнутрішньо переміщених осіб,переміщених осіб, що потребуютьщо потребують додаткового захисту.додаткового захисту.
 16. 16. Засідання клубу DocudaysЗасідання клубу Docudays UAUA • Після перегляду фільмуПісля перегляду фільму "Життя в раю - нелегали по"Життя в раю - нелегали по сусідству" завідуюча відділомсусідству" завідуюча відділом нових інформаційнихнових інформаційних технологій ЦМБС Шмаковатехнологій ЦМБС Шмакова Н.А. залучила учнів доН.А. залучила учнів до активного обговорення. Дітиактивного обговорення. Діти охоче поділилися своїмиохоче поділилися своїми враженнями щодо різноговраженнями щодо різного ставлення до біженців заставлення до біженців за кордоном і в нашій країні.кордоном і в нашій країні.
 17. 17. "ПРАВА ЖІНОК""ПРАВА ЖІНОК" • До Міжнародного дняДо Міжнародного дня боротьби за ліквідаціюборотьби за ліквідацію насильства наднасильства над жінками в центральнійжінками в центральній міській бібліотеці бувміській бібліотеці був проведений вжепроведений вже другий західдругий захід 28.11.2016 р. на тему:28.11.2016 р. на тему: "ПРАВА ЖІНОК" з"ПРАВА ЖІНОК" з переглядомпереглядом документальногодокументального фільму Docudays UAфільму Docudays UA "Рожеві сарі""Рожеві сарі"
 18. 18. "ПРАВА ЖІНОК""ПРАВА ЖІНОК" • Під час переглядуПід час перегляду учасники заходуучасники заходу відзначали які самевідзначали які саме права жінкиправа жінки порушуються запорушуються за сюжетом цьогосюжетом цього фільму, яким єфільму, яким є становищестановище індійської жінки таіндійської жінки та до яких наслідківдо яких наслідків можуть привестиможуть привести висвітлені ситуації. висвітлені ситуації. 
 19. 19. "ПРАВА ЖІНОК""ПРАВА ЖІНОК" • Перед показомПеред показом фільму виступилафільму виступила заступник начальниказаступник начальника СвітловодськогоСвітловодського бюро правовоїбюро правової допомоги Мирошникдопомоги Мирошник А.Г., яка ознайомилаА.Г., яка ознайомила присутніх зприсутніх з Міжнародно-Міжнародно- правовими актами таправовими актами та з Законами Україниз Законами України щодо захисту правщодо захисту прав жінок. жінок. 
 20. 20. "ПРАВА ЖІНОК""ПРАВА ЖІНОК" • Присутні шукали способи захисту від насильства, до яких органівПрисутні шукали способи захисту від насильства, до яких органів захисту потрібно звернутися за допомогою? Людина, її життя ізахисту потрібно звернутися за допомогою? Людина, її життя і здоров’я, честь, гідність та безпека визнаються в Україніздоров’я, честь, гідність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. найвищою соціальною цінністю. 
 21. 21. Правова освітаПравова освіта • Перегляд фільму “Патрульна поліція та правовіПерегляд фільму “Патрульна поліція та правові ситуації” в центральній міській бібліотеці проводиласитуації” в центральній міській бібліотеці проводила Шмакова Н. А.Шмакова Н. А.
 22. 22. Правова освітаПравова освіта • Захід проходив за участю інспектора національноїЗахід проходив за участю інспектора національної поліції Пашогорполіції Пашогор’’євої Яни Юрієвниєвої Яни Юрієвни
 23. 23. Правова освітаПравова освіта • Під часПід час проходженняпроходження заходу учні 9-Бзаходу учні 9-Б класу, (класнийкласу, (класний керівник Донченкокерівник Донченко В. П.), відповідалиВ. П.), відповідали на запитанняна запитання вікторини щодовікторини щодо різних правовихрізних правових ситуацій.ситуацій.
 24. 24. Жахливі 30-тіЖахливі 30-ті • 21.11.2016 р. у Центральній21.11.2016 р. у Центральній районній бібліотеці відбуласярайонній бібліотеці відбулася зустріч учнів 10 класу школи ззустріч учнів 10 класу школи з місцевим поетом, прозаїком,місцевим поетом, прозаїком, публіцистом та краєзнавцем,публіцистом та краєзнавцем, редактором таредактором та журналістом, членомжурналістом, членом Національної Спілки журналістівНаціональної Спілки журналістів України та Всеукраїнської спілкиУкраїни та Всеукраїнської спілки краєзнавцівкраєзнавців Владиславом Владиславом Васильовичем Журавським.Васильовичем Журавським.
 25. 25. Жахливі 30-тіЖахливі 30-ті • Почесний гість презентувавПочесний гість презентував старшокласникам своюстаршокласникам свою книгу "Там, у небі, чорнийкнигу "Там, у небі, чорний крук. Голодомор-33 накрук. Голодомор-33 на Кіровоградщині",Кіровоградщині", матеріалом для якої сталиматеріалом для якої стали  невідомі раніше документи невідомі раніше документи з розсекречених архівів,з розсекречених архівів, спогади тих, хто переживспогади тих, хто пережив Голодомор і береже уГолодомор і береже у своєму серці пам'ять про тісвоєму серці пам'ять про ті тяжкі роки. тяжкі роки. 
 26. 26. Жахливі 30-тіЖахливі 30-ті • У книгу увійшли такожУ книгу увійшли також спогади і роздумиспогади і роздуми окремих свідків тихокремих свідків тих трагічних подій, якітрагічних подій, які публікувалися упублікувалися у періодичних виданняхперіодичних виданнях протягом останніх 20-типротягом останніх 20-ти років. Автор розповівроків. Автор розповів школярам про причини,школярам про причини, перебіг та наслідкиперебіг та наслідки голодомору 1932-1933голодомору 1932-1933 років, зачитав уривки зіроків, зачитав уривки зі своєї книги.своєї книги.
 27. 27. Жахливі 30-тіЖахливі 30-ті • Бібліотекар Гуріна Т.В.Бібліотекар Гуріна Т.В. презентувалапрезентувала виставку-реквіємвиставку-реквієм "Голгофа голодної смерті""Голгофа голодної смерті"
 28. 28. Зустріч з поетом ВікторомЗустріч з поетом Віктором СурженкомСурженком • 13 лютого напередодні13 лютого напередодні “Дня закоханих” до“Дня закоханих” до шкільної бібліотекишкільної бібліотеки завітав поет Вікторзавітав поет Віктор Сурженко, який живеСурженко, який живе та працює у нашомута працює у нашому місті.місті. 9А клас, кл. керівник9А клас, кл. керівник Гаврилюк І. Б.Гаврилюк І. Б.
 29. 29. Світловодськ ─ місто, деСвітловодськ ─ місто, де народжуються поетинароджуються поети • 21 березня у21 березня у Міжнародний деньМіжнародний день поезії на базі міськоїпоезії на базі міської бібліотеки-філії №8бібліотеки-філії №8 відбулося свято поезії,відбулося свято поезії, яке організували таяке організували та провели працівникипровели працівники бібліотеки Харламовабібліотеки Харламова Т.М., Дзигар О.М. таТ.М., Дзигар О.М. та міське літературнеміське літературне об'єднання "Літо" наоб'єднання "Літо" на чолі з керівникомчолі з керівником Лаврик Л.А.Лаврик Л.А.
 30. 30. Світловодськ ─ місто, деСвітловодськ ─ місто, де народжуються поетинароджуються поети • Свято зібрало багато талантів, як знаних у нашомуСвято зібрало багато талантів, як знаних у нашому місті, так і молодих.місті, так і молодих.
 31. 31. • У заході взяли участь учні з різних шкіл міста, у томуУ заході взяли участь учні з різних шкіл міста, у тому числі й учні нашої школи Гончик Вероніка (6-А кл.),числі й учні нашої школи Гончик Вероніка (6-А кл.), Луцюк Кирило, Милова Дар'я, Кравченко Анастасія,Луцюк Кирило, Милова Дар'я, Кравченко Анастасія, Колеснікова Вікторія, Грузин Маргарита, КісільКолеснікова Вікторія, Грузин Маргарита, Кісіль Богдан (6-Б кл.), Дмитренко Аріана, Гуржій АнгелінаБогдан (6-Б кл.), Дмитренко Аріана, Гуржій Ангеліна (7-Б кл.), Майстренко Юлія, Панова Анна, Шаповал(7-Б кл.), Майстренко Юлія, Панова Анна, Шаповал Дар'я (9-А кл.), Кабатова Анна (11 кл.)Дар'я (9-А кл.), Кабатова Анна (11 кл.)
 32. 32. Літературна феєріяЛітературна феєрія СвітловодщиниСвітловодщини • 4 квітня відбувся ІІІ4 квітня відбувся ІІІ міський етапміський етап конкурсу дитячогоконкурсу дитячого читання «Книгоманіячитання «Книгоманія – 2017», який– 2017», який визначиввизначив переможцівпереможців м.Світловодська.м.Світловодська.
 33. 33. Книгоманія-2017Книгоманія-2017 • Конкурс проходив у бібліотеці філії №8 таКонкурс проходив у бібліотеці філії №8 та супроводжувався творчими виступамисупроводжувався творчими виступами
 34. 34. Книгоманія-2017Книгоманія-2017 • Діти рекламувалиДіти рекламували свою улюбленусвою улюблену книгу, проявляликнигу, проявляли ерудицію,ерудицію, представлялипредставляли різножанрові творирізножанрові твори ─ сучасні твори─ сучасні твори української таукраїнської та світової літератури,світової літератури, фантастику.фантастику. КонкурсантиКонкурсанти показали свійпоказали свій інтелект, знання приінтелект, знання при виконаннівиконанні літературнихлітературних завдань вікторини.завдань вікторини.
 35. 35. Завітайте до шкільноїЗавітайте до шкільної бібліотеки!бібліотеки!

×