Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Mixed Reality - Rob minson
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Augmented reality (ar)

Download to read offline

Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีผสานความจริง

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Augmented reality (ar)

 1. 1. AUGMENTED REALITY (AR) พงศกร กนกนิตย์อนันต์ 57080702021 เสนอ ผศ.ดร.สุรพล บุญลือ
 2. 2. AUGMENTED REALITY (AR) คำว่ำ Augmented แปลว่ำเพิ่มหรือเติม ส่วน Reality แปลว่ำควำมจริง เมื่อเอำสองคำมำรวมกันจึงหมำยถึงเทคโนโลยีกำร ผสมผสำนโลกเสมือน (Virtual World) เพิ่มเข้ำไปใน โลกจริง (Physical World) เพื่อทำให้เกิดกำรกลมกลืนกัน มำกที่สุดจนแยกไม่ออก
 3. 3. AUGMENTED REALITY (AR) เป็นวิทยำกำรแขนงหนึ่งที่ผสมควำมเป็นจริง (real world) เข้ำกับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภำพ สำมมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ไปบนภำพที่เห็นจริงๆ ในโลกควำมเป็นจริง (ผ่ำนกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น แว่นตำ) โดยแสดงผลภำพแบบเรียลไทม์
 4. 4. AUGMENTED REALITY (AR) จุดเริ่มต้นของ AR คือ ทีวี ผลกำรแข่งขันระหว่ำงนัด หรือ News ticker ด้ำนล่ำง จอของ CNN คือรูปแบบที่ง่ำยที่สุดในกำรอธิบำยควำมเป็น Augmented reality มันทำให้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถอธิบำยได้บนรูปภำพเกิดขึ้นในโลกจริง
 5. 5. AUGMENTED REALITY (AR) ลักษณะของสมำร์ทโฟนได้เปลี่ยนกำรติดต่อสื่อสำร ครั้งใหญ่ คือ เรำอ่ำน e-mail , ใช้ Facebook และ Location-based services (เช่น Foursqaure) ทำให้เกิด ขอบเขตใหม่ของ Augmented reality เพรำะเรำไม่ สำมำรถนำทีวี หรือพีซีไปได้ทุกที อย่ำงน้อยต้องเป็น อุปกรณ์ที่พกพำสะดวกอย่ำง สมำร์ทโฟน ซึ่งเรำไม่ สำมำรถปฏิเสธที่จะสนใจสิ่งรอบข้ำงบนโลกนี้ได้โดย ผ่ำนอุปกรณ์เหล่ำนี้
 6. 6. AUGMENTED REALITY (AR) และในปัจจุบัน เรำจะพบ AR บนสมำร์ทโฟน มำกกว่ำ พีซี และสมำร์ทโฟนมักอยู่ที่มือและมีกล้องติดมำด้วย เสมอ ซึ่งกล้องนี้เปรียบเสมือนดวงตำที่ทำให้เรำมองเห็น โลกทั้งใบ เรำไม่สำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลผ่ำนจอประสำท ตำได้ แต่เรำสำมำรถใช้จอของสมำร์ทโฟนได้
 7. 7. AUGMENTED REALITY (AR) ส่วนหนึ่งของ AR ในปัจจุบัน
 8. 8. AUGMENTED REALITY (AR) หลักกำรของ augmented reality นั้นเรียบง่ำย แต่สำมำรถ นำมำประยุกต์ใช้งำนต่ำงๆ ได้มำกมำย เพรำะสิ่งที่ เปลี่ยนไปมีแค่ "เลเยอร์" หรือชั้นของข้อมูลเท่ำนั้น จึงมี กำรนำมำประยุกต์ใช้กันในหลำยด้ำน
 9. 9. AUGMENTED REALITY (AR) ระบบนำทำง สำมำรถใช้ค้นหำร้ำนค้ำ ธนำคำร ภัตตำคำร โดยกำรซ้อน ภำพสถำนที่ปลำยทำง หรือจุดที่น่ำสนใจลงในภำพจริง
 10. 10. AUGMENTED REALITY (AR) โฆษณำ ซอสมะเขือเทศไฮนซ์ ได้สร้ำงกำรกระตุ้นยอดขำยด้วยกำรบอกสูตรลับ ของผลิตภัณฑ์ ผ่ำน AR เพียงชี้ไปที่ฉลำกของไฮนซ์ก็จะปรำกฏเป็น หนังสือสูตรลับออกมำ
 11. 11. AUGMENTED REALITY (AR) กำรท่องเที่ยว ที่ถนน Abbey Road ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นจุดที่วง The Beatles ใช้ถ่ำยภำพปก อัลบั้ม Abbey Road อันโด่งดัง ถ้ำเอำ AR ไปชี้ที่บริเวณทำงม้ำลำย จะเห็นตัว กำร์ตูนของสมำชิกในวงกำลังเดินข้ำมถนนเลียนแบบภำพปกอัลบั้ม นี่เป็น ตัวอย่ำงหนึ่งของทัวร์ "Beatles in 3D" ซึ่งสำมำรถประยุกต์ใช้กับสถำนที่ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ และพิพิธภัณฑ์ได้
 12. 12. AUGMENTED REALITY (AR) กำรตกแต่งบ้ำน นำ AR ไปชี้บริเวณที่เรำจะติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ก็เห็นภำพสมบูรณ์ขนำดเท่ำจริงมำ ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจในกำรเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ำยขึ้น ซึ่ง IKEA เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว
 13. 13. AUGMENTED REALITY (AR) บริษัท เอซำกิ กูลิโกะ จำกัด ผู้ผลิต ขนมรำยใหญ่ของญี่ปุ่น ตัวอย่ำง ผลิตภัณฑ์ที่เรำรู้จักกันดี เช่น Glico Pocky นั่นเองได้ร่วมมือกับ บริษัท โทเอแอนิเมชัน จำกัด เจ้ำของลิขสิทธิ์กำร์ตูนอนิเมชั่น หลำยเรื่องเช่น DragonBall Z , Saint Seiya , Doraemon ฯลฯ ได้จัดเคมเปญส่งเสริมกำรขำย และประชำสัมพันธ์ตัวกำร์ตูน ด้วยเทคโนโลยี AR
 14. 14. AUGMENTED REALITY (AR) ซึ่ง AR จำก Glico นั้น จะ แตกต่ำงจำกเจ้ำอื่นตรงที่ เด็กๆ สำมำรถแต่งเติม สีสันลงบนตัวกำร์ตูนได้ ด้วยตนเอง ไม่ใช่ 3D สำเร็จรูปที่ลงสีไว้แล้ว อย่ำงที่ผ่ำนมำ ผลิตภัณฑ์ที่จัดเคมเปญ
 15. 15. AUGMENTED REALITY (AR) เคมเปญนี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูง
 16. 16. AUGMENTED REALITY (AR) ตัวอ่ำน AR จะอยู่ในกล่องขนมนั่นเอง
 17. 17. AUGMENTED REALITY (AR) เด็กๆ สำมำรถลงสีได้ตำมต้องกำร
 18. 18. AUGMENTED REALITY (AR) เมื่อลงสีเสร็จเรียบร้อย ตัวละครก็จะปรำกฏออกมำ ตำมที่เรำออกแบบไว้
 19. 19. AUGMENTED REALITY (AR) เล่นได้ทั้ง Android และ ios
 20. 20. AUGMENTED REALITY (AR) สำหรับ Android โหลดได้เลยจำก QR Code นี้ สำหรับ ios ให้เปลี่ยน Apple ID เป็นของญี่ปุ่นก่อน Username : lineplugyjapan@hotmail.com Password : Plugysh0p1 ขอบขอบคุณ Japan ID จำก www.lineplugyshop.com
 21. 21. อ้างอิง 1.อิสริยะ ไพรีพ่ำยฤทธิ์, 2552, เมื่อโลกเสมือนมำบรรจบกับโลกจริง [Online] Available : http://www.isriya.com/node/3109/augmented-reality 2. 2554, ทำควำมรู้จัก Augmented Reality [Online] Available : http://hitech.sanook.com/936485/ทำควำมรู้จัก- augmented-reality/ 3. Rick Chin, 2556, eDrawings fro iOS with Augmented Reality [Online] Available : http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2013/02/augmented-reality-in-edrawings.html 4.Mobimanage, 2557, 5 Plug n’ Play marketing tools to make you stand out [Online] Available : http://www.mobimanage.com/5-plug-n-play-marketing-tools-to-make-you-stand-out/ 5.Blippar, 2556, 4 Smart ways to use Augmented Reality [Online] Avialable : http://www.inc.com/ss/4-smart-ways-to-use-augmented-reality 6.Marrten Lens Fitzgerald, Caracteristicas muy interesantesy menos conocidas de layar [Online] Available : http://www.marque.es/blog/?cat=28 7.CharathBank, 2556, IKEA แปลงแคตตำล๊อกให้กลำยเป็นเฟอร์นิเจอร์เสมือนด้วย Augmented Reality [Online] Available : http://thumbsup.in.th/2013/08/ikea-augmented-reality-catalog/ 8.Superwin, 2557, Doraemon by Glico [Online] Available : http://superwin2003.blogspot.com/2014/08/blog- post_20.html 9. http://www.linepluyshop.com
 • mohammedmortada31

  Nov. 26, 2015

Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีผสานความจริง

Views

Total views

1,699

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

148

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×