ASAS FOTOGRAFI

13,398 views

Published on

PISMP SEMESTER 4

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
1,554
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ASAS FOTOGRAFI

 1. 1. ASAS FOTOGRAFI<br />
 2. 2. Sejarahperkembanganfotografi<br />
 3. 3. Sejarahperkembanganfotografi<br />‘Photography’ secara literal bermaksud ‘menulisdengancahaya’<br />Istilah ‘photography’ diperkenalkan pd tahun 1829.<br />Perkataangreek : Phos (cahaya) & Graphien (tulis/lukis) melukisdengancahaya<br />Kameramuladiperkenalkanketikapelukismenghadapimasalahutkmerakamkanimejpotret pd abadke 17 & 18.<br />
 4. 4. Sejarahperkembanganfotografi<br />Kameraabscuradicipta. Melukisimejberbantukancahaya. Cahayadariatasakanmemancarkancahayakeataskanvas.<br />Pd tahun 1900, seorangjurugambarmenciptakamera mammoth. Kamerainiamatbesardanberatnyaseberat 1400paun. Memerlukan 15 org untukmengalihkannya.<br />Pd 1888 Abscuradiubahsuaikanmenjadikodaksecaraberterusanhinggalahsekarang.<br />
 5. 5. Kamera mammoth<br />Kamerakodak<br />
 6. 6. Bahagianasasdanfungsikamera<br /><ul><li>Lensa / kanta
 7. 7. Apertur (saizbukaanlensa)
 8. 8. Shutter (pengatup)
 9. 9. Filem
 10. 10. Flash</li></li></ul><li>Bahagianasasdanfungsikamera<br /><ul><li>Lensa / kanta</li></ul>Untukmelarasketepatanimej. Bolehditukargantimengikutkesesuaianperistiwa yang dirakam<br />Lensabidangluas (Wide angle lens)<br />6mm-45mm.<br />Digunakanuntukpenggambaranpemandanganatautempat-tempat yang keluasannyaterhadbgjurukamera.<br />Lensabiasa (standard/normal)<br />43mm-50mm<br />Sudutpandangandisesuaikandgnpandanganbiasamata<br />
 11. 11. Bahagianasasdanfungsikamera<br />Lensafotojauh (telefoto)<br />85mm-120mm : gambarpotret<br />135mm-200mm : sesuaiuntuksukan<br />300mm-600mm : pergerakan, alamsemulajadi, hidupanliar<br />Lensazoom<br />Mengandungigabunganbeberapajeniskantapadasatu unit<br />
 12. 12. Bahagianasasdanfungsikamera<br /><ul><li>Apertur(saizbukaanlensa)</li></ul>Gegelang yang bolehmembesardanmengecil<br />Mengawalkemasukancahaya<br /><ul><li>Shutter (pengatup)</li></ul>Sebuahtingkap yang menutuppermukaanfilemdaripadaterkenacahaya<br />Tingkappengatuphanyadibukautkjangkamasadedahantertentushjutkmendapatkanfoto yang baik<br />
 13. 13. Bahagianasasdanfungsikamera<br /><ul><li>Filem</li></ul>Kepinganplastic khas yang mempunyaisatupermukaanbahankimiapekacahaya.<br /><ul><li>Flash</li></ul>Bermuladgn bal flash<br />Bal flash memberikancahayadgncahaya yang dikeluarkanolehmentol yang terbakarselepasdigunakan.<br />Satu bal flash hanyadapatdigunakan 4 kali shj<br />Mentolnyaterbakarsetiap kali merakamfoto<br />
 14. 14. Jenis-jeniskamera<br />
 15. 15. Jenis-jeniskamera<br /><ul><li>Poket camera
 16. 16. Kamera instamatic
 17. 17. Mudahdikendalikan (frame, compose danpetik shutter)
 18. 18. Flash tersedia
 19. 19. Filemkatrij no 110 (saiz negative :13x17mm)
 20. 20. Harga yang murah
 21. 21. Contoh: Minolta dankodak</li></li></ul><li>Jenis-jeniskamera<br /><ul><li>Kamera SLR (Single Lens Reflex)
 22. 22. Paling popular danbanyakdigunakan
 23. 23. Merupakansebuahkamera 135mm danmenggunakan 35mm
 24. 24. Subjekdilihatmelaluisatukantadanprosesmemfokusjugadilakukanmenggunakankanta yang sama
 25. 25. Fleksibeldanbolehdigunakandalampelbagaikeadaandansituasi
 26. 26. Kemudahanketarasekalidimanalensabolehditukargantimisalnya wide angle, zoom, telephoto, close-up lens, dan lain-lain.</li></li></ul><li>Jenis-jeniskamera<br /><ul><li>Kamera SLR format besar
 27. 27. Filembolehditukargantitanpacahayamasukkedalamfilem
 28. 28. Professional (gambarpotret) tetapibukanuntukkerja-kerja yang memerlukankepantasan
 29. 29. Memerlukan tripod bagimenjaminkualitiimej yang dirakam
 30. 30. Lensabolehditukarganti
 31. 31. Rangefinder (viewfinder)
 32. 32. Seprti pocket camera tetapiagakkompleksdancanggihsedikitberbandingdengan pocket kamera. Kerana aperture dankelajuan shutter padanyajugabolehdiubahsuai.
 33. 33. Terdapatjenisautomatikdanada yang manual
 34. 34. Lensatidakbolehditukar</li></li></ul><li><ul><li>Jenis-jeniskamera
 35. 35. Twin lens reflex
 36. 36. Mempunyaiduakantaiaitusatukantadigunakanuntukmemfokusdansatulagiuntukmengambilgambar
 37. 37. Kelajuan shutter/aperture bolehdiubahsuai
 38. 38. Sesuaiuntukgambarukuran (6x6 cm) danjugafoto
 39. 39. Tidaksesuaiuntukmengambilgambar yang melibatkanaktivitipantassepertisukan
 40. 40. View kamera
 41. 41. Kamerauntukkerja studio/potret/fotokumpulan
 42. 42. Kelajuan shutter dan aperture bolehdiubahsuai
 43. 43. Menggunakan tripod keranaianyaagakbesardanberat
 44. 44. Dapatmenghasilkangambarbangunantinggidengankeadaancantikdantidakbengkokataumelengkung. Inibermaknaiasesuaiuntukgambarlanskapdanarkitek.</li></li></ul><li>Jenis-jeniskamera<br /><ul><li>Kamera instant
 45. 45. Filemtidakperludiproseskeranabahankimiamemprosesfoto yang terciptapadafilemitu
 46. 46. Memprosesfilemkurangdari 1 minitselepasgambardiambil
 47. 47. Filem yang digunakanagakistimewadanmahalharganya
 48. 48. Contohkamera : jenispolaroid</li></li></ul><li>Jenis-jeniskamera<br /><ul><li>Kamera digital
 49. 49. Kameraberteknologiterkinidanbekerjaberasaskanteknologi digital
 50. 50. Berhargadaripadabeberaparibu ringgit sehinggalahberpuluh-puluhribu ringgit.
 51. 51. Tidakmemerlukanfilem
 52. 52. Menggunakanteknologispt flashcard, compact card, floopy disk dan internal memory serta memory card bagitujuanstoranbagiimej yang dirakam.</li></li></ul><li>
 53. 53. Jenis-jenisfilem<br />
 54. 54. Jenis-jenisfilem<br />Filemhitamputih<br /><ul><li>takmahal
 55. 55. senangdiprosesdandicetak</li></ul>Filem negative warna<br /><ul><li>versatile
 56. 56. berfungsisbg negative untukgambarhitamputih, danslaidberwarnapositif</li></ul>Filemakaswarna<br /><ul><li>dibekalkanuntukkamera 35mm dankamerafilemgulungsaiz standard</li></li></ul><li>Teknikpenggambaran<br />
 57. 57. Teknikpenggambaran<br />teknikjarakdekat<br /><ul><li>gambarrama-ramamenikmatimanisan
 58. 58. gambarkemesraanantaraseorangibudengananaknya</li></ul>teknikjaraksederhana– untukfotopemandangan<br /><ul><li>memaparkanimej yang luasuntukmemberikanmaklumat yang lebihbanyakdanterperinci
 59. 59. menghasilkanimejpemandanganataupersekitaran yang lebihmenyeluruh</li></ul>fotoaksiatausukandenganmenggunakanteknik panning<br /><ul><li>kameradigerakkanmengikutarahpergerakanobjekketikamenekan shutter padakelajuan shutter yang agakperlahan.</li></li></ul><li>TeknikPenggambaranBergerak<br />Pan<br />Panning adalahgerakankamerasecara horizontal (posisikameratetapditempat) darikirikekananatausebaliknya<br />Tilt<br />Tilting adalahgerakankamerasecara vertical (posisikameratetapditempat) dariataskebawahatausebaliknya<br />Dolly<br />Pergerakankamerakehadapanmendekatisasaransubjekataukebelakangmenjauhisasaransubjek<br />Biasanyadilakukandidalam studio<br />
 60. 60. TeknikPenggambaranBergerak<br />Zoom<br />Gerakanlensakamera<br />Padakameraterdapatduahuruf “W”dan”T”<br />Tracklingatau trucking (truck along)<br />Pergerakankameradariatastangga yang menggunakankemudahanuntukbergerakkekananataukekiri<br />Istilah : “camera moves in”, ”camera moves out”, ”camera truck along”<br />
 61. 61. Jenis-jenisshot<br />
 62. 62. Jenis-jenis shot<br />Very Long shot atau extreme shot<br /><ul><li>Shot jarakterlalujauh</li></ul>Long shot<br /><ul><li>Shot untukjarakjauh</li></ul>Close Up (CU) ataujarakdekat<br /><ul><li>Shot yang menampilkandariparasbahukeataskepala</li></ul>Extreme Close Up (ECU) atau shot jarakamatdekat<br /><ul><li>Shot yang menampakkanobjekdenganlebihjelas.
 63. 63. Misalnyamata, hidung, atautelinga</li></li></ul><li>Jenis-jenis shot<br />Big Close Up (BCU)<br /><ul><li>Shot yang menampakkanbahagiantubuhataubendatertentusehinggakelihatanbesar</li></ul>Medium Shot (MS) atau shot sederhana<br /><ul><li>Shot yang menampilkanparaspinggangsehinggaataskepala</li></ul>Medium close up (MCU) atau Shot sederhanadekat<br /><ul><li>Shot yang menampakkanparas dada sampaiataskepala</li></li></ul><li>Jenis-jenis shot<br />Over the shoulder shot (OSS)<br /><ul><li>Shot dimanakameraberadadibelakangbahusalahseorangpelakuataudibelakangobjek yang membelakangi, dannampakdidalam frame.</li></ul>Point of view (POV)<br /><ul><li>Kamerasebagaisudutpandangpelakuatausubjekgambar (sudutpandanganorangpertama)</li></ul>Two shot<br /><ul><li>Shot yang menampilkanduaorang/ objekterlepasdarijauhataudekatnyapengambilangambar</li></li></ul><li>Jenis-jenis shot<br />Knee shot<br /><ul><li>Shot yang memaparkandariparaslututsampaiataskepala</li></ul>Total shot (TS)<br /><ul><li>Shot yang menampilkankeseluruhanobjek</li></ul>Establish Shot (ES)<br /><ul><li>Shot yang menunjukkankeseluruhanobjekdanruangdisekitarnyasebagaipemandanganuntukmemberigambarandimanasituasitersebutberlaku.</li></li></ul><li>Total Shot<br />Big Close Up<br />
 64. 64. Long Shot<br />Extreme Close Up<br />
 65. 65. Over the shoulder<br />Wide shot<br />
 66. 66. Komposisifotografi<br />
 67. 67. Komposisifotografi<br />Titikpuncatarikan<br /><ul><li>Subjekutama, latarhadapandanlatarbelakang</li></ul>Lay out<br /><ul><li>Rule of third
 68. 68. Golden mean</li></ul>Kekemasanlatarbelakang<br /><ul><li>Latarbelakangringkas
 69. 69. Menghadkanfokus
 70. 70. Keseimbangan</li></li></ul><li>TERIMA KASIH<br />

×