Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ВИЩА ОСВІТА І НАУКА
(огляд періодичних видань)
Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів. Вона викликана
потреб...
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України /
МОН України. - К. , 1920. - Виходить один раз на ...
Освіта і управління : наук.-практ. журнал / Академія наук вищої школи
України та Українсько-Американський гуманітарний інс...
Освітологія = Oświatologia : пол.-укр. щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т ім. Бориса
Грінченка, Вища пед. шк. Спілки пол. вчи...
Основні напрями видання: висвітлення результатів досліджень у галузі
педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогі...
«Высшее образование в России» : науч. - пед. журнал / Федеральное гос.
бюджетное образоват. учреждение высшего проф. образ...
Международное высшее образование : научн. журнал / Центр по
международному высшему образованию (CIHE) Бостонского колледжа...
Педагогічна газета / НАПН України.- К. - Виходить один раз на два місяці.
http://naps.gov.ua/ua/activities/publishing/pedg...
Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі / М-во освіти і
науки України, НАПН України. - К., 2001. - Ви...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань)

577 views

Published on

Передумовами ефективної науково-педагогічної діяльності є постійна самоосвіта, бажання знаходити й використовувати нові, досконаліші, раціональніші педагогічні технології, слідкувати за науковими дослідженнями проблем вищої освіти тощо. Суттєву допомогу в цьому можуть надати періодичні видання.
На сторінках видань, що запропоновані в огляді, публікуються наукові матеріали, оглядові та проблемні статті науковців, викладачів закладів вищої освіти України та інших країн.

Published in: Education
  • Be the first to comment

ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань)

  1. 1. ВИЩА ОСВІТА І НАУКА (огляд періодичних видань) Освіта – це один з найдавніших соціальних інститутів. Вона викликана потребами суспільства відтворювати і передавати знання, уміння, навики, готувати нові покоління для життя, готувати суб’єктів соціальної дії для вирішення економічних, соціальних, культурних проблем, що стоять перед людством. В освіті важлива роль належить вищій школі, а отже — викладачам і науково-педагогічним працівникам. Вища освіта — явище складне і багатогранне, яке постійно розвивається, змінюється, вдосконалюється. Передумовами ефективної науково-педагогічної діяльності є постійна самоосвіта, бажання знаходити й використовувати нові, досконаліші, раціональніші педагогічні технології, слідкувати за науковими дослідженнями проблем вищої освіти тощо. Суттєву допомогу в цьому можуть надати періодичні видання. На сторінках видань, що запропоновані в огляді, публікуються наукові матеріали, оглядові та проблемні статті науковців, викладачів закладів вищої освіти України та інших країн. Мета огляду — коротко ознайомити всіх, зацікавлених в отриманні оперативної інформації в галузі вищої освіти та педагогічної науки, з деякими українськими та закордонними журналами та газетами. УКРАЇНСЬКІ ЖУРНАЛИ Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / Інститут вищої освіти Нац. акад. пед. наук України. – К. : Педагогічна преса, 2001. - Виходить один раз на квартал. Наукове фахове видання у галузі педагогіки та філософії. Тематика: висвітлення актуальних питань методології і методики освітнього процесу, політики освіти, проблем організації та розвитку вищої освіти в Україні, моделі освіти і навчання в зарубіжних країнах.
  2. 2. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / МОН України. - К. , 1920. - Виходить один раз на місяць. Офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та позашкільної освіти. Креативна педагогіка : наук. журнал / Акад. міжнар. співроб. з креатив. педагогіки. – Вінниця : Вид-во АМСКП, 2010. - Виходить двічі на рік. http://eprints.zu.edu.ua/17065/ Проблематика — висвітлення проблем духовної культури, соціально-педагогічної діяльності, креативної виховної та дидактичної технологіїй. Для викладачів, аспірантів, науковців і керівних працівників освіти та навчальних закладів. Наука і освіта — наук.-практ. журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. - К., 1997. - Виходить раз на місяць. http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/ Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени- кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, творчі педагоги. Журнал спеціалізується переважно у двох галузях науки: психологія та педагогіка. Саме за цими напрямками «Наука і освіта» входить до переліку ВАК України як фахове видання. Мови видання: українська, російська та англійська.
  3. 3. Освіта і управління : наук.-практ. журнал / Академія наук вищої школи України та Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконський міжнародний університет (США) в Україні». - К., 1997 р. . - Чотири випуски на рік. http://www.anvsu.org.ua/index.files/Announcements/Magazine.htm Журнал має статус ВАКівського видання — друкує основні результати дисертаційних досліджень за галузями: педагогічні науки, психологічні науки, державне (галузеве) управління (управління освітою). Свої сторінки журнал надає учителям і вихователям, директорам шкіл і їхнім заступникам, ректорам і викладачам ВНЗ, аспірантам і докторантам, здобувачам наукового ступеня, науковцям, кандидатам і докторам наук, керівникам і працівникам обласних управлінь і районних (міських) відділів освіти, РНМЦ управління освіти, РМО учителів і всім, хто переймається проблемами освіти. Освітній простір України : наук. журн. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2014. - Виходить раз на два місяці. http://www.pu.if.ua/depart/Esu_journal/ua/4848/ Тематика: публікація нових оригінальних наукових матеріалів, оглядових та проблемних статей, педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів. Видання за цільовим призначенням: наукове, фахове. Мови видання: українська, російська, англійська, румунська, польська, німецька, словацька. Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ: [б. в.], 2010. - Виходить щоквартально. http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal#.VYZtjaGli1E «Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки у відкритому доступі. Проблематика: висвітлення питань педагогічного досвіду, результатів наукових досліджень у галузі педагогічних наук. Видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук
  4. 4. Освітологія = Oświatologia : пол.-укр. щорічник укр.-пол. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Вища пед. шк. Спілки пол. вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс, 2012. - Виходить щорічно. http://osvitologia.kubg.edu.ua/ Тематика: дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політики, управління освітою, економіку освіти. Науково-методичний щорічник «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філософії та педагогіки Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / АПН України.- К., 2012. - Виходить один раз на квартал. Науково-теоретичний та інформаційний вісник АПН України. Висвітлюються питання педагогіки та психології, актуальні проблеми діяльності загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої школи. Український педагогічний журнал / Інститут педагогіки Нац. академії педагогічних наук України. - К., 2014. - Чотири рази на рік. http://www.undip.org.ua/news/ukrainian_educational_journal.php У 2014 році Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України заснував нове періодичне наукове видання - «Український педагогічний журнал». Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку педагогічної науки й освіти, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної педагогіки, найвагоміших наукових здобутків у галузі освіти.
  5. 5. Основні напрями видання: висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками фахівців мовою оригіналу, долучення до новітніх розробок у педагогічній практиці. Занурення у сучасне дискусійне поле теорії педагогіки. Журнал призначений для науковців, методистів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів України, викладачів та студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю. Журнал виходить трьома мовами: українською, англійською та російською. ІНОЗЕМНІ ЖУРНАЛИ Вопросы образования : науч. - образоват. журнал / Высш. шк. экономики.- М., 2004. - Ежеквартально. http://vo.hse.ru/ «Вопросы образования» — академический журнал, основанный в 2004 году Высшей школой экономики. В редколлегии журнала — ведущие российские и зарубежные специалисты в области образования. Цель журнала — быть площадкой для профессионального обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с образованием, для развития науки об образовании. Важнейший принцип работы журнала — междисциплинарность, освещение как традиционных педагогических вопросов, так и проблем социологии, философии и экономики образования. В каждом выпуске публикуются оригинальные научные исследования представителей не только разных научных взглядов, но и разных наук с привлечением широкой международной аудитории. Это научно-образовательное издание для исследователей, аналитиков и практиков образования ведущих учебных заведений страны, учреждений управления образованием,, научно-исследовательских институтов, аналитических и общественных образовательных организаций, а также для широкого круга читателей. C 2014 года все материалы журнала находятся в открытом доступе. Также начато формирование англоязычной версии журнала. В неё входят переведённые на английский язык исследовательские статьи из печатного издания, а также оригинальные тексты зарубежных авторов.
  6. 6. «Высшее образование в России» : науч. - пед. журнал / Федеральное гос. бюджетное образоват. учреждение высшего проф. образов. «Московский гос. ун-т печати им. Ивана Федорова», Ассоциация техн. университетов. - М., 1992. - Ежемесячник. http://www.vovr.ru/ В журнале публикуются результаты теоретических и эмпирических исследований современного состояния высшей школы России, проведенных с позиций социологии, педагогики, философии, культурологии, истории, экономики и менеджмента. Обсуждаются вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного высшего образования. Издание адресовано научному сообществу исследователей высшего образования (ученым, преподавателям высшей школы, руководителям вузов, представителям органов управления системой образования, соискателям ученой степени). Авторы и читатели журнала – специалисты в области философии образования, экономики образования, социологии образования, педагогики, психологии, истории. Миссия журнала – поддержание и развитие единого образовательного и научного пространства. Высшее образование сегодня : научн. журнал / ВАК М-ва образов. и науки Российской Федерации. - М., 2001. - Ежемесячник. http://www.hetoday.org/ «Высшее образование сегодня» — ежемесячный научный и профессиональный журнал по проблемам высшей школы. Публикует статьи по педагогическим, психологическим, социальным, экономическим и другим проблемам развития образования и науки в стране и в мире. Содержит законодательные и нормативные акты, эксклюзивную информацию по вопросам модернизации высшей школы. Освещает лучший опыт в подготовке и повышении квалификации специалистов, деятельность ведущих вузов и научных школ, дает обзоры новых изданий по проблемам образования. Миссия журнала состоит в содействии модернизации отечественной высшей школы и науки с использованием средств, присущих органам печати: открытого обсуждения путей решения актуальных проблем, проведения дискуссий, освещения лучшего опыта отечественных и зарубежных учебных заведений и научных учреждений, критики недостатков. В журнале публикуются авторы из Австралии, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Канады, Киргизии, Китайской Народной Республики, Польши, Узбекистана, Украины и других государств.
  7. 7. Международное высшее образование : научн. журнал / Центр по международному высшему образованию (CIHE) Бостонского колледжа (США). - Издается ежеквартально. http://ihe.nkaoko.kz/ Журнал «Международное высшее образование» является русскоязычной версией информационного бюллетеня International Higher Education и издается в рамках соглашения между Высшей школой экономики и Центром по изучению международного высшего образования Бостонского колледжа (США) один раз в квартал. В журнале представлена актуальная информация о состоянии и проблемах развития международного высшего образования, а также путях их решения на локальном, региональном и глобальном уровне. Авторитетные исследователи в области изучения высшей школы делятся результатами своих эмпирических исследований и теоретических разработок. Журнал адресован руководителям и сотрудникам методических отделов высших учебных заведений, студентам и аспирантам, занимающимся разработкой тем, связанных с развитием высшего образования, а также специалистам бизнес-структур, заинтересованным в тематике проекта. ГАЗЕТИ УКРАЇНИ Освіта України : всеукр. газета / М-во освіти і науки України [та ін.]. - К., 1996. - Щотижневик. http://presspoint.ua/izdanija/opisanie/853 “Освіта України» - щотижнева газета, офіційне видання Міністерства освіти і науки України. Друкується офіційна інформація, аналітичні статті з різних галузей педагогічної науки, практичні поради, що їх надають фахівці з педагогіки, психології, медицини, матеріали про основні тенденції освітнього і виховного процесу в Україні та світі.
  8. 8. Педагогічна газета / НАПН України.- К. - Виходить один раз на два місяці. http://naps.gov.ua/ua/activities/publishing/pedgazeta/ Особливий акцент газета робить на пріоритетах освітньої політики, обговоренні найактуальніших проблем сучасної загальноосвітньої школи, вищої і професійно-технічної, дошкільної та позашкільної освіти. «Педагогічна газета» інформує читачів про наукову роботу Президії АПН України, наукових інститутів та наукових центрів, що входять до складу Академії, відповідно до напрямів їхньої діяльності – наукові дослідження, експериментальну роботу, масові науково-практичні заходи, підготовку та атестацію наукових та науково- педагогічних кадрів, науково-видавничу та виставкову діяльність, міжнародне наукове співробітництво, науково-інформаційну та науково-пошукову та освітню музейну діяльність та ін. Постійно у полі зору «Педагогічної газети» – розвиток Національної академії педагогічних наук України, співпраця з Міністерством освіти і науки України, участь у науковому, освітньому й суспільному житті країни. Спецвипуск газети «Освіта України» / МОН України. - К., 2013. - Виходить один раз на місяць. http://lib.pedpresa.ua/category/ofitsiyni-vidannya/spetsvipusk-do-gazeti-osvita- ukrayini Офіційне видання МОН України. Публікуються нормативні документи з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів і повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
  9. 9. Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі / М-во освіти і науки України, НАПН України. - К., 2001. - Виходить два рази на місяць. http://www.osvitaua.com/uog/ Держава не може існувати без адміністративного апарату. Але керівництво освітніми процесами часто буває складним та вимагає неабияких зусиль. В газеті публікуються поради для запобігання «вигоранню», тайм- менеджменту, управлінням колективами та процесами. Героями рубрик видання може стати кожен керівник, який вправно організовує роботу своїх підлеглих. На сторінках газети надається майданчик для обміну досвідом, дискусій та навіть різких заяв – все для того, щоб українські керівники освітньої галузі мали простір для креативу та обмірковування реформ перед тим, як їх втілювати в життя. Огляд підготувала Шевердіна Л.К. – зав. ІБВ НБ СНУ ім. В.Даля

×