Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Міжкультурний діалог

33 views

Published on

віртуальна виставка до Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Published in: Education
 • Be the first to comment

Міжкультурний діалог

 1. 1. У 2001 році ЮНЕСКО прийняла Загальну декларацію про культурне різноманіття, а в грудні 2002 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 57/249 проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development). У цей день ми можемо глибше усвідомити цінності культурного розмаїття і можливість навчитися розвивати співробітництво між народами світу. ЮНЕСКО продовжує роботу зі сприяння більш глибокому усвідомленню кардинальної взаємозв'язку між культурою і розвитком і ту важливу роль, яку відіграють в цьому плані інформаційно-комунікаційні технології. Сьогодні це свято відзначається в багатьох країнах світу, що дозволяє людям глибше усвідомити цінності культур різних народів та дає можливість розвивати співпрацю між ними. Книги, представлені на виставці, ви можете переглянути в читальному залі та взяти додому на абонементі навчальної літератури (після закінчення карантину).
 2. 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб. / А. В. Яртись, С. М. Шендрик, С. О. Черепанова та ін. – Львів : Світ, 2005 . – 568 с. У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, зясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Для студентів закладів вищої освіти.
 3. 3. Абрамович , С. Світова та українська культура : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. Ю.Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. У посібнику детально висвітлено проблеми культури, її генезис. Особливу увагу приділено становленню європейської культури як синтезу античної традиції з біблійною концепцією, яка , в свою чергу, постала в критичній полеміці з духовною спадщиною Стародавнього Сходу. Розкрито основні вектори розвитку західної культури. Розглядаючи українську культуру як невід’ємну частину європейської культурної панорами, автори, водночас детально характеризують трагічні перипетії її історії, трактуючи їх у перспективі національного духовного відродження.
 4. 4. Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст. : навч. посіб. / Г. С. Мєднікова . – К. : Знання, 2002 . – 214 с. Аналізується культура XX століття. Розглядаються історія і теорія художньої творчості, практика розвитку сучасного мистецтва в Україні і світі. На основі аналізу конкретних творів мистецтва досліджуються і розкриваються своєрідність відображення дійсності в мистецтві авангарду, найважливіші теоретичні питання авангардизму. Книга орієнтована на програму курсу “Українська і зарубіжна культура” для студентів закладів вищоъ освіти і може бути цінним і цікавим доповненням до відповідних розділів навчального посібника з цієї навчальної дисципліни. Для студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів, усіх, кого цікавлять питання розвитку національної і світової культури.
 5. 5. Кравець, М. С. Культурологія [Текст] : підруч. / М. С. Кравець. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 320 с. У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади навчальної дисципліни ''Культурологія''. Панорамне висвітлення культурологічної проблематики базується на питаннях курсів ''Українська та зарубіжна культура'', ''Культурологія'', що вивчаються у вузах України. У запропонованому підручнику застосований диференційований поділ матеріалу за рівнем базисних знань студентської аудиторії. Враховано прагнення студентської молоді до самостійного пошуку відповідей на складні питання розвитку культури у XXI ст. У відповідності з вимогами сучасних освітніх стандартів, входження України до єдиного європейського освітнього простору (Болонська декларація) в підручнику подана авторська концепція сучасного змісту дисципліни, як необхідної складової загальної гуманітарної підготовки випускника вищої школи. Враховуючи теоретичні засади підручника, популярний виклад матеріалу та подані енциклопедичні знання, це видання підручника, як і попереднє - посібника ''Культурологія'', рекомендується не лише студентам, але і тим, хто не байдужий до сучасних проблем у розвитку культури.
 6. 6. Попович, М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – К. : Артек, 1999. – 728 с. Книга являє собою нарис історії культури України як комплексну характеристику матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань. Книга може бути посібником для викладачів та студентів різних спеціальностей, що вивчають не тільки курси історії культури, а й історію окремих видів культури та загальну історію. Вона може бути корисною всім, хто цікавиться минулим України, внеском її народу в скарбницю світової культури.
 7. 7. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / Л. Є. Дещинський, Я. Я. Денісов, Л. В. Цубов [та ін.] ; за наук. ред. Л. Є. Дещинського. – 4-е вид., перероб. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2005 . – 304 с. Автори пропонованого навчального посібника ставлять своїм завданням ознайомити студентів із найвизначнішими здобутками української та світової культури протягом суспільно-історичної еволюції: від найдавніших часів до сьогодення. Особлива увага в посібнику приділяється висвітленню місця української культури в контексті розвитку світової культури, в широкому духовному контакті з життям європейських народів
 8. 8. Матвєєва, Л. Л. Культурологія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / Л. Л. Матвєєва. – К. : Либідь, 2005. – 512с. У навчальному посібнику основні геми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку. Значна увага приділяється проблематиці сучасної культури, в тому числі художньої. Для студентів вищих навчальних закладів.
 9. 9. Подольська, Є. А. Культурологія: навч. посіб. / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар . – Х. : вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003 . – 248 с. В навчальному посібнику розглядаються питання природи і сутності культури, її інформаційно- семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних сценаріїв діяльності. До навчального посібника включені матеріали для самостійної роботи, проблемно-пошукові питання для дискусій, теми рефератів, питання до заліку, словник основних культурологічних термінів та список літератури. Для студентів закладів вищої освіти.
 10. 10. Шевнюк, О. Л. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання-Прес, 2005. – 353 с.
 11. 11. Гуревич, П. С. Культурология [Текст] : учеб. / П. С. Гуревич. – 4-е изд., стереотип. – М. : Гардарики, 2003. – 280с. У підручнику відображені базові поняття культурології, містяться відповіді на питання: що таке культура, як вона співвідноситься з природою, життям, цивілізацією? Автор розмірковує над фразою Н.А. Бердяєва «Культура - велика невдача», простежує зв'язки між культурологією і філософією культури, розглядає соціальні проблеми культури. Кожна з п'яти частин підручника включає самостійну групу актуальних проблем культурології. Для викладачів і вчителів, студентів вузів і учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв і коледжів.
 12. 12. Навчальний посібник з історії світової культури і цивілізації призначене заповнити відсутній в суспільствознавчих курсах необхідний історико- культурний і цівілізаціологіческій матеріал. Воно охоплює широкий спектр розгляду основних культурно-цивілізаційних типів як з позицій їх традиційних підстав, так і в плані входження їх в єдине цивілізаційний простір. Окрема глава присвячена історії вітчизняної культури. Посібник адресується студентам закладів вищої освіти, учням ліцеїв, гімназій і коледжів, а також усім, кого цікавить історія культури і цивілізації
 13. 13. Культурология [Текст] : учеб. пособ. / под ред. А. Н. Марковой. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 600 с. Культура аналізується як складна багаторівнева система, що включає різні сфери - мистецтво, науку, релігію, матеріальну культуру, звичаї і звички народів. Розглядається культура провідних регіонів світу (Європа, Схід, Америка) і провідних країн різних епох (первісний світ. Стародавній світ, Середньовіччя, Новий і Новітній час); даються аналіз тенденцій культурного розвитку регіонів і коротка характеристика особливостей протікання цих процесів по етапах. Видання ілюстроване. Для студентів вишу, учнів коледжів і шкіл, а також для всіх читачів, які цікавляться історією світової культури.
 14. 14. Малюга, Ю. Я. Культурология [Текст] : учеб. пособ. / Ю. Я. Малюга. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 333 с. Посібник призначений для студентів негуманітарних закладів вищої освіти. У короткій, конспективній формі викладаються основні теоретичні положення і концепції культурології; в стислих нарисах описані основні комплекси культурних явищ, що визначають специфіку ряду суспільств минулого. Посібник охоплює більшу частину курсу і покликане дати студентам вихідні орієнтації для вивчення різноманітних духовних течій і усвідомлення їх справжнього значення в житті суспільства.
 15. 15. Подольская, Е. А. Культурология [Текст] : кредитно-модульный курс. Хрестоматия / Е. А. Подольская, В. Д. Лихвар, Д. Е. Погорелый . – Харьков : Олант, 2007. – 432 с. Навчальний посібник розроблений за стандартами кредитно-модульно-рейтингової системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Розглядаються питання природи і сутності культури, з'ясовуються основні властивості культурних форм, аналізуються історичні типи культури, проблеми міжкультурної комунікації та ін. У посібник також включені тестові завдання та контрольні питання до кожного модуля курсу, підсумкові завдання, біографічний довідник та культурологічний словник. Для студентів вищих навчальних закладів.
 16. 16. Лозко, Г. С. Українське народознавство [Текст] / Г. С. Лозко. – К. : Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с. У цій книзі відомого етнолога, доктора філософських наук Галини Лозко подано змістовну інформацію про походження українців, їхню духовну культуру, господарство, побут, сім'ю. Зроблено детальний аналіз Велесової Книги, її зараз вивчають в школі, відтворено стародавній календар наших Предків Коло Свароже. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел. Для всіх, хто шанує рідну минуле і піклується про збереження української нації.
 17. 17. Українське народознавство [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. П. Павлюка. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. Книга містить відомості про формування й розвиток української нації, етнічну територію та етнографічне районування, багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної культури українського народу.
 18. 18. Українська художня культура [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Ляшенка. – К. : Либідь, 1996. – 416 с. У посібнику висвітлено українську художню культуру як явище цілісне, своєрідне й унікальне в європейсько-азіатському культурному контексті. Серед найважливіших проблем, порушених у книзі – визначення складових елементів формування самосвідомості, архетипів в українському усно- пісенному та образотворчому фольклорі, критичне осмислення сучасного художньо-культурного життя в Україні. Призначений для студентів ЗВО.
 19. 19. Крвавич, Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2003 . – 256 с. Навчальний посібник — перше в Україні цілісне видання, в якому концептуально, у контексті філософсько-світоглядної полікультурної парадигми і загальносвітових художніх традицій розглянуто українське мистецтво від палеоліту до сучасності.
 20. 20. Крвавич, Д. П. Українське мистецтво [Текст] : навч. посіб. Ч.2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О.Черепанова. – Львів : Світ, 2004 У навчальному посібнику розглянуто витоки християнізації мистецтва, архітектуру візантійських міст Півдня України (III-VIII ст.), ранньохристиянську скульптуру, феномен іконоборства і мистецтво Тавриди (VІІІ-ХІ ст.); теоретичні засади християнського світогляду, мистецтво Київської Русі, синтез мистецтв у християнській традиції; мистецтво ХІV-першої половини XVI ст. (мотиви готики) та ін. Для студентів педагогічних, художніх, інших закладів вищої освіти гуманітарного і технічного профілю різних рівнів акредитації, викладачів, науковців.
 21. 21. Крвавич, Д. П. Українське мистецтво [Текст] : навч. посіб. Ч.3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – 268 с. У навчальному посібнику в контексті полікультурного діалогу розглянуто розвиток українського мистецтва XVI-XX ст. Висвітлено світоглядно-естетичні засади трансформації мистецьких стилів; ренесансне мистецтво, бароко, рококо, класицизм і романтизм, феномен авангарду, творчість митців українського зарубіжжя. Для студентів педагогічних, художніх, інших вищих закладів освіти гуманітарного і технічного профілю різних рівнів акредитації, викладачів, науковців.
 22. 22. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! ЧЕКАЄМО НА ВАС ПІСЛЯ КАРАНТИНУ!

×