Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IInntteeggrraazziioonnee 
DDiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
SScceennaarrii ee ssttrruummeennttii 
ddeellllaa ddiiddaat...
Mario Rotta 
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della d...
Mario Rotta 
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della d...
Mario Rotta 
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della d...
Mario Rotta 
Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della didattica digitale
Mario Rotta 
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della d...
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
PPrroovviiaammoo ccoonn uunnoo 
sscchhee...
Tecnologie promiscue 
Tecnologie personali 
Mario Rotta 
Tecnologie statiche 
Tecnologie portatili 
Dall'integrazione aall...
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Tecnologie promiscue 
Tecnologie persona...
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Tecnologie promiscue 
Tecnologie persona...
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Tecnologie promiscue 
Tecnologie persona...
Tecnologie promiscue 
Tecnologie personali 
Mario Rotta 
Tecnologie statiche 
Tecnologie portatili 
Ologrammi 
Superfici i...
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Tecnologie promiscue 
Tecnologie persona...
Tecnologie promiscue 
[[ssoocciiaall mmeeddiiaa]] 
Tecnologie personali 
Mario Rotta 
Tecnologie statiche 
Tecnologie port...
Mario Rotta 
Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della didattica digitale...
DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
EEsssseerree oo nnoonn 
eesssseerree ddi...
Mario Rotta 
Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della didattica digitale...
Mario Rotta 
Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della didattica digitale...
Mario Rotta 
Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee 
Scenari e strumenti della didattica digitale...
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Dall'integrazione alla disintermediazione
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dall'integrazione alla disintermediazione

527 views

Published on

Scenari e strumenti della didattica digitale

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dall'integrazione alla disintermediazione

 1. 1. IInntteeggrraazziioonnee DDiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee SScceennaarrii ee ssttrruummeennttii ddeellllaa ddiiddaattttiiccaa ddiiggiittaallee Mario Rotta
 2. 2. Mario Rotta DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale TTeennddeennzziiaallmmeennttee,, ooggggii ppoottrreemmmmoo ddiirree cchhee aabbbbiiaammoo iill mmoonnddoo aa ppoorrttaattaa ddii mmaannoo......
 3. 3. Mario Rotta DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale IInn rreeaallttàà èè uunnaa lluunnggaa ssttoorriiaa......
 4. 4. Mario Rotta DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale VVoolleennddoo,, ppoottrreemmmmoo rraapppprreesseennttaarrllaa ccoonn uunnaa iinnffooggrraaffiiccaa cchhee rriiaassssuummee ll''eevvoolluuzziioonnee tteeccnnoollooggiiccaa
 5. 5. Mario Rotta Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale
 6. 6. Mario Rotta DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale MMaa ssaarreebbbbee rriidduuttttiivvoo:: ll''eevvoolluuzziioonnee tteeccnnoollooggiiccaa vvaa lleettttaa iinn rreellaazziioonnee aall ccaammbbiiaammeennttoo ddeeii ppaarraaddiiggmmii eedduuccaattiivvii
 7. 7. DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee PPrroovviiaammoo ccoonn uunnoo sscchheemmaa...... Mario Rotta Scenari e strumenti della didattica digitale
 8. 8. Tecnologie promiscue Tecnologie personali Mario Rotta Tecnologie statiche Tecnologie portatili Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale
 9. 9. DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Tecnologie promiscue Tecnologie personali Tecnologie statiche Tecnologie portatili Smartphone Videoconferenza eReader Notebook Tablet Desktop Laptop TV LIM Console VG Mario Rotta Scenari e strumenti della didattica digitale
 10. 10. DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Tecnologie promiscue Tecnologie personali Tecnologie statiche Tecnologie portatili Smartphone Videoconferenza eReader Notebook Tablet Desktop Laptop TV LIM Console VG 1995 2015 2005 Mario Rotta Scenari e strumenti della didattica digitale
 11. 11. DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Tecnologie promiscue Tecnologie personali Tecnologie statiche Tecnologie portatili Smartphone Videoconferenza eReader Notebook Tablet Desktop Laptop TV LIM Console VG 1995 2015 2005 ee--LLeeaarrnniinngg LLeeaarrnniinngg 22..00 mm--LLeeaarrnniinngg LLeeaarrnniinngg33 Mario Rotta Scenari e strumenti della didattica digitale
 12. 12. Tecnologie promiscue Tecnologie personali Mario Rotta Tecnologie statiche Tecnologie portatili Ologrammi Superfici interattive Smartphone Videoconferenza eReader Notebook Tablet Desktop Laptop TV LIM Console VG AR Devices 1995 2015 2005 2025 DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale
 13. 13. DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Tecnologie promiscue Tecnologie personali Tecnologie statiche Tecnologie portatili Ologrammi Superfici interattive Smartphone Videoconferenza eReader Notebook Tablet Desktop Laptop TV LIM Console VG AR Devices 1995 2015 2005 2025 ee--LLeeaarrnniinngg LLeeaarrnniinngg 22..00 uu--LLeeaarrnniinngg mm--LLeeaarrnniinngg LLeeaarrnniinngg33 Mario Rotta Scenari e strumenti della didattica digitale
 14. 14. Tecnologie promiscue [[ssoocciiaall mmeeddiiaa]] Tecnologie personali Mario Rotta Tecnologie statiche Tecnologie portatili Ologrammi Superfici interattive Smartphone Videoconferenza eReader Notebook Tablet Desktop Laptop TV LIM Console VG AR Devices 1995 2015 2005 2025 ee--LLeeaarrnniinngg LLeeaarrnniinngg 22..00 uu--LLeeaarrnniinngg mm--LLeeaarrnniinngg LLeeaarrnniinngg33 [[ppiiaattttaaffoorrmmee]] [[AAPPPPss,, cclloouudd]] [[MMOOOOCCss,, ooeerr]] DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale
 15. 15. Mario Rotta Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale OOrraa ppeerr oorriieennttaarrccii ccii sseerrvvee uunnaa mmaappppaa......
 16. 16. DDaallll''iinntteeggrraazziioonnee aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee EEsssseerree oo nnoonn eesssseerree ddiiggiittaallii?? NNoo,, nnoonn èè qquueessttoo iill pprroobblleemmaa...... Mario Rotta Scenari e strumenti della didattica digitale
 17. 17. Mario Rotta Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale ÈÈ cchhee ssiiaammoo ffaattttii ddeellllaa sstteessssaa mmaatteerriiaa ddii ccuuii ssoonnoo ffaattttii ii ssooffttwwaarree......
 18. 18. Mario Rotta Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale IIll vveerroo pprroobblleemmaa,, qquuiinnddii,, èè ssaappeerree ccoommee,, ccoossaa,, cchhii......
 19. 19. Mario Rotta Dall'integrazione aallllaa ddiissiinntteerrmmeeddiiaazziioonnee Scenari e strumenti della didattica digitale CCii ssoonnoo ddoommaannddee?? NNeell ccaassoo bbaassttaa cchhiieeddeerree......

×