Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke

674 views

Published on

Harjavallan sairaalan 110-vuotisjuhlaseminaarin esitys - prof. Jyrki Korkeila

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Satakuntalaisen mielenterveystyön kehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hanke

 1. 1. Satakuntalaisen mielenterveystyönkehittäminen ja hyvinvointi, Zappa-hankeJyrki KorkeilaPsykiatrian professoriYlilääkäri, Harjavallaan sairaalaProjektipäällikkö Minna NevalainenDI Kalle Horjamo15.5.2013
 2. 2. Satakunnan psykiatristen palveluiden tilannehankkeen alussa Psykiatriset palvelut olivat laitospainotteisia, etenkinPorin mielenterveyskeskuksen alueella Asiaan vaikutti alueen avohoidon aliresursointipsykiatripulan takia Palveluiden parantamiseksi oli uudistettavatoimintatapoja, kehitettävä avohoitoa ja vähennettävälaitospaikkoja.15.5.2013
 3. 3. Satakunnan psykiatristen palveluiden tilannehankkeen alussa Palveluiden kehittäminen ilman perusteellista seurantaaja vaikuttavuuden arviointia, voi jättääkehitystoimenpiteiden vaikutusten arvioinnin väestönterveydentilaan subjektiiviseksi. Ehdotuksena hanke, jossa palvelujärjestelmääuudistetaan ja samanaikaisesti seurataan laajastivaikuttavuusindikaattorien kehittymistä15.5.2013
 4. 4. 44Mittaamiseen perustuva psykiatriarakenne, prosessi, tulokset“You cannot improve what you do notmeasure”15.5.2013
 5. 5. ZAPPA - hanke Satakunnan psykiatristen palveluiden tuottaminenarvoon perustuen Terveyshyöty: HRQoL Psykiatristen avopalveluiden tutkimus- jakehittämishanke Tekes – Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelu-järjestelmissä Kesto 2010 - 201315.5.2013
 6. 6. Hankkeen tavoitteet Monipuolisten oikea-aikaisten ja vaikuttavienpsykiatristen avohoitopalveluiden toteuttaminen Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminenjulkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä Sopimusmallin luominen, jossa palveluiden hankinta,laadun seuranta ja palveluntuotannosta maksettavapalkkio pohjautuu tuotettuun terveyshyötyyn suoritteidentai kiinteiden vuosihintojen sijasta15.5.2013
 7. 7. Suunnitellut toimenpiteet Mielenterveyspalveluiden saatavuutta nostetaan japalvelurakennetta monipuolistetaan julkisen, yksityisenja kolmannen sektorin yhteistyönä Avohoidon palveluiden ja hoidon aktiivisuuttamuokataan vastaamaan paremmin potilaan sairaudentilaa Avohoidon henkilöstöä lisätään ja henkilöstöäkoulutetaan uusiin toimintatapoihin Toimintaa arvioidaan tutkimuksen avulla.15.5.2013
 8. 8. Laitospaikkojen vähentäminen Akuuttipsykiatrian osasto 22 Harjavallassa lakkautettiinkeväällä 2011 Rauman akuuttipsykiatrian osasto 5 lakkautettiinsyyskuussa 2012 Henkilökuntaa pyrittiin siirtämään avohoitoon mm.Tehostetun avohoidon yksikköön Muutosten jälkeen paikkaluku on 137, aikuispsykiatrianosalta 94 paikkaa Yksi suljettu akuutti osasto: os. 2315.5.2013
 9. 9. Palveluiden saatavuuden lisääntyminen ja nopeapuuttuminen ongelmiin sekä akuuttitoiminnantehostaminen Moniammatillinen työryhmä (pilotti Rauma); Mahdollisuus kotikäynteihin lähetteet käsitellään päivittäin ja yhteydenotto potilaaseennopeasti potilas otetaan vastaan vuorokauden sisällä, arvioidaanhoidon tarve ja jatkotoimenpiteet osastohoitoaika pyritään lyhentämään tarjoamalla tiivistäavohoitoa Työajat pidemmät kuin poliklinikkojen aukioloajat15.5.2013
 10. 10. Tehostetun avohoidon yksikkö Tavoitteena mahdollistaa kriisipotilaille päivystyksellinenpsykiatrisen avohoidon aloitus sekä varmistaa, ettäosastohoidossa olevat potilaat voivat päästä avohoitoonheti, kun ympärivuorokautinen sairaalahoito ei ole enäävälttämätöntä Aukioloajat arkisin 8-20, viikonloppuisin klo 9-18 Potilaat tulevat lähetteellä perusterveydenhuollosta,jatkohoitoon osastoilta tai aluepoliklinikoilta, silloin kuinhoito edellyttää tavanomaista poliklinikkahoitoatiiviimpää hoitokontaktia Ensimmäisen toimintavuoden aikana yksikössähoidettiin 406:a eri potilasta ja tehtiin yhteensä 5828käyntiä.15.5.2013
 11. 11. Toiminnan arviointi - tutkimushanke Tutkimus tuo väestötason tietoa alueellisen palvelu-järjestelmän vaikuttavuudesta Koko palvelujärjestelmän kattava kustannus-vaikuttavuusanalyysi Hankkeen aikana mitataan hoidonkokonaiskustannuksia ja potilaiden saamaaterveyshyötyä Terveyshyöty ”potilaan kokema muutos lääketieteellisentilan parantumisen seurauksena” 15D, BDI, AUDIT-5, huumausaineiden käyttö,taustatiedot Ensikertalaiset tai 1. kertaa 3 vuoteen shp:ssä15.5.2013
 12. 12. Tutkimushanke Tutkimukseen rekrytoitiin Satakunnan sairaanhoitopiirinaikuispsykiatrian potilaita 2010 – 2012, valtaosinavohoidosta Mukana olivat alueen aikuispsykiatrian poliklinikat japäiväosastot, tehostetun avohoidon yksikkö,päihdepsykiatrian poliklinikka, yleissairaalapsykiatrianpoliklinikka ja osasto sekä akuutti psykiatrian osastot15.5.2013
 13. 13. Tutkimushanke Tutkimus on seurantatutkimus, jossa alkumittauksenlisäksi toteutetaan seurantakyselyt 3 kuukauden,vuoden, kahden vuoden ja viiden vuoden kuluttua siitä,kun potilas on tullut mukaan tutkimukseen Tutkimuksen kriteerit ”Ensikertalainen” ei käyntejä sairaanhoitopiirinpsykiatriassa lainkaan tai viimeiseen kolmeen vuoteen. Neurologiset sairaudet, kehitysvammaisuuspoissulkukriteereinä15.5.2013
 14. 14. • 1.Mobility• 2. Vision• 3. Hearing• 4. Breathing• 5. Sleeping• 6. Eating• 7. Speech• 8. Excretion• 9. Usual activities• 10. Mental function• 11. Discomfort and symptoms• 12. Depression• 13. Distress• 14. Vitality• 15. Sexual activityBaseline 1018 ensikertalaista, 680 3 kk, 441 yksi vuosi, 134kaksi vuotta. Tietojen keräys jatkuu15D score alussa 0.743 (+0.036),3 kk 0.783 +-0.05), 1 v.0.797 (+0.05, n=374), 2 v. 0.810 (+0.063, n=100). 2 xKliinisesti merkitsevä ero 2 vuoden kohdalla15.5.2013 14
 15. 15. Laitoshoito – psykiatrian toimialue15.5.2013
 16. 16. Suoraan osastolle tulleet15.5.2013
 17. 17. Annualisoitu keskim. ss käyttö/1000 18-65 v asukastaPori Rauma HV+KP YHTAk. 2010 193 178 146 1742011 142 158 122 1392012 126 146 95 119Kunt. 2010 114 71 140 1142011 118 89 131 1162012 118 102 108 111Yht. 2010 307 248 286 2882011 260 247 253 2552012 244 247 203 231
 18. 18. Yli 180 päivän pituiset jaksot poistettuAnnualisoitu keskim. ss käyttö/1000 18-65 v asukastaPori Rauma HV+KP YHTAk. 2010 193 178 138 1722011 140 158 120 1372012 124 146 95 119Kunt. 2010 64 44 59 582011 60 49 74 622012 83 58 68 73Yht. 2010 258 222 197 2302011 200 207 194 2002012 207 204 163 192
 19. 19. Keskimääräinen sairaansijojen käyttö paikkaa / kk1.8.2010 31.7.2011 vs 1.8.2011 31.7.2012Pori Rauma HV+KP YHTAk. 28,7 14,0 16,3 58,924,5 11,5 13,8 49,886 % 82 % 84 % 84 %Kunt. 21,5 5,7 17,9 45,121,1 8,1 15,5 44,698 % 141 % 87 % 99 %Yht. 50,1 19,7 34,2 104,045,6 19,6 29,2 94,491 % 99 % 86 % 91 %
 20. 20. Kaikki alueetSisäänkirjatuista annetun ajan sisällä hoitoonpalanneiden potilaiden lukumäärä diagnoosiryhmittäin2011Aika (kk) F1 F2 F3 F6 Muu DG Ei DG Kaikki1 40 42 38 26 14 10 1343 76 99 59 40 24 18 2496 112 131 99 50 29 20 34612 154 176 142 62 35 23 461SK yht. 285 291 340 109 89 40 93530 % 31 % 36 % 12 % 10 % 4 %2012Aika (kk) F1 F2 F3 F6 Muu DG Ei DG Kaikki1 19 13 19 13 8 19 733 32 30 38 23 10 33 1316 41 40 45 28 13 45 16912 57 53 56 33 17 64 226SK yht. 102 96 157 49 45 135 49321 % 19 % 32 % 10 % 9 % 27 %
 21. 21. Akuuttiosastoilla päättyneiden hoitojaksojenpituus päivissä ja määrä (kpl). Osastosiirrot mukana.1.8.2010 31.7.2011 vs 1.8.2011 31.7.2012Jakson pituus (pv)Pori Rauma HV+KP16,4 16,5 16,616,0 17,6 15,698 % 107 % 94 %Jaksojen määrä (ka/kk)Pori Rauma HV+KP55,8 26,1 29,748,1 21,1 29,286 % 81 % 98 %
 22. 22. Potilaspalaute PKLn=74, lopussa keskiarvo asteikolla 1-5Samaa Ositt. Ei samaa Ositt. Erimieltä samaa eikä eri mieltämieltä eri mieltä mieltäOlen saanut riittävästi tietoa ja neuvontaa 52 20 0 0 1 4,7Olen saanut asiallista kohtelua 64 8 0 2 0 4,8Saamani palvelu on ollut asiantuntevaa 56 15 1 0 2 4,7Saamani palvelu on vastannut tarpeitani 49 19 1 2 3 4,5Olen saanut palvelua riittävän nopeasti 49 22 0 1 2 4,6Olen voinut osallistua nykyisen palveluni 45 21 5 0 1 4,5Saamani apu on parantanut elämäntilannettani 50 17 4 2 1 4,5Sihteereiltä saamani palvelu on ollut asianmukaista 58 8 5 1 2 4,615.5.2013
 23. 23. Avohoito - psykiatrian toimialue15.5.2013
 24. 24. Resurssien jakautuminen vuonna 201167 % resursseistayli 2 vuotta sittenhoitoon tulleisiin15.5.2013
 25. 25. Avohoidon operatiivinen tarkastelu –hoitojaksojen pituudet alueittainAlue alle 2v alle 5v yli 5v Kaikki yhteensäHarjavalta 100 41 75 216Kankaanpää 78 30 37 145Pori 287 117 125 529Rauma 151 57 29 237Kaikki yhteensä 616 245 266 1127Alue alle 2v alle 5v yli 5v Kaikki yhteensäHarjavalta 46 % 19 % 35 % 100 %Kankaanpää 54 % 21 % 26 % 100 %Pori 54 % 22 % 24 % 100 %Rauma 64 % 24 % 12 % 100 %Kaikki yhteensä 55 % 22 % 24 % 100 %15.5.2013
 26. 26. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutus15.5.2013
 27. 27. 23-65 vuotiaiden ”PYLL”23-65 vuotiaiden ”PYLL”Kuolleisuus laskenut selvästi 2009 – 201115.5.2013
 28. 28. Päätelmät Koko ajanjaksolla suoraan osastolle tulleiden kustannus on ollut 84miljoona euroa ja ensimmäisenä avohoitoon tulleiden 89 miljoonaaeuroa  suoraan osastolle tullut potilas on pitkässä seurannassakeskimäärin 4 kertaa ”kalliimpi” kuin ensin avohoitoon tullut Osastolle tulleiden palvelukäyttö putoaa ajan myötä selvästienemmän kuin avohoitoon tulleiden Osastopotilaat kuitenkin oletusarvoisesti vaikeammassa tilanteessaeli kertooko potilaiden tarpeettomasta ”juuttumisesta” avohoitoon?15.5.2013
 29. 29.  N 300 ensikertalaista haastateltu Diagnostinen haastattelu (SCID I & II), Erillisen lomakkeen täyttö (mm. stressimarkkereita,ASRS, PDQ-R, MHQ-5, persoonallisuusmittareita) Kuvataan potilaiden profiilit Rauma & Pori Etsitään lomaketiedosta yksinkertaista tapaaennakoida potilaan hoidon tarvetta ja arvioidaennustetta Elämäntapahtumat, lapsuuden kokemukset,resilienssi15.5.2013
 30. 30. Esimerkki mittaamisen käytännön vaikutuksista Uneen liittyvän elämänlaadun hitaan muutoksen ja senkoon pienuuden vuoksi toteutettiin uniryhmäkoulutus Koulutettuja niin erikoissairaanhoidon kuin perus-terveydenhuollon puolella Samanaikaisella tutkimuksella pyritään arvioimaankoulutuksen ja ryhmien vaikutuksia sekä mahdollistatulevaa hyödyntämistä15.5.2013
 31. 31. Somaattinen komorbiditeetti Satakunnansairaanhoitopiirissä30-45%terveyskeskuslääkärintyöpanoksestapsykiatrisenhoitosuhteenomaaville potilaillepotilas15.5.2013 31
 32. 32. 8.11.2012 32

×