Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykologiset tutkimukset

704 views

Published on

Johtavan psykologin Sirkku Tynin esitys Psykiatrian kesäkoulussa 25.6.2014

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psykologiset tutkimukset

 1. 1. Psykologin tutkimukset potilaan hoidon tukena Psykiatrian kesäkoulu 25.7.2014 Sirkku Tyni johtava psykologi
 2. 2. Psykologiasta  ”Käyttäytymistiede” - tutkii ihmisen käyttäytymistä – ja mitä lainalaisuuksia sen takana  Miten voimme ymmärtää käyttäytymistä ja vaikuttaa siihen psykologisin keinoin  Rauhalan opit:  Psyykkinen ja fyysinen saman kolikon kaksi puolta: arvioitava mikä vaikutuskanava on milloinkin toimivin  ”Ihminen situaatiossaan”
 3. 3. Psykologian näkökulma  kehityspsykologinen normaalin kehityksen vaiheet ja ilmiöt  persoonallisuuden psykologian näkökulma yksilöllisen toimintatavan ymmärtäminen  kognitioiden tarkastelu älyllisen suorituskyvyn, ajattelutaitojen vaikutus elämänhallintaan  oppimisen psykologia uusien käyttäytymismallien hankkiminen  Sosiaalipsykologinen ulottuvuus, vuorovaikutukseen ja viestintään liittyvä tieto  kliininen psykologia psykopatologia, siihen liittyvät syy-ja seuraussuhteet, hoito ja ennaltaehkäisy
 4. 4. Psykologit ammattiryhmänä  ”psykologiatieteeseen erikoistunut moniammatillisen tiimin jäsen”  Ylempi korkeakoulututkinto (PsM, FM)  Laaja-alainen: arvosanoja esim. sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa, kasvatustieteessä, psykiatriassa  Laillistettu ammattinimike  Erikoistuminen  Opiskelu & työssä kouluttautuminen  Muodollinen erikoispsykologin tutkinto, esim. psykoterapian, terveyspsykologian, neuropsykologian erikoispsykologit (lisensiaatin tutkinto)
 5. 5. Psykologin toimenkuva psykiatriassa  Tutkiminen  Hoito  Välillinen potilastyö  kehittäminen  Psykologisen tiedon ja näkökulman tuominen työskentelyyn Lääkärin ja psykologin yhteistyö on tärkeää hoidon suunnittelussa
 6. 6. Miksi psykologin tutkimuksia  Perustuu ajatukseen, että onnistuneen hoidon edellytyksenä on oirekuvan lisäksi ymmärrys siitä, millainen potilas on  ”Totuus on kätketty”: toimivaan hoitoon johtava kokonaiskuva muodostuu yhteistyönä  Lisäarvoa psykologin tutkimuksesta:  Tutkimuksen monipuolisuus: sekä suorien että epäsuorien menetelmien käyttö  Tutkitut välineet, jotka tuovat vertailtavuutta  Riittävän pitkä kontakti potilaaseen  Yhteistyöprosessin vahvistuminen: Potilaan motivoituminen omien ongelmien ja tavoitteiden selkiyttämisen
 7. 7. Kysymyksiä…  Mitä merkitystä potilaan hoidon kulkuun tai suunnitteluun on tiedolla, että:  Verbaalinen looginen muisti on heikko  Hän on narsistisesti vaurioitunut  Hänellä ei ole kykyä itsen tarkasteluun  Hän on persoonallisuudeltaan riippuvainen  Hän on sisäisesti korostuneen aggressiivinen  Hän on impulsiivinen
 8. 8. Miksi tutkimuksia…  Mitkä ovat olennaisia asioita?  Toimintakyky ja siihen vaikuttavat asiat  Persoonallisuustekijät  Erotusdiagnosointia auttavat piirteet  Yksilöllisesti vaihtelevat asiat liittyen siihen mitä halutaan selvittää  Psykologin menetelmät on kehitetty näiden arvioimiseen  Psykologi tuntee menetelmänsä ja niiden rajat
 9. 9. Mihin hoidon vaiheeseen tutkimus 1.Alkuvaihe; 1. Ongelman selvittäminen ja tarkentaminen (Kokonaiskuva ongelmat/vahvuudet) 2. Hoidon suunnittelu (hoitovaihtoehtojen toimivuus tällä potilaalla) 2.Hoidon kuluessa tai sen loppuvaiheessa 1. Hoidon edistymisen seuranta ja ongelmakohtien taustan selvittely (esim. hoidon jumittuminen)
 10. 10. Miten toimitaan Selvittelytarpeen toteaminen > pyyntö >tutkimus>lausunto > palautekeskustelu > Integroiminen muuhun tietoon hoitoratkaisujen pohjaksi Lausuntopyyntö Lääkäri pyytää psykologilta lausuntoa tiettyyn tarkoitukseen, mieluiten kirjallisesti: ”Pyydän kohteliaimmin psykologin arviota” tms ilmaisu…  Pyyntöön lyhyt kuvaus tilanteesta, johon lääkäri haluaa tutkimuksella lisävalaistusta:  psyykkisen tilanteen kartoittamiseksi  diagnoosin tarkentamiseksi  hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi  kognitiivisen tason selvittämiseksi  persoonallisuuden kartoittamiseksi  erotusdiagnostiseen selvittelyyn (esim. dementia- depressio, mahd. autistiset piirteet pakkoneuroosiin liittyen yms.)
 11. 11. Psykologin lausunnon sisältö Lausunnossa kuvataan potilaan ominaisuuksia kiinnittäen huomiota sekä voimavaroihin että ongelmiin ja pyritään ymmärrykseen siitä, mitä on käyttäytymisen taustalla Lausunnon rakenne 1. Suppea anamneesi, jossa on kuvattuna psyykkisen tilanteen kannalta relevantit asiat 2. Toimintakyky: kognitiot, toiminnanohjaus, muisti, toimintakyvyn erityisongelmat 3. Persoonallisuus ja muu psyykkinen tilanne: korostuneet persoonallisuuden piirteet, kuormittuneisuus, ihmissuhteisiin liittyvät piirteet 4. Psykiatrisiin sairauksiin viittaavat seikat 5. Johtopäätökset ja suositukset 6. Tiivistelmä, ellei lausunto ole aivan lyhyt Kirjaaminen ja otsikointi muutostilassa (Effica ja e-arkisto…)
 12. 12.  Tutkimusvastauksen sisältöön vaikuttaa erikoisala: neuropsykologin lausunnot, lastenpsykiatriassa tunnepuolen tutkimukset vanhuspsykiatrian kysymykset  Aloite psykologin tutkimukseen voi tulla myös psykologilta itseltään tai muulta työryhmältä  Tutkimuksen laajuus voi vaihdella. Tutkimus voi olla tarpeen mukaan:  Psykologin arvio  Psykologin lausunto: laaja tai suppeampi tutkimus  Ensikertalaisia tutkittaessa pyynnöt tavallisesti yleisempiä ja tutkimukset laajempia
 13. 13. Palautekeskustelu ja lausunnon käyttö hoitoratkaisuissa  Potilas hoitonsa subjektina: palautteen saaminen omista tuloksista on tärkeää  Oman motivaation herättäminen tutkimuksen ja hoidon kaikissa vaiheissa on olennaista hoidon onnistumiselle  Palautekeskustelussa olisi syytä olla mukana potilaan ja psykologin lisäksi esim. hoitohenkilö, omahoitaja, mahdollisesti omainen: esiin tulleet näkökulmat käyttöön  Psykologin tutkimus tuo tietoa, vahvistusta ja mahdollisesti uusia avauksia ns. ”hoitodiagnoosin” tekoon: millainen hoito on tarpeen, millainen hoito on potilaalle mahdollista  Lausunnosta luettavissa myös apua siihen, miten lähestyä potilasta  Paperi puhuu aina vähän: tarvitaan tiimiaikaa
 14. 14. Psykologin tutkimusmenetelmistä  Käytössä  Haastattelu  havainnointi vuorovaikutustilanteessa  psykologiset tutkimusmenetelmät, ”testit”  Psykiatriassa käytössä olevat tutkimusmenetelmät ovat pääosin runsaasti tutkittuja  Testien läpivieminen ja analysointi vaatii aikaa, mikä on sekä etu että haitta  Psykologin tietotaito normaalista psyykkisestä kehityksestä, psykopatologiasta ja psykososiaalisista hoitomenetelmistä mahdollistaa lyhyempien arviointien tekemisen tarvittaessa  Toimintakyky, sen muutokset ja kuntoutusmahdollisuudet ovat olennainen tieto potilaan ennusteen ja hoitomahdollisuuksien kannalta
 15. 15. Kognitioiden tutkiminen  Kognitiivinen suorituskyky on ihmisen kykyä informaation prosessointiin  Havaitseminen, oppimiskyky, muisti, ongelmanratkaisu, kielen ja käsitteiden käyttö ovat kognitiivisia taitoja Ns ”älykkyys” Muistin lailla arkielämän yleiskäsite, joka koostuu useasta taidosta  Älykkyys= ”sitä mitä älykkyystesti mittaa?”  Nykyisin käytössä Wechslerin testit WAIS IV(aikuiset ja nuoret >16v) ja WISC-R  Saadaan ikäryhmittäin standardoitu kykyprofiili: miten sijoittuu omassa ikäryhmässään  Ei ns. älykkyysosamäärää, vaan visuaalinen, suoritus- ja kokonaistaso  Uudet tason määrittelyt
 16. 16. Kognitioiden tutkiminen… Muisti on monta eri prosessia, joiden taso vaihtelee yksilöllisesti  Muistin tutkimisessa pääasiassa käytössä WMS III  Karkeampia muistiongelmien seuloja ovat Mini-Mental ja Cerad  Muistiprofiili antaa tietoa mahdollisesti vahvoista ja heikoista alueista Keskittyminen ja tarkkaavuus ovat portti muistin, kognitioiden ja yleensäkin toiminnan onnistumiseen  Keskittymiskyvyn arvioinnin apuna on WAISin ja WMS:n osatestien lisäksi erillisiä keskittymistestejä Toiminnanohjaus tarkoittaa kykyä viedä suoritusprosessi hallitusti loppuun  Toiminnanohjaus koostuu useasta eri osatekijästä.  Tilanteen ja toimintaperiaatteen hahmottaminen  Kyky ottaa palautetta vastaan, arvioida ja muuttaa omaa toimintaa  Kyky ylläpitää toimintaa  Käytössä WCST ja haastattelu
 17. 17. Kognitiiviset puutokset  Psykopatologiaan, varsinkin psykooseihin, mutta myös pitkäaikaiseen masennukseen voi liittyä pysyvää kognitioiden heikentymistä, usein tyypillisellä tavalla (esim. loogisen verbaalisen muistin heikentyminen, ajattelun konkretisoituminen, ajattelun joustavuuden väheneminen)  Varsinkin skitsofreniaan liittyy usein tämän tyyppistä tason laskua, joskus romahdusmaisestikin  Kognitiivinen taso voi laskea myös palautuvasti erilaisista tekijöistä johtuen. Näitä ovat liiallinen stressi, unettomuus, lääkevaihdokset, itsetunnon, motivaation, elämänuskon romahtaminen
 18. 18. Psyykkisen kokonaistilanteen tutkiminen  Kuuluisin menetelmä on Rorschachin musteläiskätesti  Havaintokognitiivinen testi, jonka moderni tulkintajärjestelmä CS perustuu empiiriseen tutkimkseen  Tietoa psyykkisestä toimintakyvystä ja psykopatologiasta sekä luonteenomaisista piirteistä  Muita menetelmiä esim. CAST, Wartegg, erilaiset kyselyt, kuten PK5, MMPI (psykopatologian arviointiin)  Kyselyt ovat hyvä keskusteluin pohja, mutta rajoituksia, joita yritetään voittaa erilaisilla ”feikkiskaaloilla”: kysely kertoo sen, minkä tutkittava itse tietää ja haluaa kertoa
 19. 19. Ihmisten tutkimisen piirteitä  Tutkimustilanteessa selkeät roolit: tutkija ja tutkimuksen kohde  Ihminen tutkittavana on aina samalla subjekti, joka tekee ratkaisuja: mitä kerron, mitä pidän itselläni - jotain kerrotaan myös tarkoittamatta  Tutkiminen on väistämättä vuorovaikutusta, joka myös vaikuttaa saatuihin tuloksiin  verbaaliset ja non-verbaaliset elementit  täysi neutraalisuus on mahdotonta: tiedettävä mitä itse viestii  Hyvä, positiivinen tutkimusprosessi on samalla interventio, se motivoi, lisää potilaan ymmärrystä, hoitaa  Ihmisten välinen kontakti on psykiatriassa aina tärkeä: hoidon tulosten olisi siirryttävää potilaan kantamana hänen elämäänsä  Inhimillinen tekijä x on aina mukana  Inhimillisistä voi tapahtua virheitä  Ilman inhimillisyyttä ei tapahdu mitään!
 20. 20. Tutkimisen ja omien näkemysten yhteys: muutamia psykiatriaan liittyviä kysymyksiä  ”Vasaramiehestä kaikki esineet näyttävät nauloilta”  Omat käsitykset psykopatologiasta ja sen hoidosta vaikuttavat siihen, mitä näkee ja, mitä nostaa esiin – esimerkiksi psykologin lausunnosta  Nämä kysymykset ratkaistava henkilökohtaisesti  Mistä psyykkiset sairaudet johtuvat? Mikä vaikuttaa niiden ilmenemiseen ja hoitoon?

×