Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi

5,302 views

Published on

Psykiatrian kesäkoulun luento 12.6.2013 / LL Sanna Valtanen
Lähteet: Duodecimin Psykiatria-kirja,
mielenterveyslaki ja Duodecimin 8/13 Juhani Ojasen ja Outi Manteren
artikkeli Psykiatrinen lainsäädäntö päivystäjälle.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psykiatrisen potilaan tutkiminen ja tahdosta riippumattoman hoidon arviointi

 1. 1. PSYKIATRISEN POTILAANTUTKIMINEN JA TAHDOSTARIIPPUMATTOMAN HOIDONARVIOINTISanna Valtanen12.6.13
 2. 2. Psykiatrinen sairauskertomus tulosyy esitiedot taustatiedot: ikä, sukupuoli, somaattiset sairaudet,aiempi psykiatrinen hoitohistoria henkilöhistoria, perhe- ja sukutiedot nykytila ensioireet, tapahtumien kulku, hoito statuskuvaus lääkitys (työ)diagnoosi suunnitelma
 3. 3. Kliininen haastattelu ensisijaisena tavoitteena on ongelmanmäärittäminen ja pyrkimys sen ratkaisuun tarkoituksena potilaan tilan ja sitä selittävientekijöiden ymmärtäminen on potilaalle AINA ainutkertainen tapahtuma haastattelijan tehtävänä on pyrkimys luomaanavoin, turvallinen ilmapiiri jo etukäteen on hyvä kertoa potilaallekäytettävissä olevan ajan määrä
 4. 4. Yleisperiaatteita ole kiinnostunut potilaasta ohjaa keskustelua, tarkenna tarvittaessa kuuntele aktiivisesti kysy suoraan myös asioista, joita potilasnäyttää välttelevän kysy suoraan itsetuhoisuudesta kerro selkeästi jatkotoimenpiteistä (kirjallisesti) älä provosoidu
 5. 5.  ensivaikutelma on tärkeä avoimet ja kohdennetut kysymykset toistaminen, tarkentaminen eleet ja muu sanaton viestintä esimerkkien käyttö tarvittaessa aiheen vaihtaminen rajaaminen
 6. 6. Psykiatrinen kliininen tutkimus habitus asenteet haastattelua ja hoitoa kohtaan,sairaudentunto, hoitomotivaatio motoriikka, eleet mieliala, tunnereaktiot, ahdistustaso orientaatio, realiteettitestaus aistitoiminnot, puhe, muisti keskittymiskyky, ajatustoiminnot somaattinen ja neurologinen status
 7. 7. Uhkaava potilas selvitä jo ennakkoon työpaikan hälytysjärjestelmätja toimintaohjeet hätätilanteessa älä mene yksin uhkaavaan tilanteeseen pyydä tarvittaessa poliisin/vartijan apua varmista yhteys ulkomaailmaan ja työtovereihin varmista peräytymistie pyydä potilas istumaan pidä omat kätesi esillä kuuntele rauhallisesti, älä keskeytä potilasta
 8. 8.  älä vähättele potilaan ongelmia ohjaa keskustelu ajankohtaisiin ongelmiin, joihinmahdollisesti voit vaikuttaa tarjoa asianmukaista rauhoittavaa lääkitystä pyri sopimuksiin älä provosoidu vastauhkailuun vaaratilanteessa saattaa olla parempi suostuapotilaan vaatimuksiin, ja hälyttää poliisi potilaanpoistuttua
 9. 9. TAHDOSTARIIPPUMATTOMAN HOIDONARVIOINTI
 10. 10. Tahdosta riippumaton hoito potilaan etu tärkeintä otetaan huomioon myös potilaan perhe jaläheiset tahdosta riippumattomaan hoitoonmäärääminen kolmivaiheinen prosessi M1-lähete, jonka pohjalta psykiatrisen sairaalan(päivystävän) lääkärin tarkkailulähetearvio osastonlääkärin M2-arvio M3-päätöksen tekevän lääkärin arvio
 11. 11. Tahdonvastaiseen hoitoontoimittaminen tk:n vastaavan lääkärin tai hänenmääräämänsä virkalääkärin on tarvittaessatehtävä tarkkailulähete, jos on syytä epäillä,että tk:n toimialueella asuvan tai oleskelevanhenkilön tahdosta riippumattomaan hoitoonmääräämisen edellytykset täyttyvät tehdään M1-lähete psykiatriseen sairaalaan ambulanssilla,tarvittaessa virka-apupyyntö (jos väkivallanuhka tai potilas ei päästä sisälle)
 12. 12. Tahdonvastainen hoito täysi-ikäisillä kriteereinä mielisairaus (epäily riittää M1:n tekoon) JA uhka mielisairauden pahenemisesta, potilaan taimuiden ihmisten terveyden tai turvallisuudenvakavasta vaarantumisesta ilman asianmukaistahoitoa JA muiden mt-palvelujen soveltumattomuus alaikäisillä myös vakava mielenterveydenhäiriö tai sen epäily riittää M1-lähetteen tekoon(huoltajan suostumusta ei tarvita)
 13. 13.  mielisairaudella tarkoitetaan tilaa, johon liittyyvakava todellisuudentajun häiriintyminen delirium erilaiset psykoosit mania vaikea-asteinen dementia mielisairauden paheneminen hoidolla voidaan lievittää tai parantaa sairaus sairaus etenee lääkkeiden pois jättämisen vuoksi
 14. 14.  potilaan terveyden tai turvallisuudenvaarantuminen sairaudentunnottomuus estää hakeutumisenhoitoon kykenemättömyys huolehtia perustarpeista itsemurhavaara muiden terveyden tai turvallisuudenvaarantuminen potilas aggressiivinen tai uhkaava potilaan käytös vaarantaa muiden mielenterveyttä potilaan käytös vaarantaa samassa taloudessa
 15. 15.  muiden mielenterveyspalveluidensoveltumattomuus perustuu lääketieteelliseen arvioon ei vaadi käytännön kokeilua mielenterveyspalvelujen riittämättömyys ei perustu lääketieteelliseen arvioon tarkoittaa käytännössä kannanottoa, jonkamukaan kunta on laiminlyönyt velvollisuutensamt-palvelujen järjestämisessä ei voida käyttää alle 18-vuotiaan vakavan mt-häiriön pidättävän hoidon perusteena
 16. 16. M1- eli tarkkailulähete M1-lähetteen alkuperäisen laatijan onkorjattava ja täydennettävä mahdollisetpuutteet henkilökohtaisesti laiminlyönnit voivat johtaa jälkikäteen laittomiksitodetuissa vapaudenriistoissa korvausvastuuseen virheellinen lähete tulisi rinnastaapotilasturvallisuuden vaarantamiseen lääkärin on AINA tutkittava potilas M1-lähetteen tekemistä varten
 17. 17.  tarkkailulähete on voimassa enintään 3 vrk M1-lähetteen perusteella psykiatrisensairaalan (päivystävä) lääkäri arvioi potilaantilan ottaa potilaan vapaaehtoiseen hoitoon TAI kotiuttaa potilaan arvion jälkeen TAI ottaa potilaan mielenterveyslain mukaiseentarkkailuun B1-lähetteellä sairaalaan tullutta potilasta eivoi ”kaapata” tarkkailuun
 18. 18. Tarkkailulausunto (M2) tehtävä viimeistään neljäntenä päivänä sairaalaantoimittamisesta (1+4) esitys pidättävän hoidon tarpeesta psykiatrisen osaston lääkäri tekee tarkkailujaksonpäätteeksi ylimalkainen maininta psykoosista ei riitä havainnot, oireet ja muut tiedot ennen lausunnon tekoa kuultava potilaanmielipide mikäli tarkkailuaikana tulee ilmi, ettei kriteereitäpidättävälle hoidolle ole, on tarkkailujaksokeskeytettävä välittömästi
 19. 19. Hoitoonmääräämispäätös (M3) sairaalan ylilääkäri tekee M2-lausunnonpohjalta M3:sen, jolla annetaan päätösvapaaehtoisesta tai pidättävästä hoidosta M3-lausunto annettava tiedoksi potilaalleviipymättä sen laatimisen jälkeen (kopiopotilaalle) potilas voi valittaa päätöksestä 14 vrk:nkuluessa hallinto-oikeuteen
 20. 20.  hoitoonmääräämispäätös voimassa korkeintaan 3 kk tämän jälkeen tarvittaessa uusi tarkkailuun otto jatarkkailujakso uusi tarkkailulausunto alistetaan tarkkailuajan päätteeksilääninoikeudelle päätös voimassa korkeintaan 6 kk 9 kk:n pidättävän hoidon jälkeen ulkopuolinen arvio(virkalääkärin M1-lausunto, joka käytännössä tehdäänaina sairaalassa) potilaan tulisi (halutessaan) saada sairaalastariippumattoman lääkärin vapaamuotoisenlääkärinlausunnon hoidon tarpeellisuudesta, kun hoitoamääräaikojen jälkeen jatketaan
 21. 21. Vapaaehtoisessa hoidossa olevantarkkailuun ottaminen mikäli vapaaehtoisessa hoidossa oleva potilashaluaa päättää hoitonsa, voidaan hänet ottaatarkkailuun, jos edellytykset tahdostariippumattomalle hoidolle ovat olemassa vapaaehtoisessa hoidossa olevaa potilasta ei voiottaa tarkkailuun poissaolevana, mikäli hän eipalaa lomaltaan velvollisuus ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiinsairaalaan palauttamiseksi tilapäisesti somaattisessa sairaalassa olevaamielisairaalan potilasta ei voida siellä ottaatarkkailuun tarvittaessa M1-lähete
 22. 22. Muita tahdosta riippumatontahoitoa sääteleviä lakeja kehitysvammaisen erityishuolto tahdostariippumatta henkilöille, jonka huoltoa ei voida muutenjärjestää JA jonka voidaan olettaa ilman huoltoajoutuvan vakavaan hengen tai terveyden vaaraanJA jonka käytöksestä ja muista seikoista käy ilmi,että hän vammaisuutensa vuoksi vaarantaatoisen henkilön turvallisuuden JA on välittömänerityishuollon tarpeessa käytännössä vähän sovellettu päihdehuoltolaki terveysvaaran taiväkivaltaisuuden vuoksi ei juuri käytetä
 23. 23. Rajoittaminen pääsääntöisesti vain tarkkailussa tai pidättävässähoidossa oleville potilaille mt-laissa määritettyjä rajoittamistoimenpiteitä psykiatrinen hoito somaattinen hoito liikkumisvapauden rajoittaminen, hoidollinenkiinnipitäminen, eristäminen, sitominen omaisuuden haltuun otto omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen henkilön tarkastus yhteydenpidon rajoittaminen rajoituksia valvoo lääninhallitus
 24. 24.  pidättävässä hoidossa voidaan käyttää vastenpotilaan tahtoa ainoastaan sellaisiapsykiatrisia hoitomenetelmiä, joidensuorittamatta jättäminen vaarantaisi vakavastihänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta myöskään somaattista terveydentilaa ei voidahoitaa vastentahtoisesti, mikäli hoidottajättäminen ei vaaranna vakavasti potilaanhenkeä tai terveyttä hoidosta päättää potilasta hoitava lääkäri
 25. 25.  vapaaehtoisessa hoidossa uhkaava potilasjoko poliisin huomaan tai otetaan tarkkailuun laissa määritetty tarkasti rajoittamistoimet janiiden kirjaus pakkotoimi on lopetettava välittömästi, kun seei enää ole välttämätöntä yli 12 h eristämisestä ja yli 8 h sitomisestailmoitettava potilaan edunvalvojalle psykiatrinen hoitotahto!

×