Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ժամանակակից քաղաքակրթությունը չտեսնվածճնշում է գործադրում բնության վրա:Արդյունաբերական թափոններով բնական միջավայրիաղտոտում...
Շրջական միջավայրի աղտոտման տակհարկ է հասկանալ միջավայրիհատկությունների (քիմիական,մեխանիկական, ֆիզիկական,կենսաբանական և դրա...
Աղտոտման բնականգործընթացները բնությանմեջ անտիպոդներ ունեն,որոնք ընդունակ ենչեզոքացնել բնականաղտոտման ազդեցությունը,իսկ մար...
Մթնոլորտի աղտոտմանմասշտաբների մեծացումըպահանջում է այն աղտոտումներիցպաշտպանելու արագ ևարդյունավետ միջոցներ, ինչպեսնաև` օդի...
Օդի աղտոտման հետ կապված վնասակարազդեցության որոշման առաջին քայլը հանդիսանում էօդի որակների չափանիշների մշակումը, ինչպես նա...
Որպես կանոն,արդյունաբերականձեռնարկություններումօգտագործվում ենգազամաքրման ևփոշեորսմանգործընթացներ կամսարքեր` փոքրացնելույկ...
Որոշ դեպքերում օգտագործում են մթնոլորտումնոսրացման մեթոդը: Ծխնելույզները պետք էբավականաչափ բարձր լինեն (300-350 մետր)`աէրո...
Մթնոլորտն աղտոտող նյութերը բազմաթիվտասնամյակների ընթացքում նշանակալի վնաս էինհասցնում շրջակա միջավայրին: Ըստ էրևույթին,նրա...
Գոյություն ունի գազային աղտոտիչներիձևավորման երեք հիմնական աղբյուրներ.վառելանյութերի այրում, արդյունաբերականարտադրական գոր...
Հայաստան ըգտնվում էԱնդրկովկասյան տարածաշրջանում:Այդ պատճառովհանրապետությունում օդայինմիջավայրի որակը կախված է ոչմիայն տեղա...
Կապված ստեղծված սոցիալ-էկոլոգիականիրավիճակի առանձնահատկությունների հետ`ժամանակակից արդյունաբերությանը երկու պայման էներկայ...
Օգտվել եմ հետևյալ կայքերից ՝http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2013/01/blog-post_8617.htmlhttp://www.encyclopedia.am/pages...
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2

Share

Download to read offline

մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

 1. 1. Ժամանակակից քաղաքակրթությունը չտեսնվածճնշում է գործադրում բնության վրա:Արդյունաբերական թափոններով բնական միջավայրիաղտոտումը վնասակա ազդեցություն է գործումմարդկանց, կենդանիների, բույսերի, հողի, շենքերի ևշինությունների վրա, իջեցնում է մթնոլորտիթափանցիկությունը, բարձրացնում է օդիխոնավությունը, մեծացնում է մառախլապատ օրերիթիվը, փոքրացնում է տեսանելիությունը, առաջ էբերում մետաաղկան իրերի կոռոզիա:
 2. 2. Շրջական միջավայրի աղտոտման տակհարկ է հասկանալ միջավայրիհատկությունների (քիմիական,մեխանիկական, ֆիզիկական,կենսաբանական և դրանց հետ կապվածտեղեկատվական) փոփոխությունը,որոնք տեղի են ունենում բնական կամարհեստական գործընթացներիարդյունքում և հանգեցնում ենմիջավայրի ֆունկցիայիվատթարացմանը` ցանկացածկենսաբանական կամ տեխնոլոգիականօբյեկտի առումով: Իր գործունեությանմեջ օգտագործելով շրջակա միջավայրիզանազան տարրեր` մարդը փոխում էդրանց որակը: Հաճախ այդփոփոխությունները արտահայտվում ենաղտոտման ոչ բարենպաստ ձևերով:Իրենց մասշտաբներով մարդածինփոփոխությունները համադրելի ենդառնում բնականների հետ, իսկ միշարք դեպքերում անգամ գերազանցումեն դրանք:
 3. 3. Աղտոտման բնականգործընթացները բնությանմեջ անտիպոդներ ունեն,որոնք ընդունակ ենչեզոքացնել բնականաղտոտման ազդեցությունը,իսկ մարդու ստեղծած շատնյութեր տարաասեռ ենբնականներիհամեմատությամբ:աղտոտման բնականաղբյուրները սովորաբարհեռացված են մարդուբնակության վայրերից,այնինչ մարդածիններըտեղադրված են խիտբնակչությամբ շրջաններում:
 4. 4. Մթնոլորտի աղտոտմանմասշտաբների մեծացումըպահանջում է այն աղտոտումներիցպաշտպանելու արագ ևարդյունավետ միջոցներ, ինչպեսնաև` օդի աղտոտումներիվնասակար ազդեցությանկանխումը: Մթնոլորտը կարող էառանց վնասակար ազդեցությանարտահայտման պարունակելաղտոտումների որոշակի քանակ,քանի որ տեղի է ունենում նրամաքրման բնական գործընթաց:
 5. 5. Օդի աղտոտման հետ կապված վնասակարազդեցության որոշման առաջին քայլը հանդիսանում էօդի որակների չափանիշների մշակումը, ինչպես նաև`որակի ստանդարտները:Որակի ստանդարտները որոշում են օդի որակիմակարդակները և սահմանային թույլատրելիարտանետումները (ՍԹԱ), որոնք անհրաժեշտ էպահպանել` անվտանգ կայնքի ապահովման համար:Վերահսկող մարմինները պարտավոր են որակական ևքանակական վերահսկողություն իրականացնել:Մթնոլորտի վիճակի բարելավման այլ մոտեցում էհանդիսանում առաջավոր տեխնոլոգիականգործընթացների կիրառումը, վնասակար նյութերիփոխարինումը անվնասներով, հումքի մշակման չորեղանակների փոխարեն խոնավների կիրառումը:
 6. 6. Որպես կանոն,արդյունաբերականձեռնարկություններումօգտագործվում ենգազամաքրման ևփոշեորսմանգործընթացներ կամսարքեր` փոքրացնելույկամ կանխելու համարարտանետմանմեծությունը:Գազամաքրմանգործընթացները կարողեն նաև քայքայել կամփոխել նրանց քիմիականկամ ֆիզիկականհատկություններնայնպես, որ այն դառնապակաս վտանգավոր:
 7. 7. Որոշ դեպքերում օգտագործում են մթնոլորտումնոսրացման մեթոդը: Ծխնելույզները պետք էբավականաչափ բարձր լինեն (300-350 մետր)`աէրոդինակիմ ստվերների գոտում շենքի շուրջը օդիհոսանքի ճանապարհով խառնուրդների լավնոսրացումն ապահովելու համար: Բացի դրանից,անհրաժեշտ է հաշվի առնել արտանետումներիջերմաստիճանը և խողովակների տեղը:Ձեռնարկությունները կառուցում են քամոտ վայրերում:Մի շարք ձեռնարկություններում գազերնօգտագործվում են շենքերի ջեռուցման համար, իսկդրանց ավելցուկն ուղղվում է ջերմակենտրոն:
 8. 8. Մթնոլորտն աղտոտող նյութերը բազմաթիվտասնամյակների ընթացքում նշանակալի վնաս էինհասցնում շրջակա միջավայրին: Ըստ էրևույթին,նրանց վնասակար ազդեցության հետ հարկ կլինիհաշվի նստել նաև ապագայում: Բնակչության ևարդյունաբերական արտադրության հետագա աճըանխուսափելիորեն կհանգեցնեն աղտոտման վտանգիմեծացմանը:Այն հիմնական աղտոտող նյութերի, որոնցպարունակությունը կանոնակարգվում էստանդարտներով, հանդիսանում են ազոտիերկօքոսիդը (SO2), ազոտի օքսիդները (NO և NO2),ածխածնի օքսիդ (CO), գազային ածխաջրածիններ(HC), ինչպես նաև` ծծմբաջրածինը (H2S),ծծմբածխածինը (CS2), ամոնիակը (NH3), զանազանհալոգենպարունակող գազեր:
 9. 9. Գոյություն ունի գազային աղտոտիչներիձևավորման երեք հիմնական աղբյուրներ.վառելանյութերի այրում, արդյունաբերականարտադրական գործընթացներ և բնականաղբյուրներ: Վառելանյութի այրմանարդյունքումէ առաջանում ծծմբի երկօքսիդիամբողջ զանգվածի 78 տոկոսը:Ածխաջրածինները, որոնց առաջ գալու վտանգըկայանում է նրանում, որ դրանք միջանկյալնյութեր են հանդիսանում օզոնի ձևավորմանգործընթացում, մթնոլորտ մուտք են գործումվառելիքի այրման և նավթամթերքներիվերամշակման դեպքում, բացի դրանից, շատածխաջրածիններ անջատվում են բույսերի աճիև բազմացման գործընթացում: Ըստգիտնականների գնահատականների` բնականաղբյուրներից ամեն տարի անջատվում է 117մլն. տոննա ածխաջրածին, իսկ նմարդածինաղբյուրներրից` 100 մլն. տոննա: Սակայնքաղաքների մթնոլորտում առկաածխաջրածինները հիմնականում իրենցիցներկայացնում են այրման արդյունքներ:
 10. 10. Հայաստան ըգտնվում էԱնդրկովկասյան տարածաշրջանում:Այդ պատճառովհանրապետությունում օդայինմիջավայրի որակը կախված է ոչմիայն տեղական աղբյուրներիարտանետումներից, այլ նաև`տարածաշրջանի մթնոլորտիաղտոտման ֆոնային մակարդակից:Դրսից Հայաստան մուտք գործող օդիաղտոտման բոլոր տեսակներիցառավել զգալի է փոշին:
 11. 11. Կապված ստեղծված սոցիալ-էկոլոգիականիրավիճակի առանձնահատկությունների հետ`ժամանակակից արդյունաբերությանը երկու պայման էներկայացվում: Նախ, արտադրությունը պետք է ոչմիայն նյութական բարիքներ ստեղծի, այլ նաևվնասազերծի ի ր գործունեության արգասիքները:Երկրորդ` արտադրությանն արգասիքներըօգտագործումից հետո համեմատաբար հեշտությամբպետք է կրկին վերածվեն արտադրությանարգասիքների:Աղտոտումից մթնոլորտի արմատական մեթոդ էհանդիսանում մինչև մթնոլորտ մուտք գործելը դրանցլիկվիդացումը: Դրա համար անհրաժեշտ է անթափոնարտադրության կիրառությունը, բուն արտադրությանմեջ տեխնոլոգիական գործընթացներիհերմետիկացումը, վնասակար մնացորդներիթափոնացումը:
 12. 12. Օգտվել եմ հետևյալ կայքերից ՝http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2013/01/blog-post_8617.htmlhttp://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=624http://www.akumb.am/showthread.php/44765-%D5%84%D5%A9%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D6%85%D5%A4%D5%AB-%D5%A1%D5%B2%D5%BF%D5%B8%D5%BF%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B2%D5%A2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8
 • NarinMan

  May. 4, 2017
 • ssuser0b06c3

  Mar. 16, 2017

Views

Total views

6,144

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

495

Actions

Downloads

48

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×