Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodologija za izgradnju strategije

Strateško planiranje je složen proces kojim se ne samo formuliše put kojim bi neka kompanija trebalo da dostigne svoje namere i ostvari određene ciljeve u budućnosti nego i dizajniraju poslovni mehanizmi koji su neophodni da bi se ista ta strategija uspešno izvršila.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodologija za izgradnju strategije

 1. 1. I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š PU T D O IZ U Z ETNE KOMPANIJ E sastavio Alex Milovanović www.poslovnastrategija.rs Revizija: jul 2020.
 2. 2. ODLUČITE POSLOVNU MISIJU I VREDNOSTI KOJIH ĆETE SE DRŽATI definišite osnovnu poslovnu aktivnost to jest čime ćete se baviti, na primer šta ćete i kome nuditi i gde created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 3. 3. SAGLEDAJTE SVOJU POSLOVNU VIZIJU vizija mora biti inspirativna, ambiciozna i nadasve jasna da bi mogla da se pretoči u izvršivu strategiju created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 4. 4. PRETOČITE MISIJU I VIZIJU U PRAKTIČAN I OSTVARIV STRATEŠKI PLAN created at www.poslovnastrategija.rsRevizija: jul 2020.
 5. 5. • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci created at www.poslovnastrategija.rs FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI detaljno definišite svoje proizvode, usluge i ciljne grupe (segmente) potrošača / kompanija kojima su iste namenjene Revizija: jul 2020.
 6. 6. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija uradite detaljnu analizu poslovnog okruženja iz više aspekata kao što su veličina, kupovna moć i uređenost tržišta, konkurencija, uticaj političkog faktora, zakonske regulative i tehnologije na vas konkretno Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 7. 7. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod / usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza posle analize okruženja detaljno revidirajte i interno stanje kako bi ste identifikovali svoje prednosti, slabosti, poslovne šanse i pretnje Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 8. 8. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima oslanjate se na cenu, diferenciju ili na fokus, ili na kombinaciju ovih, u svom nastupu na tržištu i poruci potrošačima? Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 9. 9. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje vaša profitabilna poslovna aktivnost ne sme nauditi društvu u celini, lokalnoj zajednici ili prirodnoj sredini nego treba da im pozitivno doprinese Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 10. 10. • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model created at www.poslovnastrategija.rs definišite operativni mehanizam i potrebne resurse koji će u datom okruženju, sa izabranim proizvodima i uslugama generisati prihode Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 11. 11. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači poslovni model će otkriti ko su mogući ključni partneri i snabdevači. da li vam je potrebno formalno partnerstvo? Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 12. 12. created at www.poslovnastrategija.rs • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura postavite optimalnu organizacionu strukturu preduzeća koja će najbolje služiti izabranom poslovnom modelu Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 13. 13. created at www.poslovnastrategija.rs izaberite ambiciozne ciljeve čije će ostvarenje pretvoriti vašu viziju u stvarnost; oni su specifična, jasno opisana i kvantifikovana pozicija vaše kompanije na tržištu i u okruženju posle određenog perioda • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura preduzeća • Strateški ciljevi Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 14. 14. created at www.poslovnastrategija.rs na osnovu dogovorenog perioda za ostvarenje strateških ciljeva te potrebnih resursa za to izračunaćete koliki vam je kapital potreban; da li ga već imate ili su vam potrebni novi partneri, ulagači i/ili zajmovi? • Proizvod/usluga • Korisnici proizvoda/usluga • Direktni kupci • Poslovno okruženje • Tržišta • Konkurencija • SWOT analiza • Generička strategija / poruka potrošačima • Društveno odgovorno poslovanje • Poslovni model • Strateški partneri i snabdevači • Organizaciona struktura preduzeća • Strateški ciljevi • Kapitalna struktura Revizija: jul 2020. FORMULIŠITE ŠTA TREBA URADITI
 15. 15. created at www.poslovnastrategija.rs DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH da bi se uspešno izvršila čak i najbolje formulisana strategija i pretvorila u poslovni uspeh neophodno je postaviti organizacione mehanizme pomoću kojih se formira neprekidna dvosmerna veza između strateških planova i dobro organizovanih i efektno kontrolisanih strateških aktivnosti. Revizija: jul 2020.
 16. 16. • Procesi i procedure created at www.poslovnastrategija.rs dobro postavljeni tehnološki i poslovni procesi i procedure će omogućiti zaposlenima da bez zastoja prenose resurse i informacije sa jednog na drugi nivo i time efikasno izvršavaju naloge i projekte Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 17. 17. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima created at www.poslovnastrategija.rs dobro uveden organizacioni proces će rezultirati u radnom okruženju gde su svi timovi svesni svojih odgovornosti i ciljeva što je preduslov dobrih poslovnih rezultata Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 18. 18. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje created at www.poslovnastrategija.rs prelazak sa strategije na njeno izvršenje zahteva nadahnuto rukovodstvo, dobro ponašanje u kriznim situacija kao i spremnost za neprekidno učenje Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 19. 19. created at www.poslovnastrategija.rs • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama da bi ste olakšali prevazilaženje otpora promenama maksimalno ohrabrite otvorenu komunikaciju sa zaposlenima od samog početka Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 20. 20. created at www.poslovnastrategija.rs pretočite strateške ciljeve u vremenski ograničene, specifične, merljive i jasno definisane promene (akcija) za dosezanje sledeće ciljne pozicije • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 21. 21. Finansijska perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Operativna perspektiva CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva klijenata CILJEVI POKAZATELJI Perspektiva inovacije i stalnog usavršavanja CILJEVI POKAZATELJI Uravnoteženi pokazatelji uspeha pokrivaju 360° poslovanja Kako nas vide naši klijenti? Kako gledamo na akcionare? U čemu moramo biti superiorni? Da li možemo nastaviti sa inovacijama i kreiranjem vrednosti? created at www.poslovnastrategija.rs • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji radi sveobuhvatnog praćenja strateških i izvršnih ciljeva i njihovog boljeg prezentovanja najčešće se koristi Kaplan - Norton-ova metoda uravnoteženih pokazatelja poslovnog uspeha Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 22. 22. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama created at www.poslovnastrategija.rs upravljanje informacijama mora obezbediti potrebnu podršku na svim nivoima organizacije za pravovremeno i informisano donošenje odluka Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 23. 23. • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama • Finansijsko planiranje created at www.poslovnastrategija.rs da bi finansijsko planiranje imalo smisla kao i šansu za pozitivan uticaj na poslovanje kompanije veoma je važno da uvek bude završeno pre početka vremenskog perioda na koji se odnosi Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH
 24. 24. created at www.poslovnastrategija.rs efektno upravljanje rizicima ne samo da smanjuje negativne efekte raznih kriza nego i donosi dodatne koristi kao što su uštede u poslovanju Revizija: jul 2020. DEFINIŠITE IZVRŠNE MEHANIZME DA PLAN PRETVORITE U USPEH • Procesi i procedure • Upravljanje timovima i pojedincima • Korporativno upravljanje • Upravljanje promenama • Izvršni ciljevi • Poslovni pokazatelji • Upravljanje informacijama • Finansijsko planiranje • Upravljanje rizicima
 25. 25. KORACI STRATEŠKOG PLANIRANJA MEHANIZMI IZVRŠENJA STRATEGIJE 15. Procesi i procedure 16. Upravljanje timovima i pojedincima 17. Korporativno upravljanje 18. Upravljanje promenama 19. Izvršni ciljevi 20. Poslovni pokazatelji 21. Upravljanje informacijama 22. Finansijsko planiranje 23. Upravljanje rizicima created at www.poslovnastrategija.rs FORMULACIJA JEZGRA STRATEGIJE 1. Proizvod/usluga koji se nude 2. Korisnici tih proizvoda/usluga 3. Direktni kupci 4. Poslovno okruženje 5. Tržišta 6. Konkurencija 7. SWOT analiza 8. Generička strategija / poruka 9. Društveno odgovorno poslovanje 10. Poslovni model 11. Strateški partneri / snabdevači 12. Organizaciona struktura kompanije 13. Strateški ciljevi 14. Kapitalna struktura Revizija: jul 2020.
 26. 26. Poslovna Strategija na Balkanu I N F O R M A T I V N O - G R A F I Č K O U P U T S T V O METODOLOGIJA ZA IZGRADNJU POSLOVNE STRATEGIJE V A Š P U T D O I Z U Z E T N E K O M P A N I J E sastavio Alex Milovanović za kontakt posetite www.poslovnastrategija.rs Revizija: jul 2020.

×