Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comp2

487 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comp2

 1. 1. การนำเสนอโครงงานครั้งที่ 2<br />การขจัดคราบฝังแน่นชนิดต่างๆบนเสื้อผ้า<br />
 2. 2. วัตถุประสงค์<br /> 1.เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขจัดคราบฝังแน่นแต่ละชนิด<br /> 2.เพื่อศึกษาชนิดของสิ่งที่ใช้ในขจัดคราบฝั่งแน่นแต่ละชนิด<br />คำสำคัญของโครงงาน:การขจัดคราบฝังแน่น<br />
 3. 3. ความสำคัญและความเป็นมา<br />เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ และเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป แต่ในบางครั้งความไม่ตั้งใจของผู้สวมใส่อาจทำให้เสื้อผ้าเกิดรอยเปื้อนขึ้นได้ อาจเป็นรอยเปื้อนที่ทำความสะอาดได้ง่ายหรือยากก็แล้วแต่ชนิดของรอยเปื้อนแต่ละชนิดจึงอาจก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้สวมใส่ภายหลังจากเกิดรอยเปื้อนต่างๆเหล่านี้<br />
 4. 4. ความสำคัญและความเป็นมา(ต่อ)<br />
 5. 5. ความสำคัญและความเป็นมา(ต่อ)<br />
 6. 6. โครงเรื่อง<br /><ul><li>บทนำ
 7. 7. คราบฝังแน่น
 8. 8. ความสำคัญของการทำความสะอาด
 9. 9. ประเภทของคราบฝังแน่น
 10. 10. คราบฝังแน่นที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ
 11. 11. คราบฝังแน่นที่มีน้ำมันเป็นองค์ประกอบ
 12. 12. ฝุ่น</li></li></ul><li>โครงเรื่อง (ต่อ)<br /><ul><li>สารที่ใช้ทำความสะอาดคราบฝังแน่น
 13. 13. น้ำ ด่าง และกรด
 14. 14. สารฟอกขาว
 15. 15. สารละลาย
 16. 16. การกำจัดคราบฝังแน่น
 17. 17. ข้อควรระวังในการใช้สารเคมีในการขจัดคราบ
 18. 18. บรรณานุกรม</li></li></ul><li>บรรณานุกรม<br />ชนางรักษ์ พรมบุดดี. (2543).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารขจัดรอยเปื้อน. <br /> วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต,  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะ<br /> วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.   ปัณฑ์ ปานถาวร;และ อภินันท์ บัณฑิตนุกูล. (2554). การขจัดรอยเปื้อนออกจาก<br /> พื้นผิวคอนกรีต. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2554, จากhttp://www.cpacacademy.com/index.php?tpid=0116พรรณิภา ต่วนโสภณ. (2549). เสื้อผ้าอาภรณ์. ใน ความรู้คู่บ้าน. หน้า 31-41. <br /> พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000.<br />
 19. 19. บรรณานุกรม(ต่อ)<br />วาซาริ. (2548). รอยเปื้อนบนเสื้อผ้า. ใน เกร็ดความรู้วิชาสามัญประจำบ้าน. <br /> หน้า263-310. กรุงเทพฯ : แสงดาว.<br />อรอุมา. (2554). เคล็ด(ไม่)ลับในการขจัดคราบบนเสื้อผ้า. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม<br /> 2554, จากhttp://www.spkcenter.org/index.php?option=com_content&<br />view=article&id=150:2010-12-09-04-01-13&catid=57:2010-10-07-01-02-<br />47&Itemid=272 <br />Doomman. (2554). วิธีขจัดคราบติดบนผ้า สุดยอด. สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม <br /> 2554, จากhttp://www.mybungkan.com/index.php?topic=606.0   <br />
 20. 20. สมาชิกกลุ่ม<br />นางสาวกมลทิพย์ อิงคเศรษฐ์ 52102010771<br />นางสาวขนิษฐา อุ่นภักดิ์ 52102010775<br />นางสาวญาดา วรรณระกากิจ 52102010784<br />

×