Advertisement

berka_infrastruktura.ppt

Mar. 20, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

berka_infrastruktura.ppt

 1. Studie infrastruktura a VoIP Doc.RNDr.Milan BERKA, CSc. GTS Novera
 2. Studie a jejich výsledky • LOGICA a Telecom pro MV ČR • GTS Czech pro MIČR • GTS Novera pro JMK Různé studie, různé názory, různé výsledky a různé perspektivy
 3. Studie před Rámcovou smlouvou • Cílem ospravedlnit nebo podpořit rámcovou smlouvu • Prezentovat KI ISVS jako dodávku jedné firmy • Vyzdvihnout výhody takového řešení • Zlehčit nedostatky a problémy • Výhodou jednoduchost, jeden dodavatel, množstevní slevy, jedna odpovědnost, jedna architektura, jedna technologie • Univerzální přípojka • Nejasné, co je KI ISVS • Pozitivum – něco se vybudovalo a něco fungovalo • Negativa – rizika, cena, závislost na jednom dodavateli
 4. Studie po Rámcové smlouvě • Reakce – převládají negativa, opačný extrém • Decentralizace, soutěž dodavatelů • Dílčí projekty • Dílčí řešení • Financování projektů z mnoha zdrojů • Odpor k centrálním řešením a jedinému dodavateli
 5. Studie KI ISVS MSK - cíle • Zjistit současný stav budování KI ISVS v MSK a provést jeho analýzu. • Koncipovat řešení KI ISVS MSK na principu nezávislých projektů budování KI ISVS menšího rozsahu. • Umožnit financování plošné realizace KI ISVS MSK také z jiných zdrojů než z jakých bude financováno pilotní řešení KI ISVS MSK. • Rozsah cílového projektu stanovit na propojení samosprávných územních úřadů (obecních úřadů), případně na samosprávné územní úřady a vybrané účelové organizace zřizované samosprávou a rozsah variant „pilotních projektů“ stanovit na vybrané obecní úřady a vybrané organizace zřizované veřejnou správou na teritoriálním principu (tedy v podstatě varianta E). • Zobecnit řešení na úroveň celé ČR. • Definovat kritéria pro výběr dodavatelů a pravidla pro propojení sítí. • Umožnit využívání alternativních poskytovatelů přenosové infrastruktury minimálně při plošné realizaci. • Umožnit využití stávajících sítí typu MAN ve větších městech (případně další sítě tohoto typu dobudovat), umožnit připojení dalších typů profesních a regionálních sítí v rámci definovaných pravidel. • Umožnit sdílení infrastruktury pro různé druhy sítí a typy VPN. • Vytvořit modelové projekty pro financování infrastruktury z alternativních zdrojů a provést ekonomické srovnání možných variant.
 6. Výsledky studie KI ISVS MSK • Způsoby řešení • Dekompozice sítě na části rozumné velikosti • Financování z různých zdrojů • Nezávislost na jednom dodavateli • Principy • Princip normalizace a standardizace (definovat standardy, normy a rozhraní). • Princip interoperability řešení. • Princip strukturovanosti a dekompozice (nevytvářet jeden obrovský projekt, ale umožnit vytvořit možnosti pro realizaci mnoha ucelených, časově a finančně uzavřených projektů, které vytvoří jednotný celek a budou financovány z různých zdrojů). • Princip universálnosti a opakovatelnosti (umožnit propojení stávajících sítí za předem určených pravidel, ochránit investice OVS do LAN a MAN). • Princip subsidiarity dodavatelů (umožnit bezproblémovou změnu dodavatelů, nahrazení jednoho druhým a to bez ohrožení chodu státu a samospráv). • Umožnit financování z více zdrojů.
 7. Současný stav s sítích • Řada projektů a řešení v rámci různých dotačních titulů • SROP • BF • Metropolitní sítě • Regionální sítě především mikroregionů • Příprava výběrového řízení na dodavatele KI ISVS. • Jaké bude? • Pozitiva • Řeší se sítě a projekty i bez dotací
 8. Studie pro vyšší vrstvy architektury • Studie pro JMK VoIP • Kamerové systémy • IZS • Aplikační GIS • Lokální televize • Portály
 9. Studie VoIP • Cíle studie • Zmapovat a zhodnotit současný stav VoIP (IP telefonie) v České republice. • Vytvořit dokument, který by posloužil jak pro základní orientaci v oblasti VoIP, tak i jako znalostní materiál pro všechny zájemce o tuto technologii, především pak pro IT a ICT odborníky a vedoucí pracovníky státních, krajských a obecních úřadů a institucí, kteří by v něm měli najít odpovědi na otázky potřebné při rozhodování nebo navrhování řešení projektů s VoIP problematikou (IP telefonie). • Na konkrétním případě ukázat reálná technologická řešení VoIP včetně finančních nároků, možností financování investic a doby návratnosti vynaložených finančních prostředků.
 10. Studie VoIP • Výsledky • Popis možných technologií a řešení • Výpočty a srovnání řešení • Srovnání s klasickými službami • Porovnání služeb • Porovnání úspor • Porovnání návratnosti • Možnosti financování
 11. Co příjde a co bude? • Výzkum – bezdrátové sítě • BF • ROPy • Poptávka po dotacích asi 10x převyšuje prostředky, které jsou k dispozici. • Proč všichni momentálně chtějí budovat sítě? • Jsou dotace řešením? • Regulace - spoluúčast
 12. 800 990 990 // www.gtsnovera.cz // info@gtsnovera.cz Kontakt: Milan.Berka@gtsnovera.cz
Advertisement