Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 Questionnaire for Aesthetics Evaluation

122 views

Published on

การวัดคุณค่าสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมืองด้วยแบบสอบถาม

Published in: Education
 • Login to see the comments

05 Questionnaire for Aesthetics Evaluation

 1. 1. การวัดคุณค่าสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง: เทคนิคแบบสอบถามและการประมวลผล -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 2. 2. ตัวอย่าง: แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมา -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 3. 3. ลักษณะที่ตั้งเมืองเก่านครราชสีมา แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอบเขตผังเมืองรวมนครราชสีมา
 4. 4. สภาพทั่วไปและลักษณะที่ตั้ง แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเก่านครราชสีมา แผนที่แสดงพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา ภายในขอบเขตผังเมืองรวมนครราชสีมา
 5. 5. ขอบเขตการศึกษา
 6. 6. ผังแสดงตาแหน่งที่ตั้งพื้นที่มรดกวัฒนธรรมทั้งหมด ภายในเมืองเก่านครราชสีมา
 7. 7. การวัดและประเมิน สุนทรียภาพของชาวเมือง โดยการทาแบบสอบถาม
 8. 8. วัตถุประสงค์ในการสอบถาม 1. ทัศนคติของประชากรเป้าหมายต่อพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา 2. สามารถประเมินความคิดเห็นประชากรเป้าหมายต่อสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง 3. ทัศนคติและความรู้ ความเข้าใจของประชากรต่อมรดกวัฒนธรรม 4. สามารถประเมินกลวิธี แนวความคิดของประชากร ที่เสนอแนะการปรับปรุง ภูมิ ทัศน์เมืองเพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
 9. 9. โครงสร้างแบบสัมภาษณ์
 10. 10. คลิกเพื่อดูตัวอย่างแบบสอบถาม
 11. 11. การวัดคุณค่าสุนทรียภาพภูมิทัศน์เมือง: เทศบาลนครราชสีมา -โดย อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
 12. 12. วัดและประเมินการรับรู้สุนทรียภาพเมือง ทั้ง3 ด้าน (ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีของวิยดา ทรงกิตติภักดี สุนทรียภาพเชิงประสาทสัมผัส (Sensory Aesthetic) สุนทรียภาพเชิงรูปทรง (Formal Aesthetic) สุนทรียภาพเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Aesthetics)
 13. 13. ด้าน องค์ประกอบ คาคู่ตรงข้ามในการประเมิน เชิงประสาทสัมผัส สีสัน ไม่เข้ากัน กลมกลืน พื้นผิว หยาบ ประณีต บรรยากาศ อึดอัด ผ่อนคลาย เชิงรูปทรง ความรู้สึก ไม่ชอบ ชอบ รูปทรง-สัดส่วน ไม่น่าสนใจ น่าสนใจ จังหวะ-ลาดับ ยุ่งเหยิง ระเบียบ เชิงสัญลักษณ์ การสื่อความหมาย ธรรมดาทั่วไป เอกลักษณ์ ภาพลักษณ์เมือง ไม่มีคุณค่า มีคุณค่า วิธีการวัดและประเมินองค์ประกอบด้านสุนทรียภาพ
 14. 14. โครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล ตอนที่ 2 การจดจาพื้นที่ ตอนที่ 3 การรับรู้สุนทรียภาพของภูมิทัศน์เมือง เครื่องมือ: แบบสอบถาม

×