Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DeptOfLabourElectrician

55 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DeptOfLabourElectrician

  1. 1. Departement van Arbeid Department of Labour Republiek van Suid-Afrika Republic of South Africa Manpower Training Act 1981 (Regulation l6) Wet op Mannekragopleiding 1981 (Regulasie l6) SERTIFIKAAT . CERTIFICATE . Hierby word gesertifiseer dat This is to certifu that SAREL JOHAN PRETORIUS identit€itsdoktmront nommer identity dccum,ent number Et0S4 526t 6e in'n ambagstoets in die ambagfterory has passed a trde test in the trade/oocupation ELEKTRIST€N / ELECTRICIAN goslaag het, ooreenkomstig standaar& dcur die Nasionale Opleidingsrad erken ingovolge die bepalings van artikel 2E van die Wet op Mannekragopleiding;l981. (Gelees met Skedule 2ltem 4(5) vnl die Wet op Vmrdigheirdsontwikkeling, 1SB) of wtisn 28 of the h{anpower Training Act, ith Schedule 2 Itemr 4(5) of the Silrills Registrateur van Mannekrasopleiding Registrar of lvlanpowe Training Nomrner Number kurn getoets Date Tested Dafum van Uitreiking ke of is$re t2twt20l14 2ffi9/10/m 2Sl,ffBrE8 zAo8034E8

×