Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CurríCulum Es

723 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CurríCulum Es

 1. 1. CURRÍCULUM DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA . Mireia Alvarez (Llibre Codina).
 2. 2. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 3. 3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA <ul><li>L'Educació Secundària Obligatòria és l’etapa educativa que comprèn dels 12 als 16 anys. Està estructurada en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun. </li></ul><ul><li>Aquesta etapa pretén aconseguir formar l’alumnat de manera integral, col·laborant en el seu desenvolupament intel·lectual, personal i social, de manera que en acabar-la els alumnes puguin accedir al món adult com a ciutadans/es responsables, conscients dels seus drets i deures i preparats per continuar el seus estudis o iniciar la seva vida professional . </li></ul>
 4. 4. Currículum i marc curricular. <ul><li>En el marc adoptat pel Departament d’ Ensenyament s’entén per currículum el projecte que presideix les intencions o finalitats educatives i proporciona guies d’acció adequades i útils per als professors que tenen la responsabilitat directa de la seva actuació pràctica. </li></ul><ul><li>El marc curricular s’ocupa del grau de concreció de les intencions educatives que van de les finalitats del sistema educatiu, recollides en les lleis bàsiques, fins a les referències que cal tenir a l’aula. </li></ul><ul><li>El disseny curricular base aplicat a un cicle gradua la concreció des dels objectius generals fins a la seqüenciació de continguts de les diferents àrees. </li></ul><ul><li>Cada desplegament curricular d’àrea consta de tres nivells de concreció </li></ul>
 5. 5. Elements característics del currículum de l’ESO <ul><li>La comprensivitat, la flexibilitat i l’opcionalitat són els punts fonamentals de l’organització de l’etapa. </li></ul><ul><li>Els elements característics del Currículum de l’ESO són: </li></ul><ul><li>L’heterogeneïtat, que es concreta en la inclusió de continguts comuns i optatius. </li></ul><ul><li>L’organització en crèdits, amb la finalitat de flexibilitzar el currículum i potenciar l’autonomia dels centres. </li></ul><ul><li>L’acció tutorial, que facilita l’orientació, tant acadèmica com professional. </li></ul>
 6. 6. Estructura curricular i organització <ul><li>El currículum d’aquesta etapa s’organitza en dos blocs: comú i diversificat </li></ul><ul><li>El Currículum Comú és el conjunt d’àrees que amb caràcter obligatori ha de cursar l’alumne i que abasten el conjunt de coneixements i habilitats que s’han d’haver adquirit en acabar l’etapa. </li></ul><ul><li>Per Currículum Diversificat entenem els crèdits optatius de les diverses àrees que amplien, reforcen o completen el currículum comú. Cada àrea ofereix crèdits variables per atendre la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge, i per tal de contribuir a l’orientació personal i acadèmica dels alumnes. </li></ul>
 7. 7. A l'ESO es cursen crèdits comuns de les àrees de: <ul><li>Llengua catalana </li></ul><ul><li>Llengua castellana </li></ul><ul><li>Llengua estrangera </li></ul><ul><li>Ciències Socials </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Ciències experimentals </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul><ul><li>Educació física </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Religió o Estudis alternatius </li></ul>
 8. 8. Crèdits <ul><li>Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits , és a dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores, que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. </li></ul><ul><li>Entre aquests crèdits, n’hi ha de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i de variables (d’elecció optativa per als alumnes). Aquests darrers possibiliten que cada jove construeixi el propi currículum. </li></ul><ul><li>L’oferta de crèdits variables ha de ser suficient per a garantir la optativitat dels alumnes i es distribueix entre les diferents àrees o àmbits globals de coneixement. </li></ul><ul><li>En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar cada any d’aquest període també el crèdit de síntesi , que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars. M ostra els coneixements i habilitat que ha adquirit l’alumne al llarg de l’any i demostra la seva capacitat organitzativa i de treball en equip. </li></ul>
 9. 9. Distribució dels crèdits comuns i variables . 30 30 29 29     TOTAL 5 5 4 2 Crèdits Variables 1 1 1 1 Tutoria       2 Religió i Activitats alternatives   2   2 Música   2   2 Visual i Plàstica 2 2 2 2 Tecnologia 2 2 2 2 Educació Física 3 3 3 3 Ciències Socials 3 3 3 3 Ciències de la naturalesa (CN i FQ) 3 3 3 3 Matemàtiques 3 3 3 3 Idioma estranger 3 3 3 3 Castellà 3 3 3 3 Català 4t 3r   2n 1r Matèries
 10. 10. Avaluació Criteris generals : L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica del procés d’aprenentatge de l’alumnat en cadascuna de les àrees i l’anàlisi global del progrés de cada alumne en cada curs i al llarg de l’etapa. L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius terminals de cada àrea i l’assoliment global de les competències bàsiques, tenint en compte que els objectius s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts: fets, conceptes i sistemes conceptuals; procediments; i valors, normes i actituds. Avaluació final de curs Les avaluacions finals a l'ESO s’han de fer en cadascun dels quatre cursos de l’etapa. L’avaluació final de cada curs comporta dos tipus de decisions: decisions sobre les qualificacions dels alumnes i decisions sobre la seva promoció al curs següent.
 11. 11. Acreditació. <ul><li>Promoció de curs Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les àrees siguin positives, amb dues excepcions com a màxim. No es comptabilitzaran els crèdits variables, que ja hauran estat recollits en l’avaluació de l’àrea o àrees a les quals corresponguin, ni els crèdits de síntesi, que contribueixen a l’avaluació integrada de l’alumne/a. </li></ul><ul><li>Qualificacions Les qualificacions finals s’expressaran en els termes insuficient , suficient , bé , notable i excel·lent i van acompanyades de la qualificació numèrica, sense decimals. </li></ul>
 12. 12. Titulació <ul><li>En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària. </li></ul><ul><li>Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. </li></ul><ul><li>D’altra banda, també pot incorporar-se a Programes de Garantia Social, a Escoles Taller o al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi. </li></ul>
 13. 13. Orientació escolar <ul><li>El cicle 12 – 16 com a etapa terminal de l’ensenyament obligatori ha de tenir un fort component orientador. </li></ul><ul><li>L’elecció forma part de l’exercici de la responsabilitat i és un element formatiu essencial. </li></ul><ul><li>El disseny del currículum i l’elecció que comporta han de fonamentar-se en l’orientació, i aquesta en el coneixement de l’alumne per part de tots els professors. </li></ul>
 14. 14. Acció tutorial. <ul><li>L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen a: </li></ul><ul><li>Desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Orientar els alumnes i les alumnes per tal d’aconseguir-ne la maduració i l’autonomia. </li></ul><ul><li>Ajudar-los a prendre decisions coherents i responsables. </li></ul><ul><li>Orientar-los sobre la continuació d’estudis o l’entrada al món laboral. </li></ul>
 15. 15. Pla d’acció tutorial. <ul><li>L’acció tutorial es programa cada curs en el marc del Pla d’acció tutorial de cada centre educatiu. </li></ul><ul><li>L’acció tutorial l’ha d’exercir el conjunt de professors i professores que intervé en un grup d’alumnes amb la coordinació del tutor/tutora. </li></ul><ul><li>En cada curs de l’ESO es realitza un crèdit de tutoria que inclou activitats amb tot l’alumnat del grup i atencions individualitzades. </li></ul>
 16. 16. Atenció a la diversitat <ul><li>El marc curricular per a l’ensenyament obligatori estableix un disseny que permet unes propostes curriculars prou obertes per permetre adequacions diverses i fer possible la inclusió de metodologies diferents. </li></ul><ul><li>Això és especialment important quan el tractament de la diversitat és imprescindible atesa l’edat dels alumnes i la prolongació de l’escolaritat obligatòria fins als 16 anys. </li></ul>
 17. 17. Característiques de l’atenció a la diversitat. <ul><li>Ha de contemplar-se des de tots els nivells de l’acció educativa. </li></ul><ul><li>Compromet el professorat de tot el centre. </li></ul><ul><li>Té a veure amb tots els alumnes i no sols amb aquells que presenten dificultats, problemes o limitacions personals o socials. </li></ul><ul><li>Es concreta en un conjunt de mesures i actuacions progressives que repercutiran en les possibilitats d’aprenentatge dels alumnes i en el desenvolupament de les capacitats establertes en el currículum. </li></ul>
 18. 18. Mesures d’atenció a la diversitat. <ul><li>Organització diversificada d’agrupaments d’alumnat: </li></ul><ul><li>- Agrupaments flexibles </li></ul><ul><li>- Desdoblaments de grups,… </li></ul><ul><li>Atenció individualitzada o en petit grup </li></ul><ul><li>Adaptacions metodològiques </li></ul><ul><li>Adequar l’oferta de crèdits variables </li></ul><ul><li>Creació de grups d’UAC. </li></ul><ul><li>Atenció específica a l’alumnat nouvingut </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 19. 19. Adaptacions i modificacions del currículum. <ul><li>Per als alumnes que presentin dificultats per a cursar el currículum ordinari es poden elaborar adaptacions curriculars individualitzades (ACI). </li></ul><ul><li>Per a aquells alumnes que presentin dificultats més greus es pot sol·licitar al Departament d’Educació modificacions curriculars i exempcions d’àrees de l’etapa d’ESO. </li></ul>
 20. 20. Referents normatius <ul><li>Decrets d'aplicació: </li></ul><ul><li>En l'organització del currículum d'ESO seran d'aplicació els decrets 96/1992 i 223/1992, pels quals s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO, el 75/1996, pel qual s'estableix l'ordenació dels crèdits variables de l'ESO, parcialment modificats pel Decret 179/2002, de 25 de juny, i l'Ordre de 3 de juny de 1996. </li></ul><ul><li>Normativa d’inici de curs : </li></ul><ul><li>Resolució de 18 de juny de 2004, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents d’educació secundària de Catalunya per al curs 2004-2005. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Mireia Alvarez ( Llibre Codina). </li></ul><ul><li>Disseny,desenvolupament i innovació curricular. </li></ul>

×