Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

introductie WS1 'mooiste dorpen van haspengouw'

551 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

introductie WS1 'mooiste dorpen van haspengouw'

 1. 1. LEADER projectMooiste dorpen van Haspengouw
 2. 2. Alles begint rond 1980 ...
 3. 3. en opnieuw in 2008
 4. 4. Case Horpmaal, Heers: 1985-2005: 188/200.
 5. 5. reacties vanuit ruimtelijke planningtwee extreme houdingen: absolute controle versus totale apathie; Les plus beaux villages de Wallonie Horpmaal & Rosmeer
 6. 6. een tussenweg?- aanvaarden van transformaties, niet controlleren maar sturen;- herinterpreteren identiteit (landschappelijke, gebouwde en culturele erfgoed);- vraagt om burgerparticipatie;- staat nog in kinderschoenen in Vlaanderen (stedenbeleid). De eeuw van de stad witboek O v e r s t a d s r e p u b l i e k e n e n ra s t e r s t e d e n re da ctie Linda Boudry Peter Cabus Eric Corijn Filip De Rynck Chris Kesteloot André Loeckx
 7. 7. PDPO projectNaar interactieve dorpsontwikkelingsvisies2007-2009
 8. 8. project: Naar interactieve dorpsontwikkelingsvisies voor Haspengouwopzet: opstellen van een Charter voor Levenslang Wonen in 2 dorpen in Haspengouw;methode: organiseren van ontmoetingsmomenten (burgerparticipatie);innovatie: inzetten van klassieke & innovatieve visualisatie- en communicatieinstrumenten.Een participatief proces van 5 stappen:stap 1: verzamelen basisgegevens;stap 2: verkennen meningen en waarden;stap 3: aanreiken nieuwe inzichten;stap 4: formuleren visie en stellingen;stap 5: organiseren van een evenement.Met als resultaten:resultaat 1: een charter voor levenslang wonen;resultaat 2: een dorpsontwikkelingsvisie;resultaat 3: een draaiboek voor het participatief uitwerken van dorpsontwikkelingsvisies.
 9. 9. resultaat 1: een charter voor levenslang wonen thuis in Haspengouw De inwoners van ROSMEER verklaren zich akkoord met volgende stellingen: Nieuwe woningen binnen het dorp mogen zolang er voldoende groene, open ruimten overblijven Nieuwe woningen aan de rand van het dorp mogen zolang de bebouwingsdichtheid laag is én de zichten van en naar het dorp gevrijwaard blijven Als er nieuwe verkavelingen komen, moet er ruimtelijke samenhang zijn met de rest van het dorp (geen wooneilanden) en moeten inwo- ners van Rosmeer voorrang krijgen Mensen die bouwen of verbouwen in Rosmeer mogen dit doen in een stijl volgens hun eigen voorkeur, maar in harmonie met de bestaande gebouwen en binnen de geldende voorschriften Bouwkundige voorschriften moeten zorgen voor het behoud van het landelijke karakter van Rosmeer; zo tellen nieuwe woningen best maximum 2 bouwlagen (boven het straatniveau) Kleine landschapselementen moeten waar mogelijk behouden blijven of hersteld worden: openmaken beek, herstellen steegjes, herstel- len houtkanten en bermen, zichtbaar maken archeologisch verleden In Rosmeer is er (beperkt) plaats voor nieuwe initiatieven, zoals kleinschalige economische, toeristische en recreatieve voorzieningen, voorzieningen voor ouderen en andere activiteiten die het levenslang en duurzaam wonen in Rosmeer bevorderen De inwoners van Rosmeer willen dat het BELEID: Er voor zorgt dat de stedenbouwkundige voorschriften het landelijke karakter van Rosmeer behouden Voldoende inspanningen levert om te zorgen dat nieuwe woningen en verkavelingen in harmonie zijn met de rest van het dorp Er voor zorgt dat er voldoende groene, open ruimten en zichten behouden blijven Voldoende inspanningen levert om kleine landschapselementen en het historisch verleden van Rosmeer te bewaren, te herstellen of zichtbaar te maken Voldoende ondersteuning blijft bieden zodat er levenslang gewoond kan worden in Rosmeer De inwoners van ROSMEER willen er SAMEN met het BELEID voor zorgen dat Rosmeer een aangenaam dorp blijft om in te wonen. Hiervoor is een interactieve communicatie tussen inwoners en het bestuur over het ruimtelijk beleid noodza- kelijk. Rosmeer, 28 juni 2009. Voor akkoord, de inwoners van Rosmeer Een project van Onderzoeksinstituut ArcK van de Provinciale Hogeschool Limburg, in samenwerking met Stebo. Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie Limburg. Meer informatie over het project is te vinden op www.thuisinhaspengouw.be, www.phl.be of www.stebo.be.Charter voor Levenslang Wonen, Rosmeer Open Monumentendag 2008, Horpmaal
 10. 10. resultaat 2: dorpsontwikkelingsvisieWandelkaart / visie ruimtelijke indentiteit, Horpmaal
 11. 11. resultaat 3: draaiboek
 12. 12. evaluatie PDPO projectrandvoorwaarden: - NIET vanuit het beleid (bewust geen politici uitgenodigd); - niet rond concrete projecten / een concrete vraag; - laagdrempelig, informeel;instrumenten: foto’s, kaarten, wandeling, collages, schaalmodel, 3D wandeling, ...impact: - bewustmaking, draagvlak (deelnemers zijn erg enthousiast); - (beperkt) inzicht in de impact van de eigen beslissingen en in de contradicties in hun redeneren over hun omgeving;opmerkingen: - voorlopig nog erg vrijblijvend; - moeilijk om mensen te enthousiasmeren.ambitie: - verder ontwikkelen in andere dorpen; - vertrekken vanuit concreet project als case; - verder uitwerken interactieve component.
 13. 13. LEADER projectMooiste dorpen van Haspengouw2011-2013
 14. 14. aanleiding Leader project (idem PDPO)- demografische, ruimtelijke en economische veranderingen, …- nieuwe uitdagingen: ruimtelijke veranderingsprocessen- meer claims op open ruimte (recreatie, natuur, landbouw, woonuitbreiding, enz.)- ook bebouwde structuur staat onder druk (appartementisering, inbreiding, schaalvergroting, enz.)Gevolg:- streekgebonden karakter komt onder druk- generieke trends, eigenheid verdwijnt
 15. 15. opzet Leader project (idem PDPO)Stimuleren van langdurig engagement rond het versterken van het streekgebonden karakter vandorpen in Haspengouw.We willen bewoners bewust maken van de ruimtelijke veranderingsprocessen die plaatsgrijpen in hunomgeving en van de rol die ze kunnen spelen in het sturen van deze processen.Streekgebonden karakter:a) beeldwaarde (authentieke patrimonium, geconcentreerde dorpskernen, ...)b) informele en sociale netwerk
 16. 16. wat maakt dit project anders?a) de methode: participatie via bestaande netwerken, i.p.v. ontmoetingsmomenten > een ‘levend netwerk’ rond verenigingen en organisatiesb) het eindresultaat: introductie van een label: “Mooiste dorpen van Haspengouw”c) de instrumenten: een levend netwerk en een beeldkwaliteitsplan (als beleidsinstrument)
 17. 17. opzet workshops: (3) Opzet workshops:5-tal gemeentes (Gingelom, Wellen, Kortessem, Riemst en Voeren) + 10-tal organisaties 5- tal gemeentes (Gingelom, Wellen, Kortessem, Riemst en Voeren) + 10-tal organisaties
 18. 18. opzet workshops:workshop 1: analyseren- in kaart brengen van problematieken, visies en instrumenten- selecteren van een case (locatie, problematiek, visie, ...)- verkennen van een labelworkshop 2: ontwerpen- uitwerken van een gemeenschappelijke activiteitenagenda voor de case- voorstelling innovatieve samenwerkingsverbanden (1)- introductie beeldkwaliteitsplan (1)- voorstellen voor een labelworkshop 3: synthetiseren- afwerken van een gemeenschappelijke activiteitenagenda voor de case- voorstelling innovatieve samenwerkingsverbanden (2)- introductie beeldkwaliteitsplan (2)- vormgeven label op basis van ervaringen
 19. 19. timing project:nov 2011 workshop 1maart 2012 workshop 2mei 2012 workshop 3juni e.v. 2012 uitvoeren gemeenschappelijke activiteiten agendadec 2012 evaluatiemoment & definitieve vormgeving labelmaart 2013 voorstelling label & uitnodiging nieuwe organisaties, gemeentes, verenigingen om in het netwerk te stappen
 20. 20. programma workshop 1:9.30 inleiding9.45 analyse deel 1 - overlopen problematieken, visies en instrumenten10.30 terugkoppeling deel 110.45 pauze11.00 analyse deel 2 - keuze case11.45 terugkoppeling deel 212.00 lunch en aankaarten label

×