SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Kardiocirkulatorni sistem
omogućava:
 transort-snabdevanje tkiva kiseonikom hranljivim i
drugim potrebnim materijama
Odnošenje produkata metabolizma
 Humoralna komunikacija tkiva i organa :hormoni i druge
bioaktivne supstance,komponente imunog
sistema,faktori koagulacije,enzimi
 Održavanje telesne temperature
 Regulacija krvnog pritiska
• Srce funkcioniše kao pumpa
• Preko aorte i arterijskih krvnih sudova isporučuje krv
bogatu kiseonikom i hranljivim materijama do svih
organa, tkiva i ćelija tela.
• Venski sistem prikuplja krv bogatu ugljen dioksidom i
raspadnim produktima metabolizma iz svih delova tela i
nosi je preko dve najveće vene u telu
• v.cava superior etinferior tzv. gornje i donje šuplje vene
u desno srce gde preko plućne arterije ta krv odlazi u
pluća na „prečišćavanje“.
• U plućima se krv ponovo obogaćuje kiseonikom, odnosi
u levo srce a zatim ponovo do svih delova tela.
Opšti tip
građe krvnih sudova
3 osnovna sloja :
1.Tunica intima (interna)
2.Tunica media
3.Tunica adventitia
U arterijama se između prvog i drugog
sloja nalazi membrana elastica interna, a
imeđu drugog i treceg sloja membrana
elastica externa , slabije ispoljena i
isprekidana
- Tunica intima -
Gradjena je iz prostog pločastog epitela (endotela)
i veoma tankog sloja subendotelnog veziva sačinjenog iz rastresitog vezivnog tkiva.
Endotelne ćelije su ekstremno spljoštene te se ispupčavaju samo u visini jedra, te ovaj region obično štrči u lumen krvnog
suda.Svojim bazalnim polom naležu na bazalnu membranu.
Citoplazmatski produžeci bazalnog pola endotelne ćelije stupaju u kontakt sa glatkim mišićnim ćelijama , to je mioendotelni spoj
Izmedju endotelnih ćelija nalaze se međućelijski spojevi
U citoplazmi endotelnih ćelija nalaze se
 elementi citoskeleta (vimentiski filamenti ),
 manji broj membranskih organela i
 pinocitotične vezikule
 Vajbel-Paladeove granule koje sadrze faktor koagulacije
-Tunica media-
Izgrađena je iz koncentrično raspoređenihvretenastih glatkih mišićnih ćelija i elasticnih vlakana
-
Adventitia-
izgradjena je iz vezivnog tkiva , sadrži fibrocite I kolagena i elastična vlakna
Samo vezivno tkivo tunice adventitie , bez jasne granice prelazi u okolno tkivo
U tunici adventitii nalaze se nutritivni krvni sudovi koji hrane krvni sud , Vasa Vasorum , i živci za njihovu inervaciju
Vasa Vasorum ishranjuju spoljašnju polovinu krvnog suda dok se unutrašnja polovina ishranjuje iz krvi koja kroz njega protiče
Nervi Vasorum difunduju do glatkih mišićnih ćelija medie svojim neurotransmiterima
(idući od većih ka manjim,od srca ka periferiji )
1.Arterije elasticnog tipa (velike) arterije - prečnik > 10 mm
2.Arterije misicnog tipa (srednje) arterije - prečnik 0.1 – 10 mm
3.Arteriole - prečnik < 0.1 mm
4.Metarteriole su arteriole koje ne završavaju kapilarima (obilaze kapilarni
sistem), već se spajaju direktno na venski sistem (venule)
Arterije elastičnog tipa su velike arterije :
1.Aorta
2.Pulnomalne arterije
3.Truncus brachiocephalicus
4.Arteria Carotis Communis
5.A. Subclavia
6.A. Iliaca communis
-
tunica adventitia
vezivno tkivo, krvni i
limfni sudovi i nervi
tunica intima
endotel
subendotelsko vezivo
tunica media velika
glatke mišićne ćelije i elastične lamele
U arterijama elastičnog tipa , elastična vlakna grade elastične lamele
lamina elastica interna i externa nisu naglašene
U arterijama elastičnog tipa , elastična vlakna grade elastične lamele
Lumen arterije mišićnog tipa nabran je zbog elasticnih svojstava
membrane elastice interne
Male arterije i arteriole
Ø 0.1-2 mm /< 0.1 mm
tunica intima (endotel i tanak subendotel; lamina elastica interna sa otvorima)
tunica media nekoliko/1-2 sloja gl. miš. ćelija
tunica adventitia
mišićno-endotelska veza
U venama dominira tunica adventitia ili je izjednačena sa tunicom mediom
Vene sadrže osnovna 3 sloja:
1.Tunica intima
2.Tunica media
3.Tunica adventitia
Granice među ovim slojevima
nisu toliko oštre kao
u arterijama
VENE
Histološka organizacija venskih krvnih sudova
tunica intima
tunica media
tunica adventitia
male vene (venule) < 1 mm
srednje vene 1-10 mm
velike vene > 10 mm
Lumen vena je širi i
pravilnih kontura
U zidu vena elasticne
membrane ne postoje
pa intima nije
nabrana
 Male i srednje vene imaju valvule
Venski zalisci su parni izgrađeni iz vezivnog tkiva , sa obe strane oblozenog endotelom
 Na granici kapilara i venula nalaze se postkapilarne venule
 Oko tunice intime nalazi se sloj pericita
Periciti imaju kontraktilnu sposobnost
Periciti se mogu diferencirati u fibroblaste i glatke mišićne ćelije
 Medjućelijske veze endotelnih ćelija postkapilarnih venula dozvoljavaju tranzit krvnih ćelija , npr u
limfnim čvorovima
Lumen vena je širi i pravilnih kontura
U najsitnijim krvnim sudovima to su : metarteriole , kapilari i post kapilarne venule
Vene se dele na:
velike
srednje i
male (venule)
Velike vene
t. intima - endotel, subendotelsko vezivo
t. media - gl. mišićne ćelije, kolagena
vlakna, (fibroblasti)
t. adventitia - kolagena i elastična vlakna,
fibroblasti, gl. mišićne ćel.
> 10 mm
Srednje vene
do 10 mm
tunica intima – endotel, subendotelsko vezivo, (lamina elastica interna)
tunica media - gl. mišićne ćelije, kolagena i elastična vlakna
tunica adventitia – fibroblasti, kolagena i elastična vlakna
Venski zalisci
EĆ
1-2 sloja gl. miš.
ćelija
kolagena i
elast. vl.
Venule (postkapilarne i mišićne)
tunica intima – endotel, podend. v.
tunica media - pericit/gl. mišićne ćelije
tunica adventitia - kolagena i elastična vl.
do 1 mm
1.Kontinuirane kapilari
2.Fenestrirani kapilari sa dijafragmog
3.Fenestrirani kapilari bez dijafragme
4.Sinusoidni kapilari
sopstvena lamina
oblik – nastavci (1°, 2°); nukleus
relativno nespecijalizovane
kontraktilna uloga i/ili izvorne ćelije
angiogeneza
 reepitalizacija
inflamacija
fibroza
tkivna regeneracja
Kapilari
 kontinuirani
 fenestrirani
sa dijafragmom
bez dijafragme
 sinusoidni
1. Kontinuirane
maju neprekidan zid , nalaze se u mišićnom tkivu , kostima ,CNS-u , polnim žlezdama , limfnim čvorovima itd..
Kontinuirani kapilari su odgovorni za različite krvno-tkivne barijere kao sto je krvno-moždana (hemato-encefalna ) barijera
2. Fenestrirane sa dijafragmom
Na telu endotelne ćelije imaju prozore (fenestre), prekrivene dijafragmom , koji deluju kao selektivna membrana
Fenestrirani kapilari sa dijafragmom nalaze se u endokrinim žlezdama , želucu , crevima , preksusu horioideusu u komorama mozg
iz kojih nastaje likvor
3. Fenestrirane bez dijafragme
nalaze se u bubrežnim glomerulima
4. Sinusoidni kapilari
endotelne ćelije su međusobno razmaknute pa kažemo da su one diskontinuirane i bazalna membrana je diskontinuirana
Mikrocirkulacija
(Ø<0.1 mm)
1. arteriola  (metarteriola)  kapilari 
postkapilarna venula
2. kontrola protoka krvi kroz kapilare (arteriola,
prekapilarni sfinkter;
npr. mišići, crevo)
3. arterijsko-venska anastomoza - direktan protok
krvi iz arterija u
vene (npr. koža)
4. portni sistem
LIMFNI SISTEM
 Limfa nastaje od međućelijske tečnosti koja se
nije vratila u kapilare
 slična je krvnoj plazmi
 ulazi u limfne sudove i u limfnim čvorovima se
obogaćuje limfocitima
 pre svega kupi proteine i mast
 protiče dnevno oko 2 do 3 litre
limfotokom
U okviru limfnog , vaskularnog sistema nalaze se limfni kapilari
Limfni kapilari slepo počinju u tkivima sakupljajući tkivnu tečnost , Oblozeni su endotelom kao i
krvni kapilari
Oko endotela limfnih kapilara nalaze se fina retikulinska vlakna
Bazalna lamina kapilara je diskontinuirana šsto omogućava njihovu veću propustljivost
Sabirni limfni sudovi imaju opšti tip građe kao krvni sudovi , više nalikuju venama i poseduju valvule i teku samo u jednom
smeru
Sabirni limfni sudovi rastućeg promera i konačno ductus thoracicus longus et dexter ka i potključnoj veni
Veliki limfni sudovi Imaju strukturu sličnu vena srednje velicine
Limfni sistem je sistem izgrađen od
 limfe,
 limfnih sudova,
 limfnih žlijezda i
 limfnih tkiva i organa:
krajnici (tonzile) i adenoidne vegetacije
slezina (splen, lien)
grudna žlezda (timus)
crvuljak (appendix)
Peyerove ploče u crevima
koštana srž
Pregibi su naročito
bogati limfnim žlezdama
Histologija limfnog čvora
Srčano mišićno tkivo
lat. textus muscularis cardiacus striatus
gradi miokard srca
srčane mišićne ćelije imaju poprečnu ispruganost sa aktinskim i miozinskim vlaknima
ali su kratke kao kod glatkih mišića
imaju jedno ili 2 centralno postavljena jedra
grade nizove ćelija koja se granaju
40% lumena mitohondrije
• Između srčanih mišićnih ćelija nalaze se
• interkalarni diskovi tz.stepeničaste pruge
U endomizijumu_rastresitom vezivnom tkivu
nalaze koronarni krvni sudovi
• nmoć regeneracije
• nadoknađuje se po tipu
reparacije -stvaranja ožiljka

More Related Content

What's hot (20)

Živčani sustav
Živčani sustavŽivčani sustav
Živčani sustav
 
Anatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivoAnatomija celija i tkivo
Anatomija celija i tkivo
 
Misicno tkivo
Misicno tkivoMisicno tkivo
Misicno tkivo
 
Osteologija
OsteologijaOsteologija
Osteologija
 
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 
Kрвне ћелије
Kрвне ћелије Kрвне ћелије
Kрвне ћелије
 
Patologija (nekroza)
Patologija (nekroza)Patologija (nekroza)
Patologija (nekroza)
 
Opsta neurologija
Opsta neurologijaOpsta neurologija
Opsta neurologija
 
Histologija - tkiva
Histologija - tkivaHistologija - tkiva
Histologija - tkiva
 
DIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
 
Kosti glave
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
Aorta II deo
Aorta II deoAorta II deo
Aorta II deo
 
Histologija vezivnog tkiva.
Histologija vezivnog tkiva. Histologija vezivnog tkiva.
Histologija vezivnog tkiva.
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
 
Vene
VeneVene
Vene
 
Nervno tkivo
Nervno tkivoNervno tkivo
Nervno tkivo
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
 

Similar to Histologija cirkulatorni sistem

1. Organizacija životinja - tkiva
1. Organizacija životinja - tkiva1. Organizacija životinja - tkiva
1. Organizacija životinja - tkivaltixomir
 
Transport supstanci
 Transport supstanci Transport supstanci
Transport supstanciSofijaLuki2
 
Celija i tkiva
Celija i tkivaCelija i tkiva
Celija i tkivaAu Medu
 
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudoviCirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovippnjbiljana
 
Temporomandibularni zglob
Temporomandibularni zglobTemporomandibularni zglob
Temporomandibularni zglobVesna Danilovic
 
Танко црево - М. Вракела
Танко црево - М. ВракелаТанко црево - М. Вракела
Танко црево - М. ВракелаVioleta Djuric
 
Мишићно скелетни систем
Мишићно скелетни системМишићно скелетни систем
Мишићно скелетни системVioleta Djuric
 
Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01
Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01
Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01dr Šarac
 
18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistema18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistemaltixomir
 
Referat Anemija
Referat AnemijaReferat Anemija
Referat AnemijaZdenko97
 
Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina Miljković
Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina MiljkovićNervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina Miljković
Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina MiljkovićNašaŠkola.Net
 
Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdf
Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdfĆelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdf
Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdfSmokixxx
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaJovan Šarac
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-adr Šarac
 
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.Ena Horvat
 

Similar to Histologija cirkulatorni sistem (20)

Histologija
HistologijaHistologija
Histologija
 
1. Organizacija životinja - tkiva
1. Organizacija životinja - tkiva1. Organizacija životinja - tkiva
1. Organizacija životinja - tkiva
 
Transport supstanci
 Transport supstanci Transport supstanci
Transport supstanci
 
Celija i tkiva
Celija i tkivaCelija i tkiva
Celija i tkiva
 
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudoviCirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
 
Temporomandibularni zglob
Temporomandibularni zglobTemporomandibularni zglob
Temporomandibularni zglob
 
Krvni sistem (1)
Krvni sistem (1)Krvni sistem (1)
Krvni sistem (1)
 
Танко црево - М. Вракела
Танко црево - М. ВракелаТанко црево - М. Вракела
Танко црево - М. Вракела
 
Мишићно скелетни систем
Мишићно скелетни системМишићно скелетни систем
Мишићно скелетни систем
 
Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01
Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01
Anatomijacelijaitkivo 140903100301-phpapp01
 
18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistema18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistema
 
Referat Anemija
Referat AnemijaReferat Anemija
Referat Anemija
 
Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina Miljković
Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina MiljkovićNervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina Miljković
Nervni sistem - Jelena Stojanović - Jasmina Miljković
 
Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdf
Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdfĆelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdf
Ćelije, tkiva i organi imunskog sistema.pdf
 
Anatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistemaAnatomija nervnog sistema
Anatomija nervnog sistema
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
 
Člankoviti crvi
Člankoviti crviČlankoviti crvi
Člankoviti crvi
 
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
Krv. Odbrambene sposobnosti organizma.
 
Mekusci- školjke
Mekusci- školjkeMekusci- školjke
Mekusci- školjke
 
Srce
SrceSrce
Srce
 

More from Anatomija dr Šarac (20)

Vene
Vene Vene
Vene
 
gornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavenagornjaidonjaupljavena
gornjaidonjaupljavena
 
Aorta drugi deo
Aorta  drugi deoAorta  drugi deo
Aorta drugi deo
 
Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija Arterijskahipertenzija
Arterijskahipertenzija
 
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
UnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganijUnutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
Unutrasnjiispoljasnjizenskiimuskipolniorganij
 
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
Graadojkesavicnatalija 140401110835-phpapp01
 
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
Endokrinisistemnikolacekicevic 140516062421-phpapp02
 
Jetra
Jetra Jetra
Jetra
 
Digestivni sistem
Digestivni sistemDigestivni sistem
Digestivni sistem
 
Ishrana
Ishrana Ishrana
Ishrana
 
25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena25.zavisnost od-halucinogena
25.zavisnost od-halucinogena
 
24.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata128957069024.zavisnost od-opijata1289570690
24.zavisnost od-opijata1289570690
 
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
23.zavisnost od-stimulatora-nervnog-sistema-copy
 
22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida22.zavisnost od kanabinoida
22.zavisnost od kanabinoida
 
21.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana121.narkomanija stepanic-tijana1
21.narkomanija stepanic-tijana1
 
19.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 119.alkoholizam11 1
19.alkoholizam11 1
 
17.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja117.reaktivna stanja1
17.reaktivna stanja1
 
Anatomija mali atlas
Anatomija mali atlasAnatomija mali atlas
Anatomija mali atlas
 
Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela
Anatomija pokreta pojedinih segmenata telaAnatomija pokreta pojedinih segmenata tela
Anatomija pokreta pojedinih segmenata tela
 
Anatomija Cerebellum
 Anatomija Cerebellum Anatomija Cerebellum
Anatomija Cerebellum
 

Histologija cirkulatorni sistem

 • 1.
 • 2. Kardiocirkulatorni sistem omogućava:  transort-snabdevanje tkiva kiseonikom hranljivim i drugim potrebnim materijama Odnošenje produkata metabolizma  Humoralna komunikacija tkiva i organa :hormoni i druge bioaktivne supstance,komponente imunog sistema,faktori koagulacije,enzimi  Održavanje telesne temperature  Regulacija krvnog pritiska • Srce funkcioniše kao pumpa • Preko aorte i arterijskih krvnih sudova isporučuje krv bogatu kiseonikom i hranljivim materijama do svih organa, tkiva i ćelija tela. • Venski sistem prikuplja krv bogatu ugljen dioksidom i raspadnim produktima metabolizma iz svih delova tela i nosi je preko dve najveće vene u telu • v.cava superior etinferior tzv. gornje i donje šuplje vene u desno srce gde preko plućne arterije ta krv odlazi u pluća na „prečišćavanje“. • U plućima se krv ponovo obogaćuje kiseonikom, odnosi u levo srce a zatim ponovo do svih delova tela.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Opšti tip građe krvnih sudova 3 osnovna sloja : 1.Tunica intima (interna) 2.Tunica media 3.Tunica adventitia U arterijama se između prvog i drugog sloja nalazi membrana elastica interna, a imeđu drugog i treceg sloja membrana elastica externa , slabije ispoljena i isprekidana
 • 6. - Tunica intima - Gradjena je iz prostog pločastog epitela (endotela) i veoma tankog sloja subendotelnog veziva sačinjenog iz rastresitog vezivnog tkiva. Endotelne ćelije su ekstremno spljoštene te se ispupčavaju samo u visini jedra, te ovaj region obično štrči u lumen krvnog suda.Svojim bazalnim polom naležu na bazalnu membranu. Citoplazmatski produžeci bazalnog pola endotelne ćelije stupaju u kontakt sa glatkim mišićnim ćelijama , to je mioendotelni spoj Izmedju endotelnih ćelija nalaze se međućelijski spojevi U citoplazmi endotelnih ćelija nalaze se  elementi citoskeleta (vimentiski filamenti ),  manji broj membranskih organela i  pinocitotične vezikule  Vajbel-Paladeove granule koje sadrze faktor koagulacije -Tunica media- Izgrađena je iz koncentrično raspoređenihvretenastih glatkih mišićnih ćelija i elasticnih vlakana - Adventitia- izgradjena je iz vezivnog tkiva , sadrži fibrocite I kolagena i elastična vlakna Samo vezivno tkivo tunice adventitie , bez jasne granice prelazi u okolno tkivo U tunici adventitii nalaze se nutritivni krvni sudovi koji hrane krvni sud , Vasa Vasorum , i živci za njihovu inervaciju Vasa Vasorum ishranjuju spoljašnju polovinu krvnog suda dok se unutrašnja polovina ishranjuje iz krvi koja kroz njega protiče Nervi Vasorum difunduju do glatkih mišićnih ćelija medie svojim neurotransmiterima
 • 7.
 • 8. (idući od većih ka manjim,od srca ka periferiji ) 1.Arterije elasticnog tipa (velike) arterije - prečnik > 10 mm 2.Arterije misicnog tipa (srednje) arterije - prečnik 0.1 – 10 mm 3.Arteriole - prečnik < 0.1 mm 4.Metarteriole su arteriole koje ne završavaju kapilarima (obilaze kapilarni sistem), već se spajaju direktno na venski sistem (venule)
 • 9.
 • 10. Arterije elastičnog tipa su velike arterije : 1.Aorta 2.Pulnomalne arterije 3.Truncus brachiocephalicus 4.Arteria Carotis Communis 5.A. Subclavia 6.A. Iliaca communis - tunica adventitia vezivno tkivo, krvni i limfni sudovi i nervi tunica intima endotel subendotelsko vezivo tunica media velika glatke mišićne ćelije i elastične lamele U arterijama elastičnog tipa , elastična vlakna grade elastične lamele lamina elastica interna i externa nisu naglašene
 • 11. U arterijama elastičnog tipa , elastična vlakna grade elastične lamele
 • 12. Lumen arterije mišićnog tipa nabran je zbog elasticnih svojstava membrane elastice interne
 • 13. Male arterije i arteriole Ø 0.1-2 mm /< 0.1 mm tunica intima (endotel i tanak subendotel; lamina elastica interna sa otvorima) tunica media nekoliko/1-2 sloja gl. miš. ćelija tunica adventitia mišićno-endotelska veza
 • 14. U venama dominira tunica adventitia ili je izjednačena sa tunicom mediom Vene sadrže osnovna 3 sloja: 1.Tunica intima 2.Tunica media 3.Tunica adventitia Granice među ovim slojevima nisu toliko oštre kao u arterijama VENE
 • 15. Histološka organizacija venskih krvnih sudova tunica intima tunica media tunica adventitia male vene (venule) < 1 mm srednje vene 1-10 mm velike vene > 10 mm
 • 16. Lumen vena je širi i pravilnih kontura U zidu vena elasticne membrane ne postoje pa intima nije nabrana
 • 17.  Male i srednje vene imaju valvule Venski zalisci su parni izgrađeni iz vezivnog tkiva , sa obe strane oblozenog endotelom  Na granici kapilara i venula nalaze se postkapilarne venule  Oko tunice intime nalazi se sloj pericita Periciti imaju kontraktilnu sposobnost Periciti se mogu diferencirati u fibroblaste i glatke mišićne ćelije  Medjućelijske veze endotelnih ćelija postkapilarnih venula dozvoljavaju tranzit krvnih ćelija , npr u limfnim čvorovima Lumen vena je širi i pravilnih kontura U najsitnijim krvnim sudovima to su : metarteriole , kapilari i post kapilarne venule Vene se dele na: velike srednje i male (venule)
 • 18.
 • 19. Velike vene t. intima - endotel, subendotelsko vezivo t. media - gl. mišićne ćelije, kolagena vlakna, (fibroblasti) t. adventitia - kolagena i elastična vlakna, fibroblasti, gl. mišićne ćel. > 10 mm
 • 20. Srednje vene do 10 mm tunica intima – endotel, subendotelsko vezivo, (lamina elastica interna) tunica media - gl. mišićne ćelije, kolagena i elastična vlakna tunica adventitia – fibroblasti, kolagena i elastična vlakna
 • 21.
 • 23. EĆ 1-2 sloja gl. miš. ćelija kolagena i elast. vl. Venule (postkapilarne i mišićne) tunica intima – endotel, podend. v. tunica media - pericit/gl. mišićne ćelije tunica adventitia - kolagena i elastična vl. do 1 mm
 • 24.
 • 25. 1.Kontinuirane kapilari 2.Fenestrirani kapilari sa dijafragmog 3.Fenestrirani kapilari bez dijafragme 4.Sinusoidni kapilari
 • 26. sopstvena lamina oblik – nastavci (1°, 2°); nukleus relativno nespecijalizovane kontraktilna uloga i/ili izvorne ćelije angiogeneza  reepitalizacija inflamacija fibroza tkivna regeneracja
 • 27. Kapilari  kontinuirani  fenestrirani sa dijafragmom bez dijafragme  sinusoidni
 • 28. 1. Kontinuirane maju neprekidan zid , nalaze se u mišićnom tkivu , kostima ,CNS-u , polnim žlezdama , limfnim čvorovima itd.. Kontinuirani kapilari su odgovorni za različite krvno-tkivne barijere kao sto je krvno-moždana (hemato-encefalna ) barijera 2. Fenestrirane sa dijafragmom Na telu endotelne ćelije imaju prozore (fenestre), prekrivene dijafragmom , koji deluju kao selektivna membrana Fenestrirani kapilari sa dijafragmom nalaze se u endokrinim žlezdama , želucu , crevima , preksusu horioideusu u komorama mozg iz kojih nastaje likvor 3. Fenestrirane bez dijafragme nalaze se u bubrežnim glomerulima 4. Sinusoidni kapilari endotelne ćelije su međusobno razmaknute pa kažemo da su one diskontinuirane i bazalna membrana je diskontinuirana
 • 29.
 • 30.
 • 31. Mikrocirkulacija (Ø<0.1 mm) 1. arteriola  (metarteriola)  kapilari  postkapilarna venula 2. kontrola protoka krvi kroz kapilare (arteriola, prekapilarni sfinkter; npr. mišići, crevo) 3. arterijsko-venska anastomoza - direktan protok krvi iz arterija u vene (npr. koža) 4. portni sistem
 • 33.  Limfa nastaje od međućelijske tečnosti koja se nije vratila u kapilare  slična je krvnoj plazmi  ulazi u limfne sudove i u limfnim čvorovima se obogaćuje limfocitima  pre svega kupi proteine i mast  protiče dnevno oko 2 do 3 litre limfotokom
 • 34. U okviru limfnog , vaskularnog sistema nalaze se limfni kapilari Limfni kapilari slepo počinju u tkivima sakupljajući tkivnu tečnost , Oblozeni su endotelom kao i krvni kapilari Oko endotela limfnih kapilara nalaze se fina retikulinska vlakna Bazalna lamina kapilara je diskontinuirana šsto omogućava njihovu veću propustljivost
 • 35. Sabirni limfni sudovi imaju opšti tip građe kao krvni sudovi , više nalikuju venama i poseduju valvule i teku samo u jednom smeru Sabirni limfni sudovi rastućeg promera i konačno ductus thoracicus longus et dexter ka i potključnoj veni Veliki limfni sudovi Imaju strukturu sličnu vena srednje velicine
 • 36. Limfni sistem je sistem izgrađen od  limfe,  limfnih sudova,  limfnih žlijezda i  limfnih tkiva i organa: krajnici (tonzile) i adenoidne vegetacije slezina (splen, lien) grudna žlezda (timus) crvuljak (appendix) Peyerove ploče u crevima koštana srž
 • 37. Pregibi su naročito bogati limfnim žlezdama
 • 39. Srčano mišićno tkivo lat. textus muscularis cardiacus striatus
 • 40. gradi miokard srca srčane mišićne ćelije imaju poprečnu ispruganost sa aktinskim i miozinskim vlaknima ali su kratke kao kod glatkih mišića imaju jedno ili 2 centralno postavljena jedra grade nizove ćelija koja se granaju 40% lumena mitohondrije
 • 41. • Između srčanih mišićnih ćelija nalaze se • interkalarni diskovi tz.stepeničaste pruge
 • 42.
 • 43. U endomizijumu_rastresitom vezivnom tkivu nalaze koronarni krvni sudovi
 • 44.
 • 45.
 • 46. • nmoć regeneracije • nadoknađuje se po tipu reparacije -stvaranja ožiljka