Vetenskaplig framfart på gott och ont

Psykologtidningen 5 2011 21
dynamiska skolan inte per automatik
humanare än den behaviouristiska, dbt
inte nödvändigtvis bättre på att hjälpa
än mbt. Eventuella inbördes fejder i
psykologkåren borde läggas åt sidan
för en större fråga, den om makt. Vad
innebär det att psykiatrin tillåts ha tolk-
ningsföreträde i fråga om människor
med psykisk problematik? Psykologin
tycks i sin strävan efter erkännande från
den medicinskt grundade psykiatrin allt
mer influerad av dess onyanserade kate-
goriseringssystem och positivistiska
prägel. Sida vid sida med sociologin har
den psykologiska och den medicinska
disciplinen större chans att belysa kom-
plexiteten hos människan och i livet.
Som det ser ut i dag i Sverige, förefal-
ler dock psykologin sakna mandat när
det verkligen gäller. Detta har Jurgen
Reeder gjort en intressant redogörelse
av i Det tystade samtalet. Här framgår
hur psykologin i sin helhet var minimalt
representerad i expertrådet bakom
Socialstyrelsens nu framtagna riktlin-
jer för vård av människor med psykisk
ohälsa. <
ofta vårdgivarens personliga engage-
mang som avgörande. Snarare än att
agera uppfostrande, rör det sig om att
förmedla att man tror på människans
potential. Möjligen behöver delar av
den positiva psykologin ges utrymme.
Vad skulle det innebära om vi tog fasta
på människors styrkor och drivkrafter?
RELATIONEN MELLAN naturvetenskap-
lig forskning, psykiatri och psyko-
logi blir särskilt ansträngd vad gäller
psykologiskt trauma. Enligt John Reads
Models of madness är trauma en bakom-
liggande faktor i närmre 80 procent
av fallen av svår psykisk problematik.
Trots detta tycks psykiatrin rådvill
inför fenomenet. Som Per Borgå och
Suad Al-Saffar formulerar det i Svensk
Psykiatri nr 32/07: ”Svårigheterna har
varit att bestämma hur fruktansvärd
verkligheten får vara och var fantasin
tar vid.” Vilket kategoriseringssystem
kan rättmätigt beskriva den subjektiva
verkligheten? Frågetecknen ger desto
större anledning för psykologer att fin-
nas med i diskussionerna kring vård av
människor med psykisk ohälsa.
När allt kommer kring är den psyko-
I
början av januari gästade profes-
sor Anthony Bateman Lund för
att ge sin beskrivning av mentali-
seringsbaserad psykoterapi. Mbt
är tänkt för personer med emotionellt
instabil personlighetsstörning, men ut-
provas nu också på andra diagnostiska
grupper. Modellen har visat sig effektiv
vid ett antal randomiserade kontroll-
gruppsstudier.
Batemans föredrag var intressant och
lärorikt på många sätt. Den psykodyna-
miskt grundade terapiformen kan vara
ett bra alternativ inom psykiatrin, där
kbt annars dominerar allt mer. Sam-
tidigt väckte anförandet funderingar
kring människosynen inom dagens
människovårdande discipliner. Ingalun-
da specifik för Bateman, utan snarare
vanligt förekommande på psykiatriska
avdelningar och i tv-debatter med lan-
dets olika experter, är en ”vi och dom”-
uppdelning. En grupp ”borderlines”
klumpas ihop under en rad symtom-
beskrivningar, med fokus på problem,
svagheter och avvikelser. Sedan följer
en manual för hur man ska handskas
med detta.
BALANSEN MELLAN forskning och
praktik är inte enkel. Kanske står vi
ibland inför ett moment 22, där de
förklaringar som från början skulle
guida och samordna oss i nästa led blir
självuppfyllande profetior. Risken finns
att vi i vår önskan att validera undgår
att lyssna till den personliga berättelsen
och de individuella vägarna till bättring.
Ibland tycks det mer än något annat
handla om ett rationaliserande av män-
niskan och de mänskliga problemen,
som tjänar forskningen och industrin
mer än vad dessa tjänar människan.
Många är de som skrivit om vård
på klientens villkor, ändå förefaller
psykiatrin och dess modeller fortfa-
rande något stela. När klienter själva
tillåts berätta om vägar till bättring, som
i Alain Topors Vad hjälper, framstår
Vetenskaplig framfart
på gott och ont
”Balansen mel-
lan forskning
och praktik är
inte enkel”
SARA EKENSTIERNA
Arbetar med: Driver egna företaget
Ekenstierna Psykologkonsult, samt
är verksam inom Psykiatri Skåne.
Engagerad i: Konst och kultur

Recommended

HjäLpande%20relationer by
HjäLpande%20relationerHjäLpande%20relationer
HjäLpande%20relationerguest499423
3.5K views40 slides
Topor Schizophrenic by
Topor SchizophrenicTopor Schizophrenic
Topor Schizophrenicguest499423
2.2K views28 slides
2. SvD Psykisk Halsa - Josephine Ringdahl by
2. SvD Psykisk Halsa - Josephine Ringdahl 2. SvD Psykisk Halsa - Josephine Ringdahl
2. SvD Psykisk Halsa - Josephine Ringdahl Josephine Ringdahl
839 views13 slides
Klinisk psykiatri - behandling by
Klinisk psykiatri - behandlingKlinisk psykiatri - behandling
Klinisk psykiatri - behandlingNinaEmilsson1
13 views63 slides
How to recover from psychosis, depression, anxiety, and social phobia by
How to recover from psychosis, depression, anxiety, and social phobiaHow to recover from psychosis, depression, anxiety, and social phobia
How to recover from psychosis, depression, anxiety, and social phobiaOve Valodius
867 views24 slides
Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsa by
Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsaNsph – nationell samverkan för psykisk hälsa
Nsph – nationell samverkan för psykisk hälsaStiftelsen Gyllenkroken
513 views27 slides

More Related Content

Similar to Vetenskaplig framfart på gott och ont

PSYKIATRISK SJUKDOMSLÄRA by
PSYKIATRISK SJUKDOMSLÄRAPSYKIATRISK SJUKDOMSLÄRA
PSYKIATRISK SJUKDOMSLÄRANinaEmilsson1
11 views42 slides
Recoverybasert praksis - hva innebærer det? Alain Topor, 18092014 by
Recoverybasert praksis - hva innebærer det? Alain Topor, 18092014Recoverybasert praksis - hva innebærer det? Alain Topor, 18092014
Recoverybasert praksis - hva innebærer det? Alain Topor, 18092014Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
430 views54 slides
PS13 STHLM by
PS13 STHLMPS13 STHLM
PS13 STHLMPeder Berggren
191 views27 slides
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg by
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie ÅsbergHur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie ÅsbergMind
724 views35 slides
Acbs nordic 2012 by
Acbs nordic 2012Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012Nordic_ACBS_Forum
933 views22 slides
Sunne 24 majl a ho-rarkopia-4 by
Sunne 24 majl   a ho-rarkopia-4Sunne 24 majl   a ho-rarkopia-4
Sunne 24 majl a ho-rarkopia-4camillakallgren
431 views59 slides

Similar to Vetenskaplig framfart på gott och ont(20)

Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg by Mind
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie ÅsbergHur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Hur man förebygger stress ut ett vetenskapligt perspektiv - Marie Åsberg
Mind724 views
Thinale.examensarbete by TLePink
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
TLePink4.6K views
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva by WeiYu51
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss självaMindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva
Mindfulness och Medkänsla - Winwin för patienter och oss själva
WeiYu51257 views
Inger Granhagen 17 12 09 by guest61734a
Inger Granhagen 17 12 09Inger Granhagen 17 12 09
Inger Granhagen 17 12 09
guest61734a251 views
Powerpoint livsstilsmottagning by Anneli Steen
Powerpoint livsstilsmottagningPowerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagning
Anneli Steen629 views
Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort by Curator15
Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling KortDeplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort
Deplyftet, Föreläsning psykosocial basbehandling Kort
Curator154.7K views
Mindfulness och Medkänsla i sjukvården by WeiYu51
Mindfulness och Medkänsla i sjukvårdenMindfulness och Medkänsla i sjukvården
Mindfulness och Medkänsla i sjukvården
WeiYu5164 views
Psykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputveckling by Elisabeth Wimarson
Psykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputvecklingPsykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputveckling
Psykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputveckling
Elisabeth Wimarson505 views
Psykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputveckling by Elisabeth Wimarson
Psykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputvecklingPsykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputveckling
Psykosyntes som verktyg för personlig utveckling och grupputveckling
Elisabeth Wimarson285 views

Vetenskaplig framfart på gott och ont

  • 1. Psykologtidningen 5 2011 21 dynamiska skolan inte per automatik humanare än den behaviouristiska, dbt inte nödvändigtvis bättre på att hjälpa än mbt. Eventuella inbördes fejder i psykologkåren borde läggas åt sidan för en större fråga, den om makt. Vad innebär det att psykiatrin tillåts ha tolk- ningsföreträde i fråga om människor med psykisk problematik? Psykologin tycks i sin strävan efter erkännande från den medicinskt grundade psykiatrin allt mer influerad av dess onyanserade kate- goriseringssystem och positivistiska prägel. Sida vid sida med sociologin har den psykologiska och den medicinska disciplinen större chans att belysa kom- plexiteten hos människan och i livet. Som det ser ut i dag i Sverige, förefal- ler dock psykologin sakna mandat när det verkligen gäller. Detta har Jurgen Reeder gjort en intressant redogörelse av i Det tystade samtalet. Här framgår hur psykologin i sin helhet var minimalt representerad i expertrådet bakom Socialstyrelsens nu framtagna riktlin- jer för vård av människor med psykisk ohälsa. < ofta vårdgivarens personliga engage- mang som avgörande. Snarare än att agera uppfostrande, rör det sig om att förmedla att man tror på människans potential. Möjligen behöver delar av den positiva psykologin ges utrymme. Vad skulle det innebära om vi tog fasta på människors styrkor och drivkrafter? RELATIONEN MELLAN naturvetenskap- lig forskning, psykiatri och psyko- logi blir särskilt ansträngd vad gäller psykologiskt trauma. Enligt John Reads Models of madness är trauma en bakom- liggande faktor i närmre 80 procent av fallen av svår psykisk problematik. Trots detta tycks psykiatrin rådvill inför fenomenet. Som Per Borgå och Suad Al-Saffar formulerar det i Svensk Psykiatri nr 32/07: ”Svårigheterna har varit att bestämma hur fruktansvärd verkligheten får vara och var fantasin tar vid.” Vilket kategoriseringssystem kan rättmätigt beskriva den subjektiva verkligheten? Frågetecknen ger desto större anledning för psykologer att fin- nas med i diskussionerna kring vård av människor med psykisk ohälsa. När allt kommer kring är den psyko- I början av januari gästade profes- sor Anthony Bateman Lund för att ge sin beskrivning av mentali- seringsbaserad psykoterapi. Mbt är tänkt för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning, men ut- provas nu också på andra diagnostiska grupper. Modellen har visat sig effektiv vid ett antal randomiserade kontroll- gruppsstudier. Batemans föredrag var intressant och lärorikt på många sätt. Den psykodyna- miskt grundade terapiformen kan vara ett bra alternativ inom psykiatrin, där kbt annars dominerar allt mer. Sam- tidigt väckte anförandet funderingar kring människosynen inom dagens människovårdande discipliner. Ingalun- da specifik för Bateman, utan snarare vanligt förekommande på psykiatriska avdelningar och i tv-debatter med lan- dets olika experter, är en ”vi och dom”- uppdelning. En grupp ”borderlines” klumpas ihop under en rad symtom- beskrivningar, med fokus på problem, svagheter och avvikelser. Sedan följer en manual för hur man ska handskas med detta. BALANSEN MELLAN forskning och praktik är inte enkel. Kanske står vi ibland inför ett moment 22, där de förklaringar som från början skulle guida och samordna oss i nästa led blir självuppfyllande profetior. Risken finns att vi i vår önskan att validera undgår att lyssna till den personliga berättelsen och de individuella vägarna till bättring. Ibland tycks det mer än något annat handla om ett rationaliserande av män- niskan och de mänskliga problemen, som tjänar forskningen och industrin mer än vad dessa tjänar människan. Många är de som skrivit om vård på klientens villkor, ändå förefaller psykiatrin och dess modeller fortfa- rande något stela. När klienter själva tillåts berätta om vägar till bättring, som i Alain Topors Vad hjälper, framstår Vetenskaplig framfart på gott och ont ”Balansen mel- lan forskning och praktik är inte enkel” SARA EKENSTIERNA Arbetar med: Driver egna företaget Ekenstierna Psykologkonsult, samt är verksam inom Psykiatri Skåne. Engagerad i: Konst och kultur