Vv19 mar 321

324 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vv19 mar 321

  1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 (Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã×) ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 321 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, »§ÊªÈŸ ∑ΧcáÊ mÊŒ‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 19 ◊Êø¸ 2012, ‚Ù◊flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 321 á Date : 19-03-2012, Monday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 2 3 4 4 ¬⁄ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ •ŸÈûÊËáÊÔ¸àflÊÃÔ˜ ªÈ¡⁄ÊÃSÿ ∑§ë¿¬˝ÊãÃÔ ⁄‹∑§ÙøÔ 168 ◊„ÊÁfllÊ‹ÿÊŸÊ◊Ô˜ fl‡ÿÊøÁ⁄òÊ flËŸÊ ◊ÁÀÔ‹∑§ ©¬Á⁄ ‹ˇÊÊÁœ∑§ÊŸÊ¢Ô •Õ¸Œ¢«U— •¬Ífl¸— Œá«U— ÁŸ◊ʸáÊ‚¢ÿ¢òÊSÿ SÕʬŸ◊Ô˜ ߸⁄ÊŸŒ‡Ê’Ù◊ÊÁŸ◊ʸáÊ◊Ô!! ˜ ¬˝ÊøËŸÊÔÁŸÔÔ ¬⁄◊ÊáÊÈ‚¢ÿòÊÊÁáÊ ŸÔ ‚È⁄ÁˇÊÃÊÁŸ ¡Ê¬ÊŸŒ‡Ê ‚ÈŸÊ◊Ë ÃÕÊ ÷Í∑§ê¬Sÿ ¬˝∑§Ù¬ÊŒÔ˜ ∞ÃÊÁŸ ‚¢ÿòÊÊÁáÊ •Áø⁄áÊ ∞fl ŸCÔË÷ÍÃÊÁŸ ¡ÊÃÊÁŸÔ– ÃÕÊÁ¬ ‚È⁄ˇÊÊ¢ ÁflÔŸÊ ∑§Õ◊Ô˜ ∞ÃÊÁŸ ™U¡Ê¸-ÁŸ—S‚⁄áÊÔÔ √ÿSÃÊÁŸ ‚ÁãÃÔ ßÁà ¬˝‡ÔŸ— ©à¬lÃ ‚ËÁ⁄ÿÊ⁄ÊC˛Ô ◊Èê’߸– •ãÃ⁄ÊÁC˛ÿ- ‚◊Ê#ÊÁŸ ‚ÁãÖ ‚¢ ÿ ¢ ò ÊSÿ flÿ— ∑§Ê‹—Ô Ô •Ã— ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¬⁄◊ÊáÊÈ-™U¡Ê¸-‚¢SÕÊmÊ⁄ÊÔ ¬˝ Ê ÿ× •‡ÊËÁ× ÷flÁà ¬⁄ãÃÈ Ô ÁflESÿ ‚È ⁄ ˇÊÊfl‹ÿ Ÿ ‚ÁãÖ ‡ÊÊãÃ— SÕʬŸÊÿ flÊÁ‡Ê¢Ç≈UŸÔ– •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÔ ‚flˇÊáÊ ∞ÃÃÔ˜ ¸ ¬˝ Á ÇÊÃ◊Ô ˜ Ô ‚¢ ÿ òÊÊÁáÊ •Ÿ∑§·ÈÔ Œ‡Ê·È •Ÿ⁄ÊÁŸ ¡Ê¬ÊŸŒ‡Ê ‚ÈŸÊ◊Ë ÃÕʬ⁄◊ÊáÊÈ Áfl‡Ê·ôÊ— «UÁfl«U— øÊ¢øÀÿ∑§⁄¢Ô Ãâÿ¢Ô ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ÁŸœÊ¸Á⁄Â◊ÿÊÃÔ˜ ‚¢ ÿ ¢ ò ÊÊÁáÊÔ Ô 20 fl· ¸ è ÿ— ÷Í∑§ê¬Sÿ ¬˝∑§Ù¬ÊŒÔ˜ ∞ÃÊÁŸ ¬˝ÿàÔŸ— ∑§⁄áÊËÿ—•Ê‹’˝Êß≈U ◊„ÙŒÿ— •flŒÃÔ˜ ÷flÁà ÿÃÔ ˜ Ÿ ∑ § fl‹¢ Ô •Áœ∑§Ô∑§Ê‹¬ÿ¸ãâ •Áœ∑§∑§Ê‹ÊÃÔ˜ ÿŸ-ÃŸ ‚¢ ÿ òÊÊÁáÊ •Áø⁄ á Ê ∞fl ÷Ê⁄ÃSÿ •Á¬ ÃÈÔ ÁflESÿ ¬⁄◊ÊáÊÈ - ™U ¡ ʸ - ©à¬ÊŒŸ ¬˝∑§Ê⁄áÊ ©à¬ÊŒŸ‡ÊË‹ÊÁŸ ŸCÔË÷ÍÃÊÁŸ ¡ÊÃÊÁŸÔ– ÃÕÊÁ¬ ‚¢ÿÈQ§Ô⁄ÊC˛◊˜– ‚ËÁ⁄ÿʬ˝‡ÊÊ‚∑§ÊÔŸÊ¢ ∑ΧÃ ÔÿÃÔ˜ ߸⁄ÊŸŒ‡ÊSÿ ¬Ê⁄ÁøŸÔ ‚¢ÿÈQ§Ô⁄ÊC˛Sÿ ◊„Ê‚Áøfl— ’ÊŸ ∑§Ë ◊ÍÔŸ¬⁄◊ÊáÊÈ ‚¢ ÿ ¢ ò ÊSÿ ‚◊ˬ ¬˝ Ê ÿ× •Ÿ ∑  § ·Ê¢ Ô √ÿSÃÊÁŸÔ ‚ÁãÖ ◊͋× ‚Áãà ßÁà ©mª¡Ÿ∑¢§ Ãâÿ¢ ‚È⁄ˇÊÊ¢ ÁflÔŸÊ ∑§Õ◊Ô˜ ∞ÃÊÁŸ ™U¡Ê¸Ô‚¢ÿòÊÊáÊÔÊ¢ ∑§Ê‹ÊflÁœ— 20 fl·¸ ∑ §Ê‹¬ÿ¸ ã â ¬˝∑§Ê‡ÿÃ– ™U¡Ê¸-ÁŸ—S‚⁄áÊÔÔ √ÿSÃÊÁŸ ◊„ÙŒÿ— ¬ÈŸ— ∞∑§ŒÊÔÔ flÊûÊÊ¸Ô ¬˝·ÁÿàÔflÊ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ªÈ # SÕ‹ Ô ∞ÃÔÃÔ˜ ©Q§flÊŸÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ⁄ÊC˛ ‡ÊÊÁãÃÔSÕʬŸÊÕ¸¡ËÁflÃ’Ù◊ÊÿÊ— ÁŸ◊ʸáÊ∑§Êÿ¸¢Ô ‚ÁãÃÔ ßÁà ¬˝‡ÔŸ— ©à¬lÃ–Ô ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ¬ˇÊ× ª÷Ë⁄ÁøãÃÔÊÔ ∑§⁄áÊËÿÊ– ‡ÊÊÁãì˝Á∑˝§ÿÊ ¬˝ø‹ÁÖÔÔ ÃSÿÊ— ∑ΧÃÔ¬˝ ø ‹ÁÖøÊ¢øÀÿ∑§⁄ÃâÿŸÔ Ÿ ∑§fl‹¢ •Ÿ Ÿ Ô ¡flÊÁ„⁄Ë ◊Ã ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Áflº˝Ù„SÿÔÔ ‚◊ÿʪ× •Ê߸ ∞ ߸ ∞ ‚¢ S ÕÊmÊ⁄Ê Ô∞ÃÃÔ˜Ô •Á¬ ∑§âÿÃÔ ÿÃÔ˜Ô ¬˝ Ê øËŸÊÔ Ÿ Ê¢ Ô ‚¢ ÿ ¢ ò ÊÊáÊÊŸÊ¢ Œ‡ÊSÿÔ Áfl¬ˇÊŒ‹ÊŸÊ¢ ÃÕÊ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ªÁÃÁflœÿ— Ÿ ‡ÊÙ÷ŸËÿÊ— •Ã—Ô Œ ‡ ÊSÿ ŸÊªÁ⁄∑§Ô Ê — „ÊÁŒ¸ ∑ §Ô ‚◊Õ¸ Ÿ ¢ ŒÊSÿãÃÈ–Ô ∑§ÕŸÿÙÇÿ¢ ÿÃÔ˜Ô ªÃfl·¸Ô ∞fl•◊Á⁄∑§Ê •Á¬ ÃÈ ß¸⁄ÊŸŒ‡ÊÔ— ŒÈ’߸– •Êâ∑§flÊŒSÿ ‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§-•flSÕÊÿÊ¢ ‚ËÁ⁄ÿÊŒ‡ÊŸ ‚„ ‚È⁄ˇÊÊÿÊÔÔ— •÷Êfl∑§Ê⁄áÊŸ ‚ËÁ⁄ÿÊŒ‡ÊÔÁfløÁ‹Ã— ßÁÃÔ ¬˝ÃËÿÃ–Ô ¬˝◊π‚¢ª∆UŸ - •‹∑§ÊÿŒÊ È •ÊœÈÁŸ∑§Ë∑§⁄áÊÔ ∑§ÁÃ◊ÊòÊÊÿÊ¢ ‹Ê÷— ÷flÃÔ˜ ‚„ÿÙªSÿÔÔ ◊„ÃË •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ŒÎ‡ÿÃ– ¬˝ Ê ÿÃ—Ô Ô 8000 ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ◊ÊÁ⁄ÃÊ—¬⁄◊ÊáÊÈ Á flS»§Ù≈U∑§ÊŸÊ¢ Ô ßÁà ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÃÔ ¬⁄ãÃÈ ¬˝flûʸ◊ÊŸÔSÿ Œ‡ÊSÿ ∑ΧÃ ‚¢ÿÈQ§Ô⁄ÊC˛Ô¢ •Ê‚ŸÔ˜– •Ã— Œ‡ÊÔ •ÁS◊ŸÔ˜ ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÊ¢ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿ •Êfl‡ÿ∑§ÊÁŸ •Sÿ ‚¢ª∆UŸSÿ ¬˝◊Èπ— ßàÿSÿ ¬˝‚¢ªSÿÊÁ¬ øøʸ ‚¢ÿ¢òÊ‚¢øÊ‹ŸÔ‚Á◊ÃÿÔ— Ÿ ∑§ŒÊÁ¬ ¬˝àÿˇÊ¬⁄ÙˇÊÔ¢ flÊÔÔ ‚◊Õ¸Ÿ¢Ô Ÿ ÁflL§h ‚ÒãÿÊ∑˝§◊áÊ¢ ÃÈÔ ÁŸÁ·h¢ ’flÃÈ ßÁÃÃàflÊÁŸÔ ߸ ⁄ ÊŸmÊ⁄ÊÔ •ÿ◊ÊŸÔ - •‹-¡flÊÁ„⁄Ë ŒÊSÿÁÖ ’ÊŸ ∑§Ë ◊ÍŸ ◊„ÙŒÿ— ÔÁŸflÁŒÃflÊŸÔ˜–∞∑§òÊËÁ∑˝§ÿÃ ßÁà •ãÿÊ ‚¢ ¬ ˝ Á à ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔ Ô ∑ȧfl¸ÁãÃÔ– •Ã— ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÔÊ¢Ô œŸ¡ËflŸ¢ ¬˝Áà •„ÃÍ∑§Sÿ ¬Ífl¸ ◊„Ê‚ÁøflSÿ ∑§Ù»§Ë •ÊãÔŸŸ Sflâ ò Ê⁄ËàÿÊ ‚Ò ã ÿ‡ÊÊÁ‚× Œ ‡ Ê— ŸflÊÃʸ •Á¬ ¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃÊ ŸÊªÁ⁄∑§ÊáÊÊ¢ ∑Î § Ã Ô ∞·— ◊„ÙŒÿSÿ ◊äÿSÕÃÊÿÊ¢ ÿÊ ∑§⁄áÊËÿ— ßÁÃÔ ÃSÿÊÁ÷√ÿÁQ§— •ÁSÖ•ÁSÖ •Ê‹’˝Êß≈U◊„Ê÷ʪ— •Ê„Ô ˜ fl ÊŸÔ — ŒŒÊÁÃÔ Ô Ô ÿ ÃÔ ˜ Áfl¬Œ— ∑§Ê⁄áÊÔ¢Ô fløÃ–•flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ©¬ª˝ „ ËÿÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔSÿ ¡ŸÃÊ Œ‡ÊSÿÔ»§≈UÙÁøòÊáÊ ∞ÃÃÔ˜ S¬C¢Ô ÷flÁÔÃÿÃÔ˜Ô ¬Ê⁄ÁøŸÔ¬˝ÊãÃ ¬ÎÕ∑§Ô˜ -¬ÎÕ∑§ÔÔ˜ ˇÊòÊ ¬˝Ê‚ʌʟʢ ¬Á⁄øÿ¢ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ÃÕÊ ‚ Ÿ Ê Áfl÷ʪSÿ ÁflL§h ¬˝ à ÿˇÊ∑§ÀÿÊáÊÔ  √ÿS× Œ‡ÊÔÁŸ◊·Êà◊∑§ »§≈UÙÁøòÊÔÔ •ª˝Ê„Ô˜ÿ¢ ŒÍ⁄‚¢øÊ⁄SÿÔÔ ¬˝ÊflœÊŸ◊Ô˜ ‚‡ÊùÔ‚¢ª˝Ê◊¢ øÊ‹ÿÃÈ– ŒÎ ‡ ÿÃ – Œ ‡ ÊSÿÔ ¡flÊÁ„⁄Ë ∞ÃÊ¢Ô flÊûÊÊZ ¬˝·ÿÁà  ŸflŒ„‹Ë– ◊Êãÿfl⁄Sÿ ¬˝ÁÃ◊Ê‚Ô ¬˝Êÿ× 47454 •Á÷ÿ٪ʟԘ Ä‹Ëflàfl¢ œÊ⁄ÿÁÖ ≈˛UÊ߸‹èÿÃ– ∞Ã·È ¬˝Ê‚ÊŒ·ÈÔ ∞fl ÿÃÙ Á„ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚ Ÿ ÊÁfl÷ʪ— •Á¬ ÿÃÔ˜Ô •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— ‚◊Õ¸∑§Ô— ◊ÁãòÊáÊ— ∑§Á¬‹ Á‚é’‹Sÿ ∑§Êÿʸ ‹ ÿÊÃÔ ˜ Ô ÁŸŒ ¸ ‡ Ê∑§ÁflS»§Ù≈U∑§ÊŸÊ¢Ô ÁŸ◊ʸáÊ∑§ÊÿZÔ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ‚ŒÒ fl ÁflEÊ‚ÉÊÊÃ∑§Êÿ¸·ÔÈ √ÿSÃÔ— ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ‚fl¸∑§Ê⁄— ¬⁄Ê◊‡Ê¸áÊÔÔÔÔ •Ê∑§áÿ¸Ô Áfl÷ʪËÿÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊÔ— ¡.∞‚.‡Ê◊Ê¸Ô ◊„ÙŒÿ— •Á¬ÔÔº˝ÈêàÿÊ ¬˝ø‹ÁÖ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— ¬˝ÃËÿÃ–Ô •ãáʸ‹ ¬˝Á·Ã ∑§ÁS◊¢ Á ‡Ô ø ÃÔ ˜ ∑§Ê‹ Ô ŒÍ ⁄ ‚¢ ø Ê⁄Áfl÷ʪ¬ˇÊ× •Á¬ ÁøÁãÃÃÔÊ— ‚ÁãÖ ∞ÃÔŒÕ¸ ‚Êœ¸Ám‹ˇÊ∑§ÊŸÊ¢ Sfl⁄ÊC˛Sÿ ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÔ˜ ¬˝ÁÃÔÔ •ª˝Ê„Ô˜ÿ ∑§ÊÚÀ‚ ŒÍ⁄Ë∑§ûÊÈZ ÿÊ ¡ÊÿÃ– ‚¢¬˝Áà ‚fl¸∑§Ê⁄áÊÔ ŸÍßÁŸÿ◊¬˝◊ÊáÊÔ L§åÿ∑§ÊáÊÔÊ¢Ô Œ¢«UÊŒÊÿÁfl·ÿ ÁflEÊ‚¬ÍáÊ¸Ô ∑§ÊÿZ ∑§⁄ÙÁÖ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬˝Ê⁄éœÊ, ÃSÿÊ— ‚¢ ø Ê⁄‚ÊœŸ · È ©¬ÿÊŸÔ ˜ ‚ÁˇÊ#flÊûÊʸԂ¢¬˝·áÊÁ∑˝§ÿÊÔ ‚ÍÁøÃflÊŸÔ˜ ¬⁄ãÃÈ ∞ÃÿÊflÃÔÔ˜ ©Ñ π ŸËÿ¢ Ô ÿÃÔ ˜ ©¬Á⁄ ∑§‹¢ ∑ §Sÿ ¿ÊÿÊ ¬˝ÿÈÖÿ ∞·Ê ¬˝Á∑˝§ÿÊ ÁŸ⁄SÃÊ •Á¬ ‚ËÁ◊ÃÊ •÷ÍØ– ¬⁄ãÃÈÔ Ô Ÿ Á∑§◊Á¬ •÷ÍÃÔ˜– •◊ Á ⁄∑§ËÔ Ô ‚ Ÿ ÊmÊ⁄Ê ¬˝ à ËÁ× ÷flÁÖ ∑ΧÃÊÔ–Ô ¬⁄ãÃÈ •lÊÁ¬ •Ÿ∑§Ô flÊSÃfl× ∑§ÁÃ◊ÊòÊÊÿÊ¢ Ô Áfl‡Ê·ôÊÔÊÔ— flŒÁãÃÔ ÔÿÃÔ˜ ◊ÊÁ⁄ÃSÿ Á’Ÿ‹ÊŒ Ÿ Sÿ ©¬÷ÙÄÔÃÊ⁄— ÿŒÊ Á∑§◊Á¬ÔÔ ©¬÷ÙÄÔÃÊ⁄—Ô ◊ÊŸÁ‚∑§SÃ⁄ ∑È § × ø ∞ÃÊÔ — flÊûÊʸ Ô — •ŸÊfl‡ÿ∑§ ∑§ÊÚÀ‚Ô ÃÕÊ ¬˝ ‚ ¢ ª Ù¬⁄ÊãÃÔ ¢ ¡flÊÁ„⁄Ë ’Ê„Ô˜ÿ-©¬÷ÙÄÔÃÎáÊÔÊ¢ flÊûÊʸ— ÁfløÁ‹ÃÊ— ‚Áãà ßÁà •Êªë¿ÁãÃÔ,Ô ∑§ flÊ ‚¢¬˝·áÊÔ ‚¢ÁˇÊ# ∞‚∞◊∞‚ ¬˝·ÁÿàÔflÊ •‹∑§ÊÿŒÊ‚¢ ª ∆UŸSÿ ÷Ê·áÊÊÁŸ øÔ Ô Ô Ÿ üÊÙÃÈ ¢ ôÊÊÿÃ– ¬˝ÁÃ◊Ê‚Ô ¬˝Êÿ× - √ÿʬÊ⁄ ÁŸ◊ÇÔŸÊ— ßÁÃÔÔ flÊÁ·¸ ∑ ¢ § Ô 335 ∑§ÙÁ≈U ‡ Ê— ŸÃÎàfl¢Ô ∑§⁄ÙÁÖ ÃSÿ ◊ÃÔ flÊÜÔ ¿ Ô Á ãÃ, ÃÕÊÁ¬ 47454 •Á÷ÿÙªÊŸÔ ˜ ôÊÊÃÈÔ¢ ‚fl¸∑§Ê⁄— ¬ÍáʸL§¬áÊÔ •Õʸԟʢ √ÿfl‚Êÿ ∑§øŸÔ ‚◊ÿ— •ÊªÃ— ÿ Ÿ Ô ’Êäÿ’Êœ∑§ÃÊÿÊ¢Ô • Ê ∑ § á ÿ ¸ Ô Áfl»§‹—Ô – ŒÙ·ËŸÊ◊Ô ˜ ‚¢ª∆UŸÊ— ÁŸ⁄ÃÊ— ‚Áãà ¬⁄ãÃÈ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ üÊÊflÿÁãÖ •Ã— ‚Ê◊ÊãÿÔÔ Áfl÷ʪËÿÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊÔ— •Á¬ •Áœª˝ „ áÊ¢ , Ã · Ê¢ ∑Î § Ã ∞Ã·Ê◊Ô˜ ©¬Á⁄ ÁŸÿãòÊáÊ¢ ¬˝Ê#È¢Ô ÁflL§h Ô ‚‡ÊùÊ∑˝ § ◊áÊÔ — ¡ËflŸ ªÁÃ⁄ÙœSÿ ÁøÁãÃÃÔÊ— ‚ÁãÖ Áfl‡Ê·Ô Œ¢«UÔ ¬˝ÊflœÊŸ◊Á¬ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄—Ô Ô Áfl»§‹— ßÁà ÙßÎðãÜèÐ ×æ‹ØßÚSØ ×狘æ‡æÑ ·¤çÂÜ çâ•ÕÜSØ ÷flÃÔ˜ ßÁÖ •ŸÊfl‡ÿ∑§÷ËÃ— ©à¬ÁûÊ— »§⁄fl⁄Ë◊Ê‚Ô ∑§Ê⁄ÁÔÿÃÈ¢ ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄—Ô ˇÊÙ÷SÿÔ Áfl·ÿ—Ô •ÁSÖ Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 19 ◊Êø¸ 2012, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚¢S∑Χà ¬òÊ∑§ÊÁ⁄ÃÊ Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ flSÃÈflÊŒË ¡Ÿ— •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ i=dkfjrk;k% v/kququkru&Lo:ie~ *fgUnhi=dkfjrk ds fofo/k vk;ke* bfrxzUFks fyf[kra ;r~ ∞∑§ŒÊÔÔ ∞∑§— ◊äÿ◊flªË¸ÿ— Á¬ÃÊÔÔ ““¬‡ÿ, ¬‡ÿ ‚fl ¸ – „Ô ˜ ÿ — ◊ÿÊ 2 8 7 9 4 6 vk/kqfud&i=dkfjrk;k% vkjEHk% lIrn’k&’krkCnL; vfUrepj.ks SflÁ¡¸ÃœŸSÿ ‚ŒÈ¬ÿÙªÊÿ ŸÍßÔ∑§Ê⁄ÿÊŸ¢ ¬¢ ø ‹ˇÊL§åÿ∑§ÊáÊÊ¢ ¬˝ Á Ìʟ ∞ÃÔ Ã Ô ˜ vtk;rA izk;s.k bnUrq fo’o& i=dkfjrk;k% {ks=s leqfpreso ∑˝§ËÃflÊŸÔ˜– ¬¢ø‹ˇÊ∑§ÊŸÊ¢Ô œŸÊŸÊ¢ √ÿÿŸÔ flÒŒÁ‡Ê∑¢§ ∑§Ê⁄ÿÊŸ¢ ∑˝§ËÃ◊Ô˜Ô– ¬⁄ãÃÈÔ ∞·— 8 1 4 ij´~p HkkjrL; lUnHksZ fo"k;esua lkjY;su voxUrqa dkyfoHkktua f=/kk dj.kh;e~A rnsoe~] izkd~& LokrU«;dkfydh i=dkfjrk] •àÿÊœÈ Á Ÿ∑§Sÿ ∑§Ê⁄ÿÊŸSÿ ¬˝  ê áÊÊ ©ŒÔ˜Œá«U—Ô ◊◊ ¬ÈòÊ— ÃSÿÙ¬Á⁄ ÿÔÃ˜Ô Á∑§◊Á¬ 5 9 LokrU«;ksÙkj& ofrZuh i=dkfjrk] lkEizfrdh p i=dkfjrkA ¬˝◊ûÊ— ‚— ÁŒflÊ⁄ÊòÊÔ¢ ÿÊŸSÿ ⁄ˇÊáÊÊflˇÊáÊ¢ Á‹ÁπàÔflÊ ÿÊŸSÿÔÔ ’Ê„Ô˜ÿŒ‡ÊÊÔ Áfl∑ΧÃÊ Hkkjrh;&LokrU«;kr~ ije~ vfi fgUnhHkk"kk;ka vk³~Xy& ∑ΧÃflÊŸÔ˜– ∑ΧÃflÊŸÔ˜–”” 1 7 9 4 Hkk"kk;ke~ laL—rHkk"kk;ka p vusdk% i=if=dk% izkdk’;ekxrk%A ∞∑§ŒÊ ÃSÿÔÔ Á‡Ê‡ÊÈ ¬ÈòÊ— ߸C∑§ŸÔÔ ÃŒÊ ∞∑§ÔÊ flÎhÊ ÃòÊÔʪÃflÃË– ‚Ê 1 2 ij´~pk= ,rn~ /;krO;a ;r~ LokrU«;kokIrs% izkd~ Hkkjrh;& ∑§Ê⁄ÿÊŸSÿÙ¬Á⁄ Á∑§◊Á¬ Á‹ÁπÃÈ◊Ô˜ œË⁄ÔSfl⁄áÊ •∑§ÕÿÃÔ˜Ô - ““∑Χ¬ÿÊÔÔ ¬‡ÿãÃÔÈ i=dkfjrk;k% eq[;Loj% vklhr~ jkf"Vª;rk;k% xkSjoL; iqu% •Êªàÿ ∑§Ê⁄ÿÊŸSÿ ¬ÊE¸ ¬˝ÊÁfl‡ÊÔØ– ÃÃ—Ô Ô ÷flã× ÿÃÔ˜ Á‡Ê‡ÊÈŸÊ Á∑¢§Ô Á‹ÁπÃ◊Ô˜–”” 4 2 8 3 izfr"Bkiue~] vk³~Xy’kklukPp foeqfDr%A ⁄Q§fláÊ ¸ Ÿ ߸ C ∑ § ŸÔ Á∑§◊Á¬ ø ÃŒÊ ‚fl¸ ∑§Ê⁄ÿÊŸSÿ ‚◊ˬ •ÊªàÿÔÔ 2 6 fofHkUuHkk"kkHkkf"kdhfHk% i=if=dkfHk% rYy{;e~ vf/kxre~] ije~ dkykuqØes.k LokrU«;ksÙkjdkfydh i=dkfjrk lef/kdk Á‹ÁπÃflÊŸÔ ˜ – ‚l∑˝ § ËÃSÿÔ ÿÊŸSÿ Á∑§◊Ô˜ •¬‡ÿŸÔ˜– ÃòÊ Á‹ÁπÃ◊ÁSà O;olk;ks U eq [ kh l´~ t krkA foa ’ k’krkCnL; vfUrepj.ks Áfl∑ΧÁÃÔ¢Ô ŒÎCÔ˜flÊ ∑ȧÁ¬Ã— Á¬ÃÊÔ Ã¢ Á‡Ê‡ÊÈÔ¢ ““•Êÿ ‹fl ÿÍ ¬Ê¬Ê”” ßÁÖ 4 9 6 l´~ t krk;k% lpw ukØkUrs % dkj.kkr~ lkEiz r e~ vk/ ŒÍ⁄ ŸËàÔflÊ ÃŸÒfl ߸C∑§Ÿ Á‡Ê‡ÊÙ—ÔÔ •¢ªÈDË¢ flÊÄÿ¢ ¬Á∆UàÔflÊ ‚fl¸ ÃÍcáÊË¢ ‚¢¡ÊÃÊ—– 8 9 3 1 5 4 kqfud&i=dkfjrk;ka oSfo/;a njhn`’;rsA ,dL;keso Hkk"kk;ka ÃÊÁ«UÃflÊŸÔ˜– ‚¢¬˝ÁÃÔÔ ¬ÈòÊSÿÔÔ •¢ªÈDË ˇÊÃÊÔ, ∑ȧÁ¬Ã— Á¬ÃÊ •Á¬ SÃ霗 •¬◊ÊÁŸÃ— 7 4 5 1 2 3 9 8 6 izdk’;ekuL; i=L;] fofHkUuku~ 19 fo"k;ku~ vk/k`R; i`Fkd~&i`Fkd~ ⁄Q§¬˝ fl ÊÁ„ÃÊÔ ¡ÊÃÊ– ‚fl ¸ ¡ŸÊ— ßfl ÃòÊÒflÔ ©¬ÊÁfl‡ÊÃÔ˜Ô–”” •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—Ô 8 3 2 6 9 4 5 1 7 v³~dk% ¼ laLdj.kkfu ½ izdk’;UrsA ¬˝ÁÃflÁ‡ÊŸ— øÔ ÃÈ⁄ãÃ◊fl ∞∑§òÊË ÷ÍàÔflÊ ∑§ÕŸËÿ¢ ÿÃÔÔ˜ ‚¢¬˝Áà ¡ŸÊ—Ô ◊ÊŸflflÊŒ¢ 6 9 1 7 8 5 4 3 2 ,rs " kq fo"k;s " kq ckyi=dkfjrk] fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ Ÿfl 3 1 8 5 7 9 2 6 4 Á∑§◊Ô÷flÔÃÔ˜ Á∑§◊÷flÃÔ˜ ßÁà ¬ÎCflãÃÔÔ—– ÁflS◊Î à ÿÔ Ô flSÃÈ Á ŸD¢ ¡ËflŸ¢ ¬˝ Á ÃÔ Ô ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ 5 7 6 2 4 1 3 9 8 ØhMki=dkfjrk] okf.kT;i=dkfjrk] 4 2 9 8 3 6 7 5 1 foKkui=dkfjrk] —f"ki=dkfjrk] ÃŒÊÔ ∑˝§ÙœŸÔ Áflfl‡Ê— ªfl˸× Á¬ÃÊ ‚flʸŸ˜Ô •Ê∑§Á·¸ÃÔÊ— ÷flÁãÖ flÊSÃfl¡ËflŸSÿÔ ¡ŸÊŸÔ˜ SflÔ-ªÎ„¬Á⁄‚⁄Ô ŒÎC˜ÔflÊÔÔ ∑§Ê⁄ÿÊŸSÿ ◊ÍÀÿ’Ùœ¢ Ÿ ¡ÊŸÁãÃÔÔ– ’Ês‡ÊÙ÷ÊÿÊ¢ Ã ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ∞∑§Ã— Ÿfl 9 8 7 3 6 2 1 4 5 pyfp=i=dkfjrk] ;q o i=dkfjrk] 2 5 3 4 1 8 6 7 9 efgyki=dkfjrk] /kkfeZdi=dkfjrk] vk/ SflÊ◊ËàÔfl¢Ô ¬˝Œ‡Ê¸ÿŸÔ˜Ô ‚ªfl¸◊Ô˜ ©ûÊ⁄ÿÃÔ˜ - Á◊âÿÊà◊∑§◊ÔÔ˜ •ÊŸãŒ◊Ô˜Ô •ŸÈ÷flÁãÃÔ ∞fl– ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 1 6 4 9 5 7 8 2 3 ;kfRed&i=dkfjrk] czsyi=dkfjrk] - «UÊÚ. ’‹Œflʟ㌠‚ʪ⁄ loksn;i=dkfjrk psR;kn;% vUrHkkZfork% Z HkofUrA v= Nk;k³~du&i=dkfjrk ¼ QksVkstuZfyTe½ vfi vU;rekfLrA ,rnfrfjP; n`’;i=dkfjrk&JO;i=dkfjr;ks% fl·¸SÿÊãÃÔ ∑§⁄ËŸÊÿÊ— ‡ÊÈ÷ÁflflÊ„∑§Êÿ¸∑˝§◊— ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊Ô˜, ÃËM§¬Áà fl‡ÿÊøÁ⁄òÊ flËŸÊ ◊ÁÀÔ‹∑§ Ÿ fl Œ  „ ‹ Ë – ø ‹ Á ø ò Ê  · È Ÿ fl Œ  „ ‹ Ë – jsfM;ks& nwjn’kZusfr izcyrjL; izkfof/kd&¼ Technological ½ Á„ãŒËø‹ÁøòÊSÿÔ ∑§Êÿ¸’Ê„ÈÀÿÔàflÊÃÔ˜ ÁflflÊ„ÊÕ¸ flŒ·È ŸÊ⁄ËSflM§¬◊Ô˜ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ‚È ¬ ˝ Á ‚hÊ ek/;e&};L; egrh Hkwfedk uksifs {krqa ’kD;rsA ,oa fg lpw uk&izfo/ ◊Ÿ◊ÙÁ„ŸË •Á÷ŸòÊË ∑§⁄ËŸÊ ‚◊ÿÔSÿ •÷Êfl—ÔÔ fløÃ– ŸÊ⁄ËSÕÊŸ¢Ô Ÿ⁄ʬˇÊÿÊ •ÁÃ◊„ûfl¬ÍáÊZ fløÃ–Ô flŒÊŸÊ¢Ô •Á÷ŸòÊË ÃÕÊÔÔ “Á’ª ’ÊÚ‚” ;ks% ØkUrs% ifj.kkeRosu dEI;Vw jh—rs fo’oO;kfifu vUrtkZys LFkkfirk% ukuk bZ&i=if=dkÜpkfi vk/kqfud&i=dkfjrk;k% ∑§¬Í⁄ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚¢÷flÃ—Ô 31 fl·Ë¸ÿÊ ∑§⁄ËŸÊ ‚Ò»§ √ÿÊÅÿÊÔŸ÷ÍÃ·ÈÔ ’˝ÊrÊáʪ˝ãÕ·È •Á¬ ŸÊ⁄ËáÊÊ¢ ¬Œ◊Ô˜ ©ëøÃ◊Ô¢ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Sÿ ¬˝ ◊ È π Ê v³~xhHkwrk% lfUrA ‚Ê •ÁS◊ŸÔ˜ ∞fl fl·¸ ÁŸŒ‡Ê¸ÁÿÃÈ¢ ◊ÊÃÎ◊ÊŸÔ˜ Á¬ÃÎ◊ÊŸÔ˜Ô •ÊøÊÿ¸flÊŸÔ˜Ô ¬ÈL§·ÙÔÔ flŒÔ •Ê∑§Á·¸∑§Ê flËŸÊ ◊Á‹∑§ osc~lkbV~l~ bfr oS|qnk.kfodiz.kkyh% vk/k`R; *iksVZy~* bfr ÁflflÊ„¢ ∑§Á⁄cÿÁÖ ßàÿÊÁŒ·ÈÔ flÊÄÿ·È ◊ÊÃÎ-SflM§¬Ê¢ ŸÊ⁄Ë¢ ‚fl¸ÃÙ˘ª˝¢ SÕʬÿÁÃ–Ô ‚¢¬˝ÁÃÔ Á„ãŒËø‹ÁøòÊÔ •Á¬ vUrtkZfyd&i=&ek/;esu dL;kf´~pnfi Hkk"kk;k a fo’oL; ¬Ífl¸¬˝Á◊∑§— ‚Ò»§ •‹ËÔ ‚◊Ê¡Sÿ ÁflÁ÷ÛÊSÕ‹ · Ô È ÿÕÊ Á‡ÊˇÊáÊ‚¢ S ÕÊŸ · È Ô Sfl∑ΧÁûÊàfl¢ ¬˝Œ‡Ê¸ÁÿcÿÁÖ dfLeUufi Hkkxs fLFkrks tu% vgfuZ’ka vUrtkZyek/;esu ⁄Ê¡ŸËÁìŒ·È œ◊¸∑§Êÿ¸·ÔÈ, ¬Á⁄flÊ⁄·È, ‡ÊÊ‹ÊÁŒ·È ø πÊŸÔ ◊ „ÙŒÿ Ÿ Ô ‚„ ⁄Ê¡Ëfl L§ßÿÊmÊ⁄Ê ÁŸÁ◊¸ÃÔ ⁄ÙøÃ – Ô •ÁS◊ŸÔ ˜ ÁøòÊÔ  ¼b.VjusV&}kjk½ rn~ nz"Vqa rPp ifBrqa rPp JksregZfrA ,rnfLr ~ q ÃSÿÊ— ¬Á⁄áÊÿÁfløÊ⁄¢ ‚◊SÃSÕ‹·È ŸÊ⁄ËáÊÔÊ¢ ∑ΧÃ •Ÿ∑§ ‡ÊéŒÊ— ‚◊ʪÃÊ—ÔÔ fløãÃ– “Á¡¢ Œ ªË 50-50” ßÁà ∑§·Ê¢ÁøÃÔÔ˜ ŸÇÔŸŒÎ‡ÿÊŸÊ¢Ô ÁøòÊáÊ¢ oSfp«;e~ vizfre´~p Lo:ia lkEizfrD;k% i=dkfjrk;k%A lkEizra rq n`’;izlkj.kko`Ùk;% ¼VhohpSuy~l~½ vgfuZ’ka okrkZ% ¬˝ø‹ÁÃ–Ô ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄ ÃlÕÊ - •Ê ’˝rÊŸÔ˜ ’˝ÊrÊáÊÙ ’˝rÊflø¸‚Ë ¡ÊÿÃ◊Ê ⁄ÊC˛ ø‹ÁøòÊ flËŸÊ ÷ÁflcÿÁÖ ŸÇÔ Ÿ ÁøòÊSÿÔ Ô izlkj;fUrA oSf’odxzkeL; ¼Xykscy~foyst½ vo/kkj.kk;k% dkj.kkr~ ~ •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  ⁄Ê¡ãÿ— ‡ÊÍ⁄ ß·√ÿÙ˘ÁÃ√ÿÊœË ◊„Ê⁄ÕÙ ¡ÊÿÃÊ¢ ŒÙÇœ˝Ë Ÿ∑§Ê⁄Êà◊∑§øÁ⁄òÊ ŒÎ‡ÿÔ◊ÊŸÊ ©ûÊ‹Ÿ¢ ∑ΧàÔflÊ ÔflËŸÊÔ ‚fl¸òÊ vusdfo/kk;k% i=dkfjrk;k% Lo:ikf.k vfrrjka O;kidkfu oSfo/ ‚Ê˘flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ¬˝ÊÿÃÔ˜ œŸÈflÙ¸…Ê˘ŸæUÔ˜flʟʇÊÈ— ‚Á#— ¬È⁄ÁãœÿÙ¸·Ê Á¡cáÊÍ ⁄ÕDÊ— ÷flÃÔ˜–Ô •òÊ fl‡ÿÊøÁ⁄òÊSÿ øøʸ ÿ Ê◊Ê‚ËÃÔ ˜ – ¬⁄ãÃÈ ;iw.kkZfu pkoyksD;UrsA lapkj&ek/;ekuka oS|nk.kfodksidj.kkuka q 2012 Ã◊fl·¸Sÿ •ÁãÃ◊ •‹Ë πʟ× Œ‡Êfl·Ê¸ Ô ‚÷ÿÙÔÔ ÿÈflÊSÿ ÿ¡◊ÊŸSÿ flË⁄Ù ¡ÊÿÃÊ¢ ÁŸ∑§Ê◊ ÁŸ∑§Ê◊ ÁŸfl¸ „ Ÿ flËŸÊ ¬˝ Õ ◊ÃÔ — ŒÈ Œ ¸ · ¸ ø Á⁄òÊÔ  ‚Ê ‚flʸ Ÿ Ô ˜ p lqyHkr;k v|Ros vYif’kf{krks cgqf’kf{krks ok tu% loZnSo ø⁄áÊÔ  mÿÙ— ∑§ÁŸcÔ∆UÊ ßÁÃ–Ô 2007 Ã◊ Ÿ ¬¡¸ãÿÙ fl·¸Ã È »§‹flàÿÙ Ÿ •Ù·œÿ— ¬ëÿãÃÔÊ¢ ÿÙªˇÊ◊ÙÔ ŸÊÁSÃflÊø∑§◊Ô˜ ©ûÊ⁄¢ ŒŒÊÁÃÔÔ •Ê∑§·¸ Á ÿÃÈ Ô ¢ ‚◊Õʸ ßÁÔ Ã i=dkfjr;k lk/kZa tkurk vtkurk ok lEi`Drks·fLr&bR;= Ÿ—Ô ∑§À¬ÃÊ◊Ô– (‡ÊÈ.ÿ¡È.)ÔÔ •ÁS◊ŸÔ˜ ◊ãòÊÔ ÿÃÔ˜ - Sfl⁄ÊÖÿSÿ ˜ ukfLr lUnsgys’k%A vkfndos% okYehds% guqen~&nwrRo}kjk ÁflflÊ„∑§Êÿ¸∑˝§◊— ‚ÈÁŸÁ‡ÔøÃÔ˜ fl·¸ mÿÙ— ◊äÿ ¬˝◊Êø⁄áÊÔ¢Ô S◊ ¬⁄ãÃÈÔ ∑§ÕÊ üÊfláÊÊÃÔ˜ ◊ãÿÃÔ–Ô ∞ÃÃÔ˜ ø‹ÁøòÊ◊Ô˜ ÷fl Ã Ô ˜ – ¬≈UıŒËªÎ „ Sÿ ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜– 2011Ô ∑§Ê◊ŸÊÔ Á∑˝§ÿÃ ÃòÊÒfl ‚◊Ê¡Ô ŸÊ⁄ËSflM§¬SÿÊÁ¬ øøʸ ¬‡ÔøÊÃÔ˜Ô ‚Ê ¬˝SÃÈÃÊÔ ¡ÊÃÊ, ‚Ê •ÁÃÁ⁄ëÿÔ Ô ‚Ê mn~Hkkfork dkfynklL; p es?knwrRosu lUns’k&lEizs"k.kkFkZa ifjiq"Vk ,"kk izkphurek izo`fÙk% lkEizfrds ,dfoa’ks ’krkCns ¬Í ò ÊflœÍ ÷ ÁflÃÈ ¢ Ô ‚ÊÔ Ã◊ fl· ¸ ‚Ò » § •‹Ë Á∑˝§ÿÃ– ÿÃÔ˜Ô •S◊Ê∑¢§Ô ⁄ÊC˛ ÿÙ·ÊÔ— - ŸÊÿ¸Ô— ¬È⁄Á㜗 •ÕʸÃÔ˜ flŒÁà ÿÃÔ ˜ Ô ÃSÿÊ— ∑Î § ÃÔ  Ô Á⁄ÿÊ‚ Ÿ ◊„ÙŒÿÿÊ ‚„ iw.kZr;k fodflrk iYyfork pkfLrA vfHkdk³~{kke% ;r~ fl·¸mÿ◊äÿ ’„ÈflÊ⁄¢ ¬˝øc≈UÊ¢ ¬≈UıŒËÔfl¢‡ÊSÿ “Œ‡Ê◊— ⁄Ê¡Ê” Ÿª⁄¬˝‡ÊÊÁ‚∑§Ê— ⁄ÊC˛SÿÔÔ ©ÛÊÊÁÿ∑§Ê— SÿÈ—– ‚∑§Ê⁄Êà◊∑¢§Ô øÁ⁄òÊ¢ Ÿ ⁄ÙøÃ ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ‚¢ ª ËÃÔ Ê à◊∑ § Ô izkphurek lrh;e~ v/kqukruk izo`fÙk% mÙkjksÙkja les/krkfefrA ∑ΧÃflÃËÔ ¬⁄ãÃÈ •Ÿ∑§·È ßÁà ©ŒÔ˜ÉÊÙ·áÊÔÊÔ •÷ÍÃÔ˜– - ‚ÈŸËÃËÔ •Êÿʸ, ‹πŸ™U •Á¬ÔÃÈÔ ŸÇÔŸŒÎ‡ÿ¢ ÃÈ ÃSÿÒ ŸÎàÿ˘Á¬ ŒÎ‡ÿÊ ÷ÁflcÿÁÖ 19 ◊Êø¸ 2012 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> L§◊ >> 06.30 >> >> >> >> >> >> œ «U •Êç≈U⁄ ≈ÈU◊Ù⁄Ù 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë ’˝Êã«U >> ◊Á‹‡ÊÊ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> >> 07.30 ’ŸË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ „◊ „Ò ∑§◊Ê‹ ∑§ „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡Ê٬ˢª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> L§‹ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U >> >> >> 08.30 >> L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> œ Á‚ꬂŸ >> >> >> 09.00 ¬ÈŸ ÁflflÊ„ >> ∑§„ÊŸË ∑§Ù◊«UË >> ◊ÊS≈U⁄ ø»§ •ÙS≈˛UÁ‹ÿÊ œ •Ù¬Ÿ ’«∏U ÉÊ⁄ ∑§Ë ’≈UË >> 09.30 •»§‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 10.00 >> ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> ◊ÊS≈U⁄ ¡Ë∑§Ù ¬Ë’Ë∞ >> S≈U•¬ Õ˝Ë«UË 10.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ ‚Ë•Ê߸«UË ‚Ê¡Ÿ >> SflÙø ≈UË≈UË•Ê⁄ >> >> 11.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> >> >> >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ‚¡ŒÊ Ã⁄ åÿÊ⁄ ◊¥ >> >> >> >> >> >> 12.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ‡ÊÈ÷ ÁflflÊ„ >> ≈U⁄Ê ŸÙflÊ œ •Ù¬Ÿ ø◊à∑§Ê⁄ •Ÿ Á«USåÿÈ≈U 12.30 •»§‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> >> >> >> >> 01.00 ¬ÈŸ ÔÁflflÊ„ S≈UÊ⁄ ¬Á⁄flÊ⁄ •flÊ«¸U ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ◊Á‹‡ÊÊ >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> »˝§ã«U >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> >> >> >> >> 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> „◊ •Ê¬∑§ ÁŒ‹ ◊¥ ⁄„Ã „Ò ∞ ≈UË◊ 03.00 •»§‚⁄ Á’Á≈UÿÊ Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª øÊ‹’Ê¡ >> >> >> >> 03.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> 04.00>> ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> ◊Á‹‡ÊÊ •ÙŸ‚Ë‚Ë∞ flÈ◊ã‚ >> >> 04.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> >> >> •Ê߸ ⁄Ù’≈¸U 05.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> „Ù◊ ßê¬˝Èfl◊ã≈U >> >>u >> 05.30 >> S≈UÊ⁄ ¬Á⁄flÊ⁄ •flÊ«¸U >> >> >> >> >> >> 06.00 >> Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ ◊Á¡∑§ ⁄Ù’≈U Á∑˝§Á◊Ÿ‹ ◊Ê߸ã«U ∞Ä‚ ªê‚-16 øȬ øȬ ∑§ >> 06.30 ¬ÈÔŸ ÁflflÊ„ L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> >> >> ∞Ä‚¬ã«U’‹ 07.00 •»§‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 08.00 ¿Ù≈UË ’„È ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ ‡ÊÈ÷ ÁflflÊ„ >> ßÁã«UÿÊ‚ ◊ÙS≈U S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ßÁã«UÿÊ >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> L§À‚ •Ù»§ ∞ãª¡◊ã≈U Ä‹ÊÁ‚∑§ ’ÙÁÄ‚¢ª >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ ’Ê¡Ë⁄Êfl >> >> ∑ȧL§ˇÊòÊ flÙÀ∑§ŸÙ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> >> >> >> >> 10.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§... ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> Á‚fl‚¢ª S¬Ù≈¸UÔ˜‚ ‚ã≈U⁄ ∞Á‡ÊÿÊ >> >> 10.30 ¬ÈŸ ÁflflÊ„ ‚¡ŒÊ Ã⁄ åÿÊ⁄ ◊¥ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> >> ◊ÈÁã«U•ÊÁ‹≈UÙ... >> >> 11.00 •»§‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> „Ù◊ >> >> ç‹Ê߸≈U å‹Êã≈U 12.00 >> ◊ÿʸŒÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> >>Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 19 ◊Êø¸ 2012, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ œãÿ◊Ô˜ ÷Ê⁄Ã◊Ô˜; ◊Á„ÿ‚Ë ◊Á„‹Ê ‚¢ÃfløŸÊ◊ÎÃ◊Ô˜ ©ÁÃc∆UÃÔ ¡Êª˝Ã—Ô ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄—! •S◊Ê∑¢§ ´§Á·ªáÊÊ— ÃÈ ôÊÊŸ⁄ʇÊÿ—– Ã·Ê¢ L§ÁÄÔ◊áÊÔË ŒflË •L§ãŒ‹ (ŸÎàÿÊ¢ªŸÊ) ©ëøÃ◊ãÿÊÿÊ‹ÿŸ ÁŸáÊ˸ÃÔÊ— ŒÙÁ·Ÿ— ÿ ◊ÎàÿÈŒ¢«UŸÔ Œ¢Á«UÃÊÔÔ— Á‡ÊcÿªáÊÊ— ÿŒÊ Ã·Ê¢ flÊáÊË¢ üÊÊflÿÁãÃ, ◊ŸŸ¢ (ªÃÊ¢∑§ÊÃ) ÁøòÊ∑§‹Ê◊„ÊÁfllÊ‹ÿ—, ∑ȧfl¸Áãà •Á¬ ø ÃÊŸÔ˜ •ŸÈ‚⁄¢ÁÃ ÃŒÊ •ÁSÔ◊ŸÔ˜ L§ÁÄ◊áÊËŒflË ‚ŒÒfl ∞ë¿ÃÔ˜Ô ©ëøÁfllÊ‹ÿ—, Ã·ÔÊ¢Ô ∑ΧÃ ◊ÎàÿÈŒ¢«USÿÔ ¬˝ÊflœÊŸ¢ Á∑§◊ÕZ ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄ Ÿ ÷flÁÃÔ ßÁà ◊⁄áʇÊË‹ ¡ªàÿfl Ã ‡ÊÈh-¬˝’Èh-¬˝‚¢ŸÊ— ø ÿÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜Ô ∑§‹ÊˇÊòÊ◊Ô˜ Ÿ ◊Ù¥≈U‡Ê⁄Ë S∑ͧ‹, ÁøãÃÊÿÊ— Áfl·ÿ—– ÷flÁãÖ ߸ŒÎ‡Êèÿ— ôÊÊŸ◊ÍÁø-´§Á·ªáÊèÿ— ∑§fl‹◊Ô˜ ŸÎàÿˇÊòÊ •Á¬ÃÈÔ ∑˝§Êç≈U Á‡ÊˇÊáÊ¢ ∞fl¢ ‚¢‚Œ— ÁflŸÊ‡Ê∑§Ê⁄Ë •»§¡‹Sÿ ∑ΧÃ ŒÎCÊã× ÁfllÃ– ÃŸ ◊œÊflËÔ-Á‡Êcÿèÿ— ø ¬˝áÊÊ◊Ê— •S◊Ê∑§◊Ô˜– ‚flÊZª¬Á⁄¬ÍáʸÃÊ◊Ô˜Ô ¬˝Ê#È◊Ô˜ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ ∑§ãº˝◊Ô˜, ∞∑§ŒÊ ∞∑§— Á‡Êcÿ— ÁŸ¡ªÈL¢§ ◊ÊŸfl∑§ÀÿÊáÊÊÿ ÁfllʇÊÊπÊ— •Á¬ ∑ΧÃŸ ∑§◊¸êÿÔÔ Ÿ ∑§fl‹¢ ÷Ê⁄ÃËÿ‚¢S∑ΧÃ— •Á¬ ÃÈÔ ⁄ÊC˛Ëÿʬ◊ÊŸ—Ô •ÊŒ⁄¬Ífl¸∑¢§ •¬Îë¿ÃÔ˜Ô-÷Ù ªÈ⁄Ù! ∑§øŸ ¡ŸÊ— ∑§‹ÊˇÊòÊ ¬˝ø‹ãÃÈ– ÃÕÒflÔ ∞ÃÊÁŸÔÔ ‚flʸÁáÊÔ ∞fl ‚¢¡Ê×– ∑§øŸÔÔ ø ◊ÊÁ⁄ÃÊ—– ÃÕÒfl ◊Èê’߸ •Ê∑˝§◊áÊSÿ ¬È⁄ÙœÊ ∑§ÕÿÁãà ÿÃÔ˜ ¡ËflŸÁ◊Œ¢ ÃÈ ∞∑¢§ ‚¢ÉÊ·¸◊Ô˜ •ËÁSÃ, ¡ÊÃÊ •Á¬– •òÊ ‚êÿ∑§Ô˜ÃÿÊ •ãÿ ∑§ÕÿÁãà ÿÃÔ˜ ߌ¢ ÃÈ ∞∑§Ê ∑˝§Ë«UÊ ¬⁄¢ ÁøòÊ∑§‹Ê◊„ÊÁfllÊ‹ÿ—, ¬˝ø‹ÁãÃÔ– ∑§‚Ê’Sÿ ∑ΧÃ •„ÃÍ∑§ÔËÔ øøʸ ÷flÁÃÔ– ¬˝àÿ„— •Ÿ∑§·ÔÊ¢ ŒÙ·ËŸÊ¢ ∑§øŸÊãÿ ◊ãÿãÃ ÿÃÔ˜ ߌ¢ ¡ËflŸ¢ ∞∑§— ©à‚fl ©ëøÁfllÊ‹ÿ—, ◊Ù¥≈U‡Ê⁄Ë flÒ Á ‡ÊCÿ◊Ô ˜ •ÁSà •Sÿ ÁmªÈ á ÊÿÁà S◊–Ô Ô ∑ΧÃÔ ‹ˇÊÊÁœ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ •ÕʸŸÊ¢ √ÿÿŸ ∑§— ‹Ê÷—? •ÁSÖ S∑ͧ‹, ∑˝§Êç≈U Á‡ÊˇÊáÊ¢ ∞fl¢ flÊÁ·¸∑§-©à‚fl (¬fl¸) ÿòÊ ŸÎ à ÿŸÊÁ≈U∑§ÊÿÊ— ∑Î § Ã ‚¢¬˝Áà ©ëøÃ◊ÔÔãÿÊÿÊ‹ÿŸ ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄Ô— •ÊÁŒC—ÔÔ ÿÃÔ˜ ‡ÊÊ¢Ã◊ÍÁ× ªÈL§L§ûÊ⁄ÃÔ˜Ô-ÿSÿ ¡ËflŸ ªÈL§— (ôÊÊŸ¢) ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ ∑§ãº˝◊Ô˜, ∞ÃÊÁŸÔÔ ‚Ê¢ S ∑Î § ÁÃ∑§∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Ê— flùÊ÷Í·áÊÊÔÁŸ ÃÿÊ ∞fl ŸÊÁSà ÃSÿ ¡ËflŸ¢ ‚¢ÉÊ·¸◊Ô˜– ÿŸ ªÈM§¬˝Ê¸#— ÃSÿ ‚flʸ Á áÊÔ ∞fl •òÊ ¬˝ ‚ ÊÁ⁄ÃÊ— ÷flÁãÖ •òÊ ‚îÊË∑Î § ÃÊÁŸÔ Ô ÷flÁãÖ ÁŒfl‚òÊÿÔ ◊ äÿ ∞Ã · Ê¢ Ô ¬Ê¬ËŸÊ¢ ◊Î à ÿÈ Œ ¢ « U Ê œÊÁ⁄ÃÊÁŸ ¬òÊÊÁáÊ, ¡ËflŸ¢ ∑˝§Ë«UÊ ßfl– •Á¬ ø ÿŸ ªÈ⁄Ù⁄ÊôÊÊ •ŸÈ‚ÎÃÊ ‚êÿ∑§Ô ˜ à ÿÊ ¬˝ ø ‹ÁãÃÔ – ŸÊ≈Ô˜ÿ¡ªÃÔ— ◊„Êã× ¬ÈL§·ÔÊ— L§ÁÄ◊áÊËÔŒ√ÿÊ— Áfl‡Ê·àfl◊Ô˜ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿÔÁfløÊ⁄ÊÁáÊÔÔ ø ÃÈ⁄ãÃ◊fl ÁfløÊ⁄ÿÙÇÿÊÁŸÔÔ ÷flãÃÈ– •ãÿÕÊ ÃSÿ ¡ËflŸ¢ ÃÈ ©à‚fl—– ∞ÃÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ‚Ê ‚ŒÒfl ¬˝ÊëÿÔ- •¬⁄ʜ˟ʢ ‚¢ÅÿÔÊ, ◊ŸÙ’‹¢Ô ø ¬˝flœ¸ÿÃÔ˜– ˇÊ◊ÊÿÊÁø∑§ÔÊ— Á∑§◊ÕZÔ flSÃÈ—, œãÿÊ— ߸ŒÎ‡ÊÊ— ¡ŸÊ— (ªÈ⁄fl— Á‡ÊcÿÊ— ¬Ê‡ÔøÊàÿŒ‡ÊÿÙ— ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ Ô ø) ÿ ßë¿Áãà ◊ÊŸfl∑§ÀÿÊáÊ◊Ô˜– ‚¢ Á ◊üÊÿÔ ŸÍ à ŸÔ ‡ ÊÒ ‹ Ë◊Ô ˜ ⁄Ê¡∑§Ëÿ∑§◊¸øÊÁ⁄Á÷— •ŸÊflÎûÊÊ— Ÿ ÷flÁãÃ, ∑§Sÿ ◊ÁãòÊáÊÔ— SflÊÕ¸ - ⁄¡ŸË ‚ŒÊŸÊ ©à¬ÊŒÿÁà S◊– ⁄¢ª◊¢øSÿ ¬ÍÁûʸ ÁŸÁ◊ûÊÔ ∞ÃÔ ÉÊÎáÿÔ¡ŸÊ— •lÊÁ¬ ◊ÎàÿÈ¢ Ÿ ¬˝ÊåÔŸÈflÁãÃÔ ßÁÃÔ ¬˝‡ÔŸÔ¢ •Ê‹Ù∑§‚îÊÊÁfl÷ʪ L§ÁÄ◊áÊËŒ √ ÿÊ— Áfl‡Ê · Ÿ ∑§fl‹¢ ãÿÊÿÊ‹ÿ— •Á¬ÃÈ ‚fl¸ ÷Ê⁄ÃËÿÔÊÔ— ¬Îë¿ÁãÖ ¬⁄ãÃÈ ∑§ãº˝ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ ¬Ê⁄ŒÁ‡Ê¸ Ã Ô Ê •Ê‚ËÃÔ ˜ – ªÎ„◊ãòÊÔË ¬Ë. ÁøŒê’⁄◊ÔSÿ Á∑¢§ ∑§ÕŸËÿ◊Ô˜?Ô ‚— ÃÈÔ ◊ıŸœÎàflÊ ¿‹Ÿ Ô •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ŸÎàÿ¬˝‚¢ª ∑§ŒÊÔÔ Á∑§ŒÎ‡ÊSÿÔ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃ˜Ô ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ fláʸ S ÿÔ •Ê‹Ù∑§SÿÔ ∑§¬≈UŸÔ Sfl‚◊ÿ¢ •ÁÃÿʬÿÁÖ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ, ‚Ê ÃÃÔ ˜ Ô ‚— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ ¡ÊŸÊÁà ÿÃÔ˜ ∑§Ê¢ª˝‚‡ÊÊ‚Ÿ∑§Ê‹Ô ÃSÿ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ •ÊŸË ’ ‚ ¢ ≈ UÁŸÁ◊¸ Ã Ô  Ô ◊„Ê÷Ê⁄Ã◊Ô ˜ , Ô ⁄Ê◊ÊÿáÊ◊Ô ˜ , ‚È D È L §¬ á ÊÔ Ô ¡ÊŸÊÁà S◊– - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ∑§∆UÙ⁄¬ŒˇÊ¬— •ãÿ·Ê¢ ŸÃÎáÊÔÊ¢ ∑ΧÃ Áfl¬Œ— ÉÊ¢Á≈U∑§Ê ÷flÃÔ˜– •Ã— ÿŸ ¬˝ Ê ÕÁ◊∑ § Ô ÁfllÊ‹ÿ ÷ÊflªÃ◊Ô˜, ∑ȧ⁄Ê’Ê¢¤ÊËŸÎàÿ◊Ô˜, ÿÍ⁄Ù¬ËÿÔ-⁄¢ª◊¢ø‚îÊÊ⁄ËÁÃ◊Ô˜ ¬Á∆UàÔ fl Ê ÃŒÈ ¬ ⁄ÊãÃ◊Ô ˜ •Á÷ôÊÊŸ‡ÊÊ∑È ¢ § Ë◊Ô ˜ , Ô ôÊÊàÔflÊÔ ÷Ê⁄ÃËÿŒ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ ∑ΧÃ ∑§Ÿ ¬˝∑§Ê⁄áÊ ‚◊ÿ¢Ô Ÿ‡ÿÁÖ ¬Ë.ÁøŒê’⁄◊Ô—Ô ÷flÃÈ •ÕflÊ ◊ãòÊË◊¢«U‹ÔSÿ •ãÿ ‚ŒSÿÊ—Ô, ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ∑ΧÃÔ ÃÈÔ ãÿÊÿÊ‹ÿSÿÔÔ √ÿʬÊ⁄¬˝‚¢ª •ÊflŒŸ¬òÊSÿÔÔ ∑§‹ÊˇÊòÊÔ •Êªë¿ÁãÖ ∑§‹ÊˇÊòÊSÿ ∑ȧ◊Ê⁄‚¢÷fl◊Ô˜,Ô ¡ÿŒflÁÔfl⁄ÁøÃ◊Ô˜ L§¬ÊãÃÁ⁄Ã◊Ô˜ ∑§Êÿ¸◊Ô˜ ÃÿÊÔ Á∑˝§ÿÃ S◊– •ÊôÊÊ ¬Ê‹ŸËÿÔÊ ∞fl– ¬Í⁄áÊÁÃÁÕ—Ô 30-•¬˝Ò‹ ‚ÈŸÊ◊œãÿÊ—Ô ∑§‹Ê∑§Ê⁄Ê— ªËêÙÁflãŒ◊Ô ˜ , ÃÊÁ◊‹ŸÊ«È U ¬ ˝ Œ  ‡ ÊSÿ ⁄ÊÖÿÊÃÔ˜ ’Á„— •ãÿèÿ— ⁄ÊÖÿèÿ— √ÿʬÊ⁄ ¬˝ªÁÃ∑§Ê⁄áÊÊÕÔ¸ •ãŒ‹øÁ⁄òÊ◊Ô ˜ , •Áì˝ÊøËŸ◊Ô˜ÔÔ ÁŸœÊ¸Á⁄ÃÔ ‚◊ÿ ŒÙÁ·ŸÔ— ÿÁŒ Œ¢«U¬˝Ê#Ê— Ÿ SÿÈ— ÃÁ„¸Ô •ãÿ •Ÿ ∑  § ‚ÁãÖ ⁄flËãº˝ŸÊÕÔSÿ ∑ȧ⁄flÊ¢¤ÊË‹Ù∑§ŸÎàÿ◊Ô˜ ÃÿÊ ∞ÃÃÔ˜ •ÊflŒŸ¬òÊ ¬Í⁄áÊ¢ ÁŸÃÊãÃ◊Ô˜ •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜ ßÁÖ ŒÙÁ·ŸÔ— •Á¬ ∑ȧ∑§◊¸‚ÈÔ Á‹#Ê— ÷ÁflcÿÁãÖ ÿòÊÔ ‚fl¸∑§Ê⁄— Á÷ÛÊÔ-Á÷ÛÊ ‚È ⁄ Ã◊Ô ˜ – •ÁÃÁ⁄Q§ •ÊflŒŸ¬òÊ ¬Í⁄áÊ¢ ÁŸÃÊãÃ◊Ô˜ ∞Ã · È Ô •…Ô ˜ ÿ Ê⁄ ‡ ÿ Ê ◊ Ê , ‚flʸŒıÔÔ ôÊÊÃ◊Ô˜ ÃÃ—Ô •Sÿ √ÿfl‚Êÿ∑§⁄Áfl÷ʪ¬ˇÊ× •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜ ßÁÖ ∑˝§ÃÊ⁄— ‹ˇÊáÊ—, ’ÈhÊflÃÊ⁄◊Ô˜, ‹Ù∑§ŸÎ à ÿSÿ ªÈ ⁄ fl— ¬˝∑§⁄áÊÔ·ÈÔ Sflÿ¢ ŒÙ·Ë ÃòÊ ∞Ã·Ê¢ ŒÙ·ËŸÊ¢Ô ∑ΧÃ Á∑¢§ ∑§ÁÕÃ√ÿ◊Ô˜ ÃÕÊÁ¬Ô - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ∞·Ê ‚ÍøŸÊ ‹éœÔÊ ÿÃÔ˜ ‚flZÔ Áflfl⁄áÊÔË¢Ô ‚¢ªáÊ∑§Ÿ Á∑˝§cáÊflŸËÔÔÔ ◊àSÿ∑ͧ◊ıÔÔ •Ê„Í Ã Ô Ê —– ∑§‹ÊˇÊ ò Ê Ô ‚¢ ¬ ˝ Á à ãÿÊÿÊ‹ÿSÿ ∑§∆U Ù ⁄ÊŒ ‡ ÊSÿ ¬Ê‹Ÿ Ô ∑ § ãº˝ ‚ fl¸ ∑ §Ê⁄— ‹ˇ◊áÊ, •Áê’∑§Ê ’Íø, •flÃÊ⁄ı, Œ◊ÿãÃË ∑ȧ⁄flÊ¢¤ÊË∑§Êÿ¸∑˝§◊— SÕÊŸÊãÃÁ⁄áÊ-¬òÊSÿÔ ŒÊÃÈ¢ ‚◊Õʸԗ ÷flÿÈ— ßÁà ∑§ÁÃ◊ÊòÊÊÿÊ¢ ‚◊Õ¸— ÷ÁflcÿÁÃÔÔ ßÁà º˝C√ÿ◊Ô˜– • Ê ◊ È ‹ ø È ‹ ◊Í‹¬˝Á∑˝§ÿÊ •ÁSÖ fl≈UÔ ‹Ë‹ÊÔ Ô ‚Ê◊‚Ÿ, ÁflflÊ„¬˝∑§⁄áÊ◊Ô˜,Ô ◊ËŸÊˇÊË ÁŸÿÁ◊ÃL§¬ á Ê •lÊÁ¬Ô Ô ¬ Á ⁄ ¬ ò Ê ∑ § ‚ ◊ ¬ ¸ á Ê Ê ÿ ∑§ã‚À≈ U ã ≈U flŒÁà ÿÃÔ ˜ flË.¬Ë.œŸ¢¡ÿŸ, ‚¢ÿÈÄÔÃÊ Áfl¡ÿŸÊ≈U∑§ÊÁŸÔ ‚ŒÒ fl Ô ¬˝ø‹ÁÖ flÊÁ·¸∑§∑§Êÿ¸∑˝§◊ •ÁãÃ◊Ê ÁÃÁÕ— Ã∑§ÁŸ∑§Ô Ë -•‚È Á flœÔ Ê ¬ÊÁáÊÇ ⁄ Ê„Ë, ÿÊÁ◊Ô Ÿ Ë ÁŸÿÁ◊ÃL§¬áÊÔ ¬˝SÃÍÿãÃÔ– •Sÿ ‹Ù∑§ŸÎ à ÿSÿ¬⁄ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ •ŸÈûÊËáÊÔ¸àflÊÃÔ˜ •¬Ífl¸— Œá«U— ç‹ÙÁ⁄«UÊ– ‚Ê◊Êãÿ×ÔÔ •‚»§‹— ‚¢ ¡ ÊÃ—Ô ÃŒÊ •Ê∑˝ § هʗ •Ê‡ÊÊÃËÃÔ — •¬˝ Ò ‹ ◊Ê‚SÿÔ 30 ∑ § Ê ⁄ á Ê à fl Ê Ã Ô ˜ Ã◊ÔÁŒfl‚¬ÿ¸ãâ flÁœ¸Ã◊Ô˜ • Ê fl  Œ Ÿ ¬ ò Ê ¬ Í Á û Ê ¸ — ∑Î § cáÊ◊Í Á ûʸ •ÊŒÿ— ∑§Õ∑§‹ÔË, ‹Ù∑§ŸÎàÿÊÁŸÔÔ, ¬˝◊ÈπÊ—– flÙ∑§Ê‹‚¢ªËÃÔ ‚¢ ª ËÃflÊlÊÁŸÔ ø Œ‡Ê¸∑§Ê— ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ¬˝ÃˡÊ◊ÊáÊÔÊÔ— ÷flÁãÃÔ ßÁÃÁ¬Ã⁄— SflÁ‡Ê‡ÊÍ Ÿ Ê¢ Ô ∑§ˇÊÊäÿʬ∑ § Ÿ ÃSÿ ‚¢¡Ê×– •Ã— ÃŸ Á¬òÊÊ •ÁSÃÔ– ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈÔ ∞·Ê ÁÃÁÕÔ— Áfl‹Áê’ÃÊ ¡ÊÃÊ–Ô •Ã— ◊áÊË ∑Î § cáÊSflÊ◊Ë ∞fl fl Ê Á · ¸ ∑ § Ù à ‚ fl S ÿ ¬˝àÿˇÊ¬˝◊ÊáÊÊÁŸ ‹÷ãÃ–◊ÊŸÁ‚∑§Œ‡ÊÊ¢ ¬˝ Á ÃÔ Ô ¬˝ªÁìòÊ Ÿ∑§Ê⁄Êà◊∑¢§Ô Ãâÿ¢ Sfl¬ÈòÊ— ªÎ„ÊÃÔ˜Ô ’Á„— ∑ΧàÔflÊ◊Êø¸◊Ê‚Ô ‚¢¬ÍáÊÊ¸Ô ÷ÁflÃÈ¢Ô √ÿfl‚ÊÁÿŸ— •ÊªÊ◊Ô Ë ∑§‹ÊˇÊòÊSÿ ©îÊfl‹ÃÊ⁄∑§Ê ¬˝ ◊ È π Ê∑§·¸ ∑ §ÊÁŸÔ Ô flSÃÍ Á Ÿ Ã ‹ È ª È , ÃÊÁ◊‹ ÃÕÊ‚ø߇ÊË‹Ê—ÔÔ Ÿ ‚ÁãÖ Á‹ÁπÃ◊Ô˜– ÃÃÔ˜Ô ŒÎC˜flÊ Á¬ÃÈ— Ô •¬◊ÊÁŸÃ—– ‚¢¬ÍáʸÁŒfl‚— ÁfløÊ⁄◊Ê‚ËÃÔ˜– ◊Ê‚¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ •ÊÚŸ‹Êߟ flÃÔ˜ •lÊÁ¬ ∑§‹ÊˇÊòÊáÊÔÔ ◊ãÿãÃ– ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·Ê‚ÈÔ ¬Ê¢Á«Uàÿ◊Ô˜∑ § øŸ ÃÈ Ô ¬È ò ÊÊáÊÔ Ê ¢ Ô ∞·— ’Ê‹∑§—ÔÔ ªÎ„ÊÃÔ˜ ’Á„— ⁄ÊÖÿÊÃÔ˜ ’Á„— •ãÿèÿ— Áflfl⁄áÊÔË ¬Í⁄ÁÿàÔflÊ Sfl-Sfl ‚„ ¬˝àÿˇÊÃÿÊ ‚¢Á‡Ô‹CÔ— ∑§‹ÊˇÊòÊSÿÔ ¬˝ÁÃ∑§Êÿ¸·ÔÈ œÊ⁄ÁÿÔàÔflÊ ‚Ê ∞∑§ÊœÊ⁄áʬ⁄ˡÊʬÁ⁄áÊÊ◊¢ ŒÎ C Ô ˜ fl ÊÔ Œá«UÊÿ◊ÊŸ— •Ê‚ËÃÔ– •ãÃÔ ˜ ⁄ÊÖÿ è ÿ— √ÿʬÊ⁄ √ÿʬÊ⁄¢ øÊ‹ÁÿcÿÁãÃÔÔ ßÁà •ÁSÖ L§ÁÄ◊áÊÔË Œ√ÿÊ— ©¬ÁSÕÁ× ◊„ÊŸÃÊ◊Ô˜ •Ê#flÃË–øÁ∑§ÃÊ— ÷flÁãÃ, •¬⁄ ÃÈ ÿŒÊ ¬˝ÁÃflÁ‡ÊŸ— ∞ÃÊ¢ flÊûÊÊ¸Ô Ô ¬˝ ª ÁÃ∑§Ê⁄áÊÊÕ ¸ Ô ∞ÃÃÔ ˜ Áfl‡Ê·Ô— ÁŸŒ¸‡ÊÔ— fløÃ– ∑§‹ÊˇÊòÊSÿ •ãÿÃ◊◊Ô˜ ∑§Êÿ¸∑˝§◊Sÿ ¬˝ÊœÊãÿ◊Ô˜ (∑˝§◊‡Ê—)∑§≈ÈUfløŸŸ ¬ÈòÊÊŸÔ˜ ÃÊ«UÿÁãÃÔÔ ¬˝Ê#flãÃÔ—, ÃŒÊ ÃÔ Á‡Ê‡ÊÙ—ÔÔ¬⁄ãÃÈ •òÊ ∞·Ê •¬ÍflʸÉÊ≈UÔ Ÿ ÊÔ ÿòÊ Sfl¬È ò ÊSÿÔ•‚»§‹ÃÊ¢ Ô Ô ŒÎ C Ô ˜ fl Ê Ÿ ‚◊ˬ •ÊªàÿÔ ÿ Ÿ ∑ § Ÿ ¬˝ ∑ §Ê⁄ á Ê Á¬ÃÈ — ∑˝ § Ùœ¢ ‡Ê◊ÁÿÃÈ¢ ‚◊Õʸ— •÷flŸÔ˜– ‹Ù∑§¬Ê‹Áflœÿ∑§SÿÙ¬Á⁄ Áfl‡Ê·øøʸ— ’ã‚‹— Ÿ fl Œ  „ ‹ Ë – ¬Íáʸ◊ÃÊ◊ÃÔÔ¢ ª˝Ê„Ôÿ◊Ô, •ÿÕÊ ŒÍ⁄Ë ˜ ˜ Áflœÿ∑§Sÿ ©¬Á⁄ Áfl‡Ê·Ã—∑§≈ÈUfløŸ¢Ô Ÿ ø Œ¢«UÁflœÊŸ¢– ¬⁄ãÃÈÔ •œÈŸÊ •Á¬Ô ‚ Á¬ÃÊ ∑§Áãº˝ÿ‚¢‚ŒËÿ∑§Êÿ¸∑§ÊÁ⁄◊ãòÊË Ÿ ∑§ûʸ√ÿ◊Ô˜ ßÁÃÔ ÃŸÙÄÔÃ◊Ô˜– 187 ‚¢ ‡ ÊÙœŸ¬˝ ‚ ¢ ª Ê—ÃòÊ ‚#◊∑§ˇÊÊÿÊ— ¿ÊòÊÔ— ¬ÈòÊSÿÔ ©¬Á⁄ •‡ÊÊãÃÁøûÊÔ— ¬flŸ∑ȧ◊Ê⁄ ’¢‚‹— ’ÈœflÊ‚⁄ Áfl¬ˇÊÔŸÃÊ⁄— ÃÈ ‹Ù∑§¬Ê‹Sÿ •Ê‹ÙÁøÃÊ— ‚ÁãÃÔ– ÁŒ‚ê’⁄ÔÿŒÔÊÔ òÊÒ◊ÊÁ‚∑§Ë ¬⁄ˡÊÊÿÊ◊Ô˜Ô •ÁSà ßÁà ‚ÍòÊÊÃÔ˜ ¬˝ÃËÿÃ– ∞ÃÃÔ ˜ Ô ¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ ˜ ÿÃÔ ˜ øøʸ Á Œ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  •ÿÕÊ ∞·— Áflœÿ∑§—Ô ⁄ÊÖÿ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜Ô ‹Ù∑§¬Ê‹ÔÁflœÿ∑§Sÿ ©¬Á⁄ Áfl‹ê’àflÊÃÔ˜ ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄¢ ŒÙ·Ë ©¬SÕÊÁ¬ÃÔ— •Ê‚ËÃÔ˜ ¬⁄ãÃÈ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ Áfl‡Ê·ÁfløÊ⁄¢ ÃÈ •ÁS◊ŸÔ˜ ∞fl ‚Ê√ÿSÃ¢Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ Áfl⁄Ùœ¬ˇÊ× ‚¢¬ÍáÊÊ¸Ô øøʸ Ÿ ¬˝øÁ‹ÃÊ– ‚òÊ ÷ÁflcÿÁÖÔÔ ŸÃÊ •L§áÊÔ¡≈U‹Ë ◊„ÙŒÿŸÔ ‚¢¬Áà ’¡≈U‚òÊ◊ÔÔ˜ ◊Êø¸◊Ê‚Sÿ ˝ H ÿlÁ¬ ‡ÊÈh¢, ‹Ù∑§ÁflL§h¢Ô ŸÙ∑§⁄áÊËÿ¢ ŸÊø⁄áÊËÿ◊Ô˜H ’¡≈U‚òÊSÿ ¬˝Õ◊ ø⁄áÊÔ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ ŸÙÁ≈U‚¬òÊ◊Á¬ 30 Ã◊ ÁŒfl‚ ‚◊Ê#¢ - ““yz{ ¡ê‚”” ‹ Ù ∑ § ¬ Ê ‹ ¬ ˝ ‚ ¢ ª ¢ S ÿ Ù ¬ Á ⁄ ¬˝Á·Ã◊Ô˜–Ô ’¢‚‹— •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, ‚ê¬ÊŒ∑§— •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, * «UË.‚Ë. èÊ^ ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy)

×