Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vv 5 april 338

585 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vv 5 april 338

  1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 (Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã×) ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 338 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, øÒòÊ ‡ÊÈÄ‹ òÊÿÙŒ‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 5 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 338 á Date : 05-04-2012, Thursday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 2 3 4 4 Á’˝≈UŸ◊äÿ Áfl¢‡ÊÔÁì˝ÁÇÊÃ◊Ô˜Ô ≈UÊÚÀ‚≈UÊÚÿÔ »§Ê◊¸SÿÔÔ ‡ÊÃÊÿÈ— ¬ÈL§·—Ô •Ê¡ËflŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸŒ‡Ê Á„ãŒÔÍ ¡ŸÊ— ◊Íπʸ— ¬ÈŸL§hÊ⁄ÊÿÔÔ ¬˝ÿàÔŸ— ∑§Ê⁄ÊflÊ‚Ÿ ŒÁá«U× ‚◊Õ¸∑§ÊŸÊÔÔ◊Ô˜ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜ ‚¢‚Œ‚èÿÊŸÊ¢ ∑ΧÃ ŸÊªÁ⁄∑§Áfl∑§Ê‚œŸSÿ ŒÈL§¬ÿÙª¬˝∑§⁄áÊ◊Ô˜ ŸflŒ „ ‹Ë– ¬˝ Á Ã‚È •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ¬˝∑§⁄áÊ·ÈÔ ŒÙ·ÊŸÔ˜ •Áãflcÿ‚¢ ¬ ˝ Á à ‚¢ ‚ Œ‚ŒSÿÊ— ∞ÃÃÔ˜•ÿÕÊ∑§‹„¢ ÁŸ◊ʸ¬ÿÁãì⁄ãÃÈ ‚àÿÊ‚àÿ¢ ÁflŸÊ Á‹ÁπÃ◊ÁSà ÿÃÔ˜∑§‹„Ÿ ‚◊ÿSÿ •ÁìÊÃ¢Ô •Ÿ∑§·ÈÔ ¬˝ÊãÃ·ÈŸ ÿÕÊÕ¸◊˜Ô ßÁà ∞Ã ‚èÿÊ— ØÎæ çÁ„æ ÂýàææâÙæØ ¥çÌ×æ˜ææØæ¢ ÏÙïâ¢Âýðá‡æï¢ï ÖßçÌŸ ¡ÊŸÁãÖ ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÊ¢ ∑ΧÃ ‚¢ ‚ Œ‚èÿÊ— ‚ÁãÃÔ ÿ ªÃÔ‚#Ê„ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ ‚‡ÊQ§∑§ÊÿZ øÊ‹ÁÿÃÈ ¢ •Á¬ŸÊªÁ⁄∑§∑§ÀÿÊáÊÁŸÁœ∑ΧÃ•ÊªÃSÿ œŸSÿ ÃÈ Ô ¬˝∑ΧÃ⁄ËàÿÊ ∑§ÀÿÊáÊ∑§◊¸‚ÔÈ ¬˝ Ê #œŸSÿ ‚ŒÈ ¬ ÿÙª¢ Ãâÿ¬˝SÃÈÃ◊Ê‚ËÃÔ– •ÁS◊ŸÔ˜ ˜ ¬òÊÔ ∞ÃÃÔ˜ Á‹ÁπÃ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÁŸŒ ¸ ‡ Ê— •Á¬Ô Ô ŒËÿÃ – ‚Á◊Á× ∞ÃÃÔ ˜ Ãâÿ¢ œŸSÿÔ ŒÈL§¬ÿÙª—Ô ∑Χ×– ÷Ê⁄ÔÃSÿ ‚Ë◊Ê⁄πÊ ∑˝§◊‡Ê— flÁœ¸ÃÊ ŸflŒ„‹Ë– ÁfllÊ‹ÿËÿ¬Ê∆UK¬ÈSÃ∑§·ÈÔ flª¸ôÊÁ∑§‹Ù◊Ë≈U⁄¢ ¬ÿ¸ãâ‚¢¬˝‚Ê⁄áÊ¢ ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜‚ŒÈ¬ÿÙª◊Á¬ Ÿ ∑ȧfl¸ÁŸà–Ô ∑ȧfl¸ÁãÃÔ •ãÿ ‚fl¸ ∑ȧ⁄ËàÿÊÔ •Ÿ∑§·ÈÔ ¬˝ÊãÃ·È ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÊ¢ ¬˝∑§Ê‡ÊÿÁÃÔ ÿÃÔ˜ •C⁄ÊÖÿ·È ÷Ê⁄ÃËÿ‚Ë◊ÊˇÊòÊ¢Ô ‚È⁄ÁˇÊ⠌·ÿÃÔ ¬⁄ãÃÈ •ÁSÖSflÀ¬œŸSÿÔ ©¬ÿÙªÊÃÔ ˜ ‚fl¸ŸÊ‡ÊÊÿ ÁfløÊ⁄ÿÁãÖ ∑Î § Ã œŸSÿÔ ŒÈ L §¬ÿÙª—Ô Ÿfl◊¢ « U‹ · È ø Á¡ÑÔ Ê •¬⁄ÊÁœŸ— ‚¢Á‡Ô‹CÊ— Ã·Ê¢ √ÿfl„ÊÁ⁄∑§ ŒÎCÔ˜ÿÊ ∞ÃÃÔ˜ Ãâÿ¢Ô ÷˝◊Êà◊∑¢§ ‚◊Ⱥ˝Ã≈UËÿˇÊòÊ·ÔÈ •Êãœ˝¬˝Œ‡ÊSÿÔÔ ◊„Ãˬ‡Ô ø ÊÃÔ ˜ ∞Ã Ô ÃÈ Ô ¬˝ Á Âèÿ¢ ¬˝ Á Ãfl·Z ø ∑Χ×– ∑§ÁÃ·È ¬˝ÊãÃ·È øÔ ¬˝‡ÊÊ‚ŸÔSÿ •ŸÈ◊Áâ ÁflŸÊ ÁflL§h ∑§ÊÿZÔ ∑§ûÊÈZ ‚Á◊ÁÃ- ¬˝ÃËÿÃ– ‚àÿ¢Ô ÃÈ ∞ÃÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •S◊Ê∑¢§ Œ‡ÊSÿ „ÊÁŸ— ¡ÊÃÊ– •œÈŸÊ •SÿÔ ‚Ê◊Êãÿ¢ ¬˝Êãâ•flÁ‡ÊCœŸSÿ ŒÈL§¬ÿÙª m∑§ÙÁ≈U∑§ ∑§ÀÿÊáÊ⁄ÊÁ‡Ê— ÁflŸÊ •ŸÈ ◊ Áâ œŸSÿ •Sÿ œŸSÿÔ ©¬ÿÙª— ∑§Õ¢ ¬ˇÊÃÔ — •ÊŒ ‡ Ê— •Á¬ ‚Ë◊ÊˇÊòÊ¢ ÁŸÿÁ◊ÃL§¬áÊ ‚¢¬˝‚ÊÁ⁄ÃÔ¢ ÷flÁÖ ◊„Ê⁄ÊC˛Sÿʜ˟ •ÊªÃ◊ÁSÖ 1991-ÁŸ⁄ÃÊ— ŒÎ ‡ ÿãÃ – Ô ‹èÿÃ–Ô •¬√ÿÿ◊Á¬Ô ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ ßàÿSÿÔ ŒËÿÃ – ÿŒÊ Á¡ÑÊ Œ‡ÊSÿ ‚◊Ⱥ˝‚Ë◊ÊÿÊ◊Á¬Ô ‚¢¬˝‚Ê⁄áÊàflÊÃÔ˜ 2001 Ã◊·È fl··È ÷Ê⁄ÃSÿ ‚◊ÈŒÊÿˇÊòÊ»§‹¢ ¸‚¢¬˝ª‚fl¸∑§Ê⁄Ô ◊ÊòÊ¢ 45 ‚ ¢ ‚ Á Œ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊ ŒÙ·ËŸÊ◊Ô˜ •ãfl·áÊ◊Á¬ ÷ÁflcÿÁÖ ¬˝‡ÊÊ‚ŸÊÿ •ÁÃ◊ÊòÊÊÿÊ¢ ∞ÃÃÔ ˜ Ô ¬Á⁄flûʸ Ÿ ¢ ¬˝Êÿ× 3287263 flª¸¬˝ Á ÇÊÃÊ— ∞ÃʌΠ‡ ÊÔ Ê — ‹Ù∑§‹ π Ê‚Á◊ÁìˇÊ× •Áœ∑§Ê⁄ËáÊÊ¢ ÁflL§h Ô ‚#‡ÊÃ·È ∑§Êÿ·È ¬˝ÊÿÃÔ— ¸ œŸÔ‚¢¬˝·áÊÔ¢Ô ÷flÁà ÌÊÔÔ ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ ßÁà ÷͡ÊòÊSÿ ªÃ øÃÈ— Á∑§.◊Ë.Ô •Ê‚ËÃÔÔ˜ •œÈŸÊ ‚Êœ¸Ÿfl∑§ÙÁ≈U∑§ÊŸÊ¢ ÃSÿÔ œŸSÿ ŒÈL§¬ÿÙª— Áfl‡Ê · ôÊÊ— flŒÁãÖ ªáʟʬ˝‚¢ª ÷Íπ¢«USÿ 3287252 flª¸’⁄Ê∑§ÊÃÔ˜Ô Ÿ⁄ãº˝Sÿ ◊„ʬ˝÷Êfl— ¡ŸÁflÁŒÃÔ— œŸÊŸÊ◊Ô˜ •¬√ÿÿ— •÷ÍØԖ ‚¢ Œ  „ ÊS¬Œ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Ô ÿ Ô ∑§Õ¢ SÿÊÃÔ˜ ßÁà ¬˝‡Ÿ— •Á¬ •Êªë¿ÔÁÖ Ô ÷Í ˇ Ê ò ÊSÿ ªÃ øÃÈ — ªáʟʬ˝‚¢ª ÷Íπ¢«USÿ •Ÿ∑§·Ê¢Ô SÕ‹ÊŸÊ¢ Á∑§.◊Ë. •ÁSà ¬⁄ãÃÈ •œÈ Ÿ ÊÔ Ô ‚ʪ⁄Ã≈U S ÿ •„◊ŒÊ’ÊŒ– ŸÃÊ⁄— SÕÊÁŸÃÊ— ‚ÁãÖ »§≈UÙÁøòÊáÊÔ Sflÿ¢ ’⁄Ê∑§Ô •Ÿ ∑  § ·Ê¢ Ô SÕ‹ÊŸÊ¢ SÕÊŸ¬Á⁄flûʸŸ¢ ‚fl¸ˇÊáÊ¢ Ÿ ‚¢¬ÛÊ◊ÁSÖªÈ ¡ ⁄ÊÃSÿÔ Áfll◊ÊŸ—Ô Ô◊ÈÅÿ◊ãòÊËÔÔ Ÿ⁄ãº˝÷Ê߸ ◊ÙŒË •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— ‚¢ ª ËÃôÊ— ∞Á⁄∑§ ◊ÊÁ≈¸ U ŸÔ •Ù’Ê◊Ê øÁ∑§Ã—Ô flÃÔ ˜ ÁfllÃ– ¬Ê∆U∑§Ê— •SÿÊ¢ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ SÕÊŸ¬Á⁄flûʸŸ¢ ÁŸÿÁ◊ÃL§¬áÊÔ ¡ÊÿÃ ‚fl¸ˇÊáÊÊÃÔ˜ ∞ÃÔÃÔ˜ ôÊÊÿÃÔÃÈ •◊Á⁄∑§Ê⁄ÊC˛¬ÁÃÔ— ’⁄Ê∑§ ‚flʸÁœ∑§◊ÃÊÁŸ ¬˝Ê#flÊŸÔ˜– ¬ÁòÊ∑§ÊÿÊ¢ Sfl-Sfl •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ÁŸÿÁ◊ÃL§¬áÊÔ ¡ÊÿÃ– ◊ŸÙ⁄¢¡Ÿ⁄Êÿ ŸÊêÔŸÊ ÿÃÔ˜Ô òÊÿÙŒ‡Ê⁄ÊÖÿÊÔŸÊ¢ ÷ÍÁ◊-‚¢∑§ÙøŸ¢-•Ù’Ê◊ÊÔ◊„Ê÷ʪÊÃÔ˜Ô L§ëøŸÈ‚Ê⁄áÊ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ •Ê⁄≈UË•Ê߸ ∑§Êÿ¸∑§òÊʸ ∞ÃÃÔ˜ Ãâÿ¢Ô ŒûÊ◊Ô˜– ‚¢ ¬ ˝ ‚ Ê⁄áÊ¢ Ô ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – Ô ∞Ã · È ¬˝ ◊ È π ÃÿÊÔ•Áœ∑§— ‚ˇÊ◊— ÁflESÃ⁄Ëÿ ¡ŸÊŸÊÔ¢ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚fl¸ˇÊáÊ ‚¢SÕÔÊ •Á¬ •SÿÊ— ‚◊È º ˝ à ≈UËÿ⁄ÊÖÿ · È Ô ◊„ÃÔ ˜ ¬Á⁄flûʸ Ÿ ¢ ÔÃÕÊ ¬˝÷Êfl‡ÊÊ‹ÔË øÿŸ¢Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ ∞Ã·È ÉÊ≈UŸÊÿÊ— ¬ÈÁC¢ ∑§⁄ÙÁÖ •ŸŸ ¬˝∑§⁄áÊŸ ¬Á⁄‹ÁˇÊÃ◊Ô˜– •Êãœ˝¬˝Œ‡Ê, ÃÊÁ◊‹ŸÊ«ÈU ÃÕÊ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ¬˝ ‡ ÊÊ‚∑§— ßÁà ‹π∑§Ê—,•Á÷ŸÃÊ⁄—,Ô ◊„Ê⁄ÊC˛⁄ÊÖÿSÿ ∑ΧÃ ‚flʸÁœ∑§— ‹Ê÷— ¬Á‡Ôø◊-⁄ÊÖÿ·ÈÔ ¬˝÷ÊÁflÃÊÔÁŸÔ ˇÊòÊÊÁáÊÔ •Á¬ - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) •÷flÃÔ ˜ – ⁄ÊÖÿSÿÔ ÷Í ÷ ÊªÔ  Ô 22 ÁøÁ„ÔŸÃÊÁŸ ‚ÁãÖÁflE¬˝Á‚hÊÿÊ¢ ⁄Ê¡ŸÃÊ⁄—,◊ÊÁ‚∑§¬ÁòÊ∑§ÊÿÊ◊Ô˜ ¬òÊ∑§Ê⁄ÔÊ—Ô, ‚¢ªËÃôÊÔÊ—,(≈UÊßê‚) Á‡ÊˇÊ∑§Ê— ø ’Ò¥ª‹ÍL§ Œ‡ÊSÿÔÔ √ÿfl’„È‹¢ Ÿª⁄◊Ô˜¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃÊ flÊûÊʸ ‚◊ÊflÁ‡ÊÃÊ— ’Ò ¥ ª ‹È L §– ©lÊŸÒ — ©¬÷ÙÄÔ Ã Î á ÊÔ Ê ¢ ◊Í À ÿ- ’Ò¥ª‹ÍL§ Ÿª⁄Êÿ ¬˝Õ◊SÕÊŸ¢ ’„Í◊ÈÀÿÊÁŸ ¬ŒÊÕʸÁŸ •Á¬ ŒËÿãÃ– ÿòÊ ÃÈ ◊Èê’߸Ÿª⁄Œ Î ‡ ÿ à  – ÷flÁãÖ ¬ÁòÊ∑§ÊÿÊ¢ ¬Á⁄¬ÍáÊZ ’Ò¥ª‹ÍL§Ÿª⁄¢Ô ‚¢¬˝Áà ‚Íø∑§Ê¢∑§ÊÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ ôÊÊÿÃ ‹éœ◊Ô˜– √ÿÿ’„Í‹Ÿª⁄·È ‚¢ Á ‡Ô ‹ CÊÁŸ ÷flÁãÖ •ÁS◊ŸÔ ˜ ˇÊ ò Ê 402‚l‚◊ÊÁ¬ÃÔ ‚ÁøŸSÿ ∑Î § Ã ÷Ê⁄ÃËÿŸª⁄ · È Ô ‚fl ¸ · È Ô ÿÃÔ ˜ ’Ò ¥ ª ‹Í L §Ÿª⁄ ◊È ê ’ß¸ Ÿ ª⁄SÿÔ SÕÊŸ¢ ÃÈ‹ŸÊà◊∑§ÊäÿÿŸŸ ∞ÃÃÔ˜ L§åÿ∑§ÊÁáÊ ‚ÁãÖÁflESÃ⁄Ëÿ¡Ÿ◊Ã ¬Ê∆U∑§Ê— ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿÔ ¬Í fl ¸ 4290, ŸËÃˇÊ∑È § ◊Ê⁄¢ √ÿÿ’„È‹¢ Ÿª⁄¢ ∑§âÿÃ– ŒÒÁŸ∑§√ÿÿ⁄ÊÁ‡Ê— ÁŒÑË, ÁmÃËÿ◊Ô˜ •ÁSÖ S¬C¢ ÷flÁà ÿÃÔ ˜ Ô ’Ò¥ª‹Í⁄Ÿª⁄Sÿ◊ÙÁŒ◊„ÙŒÿ¢ Ô ‚‡ÊQ§— Á∑˝§∑§≈U∑˝§Ë«U∑§— ß◊⁄ÊŸSÿ 5580Ô , ⁄ÊáÊË ÷Ê⁄ÃËÿ Á⁄¡fl¸ ’ Ò ¥ ∑ §mÊ⁄Ê ◊Èê’߸, ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ Ÿª⁄èÿ— ©¬÷ÙÄÔÃÎáÊÊ¢ ¬Ò≈˛UÙÁ‹ÿ◊flSÃÍŸÊ¢ ◊ÍÀÿÔ ©¬÷ÙÄÔÃÊ◊ÍÀÿÊ¢∑§Ô— 200,‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ëÿ ¬È L §·— ßÁà ∑Î § Ã ¬˝ Ê ÿ× 40811 ∞‹Ë¡Ê’ Õ ¬˝ Á à 4886, ©¬÷Ù∑§ÔÃÎáÊÊ¢Ô √ÿÿÊœÊÁ⁄â •Áœ∑§Ê •ÁSÃ–Ô ◊Í À ÿ‚Í ø ∑§Ê¢ ∑  § πÊl◊Ô ˜ •Áœ∑§√ÿÿ¢Ô ÷flÁà ø– ◊È ê ’ß¸ Ÿ ª⁄Sÿ 199,ŸÊÁ◊Ã—Ô ∑Î § Ãflã×– ◊ÃÊÁŸ ©¬‹éœÊÁŸÔÔ ‚ÁãÃ–Ô •ááÊÊ„¡Ê⁄Ô◊„ÙŒÿ¢ Ãâÿ¢ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ •ÁSÖ •ÊÁÕ¸∑§⁄Ê¡œÊŸË flùÊÁáÊÔ, ¬Á⁄fl„ÔŸ√ÿÿ◊Ô˜, ∑§Ù‹∑§ÊÃÊŸª⁄ Ô 405 ∑§Ù‹∑§ÊÃÊŸª⁄Sÿ 184ÃÊÁ‹∑§ÊÿÊ¢ ¬˝Êÿ× 120 ≈UÊßꂬÁòÊ∑§ÔÊÿÊ— 7974, •Êª ‚ÊŸ ‚Í øË •Ÿ Ÿ •Sÿ ¬˝ ◊ ÊáÊ¢ ◊È ê ’ß¸ Ÿ ª⁄ ¡ËflŸÿʬŸ¢ •ı·Ô œ ʌ˟ʢ ÃâÿÊÁŸ L§åÿ∑§ÊáÊÊ¢ SÕÊŸ •òÊ 415 ÃÕÊ ÁŒÑËŸª⁄ Ô 181‚„‚˝¢ ◊ÃÊÁŸ ¬˝Êåÿ Ô•ãÿÔ ◊Èπ¬ÎcÔ∆UÊÿÊ¢Ô Ÿ⁄ãº˝◊ÙÁŒŸ— 14958 ◊ÃÊÁŸ ¬˝Ê#flã×– ‹èÿÃ – •ÁS◊ŸÔ ˜ Ÿª⁄ Ô ÿlÁ¬ ∑§ÊÁ∆Uãÿ¢ ÃÕÊÁ¬ ‚¢ ª Î „ ËÃÊÁŸÔ Ô ÷flÁãÖ L§åÿ∑§ÊÁáÊ ß㜟ÃÒ ‹ Êÿ ◊ÍÀÿÊ¢∑§Ê— ‚ÁãÖ Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 5 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— ‚Ò»§-∑§⁄ËŸÊ •ª˝Ë◊fl·¸ Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ ÁfløÊ⁄¬Ífl¸∑¢§ ÷Ê·áÊSÿ ◊„ûfl◊Ô˜ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ÁflflÊ„ÊÕ¸Ô ¬˝SÃÈÃ ∞·— •èÿÊ‚— •S◊Ê∑¢§Ô ÷flÃÔ˜ ÿŸ flÿ¢Ô Áøãߢ ©à¬lÃ ÃŒÊÔ ‚„‚Òfl Á∑§◊Á¬Ô ∑§ÊÿZ Ÿ ∑§ûʸ√ÿ◊Ô˜– ¬Ê¬Ô Ë ÃÈ ÷flÃÔ ˜ ∑Î § ÃÔ  Ô •¬‡ÊéŒÊŸÔ˜ √ÿfl„⁄ÁÃ? ÃÃÔ˜ 5 4 8 ◊Èê’߸– ◊Èê’߸Ÿª⁄Sÿ ’„ȬÃËÁˇÊÃÁflflÊ„∑§Êÿ¸∑§˝ ◊— ˝ üÊÈÃSÿÔÔ flø— äÿÊŸŸ ◊ŸŸ¢Ô ¬˝ÁÃÁ∑˝§ÿÿÊ •ãÿ·ÔÊ¢ ∑ΧÃ üÊÈ à Ô fl Ê ‡ÊÊãÃÁøûÊ—Ô Ÿ⁄— 1 8 9 6 5 ÃÈÔ ÃŒÊ ‚¢¬ÛÊÔ— ÷ÁflcÿÁà ÿŒÊ ‚Ò»§-∑§⁄ËŸÊÿÙ— ◊äÿ ∑ȧ◊¸—– äÿÊŸÔSÕÔ— ÷ÁflÃÈÔ¢ ¡ËflŸ¢ ŒÈ Á fl¸ ‚ „¢ SÿÊÃÔ ˜ – •flŒÃÔ˜Ô - •„¢ ÃÈ •Sÿ ÁflflÊ„— ÷ÁflcÿÁÃÔ– ∞ÃÿÙ— ÁflflÊ„Ùà‚fl¢ º˝CÈ¢ Ÿ ∑§fl‹¢ 8 7 4 ‚◊ÿ— •¬ ˇ ÿÃ – Áøãß-◊ŸŸÊèÿÊ◊Ô ˜ Ô ∞fl ‚fl÷Ê·áÊÔ¢Ô üÊÎáÊÙÁ◊Ô ¬⁄ãÃÈ ø‹ÁøòÊŒ‡Ê¸∑§ÔÊ— •Á¬ ÃÔÈ ÷Ê⁄ÃËÿÔÊ— ¬˝ÃˡÊ◊ÊáÊÊ— ‚ÁãÖ ◊Ê‚ÊÁÃ∑§Ê‹¬ÿ¸ãâÔÔ “©à∑ΧcÔ≈U¡ËflŸSÿ ‚È◊ʪ¸— •Sÿ •Ê⁄Ù¬¬˝àÿÊ⁄Ù¬áÊÔ 4 2 7 9 ŒËÉʸ ¬¢øfl·¸·ÈÔ ¡ŸÊ— •ŸÿÙ— ÁflflÊ„— ∑§ŒÊ ÷ÁflcÿÁÃÔ ¬ÿ¸ fl  ˇ ÊáÊ Ÿ Ô ÃàflÊÕ¸ S ÿ ÁŸÁ„Ã—Ô flÃ¸Ã”Ô ßÁà ôÊÊŸÙŒÿ—  ◊◊Ô ¡ËflŸSÿ ©¬Á⁄ ∑§— ßÁà øøÊ¸Ô øÊ‹ÿÁãÖ 6 1 ÁŸáʸ ÿ Ô — ¡ÊÿÃ Ô – •Ã—Ô ÷ÁflcÿÁÖ •Á¬Ô ¬˝÷Êfl— Ÿ ¬ÃÁÃÔ ÿÃÙ ∑§¬Í ⁄ fl¢ ‡ ÊSÿÔ ¬˝ Á ‚hÊ ŸÊÁÿ∑§Ê ÃÕÊ ≈U Ê ßª⁄ Áfl‡Ô‹·áÊÊà◊∑§Ë ’ÈÁh⁄fl ∞ÃŒÊ ∞∑§— •◊ÊŸÈ·— Á„ •„¢Ô Á∑§◊Á¬ ◊ãŒ∑§ÊÿZ 7 5 8 4 ¬≈UıŒËԂȬÈòÊÿÙ— ◊äÿ øÁø¸ÃÁflflÊ„Sÿ ¬˝∑§⁄áÊ¢ ¬˝ÁÃÁŒŸ¢Ô Ô ª⁄Ëÿ‚Ë SÿÊÃÔ˜– ÃS◊ÊÃÔ˜ ‚◊ˬSÕSÿ ¡ŸSÿÔ ©¬Á⁄ Ÿ ∑§⁄ÙÁ◊– ‚àÿÃÊ¬Í á ʸ ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊ·È ¬˝∑§Ê‡ÿÃ–Ô •ŸÿÙ— mÿÙ— ◊Ã 2013 ÁŸc∑§·Ê¸ Ã Ô ˜ ÿ— ‚Ê⁄— ∑˝§ÙÁœÃ— ÷ÍàÔflÊ ÿÃÔ˜ Á∑§◊Á¬ fløŸŸ ∞fl ÿ— ∑§— •Á¬ 6 5 3 Ã◊fl·¸ S ÿ ¡Ÿfl⁄Ë◊Ê‚ ∞fl ÁflflÊ„∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— •Êªë¿ Ã Ô ˜ Ô Ã Ÿ ¡ËflŸ ÁŸãŒÊ¬◊ÊŸ¢ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ ¬⁄¢Ô ‚— ÁøÁãÃÃÔÔ— ÷ÁflcÿÁÖ •ÿ¢Ô 3 7 2 8 1 ÷ÁflcÿÁÖ ‚ÈπSÿÔ ‚¢øÊ⁄◊Á¬ ÷flÃÔ˜–Ô Ÿ⁄— ‚flZ ÁŸãŒÊ¬◊ÊŸ¢Ô flø— ÃÈÔ Á◊âÿÊ⁄Ù¬áÊÔ ◊Ê¢ ÁŸãŒÁÃÔ,Ô ÁflflÊ„ÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ ∞ÃÿÙ—Ô ‚flʸÁáÊ ø‹ÁøòÊÊÁáÊ •Ã— ¡ËflÔŸÔ ‡ÊÊÁãâ ¬˝Ê#ÔÈ¢ •Ê∑§áÿ¸Ô •Á¬ ÃÍcáÊË¢Ô ¡Ê×– •Sÿ Á◊âÿʬ˝‹Ê¬ŸÔ ◊◊ 8 6 2 ‚¢ ¬ Í á Êʸ Á Ÿ ÷fl ÿ È Ô — ßÁà ∑§ÕŸSÿ ÃÊà¬ÿ¸ ◊ ÁSÖ ‡ÊËÉÊ˝ÊÃˇÊËÉÊ˝Sÿ ÁŸáʸÿSÿ ÃŒÊ •ãÿ ‚„ø⁄Ê— â ¬˝ÁÃÔ ¡ËflŸŒ‡ÊÊÔ ∑§ŸÊÁ¬ ¬˝∑§Ê⁄áÊÔÔ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—Ô 7 8 6 3 4 1 2 9 5 3 1 2 9 5 6 8 4 7 2012 Ã◊ fl·¸ mÿÙ— ‚◊ˬ ÁflflÊ„∑§Êÿ¸∑˝§◊ÊÕ¸ ∑ȧŒ‡ÊÊ ‚fl¸ÕÊ ¬Á⁄Nûʸ√ÿÊ– •flŒÃÔ˜ Á∑¢§Ô àfl¢ ◊È∑§— ’Áœ⁄—Ô ¬⁄flÁûʸ à ÊÔ Ÿ ÷ÁflcÿÁà 5 9 4 7 8 2 6 1 3 ‚◊ÿ— ŸÊÁSÖ ‚¢ ¡ ÿ‹Ë‹Ê◊„ÙŒÿSÿ •ÊªÊ◊ËÔ fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ Ÿfl 6 7 3 8 1 9 4 5 2 ◊ŸÁ‚ ÿŒÊ ¬˝ÁÃ∑ͧ‹Êà◊∑¢§ ÿŸ àfl¢ ÃÍcáÊÔË¢ œÊ⁄ÿÁ‚? ∞·— ßÁÖ 2 4 9 5 3 7 1 8 6 ¿ÊÿÊÁøòÊSÿÔ ÁŸ◊ʸ á Ê¢ Ô ¡Í ‹ Ê߸ ◊ Ê‚ÊÃÔ ˜ •Ê⁄èÿ ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ 8 5 1 6 2 4 7 3 9 ÁŒ‚ê’⁄Ô◊Ê‚¬ÿ¸ãâ ¬˝øÁ‹cÿÁà •Ã— ÃŒŸãÃ⁄◊fl Áøãß-◊ŸŸÊèÿÊ◊Ô˜Ô ∞fl “©à∑ΧcÔ≈U¡ËflŸSÿ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ∞∑§Ã— Ÿfl 1 3 5 2 6 8 9 7 4 9 6 8 4 7 3 5 2 1 ÁflflÊ„Êÿ ‚◊ÿ— ‹èÿ—Ô ÷flÃÔ˜– ‚È◊ʪ¸— ÁŸÁ„Ã—Ô fløÃ”Ô ßÁà ôÊÊŸÙŒÿ— ÷ÁflcÿÁÖ ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 4 2 7 1 9 5 3 6 8 Á’˝≈UŸ◊äÿ Áfl¢‡ÊÔÁì˝ÁÇÊÃ◊Ô˜Ô ¡ŸÊ— ◊Íπʸ— ‚ ∞fl øãº˝◊Ê Ÿ÷Á‚ ‚ ∞fl øãº˝◊Ê Ÿ÷Á‚ ‚Òfl øÒòÊ ÿÊÁ◊ŸË ‹¢ Œ Ÿ– Á’˝ ≈  U Ÿ ¬˝ Ê ãÃ Ô 22.8 ¬˝ Á ÇÊÃÔ ¢ ¡ŸÊ— ¬˝Áì¢ø‚ÈÔ ŸÊªÁ⁄∑§·È ∞∑§— Á’˝≈UŸŸª⁄ ÁŸ⁄ˇÊ⁄Ê—– ÃÊÁ‹∑§ÊÿÊ◊Ô˜ 47 ∞∑§ÊãÃ ◊◊‚◊ˬ ‚ÒflÔ àfl¢Á„ ∑§ÊÁ◊ŸË ‚Ê◊Êãÿ¢ ôÊÊŸ◊Ô˜ ÁŸ⁄ˇÊ∑§— •ÕflÊ ¬˝Êÿ× 80 ¬˝ÁÇÊÃŸ ‚„Ô ß≈U‹ËÔ ÃÕÊ ÁŸ—‡ÊéŒÃÔÊÔ ‚Òfl ◊ûÊÊ ‚ÒflÔ øÁãº˝∑§Ê ¬˝ÊÿÙÁª∑§ÔL§¬áÊ ‹ˇÊ∑§ÊÔ— 22.7 ¬˝ Á ÇÊÃ Ÿ ‚„ ¿ÊÿÿÊÔ ÁøÁòÊâ ÃŒfl ÁøòÊ‚ÈãŒ⁄◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃÔflÊæUÔ˜◊ÿÊœÎÃ¢Ô ‚Ê◊Êãÿ¢ ôÊÊŸ◊Ô˜ ‹πŸ∑§ı‡Ê‹Ô •ŸÁ÷ôÊÔ— •Êÿ⁄‹Ò¥«UŒ‡Êı ÿÕÊ∑˝§◊ •ÁSÖÔÔ ∞ÃÃÔ˜ Ãâÿ¢Ô ŒÒÁŸ∑§ ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ— ¬˝ Õ ◊ÁmÃËÿ Ô SÕÊŸÿÔ Ù — ¬Èc¬ÊáÊÊ¢ ÃÔ ∞fl SÃ’∑§Ê ‚Òfl ªãœ◊ÙÁ„ŸË øÃÈc∑§◊Ô˜ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÔ “Œ ‚Ÿ” ßÁà ¬∆UŸ¬Ê∆UŸÔ Ÿ S×– ÃSÿ◊Ã ◊Íπ¸àflŒ‡ÊÊ ∞∑§ÊãÃ ◊◊‚◊ˬÔ ‚Òfl àflÔ¢ Á„ ∑§ÊÔÁ◊ŸË øàÔflÊ⁄Ù flŒÊ— -.......... ´§ÇÔflŒ— ........ÿ¡Èfl¸Œ— ...... •Õfl¸flŒ— ....... ‚Ê◊flŒ— ¬ÁòÊ∑§Ê◊äÿ ŒËÿÃ – Ÿ ∑§fl‹¢Ô Áfl∑§Ê‚‡ÊË‹·ÔÈ ‚flZ ÿlÁ¬ ÃÕÒfl ◊ŒSÃÕÊÁ¬ ÄÔfl Á„? Á’˝ ≈  U Ÿ Ÿª⁄ ¬˝ Ê ÿ× 80 ßë¿È∑§Ê— ‚ÁãÖÔÔ ⁄ÊC˛·È ÷flÁÖ ∞·Ê ¬˝Á∑˝§ÿÊÔ •„¢ Á„ ‚ ∞fl àfl¢ Á„Ô ‚Òfl ¬˝ËÁà ÃÁ„¸Ô ÄÔflÁ„? øàÔflÊ⁄Ù flŒ÷ʪʗ -........... ‚¢Á„ÃÊ ....... ’˝ÊrÊáÊ◊Ô˜ ..... •Ê⁄áÿ∑§◊Ô˜ ....... ©¬ÁŸ·ŒÔ˜ øàÔflÊ⁄— ¬ÈL§·ÊÕʸ— -Ô ............. œ◊¸— ........... •Õ¸— ........... ∑§Ê◊— ........... ◊ÙˇÊ— ‹ˇÊ∑§ÊÔ — ŸÊªÁ⁄∑§Ô Ê — •ÊÿÙÁ¡ÃÔ ‚fl¸ˇÊáÊ ∞ÃÃÔ˜ ÃÈ Áfl∑§Á‚Ã·È Œ‡Ê·È •Á¬ ŸÒfl ‚ÊøÃÊ „ŒË SflåÔŸ¢ ŸÒflÔ ‹ÙøŸ ¬∆UŸ¬Ê∆UŸÔ Ÿ ßë¿È∑§Ê— Ãâÿ◊Ô˜ ©¡ÊªÁ⁄â ‚¢¡ÊÃ◊Ô˜–Ô ŒÎ ‡ ÿÃ – Ô •◊ Á ⁄∑§ÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ∞∑§ÊãÃÔ ◊◊‚◊ˬÔÔ ‚Òfl àfl¢Á„ ∑§ÊÁ◊ŸË øÃÈ⁄æUÔ˜ªÔÁŸ -Ô .............. ⁄Õ— ............ª¡— ............•E— ......... ¬ŒÊÁ× ‚¢ S ÕÊÿÊ— ¬˝ ◊ È π — ‚ÁãÖÔÔ •ı·œËŸÊ¢ ŸÊ◊ÊÁŸ Áfl¢‡ÊÁì˝ÁÇÊÃ¢Ô ŸÊªÁ⁄∑§Ê— øàÔflÊ⁄Ù¬ÊÿÊ— -..............‚Ê◊ ...........ŒÊŸ◊Ô˜ ........... Œá«U— ............ ÷Œ— •Êg ¬˝ËÁÃÁø„ÔŸÊÁŸ ‹È#ÊÁŸ •l Á∑§◊Ô˜? ¬Á∆UÃÈ ◊ Ô ˜ Ô •Á¬ ∞Ã •Áœ∑§Ê⁄Ë ∞¢ « ˛ U ÿÍ ∑ § ¬Á∆UÃÈ ¢ Ô Ÿ ¡ÊŸÁãÖ øÃÈ⁄ÊüÊ◊Ê— -... ’˝rÊøÿʸüÊ◊— ... ªÎ„SÕÊüÊ◊— . flÊŸ¬˝SÕÊüÊ◊— . ‚ÛÊÿÊ‚ÊüÊ◊— •‚◊Õʸ — ‚ÁãÖ ◊„ÙŒÿÔ— •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ∞ÃÃÔ˜ •ãÿÔÁS◊ŸÔ˜ ‚fl¸ˇÊáÊ ∞ÃÃÔ˜ ‡ÊÈc∑§∑ȧ‚È◊ ¬ÈŸ— √ÿÕ¸Ô¢ ªãœ‡ÊÙœŸÔ◊Ô˜ øÃSÔòÊÔÙ ªÃÿ— -Ô ......... ŒflªÁ× .... ◊ŸÈcÿªÁ× ...... ÁÃÿ¸ÇªÁ× ..... ŸÊ⁄∑§ªÁ× «UÊ∑§∑§Êÿʸ ‹ ÿ Ô ÷flÃÈ Ãâÿ¢Ô ôÊÊàÔflÊ Á’˝≈UŸ¡ŸÊ— ¬˝ ∑ §Ê‡ÿÃÔ  ÿÃÔ ˜ ‚¢ ¬ ˝ Á à Á¿ÛÊSfl⁄ ŸÒfl ÿÊÁÃÔÔ ¬ÈŸSÃŒfl ªËÃ◊Ô˜ •ÕflÊ ’Ò¥∑§∑§Êÿʸ‹ÿ, ∞Ã øÁ∑§ÃÔÊÔ— ÷ÁflcÿÔÁãà ¬⁄ãÃÈ ©ûÊ◊¬Ê∆U∑§flª¸◊äÿ ∞∑§ÊãÃÔ ◊◊‚◊ˬÔ ‚Òfl àfl¢„Ë ∑§ÊÁ◊ÔŸË øÃSÔòÊÙ flÿÙ˘flSÕÊ— -.......... ’ÊÀÿ◊Ô˜ ....... ∑§ı◊Ê⁄◊Ô˜ ......... ÿıflŸ◊Ô˜ ...... flÊœ¸Äÿ◊Ô˜ Ÿ⁄Ê— SflÔ Ê ÷ÊÁfl∑§⁄ËàÿÔ Ê ∞ÃÃÔ ˜ Ô ÃÈ ‚àÿ◊ÁSÖ Á’˝≈UŸSÿÔ ¿ÊòÊÊ— 25 Ã◊ øÃ⁄òÊ •flSÕÊ— -Ô ..... ¡Êª˝ŒflSÕÊ ... SflåÔŸÊflSÕÊ ... ‚È·ÈåàÿflSÕÊ .. ‚◊ÊäÿflSÕÊ Ô ◊Í‹—Ô- ‡ÊÊãÃÊ ‡Ê›U∑§ ¬òʬÍ⁄áÊ◊Á¬ Ÿ ¡ÊŸÁãÖ œÁŸ∑§Œ‡Ê·ÈÔ Á’˝≈UŸ— ÃÈ SÕÊŸ ‚ÁãÃ,Ô ÿ ¬˝Ê∑§Ô˜Ô ÃÈ - Á«U.Áfl.∞ŸÔ˜.∞‹Ô˜.Á‡ÊflÊŸÊŒÁ¬˝ÿ (∞◊.∞‚ Á‚) •ŸÈ— ‚È◊œÊ (¬˝ôÊÊ Œ÷¸) ÁflESÊÊˇÊ⁄ÃÊ‚¢ S ÕÊmÔ Ê ⁄Ê ÃÎ Ã ËÿSÕÊŸ ÁfllÃ ÿòÊ ‚#◊ SÕÊŸ •Ê‚ŸÔ˜– 05 •¬˝Ò‹ 2012 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ªÈL§flÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê ∑§‹‚¸ ‹Ê߸»§ •Ù∑§ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> ¡ÿ ŒÊŸE⁄Ë ∑§Ê‹Ë ◊ÊÃÊ >> 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë ’˝Êã«U >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 07.30 ’ŸË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ ‡Ê⁄ Á„ãŒÈSÃÊŸ „Ù◊ ‡ÊÙ¬ πÈŒÊ ªflÊ„ >> >> 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „flŸ >> >> å‹ŸË≈U ∞å‚ 08.30 >> L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> ÁŒ‹flÊ‹ >> 09.00 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑§„ÊŸË ∑§Ù◊«UË >> ¬⁄Ëøÿ >> >> >> 09.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 10.00 ¿Ù≈UÔË ’„È ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë >> >> >> 10.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ‚Ë•Ê߸«UË >> ©Ã⁄Ÿ >> >> ¬˝ËÁ«U∞≈U⁄ 11.00 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> „ÊÃË◊ÃÊ߸ ø‹ ‡Ê„ •ı⁄ ◊Êà >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ‚¡ŒÊ Ã⁄Ô åÿÊ⁄ ◊¥ >> >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 12.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ‡ÊÈ÷ ÁflflÊ„ >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ ¡Ù ¡ËÃÔÊ fl„Ë Á‚∑¢§Œ⁄ Œ ŒŸÊŒŸ >> 12.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> •ŸS≈UÙ¬’‹ 01.00 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ŸÊ •ÊŸÊ ß‚ Œ‡Ê >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 02.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ ªÙ¬Ë Á∑§‡ÊŸ ¬Á⁄øÿ >> >> Áòʬ‹ ∞Ä‚ 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏UÔ •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ø‹ ‡Ê„ •ı⁄ ◊Êà >> >> >> 03.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹ÙÔª ∑§„¥ª >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 03.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> ∑˝§Ê¢Áà >> 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë ÁflL§h >> >> 04.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> ¬Á⁄øÿ >> >> œ ‚ÙÁ‚¸ÿ‚ ∞¬˝ã≈UË‚ 05.00 >> ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> >> 05.30 >> ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ >> Á◊S≈U⁄ ßÁã«UÿÊ ø‹ ‡Ê„ •ı⁄ ◊Êà >> >> >> 06.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> ’ÊÁ‹∑§Ê flœÈ >> Ã∑§ÁŒ⁄flÊ‹Ê >> 06.30 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 07.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> „flŸ •Ê߸¬Ë∞‹-5 >> œ ª˝Ê©ã«U •À≈UË◊≈U◊ 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ß‚ åÿÊ⁄ ∑§ÔÙ ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë >> >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃÔË „◊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ ⁄Ê◊ ‹πŸ ø‹ ‚ÊÕ •ı⁄ >> >> ‹Ë¡Ÿ 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „ÔÒ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> ¬Á⁄øÿ >> ∑§Ê‹Ù >> 10.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ‚¡ŒÊ Ã⁄ åÿÊ⁄ ◊¥ ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 10.30 ¬ÈŸ—ÁflflÊ„ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 11.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ◊ÿʸŒÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹ÙÔª ∑§„¥ª >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 12.00 - - - >> - - >> >> 12.30 - - - >> - - >> ¬‚˸ ¡Äԇʟ ∞ã« •Ù‹ê¬Ëÿ‚ 01.00 - - - >> - - >> >> 01.30 - - - >> - - >> >>Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 5 •¬˝Ò‹ 2012, ªÈM§flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ flŸÁflŸÊ‡ÊË∑§⁄áÊ◊Ô˜ ©ûÊ⁄Êπ¢«U⁄ÊÖÿSÿ flãÿˇÊòÊSÿ ‚¢⁄ˇÊáÊÁfl·ÿÔ Ÿ ÃÈ ‚fl¸∑§Ê⁄— ŸÔ •Á¬ ¡ŸÃÔÊ,Ô ∑§— •Á¬ ÁøÁãÃ×– ∑§ÊDÁfl∑˝§ËmÊ⁄ÊÔ ∑§ÙÁ≈U‡Ê— L§åÿ∑§ÊáÊÊ¢ ‹Ê÷Ÿ ¬˝øÈ⁄Ô◊ÊòÊÊÿÊ¢ ‹Ê÷ÊÁãflÃÔÊ— ‚¢SÕÊ— ∑§ŒÊÁ¬Ô ⁄ÊÖÿSÿ ∑§ÀÿÊáÊ¢ Ÿ ßë¿ÁãÖ flΡÊÊáÊÊ◊Ô˜ •flÒœÔ∑§ûʸŸ◊Ô˜ •ãÃ× ‚¢¬˝Áà Ÿ ¬˝ø‹ÃÈ ßÁà ∞Ÿ¡Ë•Ù¬ˇÊÃÔÔ— Sfl⁄— •Êªë¿ÔÁÖ ‚¢⁄ÁˇÊÃÔˇÊòÊÊÃÔ˜Ô ÷flÃÈ •ÕflÊÔ ‚fl¸‚ÊœÊ⁄áÊ◊Ô˜, •œÈŸÊÔ ÃÈ ‚fl¸òÊ flŸSÿÔ ÁflŸÊ‡Ê √ÿSÃÊ— ∑§øŸ ÌæßSÍæØæ×ï÷ ¥SØï Ȥæ×ü»ëãSØï çÙÁüÙÌæ¢ï ÎëCï÷ßæ ·ð¤¿Ù â¿ðÌ·¤Ùæ» ‚¢ª∆U∑§Ê—– ¬ı«U Ë ◊¢ « U ‹ SÿÔ ŸË‹∑¢ § ∆U ã ÿÊÿ¬¢ ø ÊÿÃʜ˟ ª˝ Ê ◊òÊÿ◊äÿ ‚Êœ¸øÃȇʸÃÔ¢ flΡÊÊÁáÊ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜Ô ◊Ê‚ ∞fl ∑§ÁûʸÃÊÁŸÔÔ– •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿ ≈UÊÚÀ‚≈UÊÚÿÔ »§Ê◊¸SÿÔÔ ¬ÈŸL§hÊ⁄ÊÿÔÔ ¬˝ÿàÔŸ— ¡Ù„ÊŸ‚’ª¸– •Sÿ ‚◊È Á øÃÔ ⁄ ˇÊáÊ ‡ Ê Ù ÷ Ê ÿ Ê ò Ê Ô Ê ÿ Ê — ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U - ∑ȧÄÔ∑ȧ≈UË ⁄ÊÉÊflƒÿ ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U ‚¢ÃÙ·Ÿ ©ë¿— Sfl⁄ŸÔ ‚fl¸∑§Ê⁄— Á∑§◊Á¬ ◊„ÃÔ˜ ∑§ÊÿZ Ÿ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ •Á¬ ÃÈ ÉÊ≈UŸÊÿÊ—Ô •¬‚⁄áÊÊÿÔ ŒÁˇÊáÊÔ•»˝§Ë∑§Ê⁄ÊC˛ ŒÊÁÿàÔ fl ◊Á¬Ô ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ ‚fl¸ ¬ ˝ Õ ◊∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— ÃÈ ⁄Á≈Uà ÃÃÔ˜ ‡ÊÔÎàÔfl •Ê∑§Ê‡ÊŸ ‚¢øÁ⁄à Áfl„¢ª ¬˝ÿÃÔÖ ∑§Ÿ ŒÈflûÊŸ ∞Ã·Ê¢ flΡÊÊáÊÔÊ¢ ∑§ûʸŸÊŒ‡Ê— ŒûÊÔ— ßÁà ôÊÊÃÈ¢ ‚fl¸∑§Ê⁄—  ¸Î ¬˝ÁÃfl·¸Á◊flÔÔ •ÁS◊ŸÔ˜ fl·¸ ÷flÃÈ ßÁà ◊ÃÊÁŸ 1970Ô Ã◊ fl·¸ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬ÁˇÊ ÁŸøÒ— ◊ãŒŸ •ÊªÃÔ ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U ªÎÁ„â •Á¬Ô ◊„Êà◊Ê Ÿª⁄Ô ¬˝Ê⁄éœ—Ô ‚¢¡Ê×– ÃÍcáÊË¢Ô œÊ⁄ÿÁÖ •ãfl·áÊSÿ ŸÊêÔŸÊ •ÁS◊ŸÔ˜ ⁄ÊÖÿÔ ¬˝ÁÃÁŒŸÔ¢ ‹ˇÊ‡Ê— ªÊãœËÿÊòÊÊÿÊ— ¬Á⁄àÿÄÔÃÊflSÕÊÿÊ◊Ô˜ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ª˝Ê◊ ⁄Ê◊ƒÿ,Ô ⁄ÊÉÊflƒÿ ŸÊ◊ Á◊òÊ— •‚ŸÔ˜– •ÊÿÙ¡Ÿ◊÷ÍÃÔ˜– •òÊ •SÿÔ »§Ê◊¸ ª Î „ SÿÔ Ã·Ê◊Ô˜ ªÎ„ m ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U ∞∑§◊Ô˜Ô ∑ȧÄÔ∑ȧ≈UËÔ ‚ÁãÃ–Ô ∞∑§flÊ⁄¢ flΡÊÊáÊÊ¢ ªÈ#L§¬áÊ ∑§ûʸŸÔ¢ ’ÊsSÕ‹·ÈÔ ¬˝·áÊÔ¢Ô Ÿ ¬˝ø‹ÁÃ–Ô ÿ ¡ŸÊ— Sflÿ¢ªÊÁãœŸÊ ÁŸ¡¸ŸÃÊ¢Ô ŒÎCÔ˜flÊ ∑§øŸ ⁄Ê◊ƒÿ ⁄ÊÉÊflƒÿ ∑ȧ≈È¢U’ ‚◊ÃŸ ’Á„⁄Ô˜ ªÃflã×– ÃÁS◊ŸÔ˜ •SÿÊŸÒÁÃ∑§∑§Êÿ¸Sÿ Áfl⁄ÙœÔ •Êªë¿ÁãÖ Ã·Ê◊ȬÁ⁄ •Ê∑˝§◊áÊ◊Á¬ ‚◊ÿ m ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U— ∑ȧÄÔ∑ȧ≈UË •œ¸ ÿÈh¢ ∑ΧÃflã×– ª˝Ê◊‚÷ÊÿÊ— ‚ø à ∑§ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÷flÁà ßÁà ŒÈ—πŒflÊûÊʸ–Ô ÁŸ◊ʸáÊ◊÷ÍÃÔ˜ ÿSÿÊ— •SÿÔ ¬Ê⁄ê¬Á⁄∑§ ⁄Ê◊ƒÿ ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U Áfl»§‹— ¡Ê×– ŸÊ◊ ≈UÊÚÀ‚≈UÊÚÿ »§Ê◊¸ ∑§ãº˝Sÿ S◊ÎÁÃ⁄ˇÊÊÕ¸ ⁄ÊÉÊflƒÿ ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U ‚¢ÃÙ·Ÿ ©ë¿— Sfl⁄ŸÔ ⁄Á≈Uà ÃÃÔ˜ ÿÁŒ ⁄Ê¡SflÔ S Õ‹ flŸÁflŸÊ‡Ê¢ Ô ÷flÁà ÃòÊÔ ÁŸÿ◊¬˝ ◊ ÊáÊÔ  ßÁÖ •œÈŸÊ •SÿÔ ¬˝ ÿ àÔ Ÿ ¢ ∑Î § Ãflã×– ‡ÊÔÎàÔfl •Ê∑§Ê‡ÊŸ ‚¢øÁ⁄à Áfl„¢ª ¬ÁˇÊ ÁŸøÒ— ◊ãŒŸ flŸÁfl÷ʪSÿÔÔ •ŸÈ◊Áà •Êfl‡ÿ∑§ËÔÔ– ¬⁄ãÃÈ ©ûÊ⁄Êπ¢«U ÃÈ flŸÁfl÷ʪԗ •ÊªÃÔ ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U ªÎÁ„â– ⁄Ê◊ƒÿ ∑ȧÄÔ∑ȧ≈U ∑ȧÄÔ∑ȧ≈UË ¬ÈŸL§¡ËflŸÊÿ ∑§Ù‹ ߢ Á «UÿÊÔ •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  •ŸãÿÔ ª Ùø⁄flÃÔ ˜ •Êø⁄ÁÖ ¬ÿʸ fl Ô ⁄ áÊÔ ¬ ˝ ‚ ¢ ª  Ô •π¢ « U ¬ ˝ ÿ àÔ Ô Ÿ — ¬˝ ø ‹ÁÖ ¬∑§ÊÁ‡ÊÃÊÔÁŸ– ‚#Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄Ô ÁŸª◊¬ˇÊ× Ô˝ •Sÿ •ÊŸ¢ŒŸ ‚ê÷Íÿ ÁŸflÁ‚Ö ŸËÁà Œfl— ‚fl¸Œ ‚ÊœÈÔ ¡ŸÊ— Áfl‡Ê · × ¬Á⁄Á◊ÃÊÿÊ◊Ô˜ •SÿÊ¢ ÿÊòÊÊÿÊ¢Ô ⁄ˇÊáÊÊflˇÊáÊŒÊÁÿàÔ fl  ¡Ÿ— ∞fl ©g⁄ÁÖ ©ûÊ⁄Êπ¢ « USÿÔ flãÿˇÊ ò ÊSÿ ◊„ûfl¢ ¬˝ Ê ªÒ fl •Ê‚ËÃÔ ˜ Ô ¬⁄ãÃÈ ◊Í ‹ ÷Ê⁄ÃËÿÔ Ê — •Sÿ ’„fl— ÷Ê⁄ÃËÿÊ— ÃÕÊ œŸÔ‚„ÊÿÃÊ ŒËÿÃÔ ßÁà - flÒ.•Ê⁄Ô˜.Ô•Ê⁄Ô˜.Áfl¡ÿ‹Áˇ◊∑ȧ◊ÊÁ⁄ •œÊ¸Áœ∑§◊ÊòÊÊÿÊ¢ flΡÊÊáÊÊ¢ ŒÍ⁄Ë∑§⁄áÊÔàflÊÃÔ˜ •òÊ ‚¢¬˝ÁÃÔ ◊L§SÕ‹SÿÔÔ ∞◊Ô˜.∞.∞◊Ô˜.ßÁ«U. ‚¢ ⁄ ˇÊáÊ∑§Êÿ ¸ Ô √ÿSÃÊÔ — SÕÊÁŸ∑§Ê— ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÷ʪ¢ •„◊Œ ∑§Õ⁄ÊŒÊ ‚¢SÕÊmÊ⁄Ê ©à¬ÁûÊ÷ËÁÃÔ—Ô ©à¬lÃÔ– ÿÁŒ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔ¢ ÃÈ⁄ãÃ◊flÔ ãÿÊÿÊ‹ÿÔŸ, ¬˝ à ËÿãÃÔ  – ªÃ‚#Ê„Ô  ªÎ „ ËÃflã×– •SÿÔ Ê — ∑§âÿÃ– ÁflüÊʢélÙÁªÁŸ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ÃÕÊÔ ø ∑§ãº˝Ëÿ ¬Á⁄fl‡Ê◊ãòÊÊ‹ÿŸ Ÿ ŒÎ‡ÿÃ ÃŒÊ ‹ŸÁ‡ÊÿÊˇÊòÊÔ ©ŒÔ˜ÿÊÁ¬ÃÊÿÊ¢ ªÊãœËÿÊòÊÊÿÊ◊Ô ˜ •ÁS◊ŸÔ ˜ •ÊªÊ◊Ë‚◊ÿÔ Œ‡ÊÊ ∑§Ê ÷ÁflcÿÁà ßÁà •ŸÈ◊ËÿÃÊ◊Ô– ‚ÈSÕ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ Ô˜ ÃÈÔ ¬˝Õ◊∑§◊¸ ∞ÃÃÔ˜ ÷flÁà ÿÔÃÔ˜ Œ‡ÊSÿ ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§‚¢‚ÊœŸÊŸÊ¢ ‚êÿ∑§Ô˜Ô Áfl·ÿ Áfl‡ÊŒøøʸ ¡ÊÃÊ– •ÊÿÙ¡∑§ÊŸÊ¢ ◊Ã ≈UÊÚÀ‚≈UÊÚÿ „Ù⁄ʬÿ¸ãÃ¢Ô ÁflE◊ãœÊ⁄◊ÿ◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë– ∞ÃŒÈëÿÃ ‚¢ ⁄ ˇÊáÊÊÿÔ •l Œ„‹ËŸª⁄ •Á¬ÃÈ •Ÿ∑§·ÈÔ •ãÿ·ÈÔ Ÿª⁄·È ª˝Ê◊·È ø ‚¢⁄ˇÊáÊ¢Ô Ÿ ÃÈ Sflÿ¢Ô ÷ˇÊ∑§Ô˜flÃÔ˜ •Êø⁄áÊ◊Ô˜– »§Ê◊¸∑ΧÃ flÊÁ·¸∑§ËÿÊòÊÊÿÊ— ◊„ûfl¢ ‚fl¸ Á flÁŒÃàflÊÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ÿÁŒ ˇÊáÊ◊Ô ˜ ÷Ê⁄ÃËÿÔÔ⁄Ê¡œÊŸËˇÊòÊ ÃÕÊ ª˝ Ê ◊ · È •Á¬ ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ¡ŸÊ— ‚◊È Á øà ‚◊ÿ Ô •ãœ∑§Ê⁄◊ÿ¢ ¡ËflŸ¢ Áflfl∑§flã× ÷ÍàÔflÊÔ ÁfllÈà‡ÊÄÔÃ— ‚¢⁄ˇÊáÊ¢ ∑ΧàÔflÊ •ÊªÊ◊Ë÷Áflcÿ¢ Ô ™U¡Ê¸ ÿ Ê— ‚¢ ø ÿ¢ Ô Áfl‡ÔflÊ‚ËŸÊ¢ ∑ΧÃÔ ◊„ŒÈ¬∑§Ê⁄Ô¢L§‚Œ‡ÊÔ ‚fl¸fl’΄ûÊÔ◊ÁãŒ⁄SÿÔ ¬ÃŸ◊Ô˜! ‚Èπ◊ÿ¢ ∑§Á⁄cÿÁà ÌÊÔÔ •ãœ∑§Ê⁄— ÃÈÔ ∑ΧÃflã×– ÁflESÃ⁄ËÿÔÊflÊ„ŸSÿÔÔ ∑ΧÃflã×– •ÁS◊ŸÔ ˜ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊ ◊ÊÚ S ∑§Ù– L§‚Œ ‡ Ê ∑§Á⁄cÿÁà ßÁÃÔ ∞Ã ÔÁ„ãŒÍ‚¢¬˝ŒÊÿSÿÙ¬Á⁄ ÁfløÊ⁄ÿÁãÖ ÿÃÔ— L§‚¬˝ÊãÃ SflʪÃÿÙÇÿ—–Ô ¬Á⁄¬Ê‹Ÿ¢ ∑ȧfl¸ãÃÔÔ—Ô ‚ÁøŸ Ã¥ŒÈ‹∑§⁄Ô—, œŸÈ·—,Ô•ŸãÃÔÊ∑˝§◊áÊ¢ ¬˝ø‹ÁÖ ÷Ê⁄ÃËÿœ◊¸ S ÿÔ ÃÕÊ •Ã— ‚◊ª˝ ÁflE ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ªÃ⁄ÊòÊÔı ⁄ÊŸË ŒÈ Ç ªÈ fl ûÊË •ÊŒÿ—Ô ÔœÊÁ◊¸ ∑ §÷ÊflŸÿÊÔ ‚„ ¬⁄ê¬⁄ÊÿÊ— ¬Ê‹Ÿ¢ Ÿ •ãœ∑§Ê⁄Sÿ ‚ʜʸCflÊŒŸÊÃÔ ˜ ‚¢ Á ‡Ô ‹ CÔ Ê — ‚ÁãÖ∑ȧ⁄Ê¡ŸËÁÃÔ— •òÊ ¬˝ø‹ÁÃÔ–Ô „ÊÁŸ∑§Ê⁄∑§◊ÁSà ßÁÃÔÔ ∞Ã·Ê¢ ⁄Ê¡àflÁfl·ÿÔ ‚fl¸ ‚Êœ¸ŸflÊŒŸ¬ÿ¸ãâ flÒÁ‡Ôfl∑§ÊÁ÷ÿÊŸSÿÔ‚flʸ Œ Ô ı Ô œ◊¸ ¬ È S Ã∑§- ◊Ã◊Ô ˜ – •òÊ ÁøÁãÃÃÊ— ‚ÁãÖ ™U ¡ ʸ ÿ ÊÔ — ‚¢ ⁄ ˇÊáÊÔ ¢ ‚»§‹ÃÊÿÊÔ— ∑ΧÃ ‚¢SÕÔʪËÃÊÿÊÔ — ∑Î § Ã ‚Ê¢ S ∑Î § ÁÃ∑§Ô ∑  § ãº˝ S ÿÔ , ÁflESÿ ¬Á⁄fl ‡ Ê¢ ∑ΧÃflã×– ‚fl¸èÿ— „ÊÁŒ¸∑¢§ œãÿflÊŒ¢Áfl‡Ô fl SÃ⁄ËÿÔ Ê ¬◊ÊŸ◊Ô ˜ , Ô Á„ãŒÔÍ◊ÁãŒ⁄Sÿ ¬˝ Á à ¡ÊªL§∑§ÃÊÿÊ— Œ ‡ ÊSÿ •Ÿ ∑  § ·È Ÿª⁄ · È « U é À ÿ Í « U é À ÿ Í « U é À ÿ Í ŒŒÊÁà S◊– ¬˝Êÿ× 6000•œÈŸÊ ŸflËŸÊ ‚◊SÿÔÊ ∞·ÔÊ ‚¢⁄ˇÊáÊŒÊÁÿàÔfl¢ ¬˝flûʸ◊ÊŸÊÿ, ¡‹flÊÿÙ, Áfl‡Ê·øøʸ— ¬˝ø‹ÁãÃ–Ô ‚¢ª∆UŸSÿ •Ê„˜flÊŸ∑˝§◊ Ÿª⁄ÊÁáÊ •ÁS◊ŸÔ ˜ •Õ¸ÿÃÔ ˜ Œ ‡ ÊSÿ ’Î „ ûÊ◊Ê¢ fl·¸ •Sÿ ◊ÁãŒ⁄Sÿ ∑ΧÃ ãÿÊÿÊ‹ÿŸ ∞ÃÃÔ˜ ©Q§◊Ô˜Ô L§‚‚fl¸ ∑ §Ê⁄SÿÔ Ô •ÁSÖ ◊„ÃÔ ˜ ¬Á⁄flûʸ Ÿ Ô ¢ Ô •SÿÊŒÊ„⁄áÊÔÔ¢ •S◊ÊÁ÷— Œ„‹Ë, ◊Èê’߸, „ÒŒ⁄Ê’ÊŒ—, •fl⁄∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Ô  ÷ʪ¢flÒ Á Œ∑§‚¢ S ÕÊ¢ ÿòÊ 49 fl·Ê¸ÁáÊÿÊflÃÔ˜Ô SÕÊŸSÿ •ÁSà ÃÈ ⁄ ãÃ◊ fl ∞·— •ŸÒÁÃ∑§⁄ËàÿÊ ŒflÊ‹ÿSÿÔÔ ‚È⁄ˇÊʬ˝ŒÊŸÊÿÔÔ ÃÕÊ ™U¡Ê¸ÿÊÔ— ªÃ⁄ÊòÊÔıÔ ŒÎC¢ ÿŒÊ Ÿ ∑§fl‹¢ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ, ø Û Ê߸ ÃÕÊ ªÎ„ËÃflã×–Á„ãŒÍ Œ  fl Ê‹ÿ— ÃSÿ •ŸÈ ’ 㜟¢ ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – Ô ¬Á⁄‚⁄Ô—Ô ©ã◊ÈQ§— ÷flÃÈÔ– ÷ÇÔŸ¬˝Á∑˝§ÿÔÊÔ ‚fl¸ÕÊ àÿÊÖÿÔÊÔ• œ Ù ¬ à Ÿ Ê ÿ Ô ÔãÿÊÿÊ‹ÿSÿÊŒ‡Ê—– •SÿʟȒ㜟SÿÔ ÁŸ⁄ùË∑§⁄áÊÔ¢ ãÿÊÿÊ‹ÿŸ ⁄ÊC˛¬ÁÃÔ¬ÈÁßSÿÔÔ ‚ê◊Èπ Á„ãŒÍ¡ŸÊ— Áfl‡Ê·ÊŸÈ⁄Ùœ¬òÊ¢Ô ÷flÃÈ Ô ßÁà ÁŸfl Œ Ÿ¬òÊÔ ¢ ¬È Á ß∑§Êÿʸ ‹ ÿ¢ ¬˝ Á ÃÔ Ô ª¢ªÊ‚¢⁄ˇÊáÊÊÿ ÷Ê¡¬Ê ¬˝ÁÃSÃ⁄·ÈÔ ‚¢ª˝Ê◊⁄× flÊ⁄ÊáÊ‚Ë– ¬Áflòʪ¢ ª ÊÿÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ª¢ªÊ‚flÊÁ÷ÿÊŸSÿ ÃÎáÊ◊Í‹ÊÔ ÃÔ˜ ŸflÁŸflʸ Á øÃ⁄ÊC˛ ¬ Ã — ∑Î § àÔ fl Ê L§‚Œ ‡ ÊSÿ ‚◊Á¬¸Ãflã×–Ô ¬˝Á·Ã◊ÁSÖ ‚Ê¢ÁflœÊÁŸ∑§‚È⁄ˇÊÊÕÔ¸ ÉÊÊ≈UÙ¬Á⁄Ô ¬˝øÁ‹Ã ‚¢ÉÊ·¸ øÊ‹ÁÿÃÈ¢Ô Ã·Ê¢ ¬˝’‹Ê„Ô˜flÊŸÔ¢ üÊÙÃÈ¢¬ÈÁßSÿ ªÎ„¬˝Œ‡Ê ‚¥≈U ‚¢ Á flœÊÁŸ∑§⁄Ê¡ŸËÃ — ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ô — •ÁS◊ŸÔ ˜ ∑§øŸ flŒÁãÃÔ ÿÃÔ˜Ô •òÊ •ÊãŒÙ‹Ÿ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊ ‚Ù◊flÊ‚⁄ Ô ø •‚¢ÅÿÊ— ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ∞∑§ÁòÊÃÔÊÔ—¬Ë≈UÔ˜‚’ª¸¬˝ÊãÃ 1992 Ã◊ ¬Á⁄øÿÔ ¢ ¬˝ Œ ûÊ◊Ô ˜ – ¬˝∑§⁄áÊ ÿÕÙÁøÃÔ¢ ‚Ê„Êÿ¢Ô ‚¢⁄ˇÊáÊÔ‡ÊË‹◊Ô˜ ߸‚Ê߸¬Á⁄·Œ ÷Ê¡¬ÊŒ‹SÿÔ ¬˝Œ‡Ê¬˝◊Èπ— •ÊªàÿÔ •÷flŸÔ˜–Ô ⁄ÊÖÿ ÃÕÊ ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ∞fl Á„ãŒÍ Á fl⁄ÙœË ∞ÃÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ flÿ¢Ô ‚fl¸ Á◊Á‹àÔflÊ •fl„‹ŸSÿ Áfl⁄Ùœ¢ ∑ȧfl¸ãÃÔ— ∞Ã ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ Á∑˝§ÿÔÊŸÈDÊŸÊÁŸ •ÊÿÙÁ¡Ã¢Ô •Ÿ‡ÊŸÊà◊∑¢ § ∑§ÊÿZ Ô øÊ‹ÿÊ◊Ô — – ¬˝ Á ÃÁŸœÿ— ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Êÿ ∑Î § àÔ fl Ê ÷Ê⁄ÃËÿœ◊¸ S ÿ ¬˝ Œ  ‡ Ê◊È Å ÿ— ‚Í ÿ ¸ ¬ ˝ à ʬ ‡ÊÊ„Ë, ÁflôÊÁ#¬òÊ◊Á¬Ô ŒûÊflã×– ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ H SÔŸ„ÊŸÊ„È— Á∑§◊Á¬Ô Áfl⁄„ äfl¢Á‚ŸSÃÔÔ àfl÷ÙªÊÁŒCH ∑˝§◊Êãflÿ •¬◊ÊŸ¢Ô ∑ȧfl¸ÁãÃÔÔ flÊ⁄ÊáÊ‚ÔËŸª⁄◊„ʬı⁄—, ÁflœÊÿ∑§Ê—, •ıŒÊ‚Ëãÿ¢‚fl¸ÕÊ ÁŸãŒÔŸËÿ◊Ô˜ ßÁà - ““yz{ ¡ê‚”” ∞fl– ¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄áÊÔ— ø ‚÷ÊÿÊ◊Ô˜ ©¬ÁSÕÃÊ— ∑§øŸÔ ©Q§flã×– ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, ‚ê¬ÊŒ∑§— •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, * «UË.‚Ë. èÊ^ ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy)

×