Vv 11 april 344

407 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vv 11 april 344

  1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 (Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã×) ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 344 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, øÒòÊ ∑ΧcáÊ ¬¢ø◊Ë á ÁŒŸÊVU - 11 •¬˝Ò‹ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 344 á Date : 11-04-2012, Wednesday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454 2 3 4 4 ø‹ÁøòÊÔÁŸŒ¸Á‡Ê∑§ÊÔÔ ß¢Á«UÿŸ ◊È¡ÊÁ„gËŸÔ‚¢ª∆UŸSÿÔÔ ¬‡ÊȬÁßÊÕ◊ÁãŒ⁄Sÿ ¬Í¡∑§ÊÿÔÔ ‚ı⁄‡ÊÁQ§-©lÊŸSÿÔÔ Áfl∑§Ê‚ÊÿÔÔ ÷ÁflÃÈ¢Ô ÁŒ√ÿÊ ¬˝SÃÈÃÊ ¬¢øÔ •Êâ∑§flÊÁŒŸÔ— •ãflÁ·ÃÊ— ◊ÊÁ‚∑§flÃÔŸ ‚ʜҸ∑§‹ˇÊ◊Ô˜ ◊ÈÅÿ◊ÁãòÊáÊ— •Ê¬Êà∑§Ê‹ËÔŸ¢Ô ’Ò∆U∑§◊Ô˜‚ËÁ⁄ÿʬ˝ÊãÃÔÔ ¬ÈŸ— ‚¢ÉÊ·¸Ô—,Ô ‡ÊÊÁãì˝Á∑˝§ÿÔÊÔ ’ÊÁœÃÊÔ ø ‚„∑˝§Ë«U∑§ÊŸÊÔ¢ ◊Ã ÿÈfl⁄Ê¡—ÔÔ ¬˝flûʸ◊ÊŸÔ— ‚fl¸∑§Ê⁄— ¬˝ÁÃ⁄Ùœ∑§ÊŸÊ¢ SÕ‹èÿÔ— ‚ÒÁŸ∑§ÊÔŸÊ¢ ¬˝àÿÊ„⁄áÊÔÊÿÔÔ ∑§Ê◊Á¬ ‚ÍøŸÊ¢Ô Ÿ ŒŒÊÁà ‡ÊËÉÊ˝◊flÔ Œ‹ •ÊªÃ—Ô ÷flÃÔ˜ ŒÁ◊‡∑§– ‚ËÁ⁄ÿÊŒ‡ÊSÿÔ ‚¢ÿÈÄÔÃ⁄ÊC˛¬ˇÊÃÔ— ¬˝ à ÿʪ◊ŸÊÿÔ ÁfløÊ⁄¢ Ô•ÊèÿãÃ⁄ËáʬÁ⁄ÁSÕÁÃ—Ô •ÊªÃÔ— øÊ‹ÿÁà S◊ ¬Ô ⁄ ãÃÔ Ô È Ô¡Á≈U‹Ê— ¬˝ à ËÿÃ – •⁄’‹Ëª⁄ÊC˛ŒÍÃÔ— ‡ÊÊÁãì˝Á∑˝§ÿÊÿÊ¢ ŒÙ·ÊŸÔ˜Ô‚¢ÿÈÄÔÃ⁄ÊC˛SÿÔ ŸÃÎàÔfl ÿ ∑§Ù»§Ë •ÛÊÊŸSÿ Œ‡Ê¸ÁÿàÔflÊÔ •œÈŸÊ ‚fl¸∑§Ê⁄—‡ÊÊÁãÃÔ Ô ¬˝ ø Ê⁄∑§Ê— •òÊ ¬Í fl ¸ fl ÃÔ ˜ ‚¢ É Ê·¸ ◊ ÿ¢•ÊªÃÔ Ê — ‚ÁãÃÔ Ã · Ê◊Ô ˜ ◊äÿSÕÃÊÿÊ¢ flÊÃÊfl⁄áÊ◊Ô ˜ ©îÊËÁflâ©l◊Ô— √ÿÕ¸◊flÔ ÷flÁÃÔ– ‡ÊÊÁãÃflÊûÊÊ¸Ô ¬˝Á∑˝§ÿÊ ∑§⁄ÙÁÃ–Ô ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄Ô  ÔÿÃÙ Á„ ªÃÁŒfl‚ÊÃÔ˜ •òÊÔÔ ¬ÈŸ— Áfl¬ÁŒÔ ¬ÁÃÃÊ Á„¢ ‚ Êà◊∑ § ∑§Êÿ 13¬ÈŸ— ‚¢ªÊ˝Ô ◊Sÿ •ÿ◊Ê⁄ê÷— ŒÎ‡ÿÃÔ– ‚ÒÁŸ∑§Ê— ¬¢øàÔfl¢Ô ¬˝Ê#Ê—– ŸflŒ„‹Ë– ÁŒÑË «Uÿ⁄«UÁflÀ‚ÔŒ‹SÿÔÔ ÃSÿ ¬˝àÿʪ◊ŸÊÕ¸ Ÿ ÃÈ ∑§fl‹¢ŒÎ C Ô — ßÁÖ ¬˝ fl ûʸ ◊ ÊŸÔ — SÕ‹ è ÿÔ — ‚Ò Á Ÿ∑§ÊÔ Ÿ Ê¢ Ÿ ŒŒÊÁÖ ‚#Ê„Sÿ •ÊªÃÔ— •⁄’‹Ëª⁄ÊC˛ŒÍÃÔ— Áflº˝Ù„ÔËŒ‹SÿÔ ŸÃÊ ∑§Ÿ¸‹Ô •Áœ¬Á× Áfl⁄ãº˝Ô ‚„flʪ— ÃÕÊ Œ‹Sÿ ÷Ê⁄ÃËÿÊ— •Á¬ ÃÈ ÁflESÿ ‚fl ¸‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ¬˝ Á Ã⁄Ùœ∑§ÊŸÊ¢ ¬˝àÿÊ„⁄áÊÔÊÿÔÔ ∑§Ê◊Á¬ ‚ÍøŸÊ¢Ô •ÁãÃ◊ Ô ÁŒfl‚ ∞Ã · Ô È ∑§Ù»§Ë •ÛÊÊŸSÿ Á⁄ÿÊŒ •‹ •‚ŒÔ—Ô ∞ÃÃÔ˜ ∑˝§Ë«U∑§ıÔÔ ◊Ê„‹ÊÔ ¡ÿflŒ¸ÔŸ ∞fl¢ ø ∑§ÁflŸ ∑˝§Ë«Uʬ˝‡Ê¢‚∑§ÔÊ— ©Ámª◊ŸÊ— ‚ÁãÖ SÕ‹ · È ¬˝ Ê ÿ× 180 ◊äÿSÕÃÊÿÊ¢ ‡ÊÊÁãÃflÊûÊÊ¸Ô •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ÃSÿÔ Œ‹ŸÔ ¬Ë≈U⁄‚ŸıÔ ∞ÃÃÔ˜Ô •flŒŸÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ÿlÁ¬ ‚„flʪ—Ô ∞ÃÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚¢¬˝ÁÃŒ‡Êfl·Ë¸ÿÊ ∑§ãÿÔÊ ◊ÊÃÎàfl¢ ¬˝Ê#Ê ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ— ◊ÊÁ⁄ÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜– ‚¢ÿÈÄÔÃ⁄ÊC˛¬ˇÊÃÔ— ¬˝Á∑˝§ÿÊ ¬ÈŸ— Áfl¬ÁŒÔ ¬ÁÃÃÊ ŒÎ‡ÿÃÔ– ‚fl¸∑§Ê⁄— ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ¢  ∞∑§— •Á¬ ‚Ò Á Ÿ∑§Ô — Ÿ ◊ÊÁ⁄×– ‚„ÿÙªÔ Ë ∑˝ § Ë«U∑§—Ô Ô ÿÈ fl ⁄Ê¡Á‚¢ „ Ô — ≈UKÍ◊⁄ÿ¢òÊáÊÊÃÔ— ‚¢¬˝ÁÃÔ ◊ÈQ§—,Ô SflŒ‡ÊÔ •Á¬ •Ê߬Ë∞‹oÎ ¢ π ‹Ô Ê ÿÊ¢ Áfl⁄Ê◊‚◊ÿ ÁŒfl‚mÿ◊äÿÔ ‚— ⁄Ù„Ã∑§Ÿª⁄Ô •ÊªàÿÔ sÍS≈UŸ– ∑§Ù‹Áê’ÿÊŒ‡ÊÔ ‚¢ ¬ ˝ Á à ßÁÄʂ‚¡¸ Ÿ ¢•÷Í Ã ¬Í fl ʸ ÉÊ≈U Ô Ÿ ÊÔ ÉÊÁ≈U Ã Ê ∑ΧÃflÃË– ©ûÊ⁄Ëÿ ∑§Ù‹Áê’ÿÔÊ ¬˝àÿʪ× ÃÕÊÁ¬ÔÔ ◊Ê‚ÊèÿãÃ⁄ÔÔ ‚— ¬ÈŸ—Ô Ã¢ ‚ÊˇÊÊà∑§Á⁄cÿÁÖ ¬Ë≈U⁄‚Ÿ— ÃÈÔ ‹¢ŒŸÊÃÔ˜ÔÔ•ÁSÃÔ– •òÊ ∞∑§Ê Œ‡Êfl·Ë¸ÿÊÔ ˇÊòÊÔ flÊ™U¡Ÿ¡ÊÁÃèÿ—Ô ∞·ÔÊ ‚ËÁ⁄ÿÊŒ‡ÊSÿÔ ’ãŒË‡ÊÊ‹ÊŸÊ¢Ô ÷ÿÊfl„ÃÊ Á∑˝§∑§≈U∑§˝ Ë«UÊÿÊÔ¢ ∑˝§ËÁ«UÃ¢È ‚ˇÊ◊Ô— ÷ÁflcÿÁÖ ∞ÃÔ ∑˝§Ë«U∑§Ê— ÿÈfl⁄Ê¡SÿÔ ∑˝§Ë«UÊŸÒ¬Èáÿ¢Ô flÊûÊÊZÔ ¬˝·ÁÿàÔflÊ ∞ÃÃÔ˜ Á‹πÁà ÿÃÔ˜Ô ÿlÁ¬ÔÔ ∑˝ § Ë«U ∑ §Ê— ∑˝ § Ë«U Ê ˇÊ ò Ê Áfl⁄Ùœ÷Êfl¢’ÊÁ‹∑§ÔÊ Á‡Ê‡ÊÈ¢ ¡ŸÁÿàÔflÊ Œ‡Êfl·Ë¸ÿÔÊ ∞ÃÔÃÔ˜ flŒÁà ÿÃÔ˜ ‹¢ Œ Ÿ– ‹Ù∑§Ã¢ ò ÊSÿ •ÊãŒÙ‹ŸŸ ‚fl¸‚Ê◊ÊãÿÊ— ‚„ •◊ÊŸflËÿÃÊÿÊ— •Êø⁄áÊ¢ ÃÿÊ ‚„ ÿSÿ ¬ÈL§·Sÿ ¬˝‡Ê¢‚ã× â ÿıhÔÊ ÃÕÊ ∑§◊¸∆UÔ— ∑˝§Ë«U∑§Ô— ¬˝Œ‡Ê¸ÿÁãà ÃÕÊÁ¬Ô ¬ÊÁ⁄flÊÁ⁄∑§¡ËflŸ ‚¢ ⁄ øÔ Ÿ ÊˇÊ ò ÊÔ  ‚ËÁ⁄ÿÊÔ ⁄ ÊC˛  ŸÊªÁ⁄∑§Ê— •ÁÃcÔ∆UÊ— ÷flÁãÃÔ–Ô Ô ∑ȧfl¸ÁãÖ •òÊ ∞·ÊÔ ∞∑§Ê ÉÊ≈UŸÊ ªÈ#‚¢¬∑Z§ ‚¢¡ÊÃÔ¢ ÃŸ ÃÈÔ ßÁà •flŒŸÔ ˜ – Ô ‚√ÿ Ÿ ¬ÊÁáÊÔ Ÿ ÊÔ Ô ¬⁄S¬⁄ÿÙ— ◊äÿÔ ÷˝ÊÃÎ÷Êfl◊Á¬ fløÃÔ–Ô ¡ŸÊãŒÙ‹ŸSÿ ¬˝ ∑ §Ù¬— ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸Á÷— ÉÊÁ≈UÃÔÊÔ ÿSÿÔÊ— üÊfláÊ◊ÊòÊáÊÔ ‚Ê ¬Á⁄àÿÄÔÃÊ •ÁSÖ Á∑˝§∑§≈U∑˝§ËÁ«UàflÊ ÁflEÁÄʂ ‚»§‹ÃÊÿÊ— Ô Ô ¡ÿflœ¸ Ÿ  Ÿ Ô •Á¬ ÃSÿ •Ê‡ÊÔ È Ô ¬˝ÃËÿÃ– •òÊ ŸÊªÁ⁄∑§ÊÔŸÊ¢ ∑§Ù¬Êø⁄áÊ◊Á¬ ‡ÊÊÁ◊â Ÿ ÷ÿSÿ ©à¬ÁûÊÔ — ¡ÊÿÃ – ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Á◊¸ á ÊÔ — •Sÿ Á‡Êπ⁄Ô fløÃÔ ‚—– •Ê⁄ÙÇÿ∑§Ê◊ŸÊ ∑ΧÃÊ– ◊ŸÁ‚ ÿÊ Œ‡ÊÔÊÔ ¬˝ø‹Áà ÃÃÔ˜Ô ÷flÁÖ ∑§Ê⁄ʪΠ„  · Ô È •Á¬ ¬ÈÁ‹‚Œ‹Ÿ ∞∑§Ê ª÷¸flÃË ¬ÈL§·Sÿ •ãfl·áÊÔ ÁŸ⁄ÃÊ— •fláʸ Ÿ ËÿÊ Œ‡ÊÊÔ – ÃÕÊÁ¬ ’Á㌟ԗ ÁŸÿʸÃÔŸÊ¢ ‹÷ãÃÔ– ◊Á„‹Ê ∑§Ê⁄ʪΠ„ ¬Á⁄‚⁄ ‚ÁãÖ‚fl¸ ò Ê øøʸ ÿ Ê¢ Ô ÁfllÃÔ  – Ô ¬ÈÁ‹‚Œ‹—Ô ÃÍcáÊË¢ œÊ⁄ÿÁÖ ÃÕÊÁ¬ SflâòÊÃÊ¢ ¬˝Ê#È¢ ‚ËÁ⁄ÿÊ¡ŸÊŸÊ¢ ∑ΧÃÔ •ÊãŒÙ‹ŸSÿÔ ÷ÿÊfl„ÃÔÊ¢Ô ∑§øŸÔ ¬˝àÿˇÊº˝CÊ⁄— ∞ÃÃÔ˜Ô flŒÁãà ÿÃÔ˜Ô ‚#Ê„ÊãÃ◊äÿ ÁfllÈ Ã ÁflÁ∑§⁄áÊÔ  Ÿ Œ¢ Á «U Ã Ê ¡ÊÃÊ– Œ¢«U∑§Ê‹Ô ÃSÿÊ— ¬Á× ŒÁˇÊáÊ-øËŸ‚◊Ⱥ˝Ô Ÿıø‹Êø‹¢Ô ◊ÈQ§L§¬áÊÔ ¬˝ø‹Ÿ◊Ô˜‚Êœ¸ÁmÁ∑§‹Ùª˝Ê◊ ÷Ê⁄ÔÁflÁ‡ÊC— ÿÃÙÁ„Ô ∑§’Êß‹Ë¡Ÿ¡ÊÃËŸÊ¢ ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ÿ— ∑§— •Á¬ ∞ÃÃÔ˜ ∑§Ê⁄ʪ΄·ÈÔ ¬ÊŸËÿ¡‹Sÿ ÃÕÊ ¬ÈòÊÔı ø ©¬ÁSÕÃÔÊ— •Ê‚ŸÔ˜–Ô ’ Ë Á ¡ ¢ ª – ÁfllÃ ßÁÃÔ ¬ÍáÊʸÁœ∑§Ê⁄— ‚fl¸∑§Ê⁄¬ˇÊוÿ¢ Á‡Ê‡ÊÈ — ‚È S Õ⁄ËàÿÊ ∑ΧÃÔÔ ¬ÈÁ‹‚¬ˇÊÃ—Ô „SÃˇÊ¬¢Ô Ÿ ∑§ÕÁÿÃÈ¢Ô ‚◊Õ¸— ÿÃÔ˜Ô ‚¢¬˝Áà ÿÕÊ‚◊ÿ¢ Ô ÷Ù¡ŸSÿ ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Á◊¸ á ÊÔ Ê ¢ NÎ Œ ÿ · Ô È Ô ŒÁˇÊáÊøËŸ‚ʪ⁄’ˇÊÔ  Ô Ÿ ÷Ê⁄ÃËÿ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ¬˝øÊ⁄áÊ ‚fl¸èÿÔÔ— ŒËÿÃÔ– ÿÃÙ Á„‹Á‹ÃÔ— ÷flÁÖ SflÀ¬Ô ∞flÔ ÷flÁÖ ‚fl¸∑§Ê⁄ËÿSÃ⁄ ∞·Ê •òÊàÿÊ— ¡ŸÊ— •√ÿflSÕÔÊ ¬˝ø‹ÁÖ ’Á㌟— ∑§L§áÊÃÊÿÊ— ÉÊÙ⁄Ê÷Êfl—ÔÔ ŒÎ‡ÿÃ–Ô ∑§fl‹¢Ô øËŸË‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ÷ËÃ—Ô Ô ø˟ˬ˝ ‡ ÊÔ Ê ‚ŸÔ — Ô •ÁS◊ŸÔ ˜ ˇÊ ò ÊÔ flÿÁ‚ Á‡Ê‡ÊÈ ¬ È ò ÊSÿ ¡ã◊ ’ÊÁ‹∑§ÊÿÊ— SflÊSâÿ¢Ô ¬˝Áà ∞∑§ë¿Ô ò ÊflÔ Ê ŒSÿÔ ‹Ù¬Êÿ ÁŸ‚„ÊÿÊ— ÷Í à Ô fl ÊÔ ÿÊßʢ ’Á㌟—Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ •„ÃÍ∑§- •Á¬ ÃÈ ÁflESÿ ‚fl¸·Ê◊Ô˜ •œÈÔŸÊ ∞ÃÃÔ˜Ô flŒÁà ÿÃÔ˜ ÁflÿÃÔ Ÿ Ê◊‚fl¸ ∑ §Ê⁄Sÿ∑§Ê⁄ÁÿàÔ fl Ê ∞·Ê ’ÊÁ‹∑§Ô Ê Ô ÁøãÃÊ ©à¬lÔÃ ø– ©ÁŒ˜ Ô fl ª◊Ô Ÿ Ê— ‚ÁãÖ ‹÷ãÃÔ– ‚È⁄ˇÊÊ∑§Á◊¸áÊ—Ô ∞ÃÒ— ÷ÿŸÔ ‚„ ¡ËflŸ¢Ô ÿʬÿÁãÃÔÔ ø– •Áœ∑§Ê⁄Ô — ‚◊ÊŸL§¬ á Ê ÿlÁ¬ ¬˝ÊãÃËÿˇÊòÊÔ ‚◊ȺSÿ ˝ ‚¢ ¬ ˝ ÷ Í Ã Ô Ê Ô •Á¬Ô ÁfllÃ – ©¬Á⁄Ô Ô ÿ— ∑§— •Á¬ ÷Ê⁄ÃËÿ◊ÁãòÊáÊÔÔ— ∞‚Ô ∞◊ •Áœ∑§Ê⁄¢ Ô ãÿSâ ∑§ûÊÈ Z Ô ∑ΧcáÊÔSÿÔ flQ§√ÿÙ¬Á⁄ÔÔ SflSÿ ‚◊Õ¸— ÃÕÊÁ¬Ô Áfl‡Ê·Ã— ¬˝ Á ÃÁ∑˝ § ÿÊ¢ Ô ¬˝ ∑ §Ê‡ÊÿŸÔ ˜ ŸıøÊ‹ŸˇÊ ò Ê ‚fl ¸ · È Á‹ÿÍ ◊ „Ê÷ʪ—Ô ∞ÃÃÔ ˜ •Áœ∑§ÊÁœ∑§Ê⁄Ô— •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ øËŸËŒ‡ÊSÿÔ øËŸË¡ŸÊŸÊ¢ Ô flø à  – •ÊÁÕ¸∑§Œ‡ÊÔÊÿÊ¢ ’Ê„ÍÀÿàÔflÊÃÔÔ˜ ø Ë Ÿ Ô Œ  ‡ Ê S ÿ ‚◊Ⱥ˝ ŸıflÊ„ŸÔ √ÿflSÕÊ flÒ Œ  Á ‡Ê∑§◊ãòÊÊ‹ÿSÿ ‚¢ Ã È Á ‹ÃÊ •ÁSÃ–Ô Ô ¬˝ fl Q§Ê Á‹ÿÔ Í fl ß ◊ËŸ √ÿʬÊ⁄¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Ô •Sÿ ◊„ÙŒÿ— ∞ÃÃÔ˜ •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô ‚◊Ⱥ˝Sÿ ©ã◊ÈÄÔÃÙ¬ÿÙªÔŸ •ãÃ⁄ÊC˛ Ë ÿÁŸÿ◊¬˝ ◊ ÊáÊÔ  flÒ Á ‡Ô fl ∑§flÊŒÁflflÊŒÿÙÔ — ïé ÂæÙèØÁÜSØ ÌÍæ ØÍæâ×Ø¢ïï ÖôÁÙSØ ¥ÃØßSÍïæ Âý¿ÜçÌÐ Õç‹ÎÙÑ çÙâãæØæÑ Öêˆïßæ •ãÃ⁄ÊC˛ Ë ÿÔ Ÿ ıøÊ‹ŸÊÿÊ— ‚◊ʬŸ¢Ô ø ÷flÃÔ˜– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 11 •¬˝Ò‹ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— ¿ÊòÊ‹πŸË ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ— ªı⁄fl◊Ô˜ ø‹ÁøòÊÔÁŸŒ¸Á‡Ê∑§ÊÔÔ ÷ÁflÃÈ¢Ô ÁŒ√ÿÊ ¬˝SÃÈÃÊ •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÔÊÔ •ÃËfl ¬˝ÊøÔËŸÊ ÷Ê·Ê •¬˝ÁÃ◊◊Ô˜ •ÁSÖ •Sÿ √ÿÊ∑§⁄áÊSÿ 1 8 5 3 •ÁSÖÔÔ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÔÊ ¬È⁄Ê ÷Ê⁄ÃËÿÊÔŸÊ¢ •¬ÍflÊÔ¸Ô ‡ÊéŒ⁄øÔŸÊ ‡ÊÁQ§— ÁfllÃÔ– •œÈŸÊ 3 1 ‹Ù∑§Á¬˝ ÿ Ê ¡Ÿ÷Ê·Ô Ê •Ê‚ËÃÔ ˜ – ÃÈ ‚¢ªáÊ∑§‡ÊÊùÁŸ¬ÈáÊÔÊ—Ô flÒôÊÔÊÁŸ∑§ÔÊ— ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÔÔÊ •ÊœÈÁŸ∑§Ô ¬˝ÊÁãÃÿ÷Ê·ÊáÊÔÊ¢ ¬ÊÁáÊÔ Ÿ ËÿÊ◊Ô ˜ •CÔ Ê äÿÊÿË◊Ô ˜ •ÊŒÊÿÔ 7 1 ¡ŸŸË •ÁSÖ ‚flʸ‚ÔÈ ¬˝ÊãÃËÿ ÷Ê·ÔÊ‚È ‚¢ªáÊ∑§‡ÊÊù ‡ÊÙœ∑§Êÿ¸·ÈÔ ¬˝fláÊÔÊ— ‚ÁãÖ Ô 9 5 4 2 8 6 1 ¬˝ÁÇÊÃ∑§◊Ô˜ ·ÁcÔ≈UÔ ‡ÊéŒÊ— ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÔÊ— ©Q¢§ ø ““÷Ê·Ê‚ÔÈ ⁄êÿÊ ◊œÈ⁄Ê ÁŒ√ÿÊ ∞fl ÷flÁãÃÔ– ‚ʬ˝Ã◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃÔ◊fl ¬˝ÊãÃËÿÔÔ  ªËflʸáÊÔflÊáÊËÔ”” •Á¬Ôø-•œÈŸÊÔ Áfl‡ÔflÔ 7 ÷Ê·ÔÊ‚ÈÔ ¡ËflŸ⁄‚◊Ô˜ ‚¢øÊ⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ¬˝÷flÁÖ flÒÁŒ∑§ªÁáÊÃSÿ ◊„ÃË øøÊ¸Ô ÁfllÃ– ◊È ê ’ß¸ – ø‹ÁøòÊ •Ê‚ËÃÔ ˜ ÃSÿÊ— ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÔÊÔ • œ È Ÿ Ê 7 2 3 1 5 9 4 ÁŸ◊ʸ Ã Ô È — ÃÕÊÔ ≈UË- ÁŸŒ¸‡ÊŸÊœËŸ ŒÍ⁄Œ‡Ê¸ŸSÿ ⁄ÊC˛ÒÄÿSÿÔÔ ‚¢S∑ΧÃSÿÔ ‚Ë⁄Ë¡‚¢ ª ËÃÔ Á Ÿª◊SÿÔ Ô •Ÿ ∑ §ÊÔ Á Ÿ ÁflôÊʬŸÔ Ê ÁŸÔ 6 2 ‚ÊÁE∑§Ê •ÁSÖ ŒÿŸËÿÊ ÁSÕÁ× •äÿˇÊSÿÔ ¬àÔŸË ÁŒ√ÿÊ ‚»§‹ÃÿÔ Ê ÁŸÁ◊¸ Ã Ô Ê ÁŸÔ “‚¢S∑ΧÁ× •ÁSÖ •ÊœÈÁŸ∑§Ô 7 8 ∑ȧ◊Ê⁄Ô ‚¢¬˝Áà •Á÷ŸÿŸ ‚ÁãÖ ‚ÊÔ ø‹ÁøòÊSÿ ‚¢S∑ΧÕÊÁ‡Ê¸ÃÔÊÔ” ÷ Ê · Ê Ô ‚ È ‚„ ¿ÊÿÊÁøòÊSÿÔ ÁŸŒÁ‡Ê∑§Ê ¸ ÁŸŒ ¸ ‡ ÊÔ Ÿ ÊˇÊ ò Ê •ÊªãÃÈ ¢ 8 4 2 6 ÿÃÔ — ‚¢ S ∑Î § à ¬Á⁄ªÁáÊÃ◊Ô˜ •Á¬ •Á¬ ÷ÁflcÿÁÖ ÃSÿÊÔ— ŒËÉʸ‚◊ÿÊÃÔ˜ ¬˝ÃˡÊ◊ÊáÊÔÊ 3 6 2 7 9 1 4 8 5 flÊæUÔ ˜ ◊ ÿÔ  Ô ∞fl ‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ √ÿfl„Ê⁄ ¬ÁÃÔ— ÷Í·áÊ∑ȧ◊Ê⁄— ∞ÃÃÔ˜Ô •Ê‚ËÃÔ˜–Ô •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—Ô 1 9 8 3 4 5 7 6 2 4 5 7 2 8 6 9 3 1 ÷Ê⁄ÃËÿ ‚¢ S ∑Î § ÃÔ  — SflL§¬◊Ô ˜ ÁŸÁ„ÃÔ ¢ Ãʌ·Ê◊Ô˜ SÕÊŸ◊Ô˜ Ÿ ¬˝ÊåÔŸÙÁÃÔ– ‚¢S∑ΧÃSÿ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÔflÊŸÔ– «U‹-Œ-ªÒªÔ ˜ ¥ ‚Ê ø‹ÁøòÊÁŸ◊ʸ á ÊÔ  fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ Ÿfl 8 4 9 5 1 3 2 7 6 5 2 3 6 7 9 1 4 8 ÁÃcÔ∆UÁÖ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ‚¢‚Ê⁄·È ‚¢S∑ΧÃSÿÔ ⁄ˇÊáÊ ‚¢S∑ΧÃÔ— ⁄ˇÊÊ ÷flÁÖ ÃŸ ⁄ÊC˛Sÿ ÃÕÔÊ •’ ÃÈê„Ê⁄ „flÊ‹ ÃÕÊ ‚¢ ¬ ÊŒŸˇÊ ò ÊÔ  Ô Ô ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ 7 1 6 8 2 4 5 9 3 ©¬ÿÙª— ÷flÁÃ–Ô flŒÊ— ⁄Ê◊ÊÿáÊ◊Ô˜, ‚◊ÎÁh— ÷flÁÖ •Ã— ◊◊ ¬˝ÿÊ‚— flß ‚ÊÁÕÿÙ¥ ßàÿÊÁŒ·ÔÈ SÔŸÊÃ∑§ÙûÊ⁄ÔÁfllÿÊÔ ¬˝flËáÊÊ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ∞∑§Ã— Ÿfl 2 8 4 1 3 7 6 5 9 6 7 1 9 5 8 3 2 4 ◊„Ê÷Ê⁄Ã◊Ô˜, üÊË÷ªflŒÔ˜ªËÃÔÊ ø ‚¢S∑ΧÃÔÔ •ÁSà ÿÃÔ˜ ‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ ¬ÈŸ— ‹Ù∑§÷Ê·Ê ø‹ÁøòÊÔ·ÈÔ ∑§ÊÿZ ∑ΧàÔflÊ •Ã— ÃSÿÔÊ— ∑ΧÃ •ÁS◊ŸÔ˜Ô ∞fl ÁŸ’hÊÔÁŸ ‚ÁãÖ •Ã— ÷Ê⁄ÃËÿÊŸÊ¢ ÷flÃÈ–Ô ‚¢S∑Χà ¬∆UŸ◊Ô˜ ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ∑ΧÃ ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 9 3 5 4 6 2 8 1 7 ÁŒ√ÿÊ øÁø¸ÃÔÊÔ ¡ÊÃÊ– ∑§Êÿ ¸ ∑§ÊÁ∆UãÔ ÿ Ô ¢ Ÿ ‚fl¸ ¬ ˝ Œ  ‡ ÊSÕÔ Ê — ‹Ù∑§Ô Ê — ‚¢ S ∑Î § Ã◊Ô ˜ •ÁŸflÊÿ¸◊Ô˜ SÿÊÃÔ˜– ÿÈflÊflª¸◊Ô¸ •ÊœÎàÿ ÃÿÊ ÷ Á fl c ÿ Ô Á à – ‚ê◊ÊŸÿÁãÃÔ – Ô ‚¢ S ∑Î § ÃSÿ ©ÛÊÃÿÊ - •ÊÿÈ·Ë ¡Ù‹Ù≈UËÿÊ ŸflËŸ¿ÊÿÊÁøòÊSÿÔ ∑Î § Ã ŸÍßø‹ÁøòÊÔSÿ ¬≈U∑§ÕÔÊ Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ ’Èh ªÈáÊÊ— ÷Ê⁄Ã⁄ÊC˛SÿÔ ©ÛÊÁà Sfl◊flÔ ÷flÁÖ ÁŸŒ ¸ ‡ ÊÔ Ÿ Ê ŒÊÁÿàÔ fl ◊Á¬ •Á¬ ÁŸœÊ¸Á⁄ÃÔÊ •ÁSÖ ¬¢Á«U× ∑§—?ÔÔ ÿSÿ ªÎ„ËÃfløŸSÿÔÔ ŒËÉʸ∑§Ê‹ËŸÔ¢Ô ÃàflôÊÊŸSÿÔ •flÃ⁄áÊ¢ ∑§ˇÊÊ (9) ‚Ë ‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÁÂ⁄‹Ê ◊œÈ⁄Ê ‚⁄‚Ê ¬˝Ê⁄éœ◊Ô˜–Ô ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈ ÃÿÊ •ÊªÊ◊Ë◊Ê‚ÊÃÔ ˜ Ô ∞ÃŒÕ ¸ ‚◊ˬ ¬Ê¢Á«Uàÿ¢Ô fløÃÔ–Ô ◊ŸÁ‚ œÊ⁄áÊ¢Ô, ‚¢S◊⁄áÊ¢, ÷flÁÖ flQ§√ÿ÷Ê·áÊSÿÔ ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚È⁄Ã◊ÔÔ˜) ÷Ê·Ê •ÁSÖ ‚¢S∑ΧÃSÿÔÔ √ÿÊ∑§⁄áÊ◊Ô˜ ÁflôÊʬŸ¡ªÁÃÔ ‚¢Á‡Ô‹CÔÊ ∑§ÊÿZÔ ÷ÁflcÿÁÖ ¬Ê¢Á«UàÿSÿÊÕ¸Ô— Áflfl∑§— ◊ŸŸÔ ¢ flÊ ÷flÁÖ ÿ Ÿ Ô ªÈ # ⁄„Sÿ¢ , ªÍ … ÊÕ¸ Ô ¢ Ô ø ’È Á h—Ô flÊ– ’È Á hÔ ◊ × üÊÈÃSÿ fløŸSÿ ÁflS◊ÎÁ× ôÊÊÿÃÊ◊Ô ˜ – Ô •Ÿ Ÿ ÁŒÑËŸª⁄ÁŸª◊SÿÔ ÁŸflʸøŸÔ◊Ô˜ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà ‚◊ˬÔÔ ·«U˜ªÈáÊÔÊ— ÁfllãÃÔ–Ô Ÿ ¡ÊÿÃ– Ô Ô üÊÈÃfløŸSÿÔÔ ¬˝Õ◊ÃÔ— ∑§SÿÊÁ¬ flø‚Ô— Ô ÃŒÈ ¬ ⁄Ô Ê ãÃÔ  •SÿÔ √ÿÊfl„ÊÁ⁄∑§¡ËflŸ ∑§ŒÊ•¬˝Ò‹◊Ê‚SÿÔ ¬¢øŒ‡ÊÃ◊Ô ÁŒfl‚ ◊ãòÊÔÊÕ¸ÔŒËÁ¬∑§Ê-ÔÔ◊ãòÊÔÊÕ¸øãº˝ÙŒÿÿÙ— ÃÈ‹ÔŸÊà◊∑¢§ ÁflfløŸ◊Ô˜ üÊfláÊÊÃÔ ˜ Ô ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ •ŸŸ üÊÈÃfløŸSÿÔÔ ¬Ê‹Ÿ¢Ô ÷ÁflcÿÁÃÔ ◊„Ê◊„Ù¬ÊäÿÊÿÊÔŸÊ¢ ¬⁄◊¬Í¡ŸËÿ¬˝ÊÃS◊⁄áÊËÿÊŸÊ¢ ◊ÒÁÕÁ‹fl¢‡ÊÊflâ‚ÊÔŸÊ¢ ‡ÊòÊÈÉÔŸÁ◊üÊÊáÊÔÊ¢Ô üÊfláÊë¿Ê–Ô ∑§ŒÊ flÊ ŸÔ ßÁà ⁄ÊÖÿÁŸflʸøŸÊÿÈQ§— ⁄Ê∑§‡ÊÔ ◊ÊÁ⁄ÿÊ SflÔÔ.Ô ŸÊ◊œÃÊÔŸÊ¢ üÊÔÙÁòÊÿÔÔ fl¢‡ÊÊflâ‡ÊÔÊŸÊ¢ Sfl. ŒÊ◊ÙŒ⁄ÔÔ ‡Ê◊ʸáÊÔÊ¢Ô ∑ΧÁÃ◊ÊœÊ⁄Ë∑ΧàÿÔ ©÷ÿÙ— üÊfláÊë¿ÔÊÿÊ— √ÿÊfl„ÊÁ⁄∑§¡ËflŸ ∑§ŒÊ ¬Ê‹Ÿ¢Ô ÁflÁ‡ÊCÔôÊÊŸSÿÙŒÔÿ— ◊„ÙŒÿ— ªÈL§flÊ‚⁄ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ˜– ¬ÊÁá«Uàÿ¢Ô ÁòÊ∑§Ê‹ŒÁ‡Ê¸àÔfl¢Ô ø ÁflÁflœÔ◊ãòÊÔ√ÿÊÅÿÊŸ·È Áfl‹ÙÄÿÒfl ◊ÿÊ ◊ãòÊÔÊÕ¸ŒËÁ¬∑§ÔÊÔ •÷Êfl Ÿ⁄—Ô Ô ÷ÁflcÿÁÃÔ ∑§ŒÊ flÊ ŸÔ ßÁà ÷ fl Á Ã Ô – ŸflŒ „ ‹Ë– ÁŒÑÔ Ë ÁŸflʸøŸ ¬˝Êÿ× 112.78 ◊ãòÊÊÕ¸øãº˝ÔÙÿŒÿª˝ãÕÔı ÁfløÊ⁄Áfl·ÿË∑Χàÿ •œÔÈŸÊß¡ŸÊŸÊ¢ ÁflÁflœÁflœÊŸÊ¢ ¬˝‡ÔŸÊŸÊ¢ Á∑§◊Á¬ Ÿ oÎáÊÙÁÃÔ– ‚◊È Á øÃÔ ô ÊÊŸ Ÿ Ô Ô ¬˝àÿÈûÊÊ◊È÷ÿÔÙ— ª˝ãÕÿÙ⁄ã× fløÃÔ ßÁÃÔÔ ÁŸÁ‡ÔøÃ◊Ô˜–Ô ÷flã× ÷Ê⁄ÃÊ‹¢∑§Ê⁄÷ÍÃÊÔ — œ◊¸¬˝ÊáÊ◊ÊŸflÊ—Ô Ã× ÁmÔ Ã Ëÿ ÁflÁ‡ÊCÔôÊÊŸSÿÙŒÔÿ— ÷flÁÃÔ ¡ Ë fl Ÿ S ÿ , ÔŸ ª ⁄ Á Ÿ ª ◊ S ÿ ‹ˇÊ∑§Ê— ŸÊªÁ⁄∑§ÔÊ— ◊Ìʟ¢‚Ê◊ÊãÿÁŸflʸøŸ◊Ô˜Ô ∑ § Á ⁄ c ÿ Á ã à – flÒŒ∑§¬˝◊ÊáÊÔ¬≈Ufl ‡ÊÊùÔŒÎÁcÔ≈UøáÊÔÊ— ÁfløˇÊáÊ— •flªãÃÔÈ¢ ‡ÊÄÔŸÈflÁãà ÿÃÔ˜ ∑§◊ʸ∑§◊¸ÁÔ fl∑§◊¸áÊÔÊÜÔøÔ Ô üÊfláÊ◊Ô˜, •ŸŸ flQ§ÔÈÔ— fl Q § √ ÿ S ÿ •Êà◊Ÿ—, Áflfl∑§SÿÔ øÔ•¬˝Ò‹◊Ê‚SÿÔ ¬¢øŒ‡ÊÃ◊Ô ÁflÁ÷ÛÊ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§Œ‹ÊÔŸÊ¢ ÁŸ‡ÔÔøÿÊÿ ◊ãòÊ’˝ÊrÊáÊÊÁŒª˝ãÕÔÊ ∞flÔ ‡Ê⁄áÊ◊Ô˜– •Ã∞fl ◊ÒÁÕ‹ÁfløÊ⁄◊ÊÁüÊàÿÒflÔ ‚fl¸·Ê◊ÈûÊ⁄Ô¢Ô flQ§√ÿÔ¢ üÊfláÊ¢ ∑§⁄ÙÁÖÔÔ ™U„ʬلÊÕ¸ôÊÊŸ◊Á¬Ô SÿÊÃÔ˜– ‡ÊÈ h Ë∑§⁄áÊÔ ¢ ¡ÊÿÃ –ÁŒfl‚ •ÊÿÙÁ¡Ã¢ Ô ∑Î § Ã •ÊŒ‡Ê¸ - •ÊøÊ⁄- ’ÈÁhª˝Ês¢Ô ÷ÁflcÿÃËÁÃÔ ◊ŒËÿÊ ŒÎÁC—–Ô Œ‡ÊSÿ ‚◊Sà ∑ΧàÿÔÊÁŸÔ ¬˝ÁìʌŸ◊S◊Ê∑¢§ ¬Ífl¸¡Ê—Ô ÃÎÃËÿ üÊÊ√ÿÔSÿ fløŸSÿ ∑§— •flŒÃÔ˜?Ô ∑§ŒÊflŒÃÔ˜? flÊÄÿÔ fl ÊÄÿÊ¢ ‡ Êʌ˟ʢ Ô÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ Ô ◊ãÿÃ – ‚¢ Á „ÃÊÿÊ— ¬Ê‹Ÿ¢ Ô ÁflôÊÊŸ’ȌԘäÿÒflÔ ¬˝ÁìʌԟԬ≈Ufl—Ô Sfl’ÈÁh¬Ê≈UflŸÔ ‚◊ʜʟ¢ ŒûÊ◊Ô˜– •Ê‡ÊÈ ª˝„áÊ◊Ô˜Ô ÃÃÔ˜ flQ§√ÿ¢ Á∑§◊Õ¸◊ÔflŒÃÔ˜Ô ßàÿʌ˟ʢ ¬∆UŸ∑§Ê‹Ô, üÊfláÊ∑§Ê‹Ô flÊ Ô∞ÃŒÕ¸Ô ⁄ÊÖÿÁŸflʸøŸÊÿÈQ§— ◊Êø¸◊Ê‚Sÿ ¬¢ø◊ÁŒfl‚ÊÃÔ˜Ô ÿÃÙ ¡ÊÃ¢Ô ¡ªà‚flZ ÿëø ‚fl¸òÊ ÁÃDÁÖ ª˝Ês¢ àÿÊÖÿ¢Ô flÊ ßÁà Ÿ ¬˝ ‡ Ô Ÿ ÊŸÊ¢ ∑Î § ÃÔ  Áfl◊‡Ê¸ Ô Ÿ ¢ Ô ª÷Ë⁄ÊäÿÿŸ¢ ◊ŸŸ¢ ¬ÈŸ—⁄Ê∑ § ‡ÊÔ ◊ÊÁ⁄ÿÊ◊„ÙŒÿ— ¬˝flûʸ◊ÊŸÔ¢ ÷ÁflcÿÁÃÔ ßÁà Sflÿ¢ øÒÃãÿM§¬áÊ ÃSÔÔ◊Ò üÊÔË ’˝ÊrÊáÊÔŸ◊—H ÁfløÊÿ¸ ¬˝ Ê ⁄Áê÷∑§SÃ⁄Ô  ÁŸÃÊãÃ◊Ô˜ •ÁŸflÊÿ¸◊˜– ·cÔ∆UÔ ¬È Ÿ —Ô •èÿ‚Ÿ¢ Ô ø ÔªÈL§flÊ‚⁄ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ˜– ‚ÍòÊÊÃÔ˜Ô ôÊÊÿÃ– - ßãº˝‡Ê∑ȧ◊Ê⁄ ¤ÊÊ ª˝„áÊÔ¢Ô Á∑˝§ÿÊÃÔ˜– øÃÈÕ¸Ô ÃÕÊ •ÁãÃ◊ ø⁄áÊÔ  Ô ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜– 11 •¬˝Ò‹ 2012 ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ’ÈœflÊ‚⁄— ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê ∑§‹‚¸ ‚≈U ◊Ä‚ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 >> >> >> >> >> >> Á»§À◊ ∑§Ê ŸÊ◊ ¡ÊÁ„⁄ Ÿ„Ë „È•Ê «U≈U ŸÊ߸≈U 06.30 >> >> >> >> >> >> >> >> 07.00 ∞ã¡Ùÿ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ≈U‹Ë ’˝Êã«U ◊Ò „È ŒÈªÊ¸ ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 07.30 ’ŸË Á„‹ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> „Ù◊ ‡ÊÙ¬ >> >> ¬‚˸ ¡Äԇʟ ∞ã«U... 08.00 ≈U‹Ë ‡ÊÙÁ¬¢ª ‚Ȭ⁄ S≈UÊ⁄ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡UË >> >> >> 08.30 >> L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ S∑§Êÿ‡ÊÙ¬ >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> >> 09.00 ¬ÈŸ ÁflflÊ„ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑§„ÊŸË ∑§Ù◊«UË >> ¬⁄Ëøÿ œ flÀ«¸U ß¡ ŸÙ≈U... >> >> 09.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> ŸÔÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 10.00 ¿Ù≈UË ’„È ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> „flŸ >> >> ¬˝ËÁ«U∞≈U⁄-2 10.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§ÔÙ ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ‚Ë•Ê߸«UË »È§‹ •ı⁄ •¢ªÊ⁄ ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 11.00 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ >> >> >> >> >> >> 11.30 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ‚¡ŒÊ Ã⁄ åÿÊ⁄ ◊¥ >> >> ’ÊÁ‹∑§Ê flœÈ ¡ÊŸ-∞-◊Ÿ >> >> 12.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ‡ÊÈ÷ ÁflflÊ„ >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> ≈˛Uˬ‹ ∞Ä‚-2 12.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ŒπÊ ∞∑§ ÅflÊ’ >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> >> 01.00 ¬ÈŸ— ÁflflÊ„ S≈UÊ⁄ ¬Á⁄flÊ⁄ •flÊ«¸U ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ŸÊ •ÊŸÊ ß‚ Œ‡ÊÔ >> >> >> 01.30 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> „flŸ >> >> ’’Ë‹ÙŸ ∞«UË 02.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ ¬⁄flÁ⁄‡Ê ¬Á⁄øÿ >> >> >> 02.30 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 03.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ Ÿ√ÿÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 03.30 ¿Ù≈UË ’„È ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> ©Ã⁄Ÿ ∞∑§ •¡Ÿ’Ë >> „Ù◊ •‹ÙŸÔ-2 04.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò >> >> >> >> >> >> 04.30 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ >> >> ¬Á⁄øÿ >> >> >> 05.00 >> ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ >> >> ‚‚È⁄Ê‹ ‚Ë◊⁄ ∑§Ê >> >> >> 05.30 >> S≈UÊ⁄ ¬Á⁄flÊ⁄ •flÊ«¸U >> •Êπ⁄Ë ⁄ÊSÃÊ ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 06.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË Ÿ√ÿÊ ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ >> ©Ã⁄Ÿ >> >> •flÃÊ⁄ 06.30 ¬ÈŸ— ÁflflÊ„ L§∑§ ¡ÊŸÊ Ÿ„Ë¢ ’«∏U •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ >> >> >> 07.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑˝§Ê߸Ô◊ ¬≈˛UÙ‹ >> „flŸ >> >> >> 08.00 Á„≈U‹⁄ ŒËŒË ‚‚È⁄Ê‹ ª¥ŒÊ »È§‹ ‡ÊÈ÷ ÁflflÊ„ >> ’Ê‹Ë∑§Ê flœÈ •Ê߸¬Ë∞‹-5 >> >> 08.30 ÿ„Ê¢ ◊Ò¥ ÉÊ⁄ ÉÊ⁄ ß‚ åÿÊ⁄ ∑§Ù ÄÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¢ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> flË⁄ Á‡ÊflÊ¡Ë >> >> >> 09.00 ¬ÁflòÊ Á⁄‡ÃÊ ∞∑§ „¡Ê⁄Ù¥ ◊¥ ◊⁄Ë ’„ŸÊ „Ò ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È⁄Ê‹ Œ‡ÊÊ•flÃÊ⁄ ø‹ ‚Ê‹ >> >> ‹∑§ å‹‚Ë«U 09.30 Á¬˝Ã ‚ ’¢œË ÁŒÿÊ •ı⁄ ’ÊÃË „◊ ¬⁄flÁ⁄‡Ê >> ¬Á⁄øÿ >> >> >> 10.00 ∑§ıÁ‡Ê∑§ ÿ Á⁄‡ÃÊ ÄÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ÄÿÊ „È•Ê Ã⁄Ê flÊŒÊ >> ©Ã⁄Ÿ >> >> >> 10.30 ¬ÈŸ— ÁflflÊ„ ‚¡ŒÊ Ã⁄ åÿÊ⁄ ◊¥ ’«∏UÔ •ë¿ ‹ªÃ „Ò >> ŸÊ ’Ù‹ ÃÈ◊ >> >> >> 11.00 •ç‚⁄ Á’Á≈UÿÊ ◊Ÿ ∑§Ë •ÊflÊïÊ ¬˝ÁÃôÊÊ ∑ȧ¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª >> ŸÊ •ÊŸÊ ß‚ Œ‡Ê >> >> ¤ÊÕÈ⁄Ê • å‹‚ ∞«Uflãø⁄ 12.00 >> >> ∑˝§Ê߸◊ ¬≈˛UÙ‹ >> >> >> >> >> 12.30 >> - - >> - >> >> >> 01.00 - - - >> - >> >> >> 01.30 - - - >> - >> >> >>Owner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ( Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã× ) ÁŒ. 11 •¬˝Ò‹ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ‚ı¡ãÿ •Ê∑§Ê‡ÊflÊáÊË (ŸflŒ„‹Ë) ¡⁄ŒÊ⁄Ë◊„Ê÷ʪSÿÔÔ •¡◊⁄ÿÊòÊÊ •ŸÈflÊŒ∑§—/¬˝flÊø∑§— - ’‹Œflʟ㌂ʪ⁄— •Ê‹π¬Á⁄c∑§ÊÁ⁄∑§Ê/- ‚Èc◊Ê∑ȧ◊Ê⁄Ë ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ⁄ÊC˛¬Á× •ÊÁ‚»§ •‹Ë ¡⁄ŒÊ⁄ËÔ ◊„ÙŒÿ— ∞∑§ÔÁŒfl‚ËÿÿÊòÊÔÊ¢ ‚◊ÊåÿÔ SflŒ‡Ê¢ ¬˝àÿʪ×– •òÊ ÷Ê⁄ÃÿÊòÊÊ∑§Ê‹ iz/kkueU=h iz/kkueU=h ns’ks leqfpr&ty&izcU/kukFkaZ ∑§SÿŒ‡ÊSÿÔ ‹Ê÷— ‚¢¡ÊÃ—Ô ßÁà ¬˝‡ÔŸ— ©ŒÁÖ •¡◊⁄Ô ‡Ê⁄Ë»§Sÿ orZeku& laLFkkfRedk;k% O;OkLFkk;k% fof/k& ©ãÔŸÿŸÊÿ ÃŸ ¬˝SÃÊÁflÃSÿÔÔ ¬¢ø∑§ÙÁ≈U‡ÊœŸSÿÔ ŒÊŸflÊûÊʸ ‚flʸŸÔ˜ Lo:iL; p ifj"dkjko’;drk% lfo’ks " ka øÁ∑§ÃÔ¢ ∑§⁄ÙÁÖ Á∑¢§ ¬ÁflòÊSÕ‹Sÿ Œ‡Ê¸ŸÊÿ •ÊªÃÔÊ— flÒŒÁ‡Ê∑§ÔŸÃÊ⁄—   [;kfiroku~A MkW-eueksguflag% U;xknhr~ ;r~ •Õ¸ŒÊÔŸ¢ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ? ÃòÊÔ ¬ÊÁ∑§SÃÔÊŸ¬˝ÊãÃ ÷ÍSfl‹ÔŸàflÊÃÔ˜Ô •Ÿ∑§Ô ty&lalk/kukuka fodkl&izcU/ku&fu;kstukfu izorZeku& ;kFkkF;kZu:ikf.k L;q%A v| uofnYY;ka q ‚ÒÁŸ∑§Ê— ¬¢øàÔfl¢ ¬˝Ê#ÔÊ—– ^Hkkjr&ty&lIrkg*&eqn~?kkV;u~ iz/kkueU=h ©•æÚ·¤ôçÚØæÚæCþïðï Âýÿæð‡æïæÙæ¢ çÙ×æü‡æÂýç·ý¤ØæØæÑï ‚◊fl Œ Ô Ÿ ÿÊ Áfl◊ÙÁ„× ◊Ÿ◊Ù„Ÿ— ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ¥ßÚôÏÙæØï â¢ØéQ¤ïÚæCþ×ç ¥æÎðàæ¢ ÂýΕæßæÙï÷ ÂÚ‹Ì vczohr~ ;r~ loZdkj% _rqn’kk&ifjorZu&lEcn~/ ◊ÎÂÒÁŸ∑§¬Á⁄¡Ÿèÿ— ∑§ÊL§áÿ¢Ô ¬˝Œ‡ÿ¸ ◊ÊŸÁfl∑§ÃÊÿÊ— ¬Á⁄øÿÔ¢ kk;k% dk;Z;kstuk;k% vUrxZra jkf"Vª;&ty& dk;ZØeefi vkjHkrA ÃÈ ¬˝ŒûÊÔflÊŸÔÔ˜ ¬⁄ãÃÈ ¬¢ø∑§ÙÁ≈U‡Ê— •Õ¸ŒÊŸÔ¬˝ÁÌʟ ‡ÊòÊÈ‚ÒÁŸ∑§ÊŸÊ¢ ∑ΧÃ •∑ȧÁá∆U„ÊÿÃÔÊ ’ÙœŸÊÃÔ˜Ô ¬⁄ fløÃ– •Ê‚Ë»§ ¡⁄ŒÊ⁄Ë ÃÔÈ ≈UÙÄÿÙŸª⁄ ¡Ê¬ÊŸ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ,.Vuh ∑ΧÃ∑ΧàÿÔ— ÷ÍàflÊ ÷Ê⁄ÃËÿ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ ‚„ÊÿÃÊ¢ ¬˝ÁÃÔ äÿÊŸ¢ ŒÊSÿÁÖ Ô ßÁà fløŸŸ ªÁ⁄◊Ê ∑§Sÿ ŸCÔÊ ¡ÊÃÊ?ÔÔ ¬⁄◊ÊáflùSÿÔÔ SÕʬŸ¢Ô ∑ΧÃ◊Ô˜ izfrj{kkeU=h ,-ds-,.Vuh ns’kek’okl;r~ ;r~ Hkkjra dkfpnfi fLFkfra lEeq[khdrqZa lUu)efLrA ÃÙÄÿÙ– •ÁS◊ŸÔ˜ ◊Ê‚Ô ¬˝÷ÊflSÿ ÷ÿ— ©à¬lÃ– Á fl ä fl ¢ ‚ ∑ § Ê Ÿ Ê ¢ v| uofnYY;ka Hkkjrh;&ok;qlsukf/kdkfj.kka ÷Ê⁄Ã÷˝◊áÊÔÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸSÿ ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§ªÁÃÁflœÿ—Ô ‚Á∑˝§ÿÊ— ©ûÊ⁄∑§ÙÁ⁄ÿÊŒ‡ÊŸ ⁄ÊÚ∑§≈UÔ ÿÁŒÔ ŒÒflÊÃÔ˜ ∑§ÙÁ⁄ÿÔʬ˝‡ÊÊ‚ŸÔ— ‚¢ ⁄ ˇÊáÊÔ Œ ÊÁÿàÔ fl  ÿ f}fnolh;ksios’kukoljs i`FkDr;k rsu okrkZgjk% •Ê‚ŸÔ˜– ‚¢¬˝Áà ‚ÁøflSÃ⁄ËÿÊÔ flÊûÊʸ ¬˝øÁ‹cÿÁà ÿòÊ mÿÙ— Œ‡ÊÿÙ— ¬˝ˇÊ¬áÊÔ ÿÙ¡ŸÊÿÊ—ÔÔ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— lwfprk% ;r~ lsuk% jk"VªL; ,drke~ v[k.MrkŒp flÎ Á hÔ — ∑§ÊÁ⁄ÃÔ Ê ÁŸÿÈQ§Ê— ‚ÁãÃÔ Ã·Ê¢ lajf{krqa fdfŒpnfi lekg~okua lEeq[khdrqaZ {keUrsA ◊äÿ √ÿʬÊ⁄-flÊÁáÊÖÿ-•ılÙÁª∑§Áfl∑§Ê‚ÔÊŸÊ¢Ô ◊ʪٸã◊ÈÄÃÊ— ÷flÿÈ— Ô Ô Ô ∞ à Œ Õ  ¸ ◊Ã ∞ÃÊÔÁŸÔ •ÁÃ- lkEizra fLFkfr% iwoZrks·is{k;k lqrjka leqfprkfLrA ßÁà Á‚hÊãÃÔ¢Ô fløÃ– •lÊÔflÁœÔ— •ŸÿÔÙ— ⁄ÊC˛ÿÙ— ◊äÿ √ÿfl‚ÊÁÿŸÔÊ¢ Ô ¡Ê¬ÊŸ‚fl¸∑§Ê⁄— Áfläfl¢‚∑§ÊÁŸÔÔÔÔ ∑ΧÃ ⁄Ê¡∑§ËÿÔÔ SÃ⁄ Á∑§◊Á¬ÔÔ ◊„ûfl¬ÍáÊÔZ ∑§ÊÿZÔ Á∑§◊ÕZ ŸÔ ¬˝Êø‹ÃÔÔ˜–Ô •Á¬ SflŒ ‡ ÊSÿ •ùÊÁáÊ ⁄ÊC˛ S ÿ fpnEcje~ ßÁà Áfl‡Ê·ôÊÔÊ— ôÊÊÃÈ◊Ô˜ ßë¿ÁãÖ ‚È ⁄ ˇÊÊÿÒ Œ ‡ ÊSÿ ‚È⁄ˇÊÊ∑§Ê⁄áÊ dsUnzh;&x`geU=h ih-fpnEcje~ v| tEewd’ehj ’Î „ ûÊÔ ◊  Ÿª⁄ ÁŸÿÙÁ¡ÃÔÊ— ‚ÁãÖÔÔ fLFkrs HkxoR;k% oS".kohnsO;k% vkLFkkuds Jn~/kkywuka Sflÿ¢øÊÁ‹ÃSÿ ©ûÊ⁄∑§ÙÁ⁄ÿÊ⁄ÊC˛ Ô  Ô d`rs lŒtk;ekuka lqj{kk& O;oLFkka leS{krA ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ¬˝ˇÊ¬∑§ÿ¢òÊSÿ ¬˝ˇÊ¬áÊÔÊŸÊ¢ vlko| izkr% ,dfnolh;&izoklkFkZa tEewuxja SÕʬŸ¢ ∑Î § ÃÔ fl ÊŸÔ ˜ – Ô ∑§ŸÊÁ¬ ∑§Ê⁄áÊŸ ¬⁄◊ÊáÊÈ- Á Ÿ ◊ Ê ¸ á Ê ¬ ˝ Á ∑ ˝ § ÿ Ê ÿ Ê — Ô lEiz k Ir%] vfi p HkxoR;k% oS " .kohns O ;k% H SflSÕÔ ÁøûÊ ’Èhÿ— ‚¢÷flÁãÃH ©ûÊ⁄∑§ÙÁ⁄ÿÊÔ◊äÿ ‚¢¬˝ÁÃÔ •ùÊáÊÔÊ¢ ÁŸˇÊ¬áÊÔ¢ ∑§Á⁄cÿÁà •fl⁄ÙœŸÊÿÔ ‚¢ÿÈQ§Ô⁄ÊC˛◊Á¬ n’kZuiq.;eokIuksr~A - ““yz{ ¡ê‚”” •ÊáÊÁfl∑§•ùÊáÊÔÊ¢ ÃŒÊÔ ÃSÿÊùSÿÔÔ Áfl‹Ù¬Êÿ •ÊŒ‡Ê¢ ¬˝ŒûÊflÊŸÔ˜ ¬⁄ãÃÈ ¡ Ê ¬ Ê Ÿ ‚ fl ¸ ∑ § Ê ⁄ — •SÿÊŒ ‡ ÊSÿ •fl◊ÊŸŸ¢ LFkylsuk/;{k% ©l◊‡ÊË‹— ÷flÁÃÔ ßÁà ‚¢¬˝ÁÃÔ ∑§ÙÁ⁄ÿÊÔÔ ‚fl¸∑§Ê⁄— LFkyls u k/;{kks tujy&oh-ds - fla g % ߢÁ«UÿŸ ◊È¡ÊÁ„gËŸÔ‚¢ª∆UŸSÿÔÔ ◊ãÔ ÿ Ã – Ô ≈UÙÄÿÙŸª⁄ ∑§⁄ÙÁÖ dsUnzh;kUoh{k.kfoHkkxs ifjnsforoku~ ;r~ lsukr% ls o kfuo` R rs u ds u fpn~ vf/kdkfj.kk rLeS ¬¢øÔ •Êâ∑§flÊÁŒŸÔ— •ãflÁ·ÃÊ— ŒËŸ¡Ÿ¬Á⁄flÊ⁄SÿÔÔ ∞∑§SÿÔÒÔ mRdkspiznkukFkZa izLrkforeklhr~A vLekda okrkZgj% dsUnzh;kUoh{k.kfoHkkxL; lw=kf.k lUnH;Z vlwp;r~ ÁflS»§Ù≈UŸÔ ÿ ‚¢ÁŒÇœÔÊ— ‚¢Á‡Ô‹CÊ— •Ê‚ŸÔ˜ Ã·È •œÊ¸Áœ∑§Ê— ÃÈ •ŸŸÔ Œ‹ŸÔ ‚‡ÊùŒ‹Ô — ¡Ÿfl⁄Ë◊Ê‚ ∞ÃÔ Ã Ô ˜ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ˜ ÿÃÔ˜ •Êâ∑§flÊŒË∑§Êÿ¸Sÿ ◊Á„‹ÊÿÒÔ ∑§◊¸ÁŸÿÈÁÄÔ× ;r~ ifjnsoufene~ vUoh{;rsA ¡ÿ¬È⁄◊Ô˜– ∑§ãº˝Ëÿ ª˝Ê◊ ¬Á⁄flûʸŸ¢ ÷flØ– ‚¢¬˝Áà ‚Êœ¸ Ô •ÁœªÎ„ËÃÔÊ—Ô– ÃÁS◊ŸÔ˜ •Ê∑˝§◊áÊÔ ¬˝Êÿ× ¬˝◊ÈπÔ— ‚ÍòÊœ⁄— ÷≈U∑§‹— ÃÕÊ ÃSÿ Áfl∑§Ê‚◊ãòÊË ¡ÿ⁄Ê◊ ⁄◊‡Ê— ÁòÊ∑§ÙÁ≈U‡Ê—Ô ∑§◊¸¡Ëfl◊Á„‹Ê— ioudqekj&cUly% 27 •Êâ∑§flÊÁŒŸ— ◊ÎÃÊ— •Ê‚ŸÔ˜–Ô Á◊òÊÔ ’∑§Ê‚ ∞fl¢ Ã’⁄¡ÊŸÊ¢Ô Áfl‡Ê·L§¬áÊÔ ty&la L kk/ku&eU=h ioudq e kj&cUlyks ∞ÃÃÔ˜Ô •÷Ê·ÃÔÔ ÿÃÔ˜ ⁄ÊC˛Ëÿ- •Êà◊ÁŸ÷¸⁄‡ÊË‹ÔÊ— ‚ÁãÃÔ ¬⁄¢ ÁflS»§Ù≈U∑§ÃàflÊŸÊ¢Ô SÕÊŸÊãÃ⁄ÔÔ ¬ÈŸSÕʬŸ¢Ô •ãfl·áÊ¢ ¬˝ø‹ÁÖ Hknzrj& Hkfo";n~/ksrks% ty&laj{k.kko’;drk% ª˝Ê◊ËáÊ-Ô•Êÿ ∑§Êÿ¸∑§˝ ◊Êãê¸ÃÔ Ô ¬¢øfl·¸·ÔÈ ∞·Ê ‚¢ÅÿÊÔ ‚# ÿ •∑È § fl¸ Ÿ Ô ˜ Ã · Ê¢ Ô •ãfl · áÊÊÿÔ ¬˝Ê∑§Ô˜ ÃÈÔ Ÿ∑§Ë •„◊ŒÔ—,ŸŒË◊ ‡Êπ—Ô lfo’ks"ka [;kfiroku~A tykHkkoL; tykiO;;L; Ã ¬˝Áà ÁŸœ¸Ÿ¬Á⁄flÊ⁄¢ ¬˝Áà ∑§ÙÁ≈U— ¬ÿ¸ ã â ÷ÁflÃÈ Ô ¢ ◊È ê ’ß¸ – ◊„Ê⁄ÊC˛ ⁄ ÊÖÿSÿÔ ◊È ê ’ß¸ ¬ È Á ‹‚‚¢ ª ∆UŸSÿ ∑ § øŸÔ ∑§Ÿfl⁄ ¬Õ⁄Ë¡Ê ÃÕÊ „ÊL§ŸÔ ŸÊß∑§ p fpUrka izdV;u~ vlkS vonr~ ;r~ tuS% ÷Ê⁄Âfl¸∑§Ê⁄—ÔÔ ŸÍß‚¢òÊÊ‚flÊŒÔÁfl⁄ÙœËÔ‚‡ÊùŒ‹Ÿ •ãÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ÷Ê⁄ÃSÿ •Êãœ˝¬˝Œ‡ÊÔ, ßàÿÊŒÿ— øàÔ fl Ê⁄— •Êâ ∑ §flÊÁŒŸ—Ô Ô tyegRRoa uwueoxUrO;e~] vfi pkL; laj{k.kkFkZa ÁŸÿ◊SÿÔ ¬˝ á ÊÿŸÔ ¢¬¢ ø Ô Áflº˝ Ù Á„Ÿ—Ô •ãfl Á ·ÃÊ—Ô ÿÒ Ô — ∑§áÊʸ≈U∑§, ⁄Ê¡SÕÊŸ, Á’„Ê⁄Ô, ◊äÿ¬˝Œ‡ÊÔ ◊„Ê⁄ÊC˛¬ÈÁ‹‚ÔmÊ⁄Ê •ÁœªÎ„ËÃÔÊ—, ‚¢¬˝ÁÃÔ loZlaHkoksik;k% vuq"Bs;k%A v| uofnYY;ka ∑§⁄ÙÁÃÔ – •ÁS◊ŸÔ ˜ Ô◊Èê’߸Ÿª⁄ ÁflS»§Ù≈UŸ¬˝∑§⁄áÊÔ◊ÊøÁ⁄Ã◊Ô– ˜ ÃÕÊ ¬Á‡Ôø◊’¢ª⁄ÊÖÿ ø ¬Á⁄÷˝◊ãÃ—Ô ∞Ã øàÔ fl Ê⁄—Ô ãÿÊÁÿ∑§-∑§Ê⁄ʪΠ„  Ô ^^,Dl~iks& }kn’kksRrj& f}lglzre&o"khZ;k**& •ãê¸ÃÔ ÿ ÁŸœ¸ŸÊ—ªÃÔfl·¸Sÿ ¡Í‹Ê߸◊Ê‚ÔÔ ŒÊŒ⁄‚◊ˬ ‚»§‹ÃÊ¢ Ÿ ‹éœflÔ ã ×–Ô ∞·— ÁfløÊ⁄ÊœËŸÊ—Ô ‚ÁãÖ bfr lIrkgkof/kdka izn’kZuheqn?kkV;u~ vlkS vonr~ ~ ¬Á⁄flÊ⁄Ê— ‚ÁãÃ, Ã·ÔÊ¢Ô ∑ΧÃ ¬˝Áà ¬Á⁄flÊ⁄ÊÃÔ˜ ∞∑§ÔÊ ;r~ loZdkj% vL; dk;ZØeL; ek/;esu tyL; ◊Á„‹Ô Ê ‚È Á ŸÁ‡Ô ø Ã- egRRo&laj{k.k;ks% fo"k;s tuku~ voxef;rkfLrA Ô∑§◊ʸÁ÷ÿÊŸSÿ ‚èÿÔÊÔ ÷ÁflcÿÁÃÔ– ◊Á„‹ÊŸÊ¢ vksfM’kk ∑ΧÃÔ •Êà◊ÁŸ÷¸⁄-‡ÊË‹ÃÊÿÊ—Ô Áfl‡Ê Ô · ÿÙ¡ŸÊÔ ÁŸ◊˸ ÿ Ô Ã  – Ô ekvksokfnuka lO;lkfp&ik.Mk&bfr ize[kusr%q q ¬Ê∆¢U ¬Ê∆UÿŸÔ˜ ⁄◊‡Ê— ∞ÃŒÁ¬Ô ŒÁ⁄º˝‚Ë◊Ê⁄πÊÃÔ— •œÔ— ÿÊ— iRuh kqHkJh& ik.Mk] la?k"kZ&izdj.ks·fHk;qDrklhr~] •flŒÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ∞ÃÃÔÔ˜ ∑§◊¸ •ÊªÊ◊Ë ◊Á„‹Ê— ‚Áãà ÃÊ‚Ê¢Ô ∑ΧÃ lk p vksfM’kkU;k;ky;su nks"keqDrk ?kksf"krkA ¬¢øfl·Ê¸flÁœ◊äÿ ‚◊ÊÁ¬Ã¢ ‹Ê÷ŒÊÿ∑§∑§Êÿ¸∑˝§◊— ∞·— vksfM’kkloZdkj% ;ku~ iŒp ekvksokfnuks eksDrqa ÷ÁflcÿÁÖ ‡ÊÈ∑˝§flÊ‚⁄Ô ⁄◊‡Ê— ßÁÃÔÔ ‚— ©ŒÔÉÊÙÁ·ÃÔflÊŸÔ– ÃSÿ ˜ Ô˜ d`rfu’p;ks·fLr rs"kq kqHkJhik.Mk vU;rekfLrA ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊ ◊Ã ◊„Êà◊Ê ªÊãœËª˝Ê◊ËáÊ- loZdkjks ekvksokfnuks·/;kFkZ;r~ ;Rrs vig`rku~ •ÁÃÁÕ¬ŒÊ‚ËŸÔ — ÷Í à Ô fl Ê •ÊÿÔ ¬ Á⁄ÿÙ¡ŸÊÿÊ¢ ◊„ÃÔ ˜ Ô cU/kd&tuku~ foeksp;s;q% ;rks fg iz’kklua ¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ ˜ ÿÃÔ ˜ Ô ¬Á⁄flûʸŸSÿÔ •Êfl‡ÿ∑§ÃÔÊ ekvksokfnuka lokZ.;fi vfHk;kpukfu ifjiwjf;rqa Âý×é¹ïÑ âê˜æÏÚÑ ÖÅU·¤ÜÑ ÌÍæ ÌSØ çטæïð Õ·¤æ⠰ߢ ÌÕÚðÁæÙæ¢ï çßàæðáL ¬˝ fl ûʸ ◊ ÊŸÁŸÿ◊ ‚Ê◊Êãÿ¢ Œ⁄ˌ·ÿÃÔ ∞fl– xHkhjr;k iz;rrsA ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, ‚ê¬ÊŒ∑§— •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, * «UË.‚Ë. èÊ^ ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy)
  4. 4. 4 ÁŒ. 11 •¬˝Ò‹ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— (Áfl‡Ôfl-flÎûÊÊã×) ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ‚ı⁄‡ÊÁQ§-©lÊŸSÿÔÔ Áfl∑§Ê‚ÊÿÔÔ◊ÈÅÿ◊ÁãòÊáÊ— •Ê¬Êà∑§Ê‹ËÔŸ¢Ô ’Ò∆U∑§◊Ô˜ ªÊãœËŸª⁄◊Ô˜– •ÁS◊ŸÔ ˜ ©lÊŸ ¬˝ Ê ÿ× Œ‡ÊÊ¢ ø •flˇÿ ◊ÈÅÿ◊ãòÊËªÈ ¡ ⁄ÊÃSÿ ◊È Å ÿ◊ãòÊË ¬¢øŒ‡Ê‚¢ÿòÊÊÁáÊÔ Á◊Á‹ÃÊÔÁŸÔ ‚ãÃÙ·Ô¢Ô ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃÔflÊŸÔ˜– ‚—Ÿ⁄ãº˝Ô◊ÙŒË •l ÁflESÿÔ ‚ÁãÖ ‚Ê◊Í Á „∑§ÃÿÊ •flŒÃÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ªÈ ¡ ¸ ⁄ ⁄ÊÖÿ‚fl¸’΄ÃÔ— ◊L§SÕ‹ËÿÔSÿ •S◊ÊÃÔ ˜ ˇÊ ò ÊÊÃÔ ˜ 650 ‚Í ÿ ¸ ⁄ ‡Ô ◊  — ‚fl¸ ¬ ˝ Õ ◊flÊ⁄¢‚ı⁄-™U¡Ê¸-flÊÁ≈U∑§ÊÿÊ— Ô ‚ŒÈ¬ÿÙª—Ô ÷ÁflcÿÁÃÔ–¬Á⁄Œ‡Ê¸ Ÿ ¢ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ – Ô ∞·Ô Ê Ô ¬Á⁄ÿÙ¡ŸÊÔ Ÿ∞ÃÃÔ˜ ©lÊŸÔ¢ øÊ⁄áÊ∑§Ê ∑§fl‹¢ ÷Ê⁄ÃËÿÁÄʂª˝ Ê ◊ ÁŸ◊˸ ÿ ÃÔ  – •Á¬ ÃÈ ‚◊ª˝Ô ÁflE ̉Øð °ÌÎç çÜç¹Ìï×çSÌ ØÌï÷ ¥ÙðÙï Âý·¤æÚð‡æï ¥×ðçÚ·¤æØæ¢ çÙßâ‹ÌÑ ÖæÚÌèØæÑ ÕãéçßÏ•SÿÙlÊŸSÿÔÔ ÁŸ◊ʸáÊÔ ¬˝Õ◊flÊ⁄¢ ÷flÁà ßÁÃÔÔ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄ á Ê ‚„Ô Ô ‚¢ à ٷSÿ Áfl·ÿ— ‡Ê⁄Ë⁄¬⁄ˡÊáÊÊÕ¸Ô Á‚≈UËS∑Ò§ŸÔ¬˝ÁÃÔÔ“»§Ù⁄◊” ŸÊ◊ ÁŸª◊Sÿ¬Íáʸ‚„ÿÙªÔ◊Á¬ÔÔ¬˝ø‹ÁÖ »§Ù⁄◊Œ‹Ÿ •ÁSÖ ‚Ë◊Êãà ¬˝ Ê ãÃSÿ 1500 Á∑§‹Ù◊Ë≈U ⁄ ¬ÿ¸ ã â Ô •◊Á⁄∑§ÊÿÊ¢ ÷Ê⁄ÃËÿÔÒ— ‚„ÔÔ ¬ˇÊ¬ÊÁÃÃÔÊ flÊÁ‡Ê¢Ç≈UŸ– ÿlÁ¬ ∞ÃÃÔ˜Ô ∞ÃÔÊ¢Ô ŒÈŒ¸‡ÊÊ◊Ô˜ •ŸÈ÷flÁãÖ ÷flÿÍ—– •Á◊ÃÊ÷—Ô L§ÇáÊÊ‹ÿÔ •ÊªÃ—‚„ ◊È Å ÿ◊ÁãòÊáÊ ‚È ⁄ ˇÊÊ∑§Êÿ ¸ Ô •Á¬ ¬˝øÊÁ⁄ÃÔ¢Ô ÷flÁà ÿÃÔ˜Ô ÁflESÿ ‚¢ ¬ ˝ Á à Á’˝ ≈  U ŸŒ ‡ Ê Ãâÿ ∞ÃŒÁ¬’Ò ∆ U ∑ ¢ § ‚È ø ÊL§Ô L §¬ á Ê ªÈ¡⁄ÊÂfl¸∑§Ê⁄— ‚fl¸ ’ Î „ ÃÔ Ê •Õ¸ √ ÿflSÕÔ Ê Ô ÷Ê⁄ÃËÿ¿ÊòÊÊáÊÊ¢ ∑Î § Ã Á‹ÁπÃÔ◊ÁSà ÿÃÔ˜ •ŸŸÔ‚¢¬ÛÊÔ¢ ‚¢¡ÊÃÔ◊Ô˜– ◊ªÊflÊÚ≈UÔ ™U¡Ê¸ÿÊ— ©à¬ÊŒÔŸ¢Ô Œ‡Ê¸ŸËÿÔÊ¢ ¬˝ªÁâ ∑§⁄ÙÁÃÔ ßÁà •◊ Á ⁄∑§ÊÿÊ¢ ‚»§‹ÃÿÊ • ä ÿ ÿ Ÿ ∑ § Ê ‹ Ë Ÿ ¬˝ ∑ §Ê⁄ á ÊÔ •◊ Á ⁄∑§ÊÿÊ¢ üÊË◊ÙŒÔË◊„ÙŒÿ— ∞ÃÃÔ˜ ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ •ŸÈ◊ËÿÃÔ– ‚ÍøŸÊÔ ÃŸ ¬˝ŒûÊÔÊ– •ÁS◊ŸÔ˜ Ô flœ¸Ã ¬⁄¢ ‚àÿ◊ÃÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚  fl Ê ¬ ˝ Œ Ê Ÿ √ ÿ fl S Õ Ô Ê ÁŸfl‚ã× ÷Ê⁄ÃËÿÊ— ’„ÈÁflœ¢¬˝ ∑ §ÊÁ‡ÊÃÔ fl ÊŸÔ ˜ ÿÃÔ ˜ ÁfllÈà‡ÊÄÔÃ— ©à¬ÊŒŸÊÕ¸ ∞Ã ’Ò∆U∑§ ⁄ÊÖÿSÿÔÔ ™U¡Ê¸Áfl∑§Ê‚ Œ‡Ê˘ÁS◊ŸÔ˜ ÁflÉÔ Ÿ ¢ ‚„Ô ã ÃÔ  –ÁflE◊ÊŸÁøòÊ ªÈ¡⁄ÊÃ⁄ÊÖÿÔ¢Ô 15 ‚¢ª∆UÔŸÊ— Á◊Á‹ÃÙl◊Ô¢ Áfl÷ʪËÿ— ‚Áøfl— «UË.¡.Ô ¬˝flÊ‚Ë÷Ê⁄ÃËÿÊÔŸÊ¢ ‚¢¬˝Áà Á’˝≈UŸŒ‡Ê 2007-2010‚fl¸¬˝Õ◊SÕÊÔŸÔ ™U¡Ê¸ÿÊ— øÊ‹ÿÁãÖ ¬Ê¢Á«UÿŸ—ÔÔ •Á¬ ©¬ÁSÕÃÔ— ∑Î § Ã Ô ÷ Œ ÷Êfl—Ô ÷Ê⁄ÃËÿ¿ÊòÊÊáÊÊ¢ ∑ΧÃ Ã◊fl·¸ ◊ äÿ ÿlÁ¬Áfl∑§Ê‚ÁŒ‡ÊÊ¢ ŸÿÁÃÔ – ∑§Êÿ¸SÿÔÔ Áfl∑§Ê‚ÁŒ‡ÊÊ¢ •Ê‚ËÃÔ˜– S¬CÃÿÊ ¬˝ø‹ÁÖÔÔ ∞Á‡ÊÿÊ◊„ÊŒ ‡ ÊËÿÔ Ê — ◊Èê’߸– ‚Ù◊flÊ‚⁄SÿÔ ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄Ô◊Á¬ ∑ΧÃflÊŸÔ˜– •lÊÁ¬ •òÊ •äÿÿŸ∑§Ê‹ËŸ ‚flʬ˝ŒÊŸ- œÁŸ∑§Ê— ¡ÊÃÊ— Áfl‹Áê’Ã⁄ÊòÊÔ ‚¢ªáÊ∑§ ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãâ⁄ÊC˛ËÿSflÿ¢‚fl∑§‚¢ÉÊŸÔ ßÁãŒ⁄ÊÔÿÊ— SÃÈÁìÊ∆U— wzx ŸflŒ „ ‹Ë–Ô ‚¢¬ÊŒ∑§ËÿSÃê÷ •ÁS◊ŸÔ˜ ∑  § ã º ˝ ‚ fl ¸ ∑ § Ê ⁄ S ÿ Ô ∑Î § cáÊfláÊZ ¬˝ Á à ¬ˇÊ¬ÊÁÃÃÊ ÷flÁÃ–Ô √ÿflSÕÔÊ ©ë¿ÁŒÃÊÔ– ÃÕÊÁ¬ Ÿ ÁŸÿ¢ÁòÊÔÃÊ— ‚ÁãÖ ªÃ ◊„ÊŸÊÿ∑§Sÿ •Á◊ÃÊ÷SÿÔ ©Œ⁄ÿ¢òÊáÊÊ flÁœ¸ÃÔÊÔ •Ê‚ËÔÃÔ˜ ∑§Êÿ¸⁄× ’ëøŸÔÔ— ‚„‚Òfl ©Œ⁄ ÿ¢òÊáÊÊÔ◊ŸÈ÷flÁÃÔ S◊Ô– ‚ fl ÊˇÊ ò Ê Ô ÷flÃÈ •ÕflÊ ©ë¿ÁŒÃÊÔ– ∞·ÔÊÔ √ÿflSÕÔÊ »§⁄Ô fl ⁄Ô Ë ◊Ê‚ •◊Ô  Á ⁄∑§ÊÿÊ¢ ÃŒÕ ¸ ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄Sÿ Ã×ÔÔ ‚— ’ÒlÔ¢ ¬˝ÁÃÔ flÊûÊʸԢ¬˝ÊÄÔßÊÿÊ— ¬˝œÊŸ◊ãòÊÔË Áfl·ÿ ∞ÃÃÔ˜ ©ÁÑÔÁπâ ÿÃÔ˜ ⁄ÊÖÿ‚fl¸∑§Ê⁄Ô— ‚„Ô ‚È‚’œ—Ô Ò ¢ ¢ ‚fl¸∑§Ê⁄Ëÿ·È ∑§Êÿʸ‹ÿ·È •Á¬ fláʸflÊŒSÿ ◊Ê„ÊàêÿÔ¢ ∑§◊¸ÁŸÿÙ¡ÔŸ 8.3 ¬˝ÁÇÊâ ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô ∞fl •Á◊ÃÊ÷— ¬˝  · ÁÿàÔ fl ÊÔ Á‚≈UËS∑Ò § ŸßÁãŒ⁄ÊÿÊ— ¬˝àÿˇÊªÈáʪʟ¢Ô •Êâ∑§flÊŒSÿÔ ¬˝ÁÃ⁄ÙœÊÕ¸ ÁŸÃÊãÃ◊Êfl‡ÿ∑§Ô — ßÁÔ Ã ‚fl¸òÊÔ ∞fl EÃ∑ΧcáÊfláʸÿÙ— ÁmªÈáÊÿÁÖ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— ¡ŸÊ— ‚ fl Ê⁄Á„ÃÊ— ÃÕÔ Ê Á‚≈UÔËS∑Ò§Ÿ∑§⁄áÊÊÿÔ ∑§⁄áÊÊÿ ©l◊— ∑ΧÃflÊŸÔ˜–∑ È § fl ¸ Ÿ Ô ˜ ‚◊ÿÙ¬ÿÙªÔËÔ flÊûÊʸ ¬ÊÕ¸ Ä ÿ¢ ÁŸ◊˸ ÿ ÃÔ  – ÁŸ÷¸⁄‡ÊË‹Ê— ‚¢SÕÊ— ‚¢¬˝ÁÃÔ ∞Á‡ÊÿÊπ¢«USÿÔÔ 6.3 ¬˝ÁÇÊÃÔ¢ L§ÇáÊÊ‹ÿ •ÊªÃflÊŸÔ ˜ – Á‚≈UËS∑Ò§Ÿ ¬˝Á∑˝§ÿÊÿÊ— ¬˝Ê∑§Ô˜⁄ÊC˛ËÿSflÿ¢‚fl∑§Ô‚ÉÊ—Ô  ¢ •Á¬Ô •Êfl‡ÿ∑§Ë ∑§Êÿʸ‹ÿ·È •Á¬ ÿÊÃÔŸÊ ÷ÿ÷ËÃÔ Ê — ‚ÁãÃÔ ÿÃÔ ˜ Ô ¡ŸÊÔ— ‚flÊ„ËŸÊ—ÔÔ •Ê‚ŸÔ˜ ßÁà ’Ò l ∑§Ëÿ¬⁄Ê◊‡Êʸ ÿ Ô ‚— ∞fl Á∑§◊Á¬Ô •Ê„Ê⁄¢Ô ŸÃÈ¢ ‚—∞ÃÃÔ˜ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃflÊŸÔ˜ ßÁÃÔ ‚¢ É ÊËÿŸ à Ê⁄Ô — ŒËÿÃ– ∞·ÔÊ flÊûÊʸ Sflÿ¢Ô •ÊªÊ◊Ë‚◊ÿ Ô •òÊ Ãâÿ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊ÁSÖ ÁøÁ∑§à‚∑ § Ÿ ‚„Ô ¬⁄Ê◊Á‡Ê¸Ã—Ô •Ê‚ËÃÔ˜–ÿÃÔ˜ ‚¢òÊÊ‚flÊÁŒÁ÷—Ô ÁfløÊ⁄ÿÁãÃ–Ô ÁÕ¢ ∑ § ≈Ò ¥ U ∑ § ß∑§ÙŸÙÁ◊∑§ ÷Ê⁄ÃËÿÔ ¬ ˝ ı lÙÁª∑§ËŸÊ¢‚„ ŒÎ…Ô∑§ÊÿʸŸÈDÊŸÔ ‚¢¬ÊŒ∑§ËÿÔ‚Ê ∞fl ∞∑§ÊÁ∑§ÔŸË ∞ÃŒÁ¬ Á‹ÁπÃ¢Ô ÿÃÔ˜ ¬ÊÚÁ‹‚Ë ‚¢SÕÊmÊ⁄Ê ¬˝ŒûÊÔÊ ‚¢ÅÿÊflÁœ¸ÃÔÊ ÷flÃÔ˜ ÿŸÔ ∞fl– Ÿ ∑§fl‹¢ ÷Ê⁄ÃËÿÊ— S Õ Ê Á Ÿ ∑ § Á ‡ Ê Á ˇ Ê Ã Ô Ê — Ô ¬‡ÊȬÁßÊÕ◊ÁãŒ⁄Sÿ ¬Í¡∑§ÊÿÔÔ‚◊Õʸ ŸòÊÔË •Ê‚ËÃÔ– ˜ 1984 Ã◊ fl· ¸•Á¬ ÃÈ ∑§Ê¢ œ Ê⁄¬ ˝ ∑ § ⁄ á Ê  ßÁãŒ⁄ÊÔ ªÊÁãœŸÊ ◊∑§’Í ‹ Ô ’≈UÊÿÔ •Á¬ ÃÈ ∞Á‡ÊÿÊ◊„ÙŒ‡ÊËÿÊ— ∑§◊¸ Á ŸÿÙ¡Ô Ÿ  Áfl»§‹Ê— ◊ÊÁ‚∑§flÃÔŸ ‚ʜҸ∑§‹ˇÊ◊Ô˜ ∑§Ê∆U◊Ê¢«ÈU– Ÿ¬Ê‹⁄ÊC˛ÔÁfl◊ÊŸÿÊòÊËáÊÊ¢ ◊ÎàÿÈŒ¢«UÊŒ‡Ê— ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜ ÁSÕÃSÿÔÔ ÁflEÁflÅÿÊÃSÿ¡ËflŸ¬˝ÁÌʟ ◊ãòÊÔËáÊÊ◊Ô˜ •¬„⁄áʬ˝‚¢ªÔ—Ô ¬ÊÁ‹Ã—, ÃŒÕ¸ ÷ËÃ◊ŸÊ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ— flÊÃʸ— ¬‡ÊÈ ¬ ÁßÊÕŒ fl Ê‹ÿSÿÔ∑§Á‡Ô◊⁄⁄ÊÖÿSÿ ‚fl¸ Õ ÊÔ •„ Ã Í ∑ §—Ô , ŸÊ÷ÍÃÔ˜ ¬⁄ãÃÈ •lßËÿÊ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜ ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‚¢⁄ˇÊáÊŒÊÁÿàÔfl ¬Í¡∑§àfl•Êâ∑§flÊŒËŸÊ¢Ô ◊ÈÁQ§¬˝‚¢ªÔ •ŸÒÁÃ∑§— ø– ŸÃÊ⁄— ÃÈ •»§¡‹ªÈL¢§ ÃÕÊ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈÔ ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ ÷Ê⁄ÃËÿ’˝ÊrÊáÊÔ— ÁŸÿÈQ§—÷Ê¡¬ÊŸÃÈ— ¡‚fl¢ÃÁ‚¢„Sÿ ◊ãòÊËáÊÔ Ê ¢ ÃÕÊÔ ∑§‚Ê’¢ ¬˝Áà ÷ÿŸÔ òÊSÃÔÊ— •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ •ÁSÖ ‚¢¬˝Áà ÷Q§ÔÊŸÊ¢Ô‚◊Ê‹ÙøŸÊ •Á¬ ‚¢ÉÊŸ ÁflÁ‡ÊC¡ŸÊŸÊ◊Ô˜Ô  

×