Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RNI No. : GUJSAN/2011/39893    ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à  á  fl·¸ - 2 á •VU - 201...
2                             ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)                    ...
3                              ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)                   ...
14 11-12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

14 11-12

961 views

Published on

HAPPY NEW YEAR FRIENDS
READ SANSKRIT ... SAVE SANSKRIT....

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

14 11-12

 1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 2 á •VU - 201 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2069, ∑§ÊÁø∑§ ‡ÊÈÄ‹ ∞∑§◊ á ÁŒŸÊVU - 14 ŸflêU’⁄ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 1.50 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 2 á Issue : 201 á Date : 14-11-2012, Wedensday á Page : 4, Price 1.50 Mob. 98984 78454 2 3 4 4 ‹Ù∑§Á¬˝ÿÊ •Á÷ŸòÊË ‚ÙŸÊˇÊË ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄áÊÔÔ ‚ȬÁ‚ŒÔœÊ ŸÊÁÿ∑§ÊÔ „‹ ’⁄ËÔ ˝ ˜ •ááÊÊ „¡Ê⁄ ∑§Êÿʸ‹ÿSÿÔ ◊Ê‚Ë∑§ ªÙœÍ◊ Áfl„Êÿ •ãÿ •Á÷Ÿÿ ˇÊòÊ flÿ¢ Ÿ ‚◊ˡÊÃ •Áœ∑¢§Ô ‚¢ÃÁ× ∑§Ê◊ÿÃ ‡ÊÈÀ∑¢§Ô ∞∑§ ‹ˇÊ L§åÿ∑§ÊÁáÊÔÔ •ÁSà œÊãÿÊŸÊ fl¬Ÿ¢ ¬˝Ê⁄÷ÃÔ˜ øËŸË ¿ÊòÊÊŸÔ˜Ô ¬ÊÁ∆UÃÈ¢Ô •éŒÈ‹ ∑§‹Ê◊Ô— ÁŸ◊¢ÁòÊׇÊÊ¢ÉÊÊß¸Ô Áfl‡ÔflÁfllÊ‹ÿÔ Á„¢ŒË ¬Ê∆UŸ¢Ô ÷ÁflcÿÁà ’Ò¡Ë¢ª– ÷Ê⁄ÃSÿÔ ¬Ífl¸ ∑È § òÊÊÁ¬Ô ªÁ◊cÿÊÁ◊–⁄ÊC˛¬ÁÃÔ—Ô ∞.¬Ë.¡. •éŒÈ‹ ∑§‹Ê◊Sÿ ‚Áøfl—∑§‹Ê◊— øËŸË ∞ø.‡Ê⁄Ë«UÙŸŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ÔÁfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿ ¿ÊòÊÊŸÔ ˜ fl·¸ÁS◊ŸÔ˜ ∞∑§flÊ⁄Ô¢ ÃSÿ¬ÊÁ∆UÃÈ¢ •Ê◊¢ÁòÊ× •÷flÃÔ˜– L§Áø∑§⁄¢ Áfl·ÿÔÔ¢ ¬ÊÁ∆UÃÈ¢Ô ‚—ÃÕÊ øÔ ¿ÊòÊÔÒ— ‚„ ∑§Êÿ¸ ÁŸ◊¢ÁòÊ× •÷flÃÔ˜–Ô∑§ûÊÈ Z Ô ÃSÿ L§Áø∑§⁄¢ Áfl·ÿÔ ¢ Á∑§◊Á¬¬˝ÿÙª‡ÊÊ‹Ê ÁŸ◊ʸÃÈ¢Ô •Á¬ ÷ÁflcÿÁà ÁflôÊÊŸÔ¢ - •Êß≈Uˬ˝SÃÊfl¢ •÷flÃÔ˜– ¬˝SÃÊfl¢ ◊ÊŸflÃÊ flÊ– ∑§‹Ê◊Ô — Sfl∑§Ëÿ ª˝Ê◊Ô ŸÃÈÔ¢ ÁmøÁ∑˝§ÿÊŸÊŸÊ¢Ô ¬¢ÁÄÔ×–ôÊÊàÔflÊ ∑§‹Ê◊Ÿ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ •ÊªÁ◊∑§ ‡ÊÁŸflÊ‚⁄ øËŸË•¢ Á Ã◊ ÁŸáʸ ÿ ◊◊∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊ á Ê ÁŸœÊ¸ Á ⁄â÷ÁflcÿÁÖ Áfl‡Ôfl ÁfllÊ‹ÿÔSÿ ¿ÊòÊÊŸÔ˜ ‚¢ ’ ÙÁœcÿÃ – ‡ÊÊ¢ É ÊÊßÔ Ô Áfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿ Ô øËŸSÿÔ ÁŒÁÇfl¡ÿ Áfl⁄ÔÈŒ˜œ ◊ÊŸ„ÊÁŸ— ãÿÊÿÊflŒŸ¢ ∑ΧÃÔ ⁄ÊπË Ãà¬⁄— Ô ◊È¢’߸, ÁŒ. 12– ‚fl¸ŒÊ ⁄ÊπË ¬Í fl ʸ ÿ Ù¡Ÿ¢ ©÷ı •ãÿÊŸÊ¢ ∑Î § Ã ∑§‹Ê◊ Ÿ ‡ÊÊ∑¢ § ÁflŒ‡ÊËÿ ¿ÊòÊÊ— øÔ Á„¢ŒË ÁflflÊŒª˝Á‚ÃÔÊ ⁄ÊπË ‚Êfl¢Ã • ∑ § ⁄ Ù Ã Ô ˜ – ª à Á Œ Ÿ  ŒÙ·Ê⁄Ù¬áÊ¢ ∑È § L§Ã—–•ÊÿÙÁ¡Ã¢ flÊÃʸ‹Ê¬ÔÔ øËŸË ¤ÊÈ ‡ ÊÊã‹Ô Í ∞ÃÃÔ ˜ ¬˝ S ÃÊfl¢ fl·Ë¸ÿ ∑§‹Ê◊ŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜Ô •◊Á⁄∑§ÊŒ‡ÊÔ ¬˝Êäÿʬ∑§— ¬Á∆UcÿÁãÖ ∑§Ê¢ª˝‚ŸÃÊÔ ¬˝◊ÊáÊÊœÊ⁄ ÁflŸÊ ∞ÃÃÔ˜ÁflEÁfllÊ‹ÿÔ ¬˝ ◊ È π — •ÿë¿ÃÔ˜– ÃÃÔ˜ ‚¢Œ÷¸ 82 •„¢ Á‡ÊˇÊ∑§—– ‚ê¬˝Áà •„¢ •ÁS◊Ô–Ô ôÊÊŸ ¬˝ŒÊÃÈ¢Ô •„¢ ÷Ê⁄ÃŸ „Ô˜ÿ— ‡ÊÊ¢ÉÊÊ߸ ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢„ ÿàÔ Ÿ ¢ ÷flÁÖ ÁSÕâ Ô Ô øËŸË ÁflL§Œ˜ Ô œ  — ◊ÊŸ„ÊÁŸ— ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢„—ÔÔ Áfl‡Ô fl ÁfllÊ‹ÿ Ÿ ‚„ ãÿÊÿÊflŒŸ¢ ∑§ûÊÈZ ⁄ÊπË ¬˝ ‹ ʬ Ÿ •⁄Áfl¢ Œ Ô — ‚¢ ◊ ÁìòÊ „SÃÊˇÊ⁄¢ Ô •ÊÿÙ¡Ÿ¢Ô •∑§⁄ÙÃÔ˜– ⁄ÊπË— ø ∑È § ¬ËÃı– •∑§⁄ÙÃÔ ˜ – ÿ Ÿ Ô ‡ÊÒ Á ˇÊ∑§ •Ê߸∞‚Ë ‚ŒSÿ— ¬˝ÁÃÁ∑˝§ÿÊ¢Ô ⁄ÊπË ‚Êfl¢Ã ‚¢SÕÊŸ·ÈÔ Á„¢ŒË ÷Ê·ÔÊ ãÿÊ‚ •⁄Áfl¢Œ ∑§¡⁄ËflÊ‹Ÿ ©Q¢ § ÿÃÔ ˜ ¬˝SÕÊÁ¬Ã¢Ô ÷ÁflcÿÁÃ–Ô øËŸ¢ ‚„Ô ÃSÿÊ ÃÈ À Ô Ÿ Ê ∑Î § Ã ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢ „  Ÿ Ô ⁄ÊπË ÁŒÁÇÔ fl ¡ÿÁ‚¢ „ — ¡ÊŸÊÁà ߌ¢ ÃÎÃËÿÔ¢ Á„ãŒË ãÿÊ‚¢ ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¢„ ÁflL§ŒÔ˜œÔ— ‚Êfl¢Ã ‚„ ∑§¡⁄ËflÊ‹SÿÔ ÿÃÔ˜ •„¢ Á∑¢§ ∑§⁄áÊ ‚◊Õ¸ ÷ÁflcÿÁÖ ◊ÊŸ„ÊÁŸ— ãÿÊÿÊflŒŸ¢ ∑§ûÊÈZ ÃÈ‹ÔŸÊ¢Ô ∑ΧàÔflÊ ÷ÊÁ·Ã¢Ô ø •ÁS◊– ¬⁄‚ÙûÊ◊ ‚Ù‹¢∑§Ë 24 øÃȸÁfl¢‡ÊÁà ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ·È ‚Ê◊ÈŒÊÁÿ∑¢§ flø¸Sfl œÊ⁄ÿÁà •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 11– m¢m¢ Ÿ flÊÜÔ¿ÁÖ ‚Ù‹¢∑§Ë ⁄Ù’ËŸ„È«UÔ— •∑§⁄ÙÃÔ˜ ßÁà ôÊÊÿÃ– ‡ÊÁQ§Á‚¢„— •Á¬ Ô ªÈ¡¸⁄⁄ÊÖÿSÿ ◊¢òÊË ¬⁄‚ÙûÊ◊Ô ‚Ù‹¢∑§Ë ©¬◊ÿÊ ÁflüÊÈ× ¬˝Á‚ŒÔ˜œ— ø– ‚ê¬˝ÁÃÔ ªÃ mÊŒ‡Ê ◊Ê‚ÊÃÔ˜ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊ·È ÷·ʢ •SflSÕ— ÿ× ªÈ¡¸⁄Ô ÷Ê¡¬ ¡ŸÊ— ‚— ¬˝Œ‡Ê ◊ÙÁŒ ÁflL§Œ˜œ— Œ‹ ¬˝Á∑˝§ÿÊ Ô ¬Á⁄üÊ◊¢ ∑§⁄ÙÁÖ ¡ÊÁÃflÊŒŸ ªÙÁ„‹— ÁøãÃÊ∑ȧ‹Ê—Ô ‚ÁãÖ ‡ÊÁQ§‚ê¬ÛÊÔ— Ÿ ∑§⁄ÙÁà ÿ× ÷Ê¡¬ ∑ΧÃ „ÊÁŸ ‹Ê÷ÊÁãflÃ—Ô ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ Ô ∑§Ù‹ËŸÃÊ⁄— ‚ı⁄ÊC˛SÿÔ ‚◊Ⱥ˝Ã≈U ˇÊòÊ·È Ô ‚¢÷fl—– •ŸÈ ◊ ËÿÃ – Ô ÷Ê¡¬ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ — ø 24 øÃȸÁfl¢‡ÊÁÃÔ ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊòÊ·ÈÔ ‚Ù‹¢∑§Ë ‚¢ªÁ∆Uâ ∑§Ù‹Ë ‚ŸÊ ©÷ı ªÙÁ„‹ ∑Î § Ã Ô ’∑§ÙäÿÊŸ¢ ‚Ê◊È Œ ÊÁÿ∑¢ § Ô flø¸ S fl¢ œÊ⁄ÿÁÃ–Ô ¬˝flø◊ÊŸ fl·Ù¸ ÁπãÔŸ—Ô ÁfllÃ– ªÃ ∑ȧL§Ã—– ÷ÊflŸª⁄Sÿ ‚◊Ⱥ˝Ã≈U ˇÊòÊ·ÈÔ ‚Ù‹¢∑§Ë ÷ÊflŸª⁄Sÿ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊ·È ◊¢ ª ‹flÊ‚⁄ Ô ‚Ù‹¢ ∑ §Ë ◊ÙŒÔ Ë ‚„ Áfl¢‡ÊÁÃÔ ¬˝ÁÇÊÃÊ— ∑§Ù‹Ë ◊ÃŒÊÃÊ— ‡ÊÁQ§Á‚¢„ ªÙÁ„‹ ÁflL§ÔŒÔ˜œÔ ÁŸflʸøŸ¢ ‚¢ ¬ ∑¸ § ◊Ô ˜ ∑Î § àÔ fl Ê flÊÃʸ ‹ ʬ¢ •Á¬ ‚ÁãÃÔ ßÁà ôÊÊÿÃ– Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ •ÿ◊Ô˜ ÁŸ¡— ¬⁄Ù flÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ©ŒÊ⁄øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 1.50 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
 2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 14 Ÿflê’⁄ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒ œÊãÿ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ÃÒ‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ¬È⁄Êß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ............1910 ..................... 1920 ªÙœÍ◊ ...........................1100 ..................... 2000 ŸÍß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ..............2000 ..................... 2020 Ãá«ÍU‹¢ ..........................1700 ..................... 2500 ŒËfl‹ ÃÒ‹◊Ô˜ ...................1280 ..................... 1350 ’Ê¡⁄Ë ..........................1100 ..................... 1250 ŸÊ⁄Ë∑§‹ ........................1180 ..................... 1220 ¡ÈflÊ⁄¢ ...........................1200 ..................... 1800 ¬È⁄Êß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ .........1130 ..................... 1160 ◊∑§Ê߸ ...........................1150 ..................... 1350 ŸÍß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ ...........1210 ..................... 1240 ◊Êπ ÁmŒ‹¢§ ...................5000 ..................... 6200 flŸSÔ¬Áà ..........................800 ....................... 910 ÃÈfl⁄ .............................2800 ..................... 4200 ¬Ê◊ÙÁ‹Ÿ .........................825 ....................... 875ÁŒ¬Êfl‹Ë ¬fl¸ ∑ΧÃ ¡ŸÊ— Sfl∑§ËÿÔ ª˝Ê◊¢ ¬˝Áà ªë¿ÔÁãà ÿŸ ‚È⁄à ⁄‹ SÕÊŸ∑§ ’Á„ ÷ʸªÔ ¡Ÿ◊ŒÁŸ ŒÁ⁄ŒÎ‡ÿÃ– ÃÈfl⁄ ÁmŒ‹¢§ ...................4400 ..................... 5800 ◊∑§Ê߸ ...........................1225 ..................... 1280 ◊È¢ª ÁmŒ‹¢§ ....................4900 ..................... 6000 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ‚Ê◊Êãÿ ..............1480 ..................... 1500‹Ù∑§Á¬˝ÿÊ •Á÷ŸòÊË ‚ÙŸÊˇÊË ◊ÃÊŸÈ‚Ê⁄áÊÔÔ •Á÷Ÿÿ ˇÊòÊ flÿ¢ Ÿ ‚◊ˡÊÃ ◊È ¢ ’ ߸ – ‚Ÿ •Ù»§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄Sÿ üÊ á ÊË◊äÿ ◊È¢ª ..............................4800 ..................... 5500 øáÊ∑§— .........................3600 ..................... 3900 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝ ..................1340 ..................... 1360 ¬È⁄Êß ‚ÙÿÊ’ËŸ ..............1115 ..................... 1135 øáÊ∑§— ÁmŒ‹¢§ ................4200 ..................... 4500 ŸÍß ‚ÙÿÊ’ËŸ ................1180 ..................... 1250‚⁄ŒÊ⁄Ô ø‹ÁøòÊ •¡ÿ ÷flÁÖŒflªŸÔ ‚„ •Á÷Ÿÿ⁄ÃÊ— ‚ÙŸÊˇÊË ŸflÙÁŒÃÊŸÊ¢•Á÷ŸòÊË ‚ÙŸÊˇÊË ©Q¢§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄Ò— ‚„ ø‹ÁøòÊ¢Ô •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒÿÃÔ˜ •Á÷Ÿÿ ˇÊòÊÔ flÿ¢ Ÿ ÁŸ◊ʸÿÔ ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ¢Ô ãÿÍŸ¢ ‡Ê∑¸§⁄Ê ’¡Ê⁄◊Ô˜ ¬Èc¬ ’¡Ê⁄◊Ô˜‚◊ˡÊÃ – Ô •l¬˝ ÷ È Á à ∑§ûÊÈZ Ÿ ∑§Ê◊ÿÃ– ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ‚ÙŸÊˇÊËÔ flÊœ¸ Ä ÿ ‚ÙŸÊˇÊË •Á÷ÁŸÃ¢ Ô ¬Ê≈U‹ ...............................60 ......................... 75 •„◊ŒÊ’ÊŒ ◊äÿ◊Ô˜ ...........3550 ..................... 3700∑§‹Ê∑§Ê⁄Ò— ‚„ •Á÷Ÿÿ¢ ø‹ÁøòÊ¢Ô •Áà ‹Ù∑§Á¬˝ÿ— ≈Uª⁄◊Ô˜ .............................160 ....................... 180•∑§⁄ÙÃÔ˜–Ô ÿÁS◊ŸÔ˜ Œ’¢ª Á‚ŒÔ˜œ— •÷flÃÔ˜– ÿÁS◊ŸÔ˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ ‹ÉÊÈ ..............3500 ..................... 3550 ¬Ê⁄‚ ................................50 ....................... 100- ⁄Ê©«UË ⁄Ê∆UÙ⁄ - ¡Ù∑§⁄ ‚‹◊ÊŸ ‚„ Œ’¢ ª - ªÈ¡⁄Êà ◊äÿ◊Ô˜ .................3450 ..................... 3500 «U◊⁄Ù .................................7 ........................... 8ø‹ÁøòÊÊÁáÊ ‚◊ÊÁflC •ˇÊÿ∑ȧ◊Ê⁄ÔÔ ‚„ ⁄Ê©«UË ªÈ¡⁄Êà ‹ÉÊÈ ....................3400 ..................... 3470 ’∑ȧ‹.................................- ........................... -flø à  – ‚‹◊ÊŸ -Ô ⁄Ê∆UÙ⁄¢ ø ‚◊ÊÁflCÔ— fløÃÔ– ∑§ÙÀ„Ê. ◊äÿ◊Ô˜ ................3400 ..................... 3500 ‹Ë‹Ë ............................1.50 ........................... 2•ˇÊÿ∑È § ◊Ê⁄ -Ô Ô •¡ÿ ‚ê¬˝ÁÃÔÔ •¡ÿ ŒflªŸÔ ‚„ ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄ ‹ÉÊÈ .................3350 ..................... 3400 „¡Ê⁄˪‹ (20Á∑§.) ..........200 ....................... 260Œ fl ªŸ ¬ÿ¸ ã ÃÔ ‚„ ‡ÊÊ„L§ππÊŸÙÁ¬ ÃÿÊ ‚„ flÊÜÔ ¿ Ô Á Ö ‡ÊÊ„L§π ‚Ÿ •Ù»§ ‚⁄ŒÊ⁄Ô ‚»§‹¢Ô ’‹Ê⁄¬È⁄ ◊äÿ◊Ô˜ ...............3410 ..................... 3500 «U¤ÊË (20Á∑§) .....................- ........................... -◊ÿʸ Á ŒÃ¢ Ô •÷flÃÔ ˜ – ø‹ÁøòÊ ÁŸ◊ʸ á ÊÔ ∑§ûÊÈ Z πÊŸÔSÿ ªáÊŸÊÁ¬ flÊœ¸ÄÿÔÔ ÷ÁflcÿÁà ßÁÃÔ •ŸÈÁ◊ÿÃ– ’‹Ê⁄¬È⁄ ‹ÉÊÈ ..................3400 ..................... 3450 ¤ÊËŸËÿÊ (20 Á∑§) .................- ........................... - ∑§Á¬‹— ©Q¢§ ÿÃÔ˜ •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒÁ∑˝§∑§≈U Á∑˝§«UÊ ‚¢⁄ÁˇÊÃÈÔ¢ Á„ãŒË ÷Ê·ÊÿÊ¢Ô ∑§Ù◊ã≈˛UË •Êfl‡ÿ∑§◊Ô˜ ‚Èfláʸ-⁄¡Ã ’¡Ê⁄◊Ô˜ ´§ÃÈ»§‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 12– •Êfl‡ÿ∑§◊Ô ˜ – Á„ãŒË ªflʸ Ÿ È ÷ fl¢ ∑§⁄ÙÁ◊–Ô ßŒ¢ ¤ÊÊ⁄π¢ « U fl ÊÁ‚— •ÁSÖ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ÷Ê⁄Ã-ߢ Ç ‹Ò ¥ « U Á∑˝ § ∑ § ≈U ∑§Ù◊ã≈˛UË ∑ΧÃÔ Á‚ŒÔ˜œÈÔ— •Á¬ ‚êÿ∑§Ô ˜ ¬˝ ÿ àÔ Ÿ ¢ ÁfllÃÔ  – „⁄÷¡ŸÁ‚¢„Ô ¡‹¢œ⁄flÊÁ‚— ⁄¡Ã ‚‹Ê∑§Ê ................60000 ................... 60500 ‚’ ..................................40 ......................... 80‡Ê¢ Î π ‹ÊÔ ∑Î § Ã Á„ãŒÔ Ë ∞∑§ÁS◊ŸÔ ˜ øÒ Ÿ ‹Ô  Ô flÎ û ÊÔ Á„ãŒË ÷Ê·ÊÿÊ— ◊„ûfl¢ •ÁSÖ ¤ÊÁ„⁄πÊŸ— ⁄¡Ã— .........................59800 ................... 60300 øË∑ͧ ................................20 ......................... 50¬˝ fl Êø∑§— ¬Œ flÎ û Ê— •÷flÃÔ˜– ÷Ê⁄ÃÔ-ߢNjҥ«UÔ ÁflôÊÊÿÃ– ∑§Á¬‹ŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ üÊË⁄Ê◊¬È⁄ ‚ŒÎ‡Ê¢ ‹ÉÊÈŸª⁄ÊÃÔ˜Ô ∑§Œ‹Ë (1 Á∑§.) ...................6 ........................... 7 ¬˝Ê∑§Ô˜ ◊Ù„⁄ÊáÊË .................1050 ..................... 1150÷Í Ã ¬Í fl ¸ Ô — Œ‹ŸÊÿ∑§— Á∑˝ § ∑ § ≈U Á∑˝ § «U Ê ÿÊ— ‚fl ¸ •„¢ ŒËÉʸ∑§Ê‹ÊÃÔ˜ ∞ÃŒÕ¸ •ÁSÖ äÿÊÃ√ÿ¢Ô ÿÃÔ˜ ‚ê¬˝ÁÃÔ ◊Ù‚¢’Ë .............................20 ......................... 40 ŸÍß Á‚P§Ê ......................350 ....................... 450∑§Á¬‹Œfl— ∑§ÕÿÁà ÿÃÔ˜ ◊Ò ø ÊŸÊ¢ Ô ∞∑ § Ÿ øÒ Ÿ ‹ Ÿ Ô Ô ÁfløÊ⁄¢ ∑§⁄ÙÁà S◊– •œÈŸÊ ∞fl ∑§Á¬‹ŸÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜Ô •ŸÊ⁄ ...............................40 ....................... 100 ‚Èfláʸ (99.9) .............32050 ................... 32150÷Ê⁄Ãfl· ¸ Á∑˝ § ∑ § ≈U Á ∑˝ § «U Ê ¬˝àÿˇÊÔ ¬˝‚Ê⁄áÊÔ¢ ÷ÁflcÿÁÖ Á„ãŒËÔ÷Ê·Ë ˇÊòÊ·È Á∑˝§∑§≈U ÷Ê⁄Ã-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔ ◊äÿ ¬¬ËÃÊ...............................15 ......................... 20 ‚Èfláʸ (99.5) .............31900 ................... 32000 ŸÊ⁄Ë∑§‹ (mÊŒ‡Ê) ................90 ....................... 180‚¢⁄ÁˇÊÃÈ¢Ô Á„ãŒË ÷Ê·ÊÿÊ¢Ô ∑§Á¬‹— ŸflÔ flÎÁûÊ ¬˝Ê⁄èÔÿ Á∑˝§«UÊ •Áœ∑¢§ flÃ¸Ã–Ô •œÈŸÊ Ô Á∑˝§∑§≈U Á∑˝§«U∑§Ÿ •ŸÿÙ— ŸÍß •Ê÷Í·áÊ◊Ô˜ .............30850 ................... 31500 •ŸÊŸ‚ (Á∑§‹Ù) ................28 ......................... 30∑§Ù◊ ã ≈˛ U Ë ◊„ÃË ©Q¢§ ÿÃÔ˜ •„¢Ô ¬˝‚ãÔŸÙÁS◊ ∑§å≈UŸ ◊„ãº˝Á‚¢„— œÙŸËÔ ‚¢’¢œ— ‚êÿ∑§Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 à¢çQU²¢ïx¢ ÅïHè ࢢïçÐæx¢ ÅïHè ࢢïçÐæx¢ JJ ÅïHèÏ¢í¢æÇ ¶¢¶è Í¢Ú „æ„¢Ú JJ 06.30 ÈUïÅ à¢¢ï »ÜU ݧü ç…‹Îx¢è |¢çQU ÔH¢ïÜU JJ JJ JJ JJ JJ 07.00 »‹…¢ï² ²ï çÚ༢ ÅïHèࢢïçÐæx¢ Ý¢çx¢ÚÝ ÜU¢ §æ¼ÜU¢}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ „ï±¢ JJ JJ Ú襢ï 07.30 Ï¢ïÝè çãH ±èÚ¢ JJ JJ ã¢ï}¢ ࢢïÐ JJ JJ JJ 08.00 ÅïHè ࢢïçÐæx¢ „éÐÚSÅ¢Ú „襢§üÇè > ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 08.30 JJ Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü JJ JJ „„éÚ¢H ç„}¢Ú ÜU¢ JJ JJ JJ 09.00 ÐéÝ<±±¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ ™ïÝ ÜUéHè ÜUè çÚ²H SÅèH 09.30 ÜUÏ¢êH ãñ »ÜU ã…¢Ú¢ï... JJ JJ ÜUñÚè JJ JJ JJ 10.00 „ÐÝï „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ JJ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ {ê}¢-2 JJ JJ 10.30 ÜU¢ñçà¢ÜU §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê JJ ç~¢à¢êH ©¼ÚÝ JJ ÜU|¢è ¶éà¢è ÜU|¢è x¢}¢ JJ 11.00 ÐéÝ<±±¢ã ±èÚ¢ JJ JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 11.30 çãÅHÚ ÎèÎè ²¢Ú ÜU¢ï JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 12.00 „ÐÝï Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è ã¢ïæx¢ï …é΢ > çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ ²æx¢ }¢¢SÅÚ 12.30 Ðç±~¢ çÚ༢ ²ï çÚ༢ ÜUéÀ ¼¢ï H¢ïx¢ ÜUãïæx¢ï JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 01.00 ÐéÝ<±±¢ã „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ v²¢ ã饢 ¼ïÚ¢ ±¢Î¢ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 01.30 ÜUÏ¢êH ãñ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï... ÐÚ±çÚࢠJJ „„éÚ¢H JJ JJ JJ 02.00 çÈUÚ „éÏ¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è H± }¢ñÚï… ²¢ ¥Úï‹… }¢ñÚï… çÎò à¢çQU Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê …¢ï …è¼¢ ±ã ç„æÜUÎÚ JJ §æçDz¢Ý¢ …¢ï‹„ 02.30 „ÐÝï }¢Ý ÜUè Ï¢ÇGï ¥ÓÀï... JJ ÜUñÚè JJ JJ JJ 03.00 ÜU¢ñçà¢ÜU Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü ã¢ïæx¢ï …é΢ Ý¢ ã}¢ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ ãÎ ÜUÚ Îè ¥¢ÐÝï JJ JJ 03.30 Ðç±~¢ çÚ༢ ²ï çÚ༢ ÜUïÏ¢è„è-6 JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 04.00 ÚÏ¢ „ï »ÜU ã…¢Ú¢ïæ... JJ JJ §æçDz¢ JJ ÜU¢H¢ï JJ 04.30 ÐéÝç±±¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ JJ JJ »v„}¢ñÝ 05.00 JJ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 05.30 JJ ¥…éüÝ JJ ÜU}¢¢ü ÜUñÚè JJ JJ JJ 06.00 çãÅHÚ ÎèÎè JJ JJ JJ „„éÚ¢H ÜU¢çH²¢ ÜU²¢}¢¼ JJ 06.30 ÐéÝ<±±¢ã LÜU …¢Ý¢ Ýãèæ ã¢ïæx¢ï …é΢ Ý¢ ã}¢ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 07.00 ¥ÈU„Ú çÏ¢çŲ¢ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ Ï¢Çï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ Ç± »‹x¢íè 07.30 „ÐÝï »ÜU Îê„Úï „ï... RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ JJ 08.00 ÚÏ¢ „ï „¢ïÝ¢ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï... ϲ¢ã ã}¢¢Úè Ï¢ãê ÜU¢ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 08.30 çãÅHÚ ÎèÎè »ÜU ã…¢Ú¢ïæ }¢ïæ H± }¢ñÚï… ²¢ ¥Úï‹… }¢ñÚï… JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 09.00 Ðç±~¢ çÚ༢ Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è ã¢ïæx¢ï …é΢ Ý¢ ã}¢ {}¢¢H JJ Ðí缿¢¢ ²}¢Ú¢… ã¢ïH¢ï }¢ñÝ 09.30 ÜUÏ¢êH ãñ ²ï çÚ༢ ÐÚ±çÚࢠJJ JJ JJ JJ JJ 10.00 ÜU¢ñçà¢ÜU Œ²¢Ú ÜU¢ ÎÎü v²¢ ã饢 ¼ïÚ¢ ±¢Î¢ JJ JJ JJ JJ JJ 10.30 ÐéÝç±ü±¢ã ±èÚ¢ Ï¢ÇGï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ JJ JJ JJ JJ 11.00 çãÅHÚ ÎèÎè §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï... JJ JJ JJ JJ JJ ±èÝÚ »æÇ „èÝÚ 11.30 JJ JJ JJ JJ - ÐçÚææ΢ JJ JJ 12.00 JJ- - JJ JJ - JJ JJ JJ 12.30 JJ- - - JJ - JJ JJ JJOwner, Publisher, Printer & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt - B-47, Swastik Society, Opp. Vikram Nagar, B/s. Shubh-la Store, L.H. Road, Surat. (Guj.) . Printed at : NATIONAL PRINTERS - Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat) Published at : Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat). Subject to Surat Jurisdiction
 3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 14 Ÿflê’⁄ 2012, ’ÈœflÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ •Ù‚Ê◊ÊÔ ‹ÊŒ Ÿ Sÿ ◊Î à ÿÈ — ¬pÊÃÔ ˜•◊ ⁄ Ë∑§Ê-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÿÙ— ◊äÿ ‚È ‚ ¢ ’ ¢ œ ◊Ô ˜ŸÊÁSà ßÁà ¡ªÁÃÔ ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÖ •SÿÔÊ— ◊„Ê‹ˇêÿÊÔ— øÁ⁄òÊ◊ ŒË¬Êfl‹Ë¬fl¸áÊ— ŒË¬∑§SÿÔ Ô ˇÊËáÊÊ‹Ù∑§◊Ô ˜ ∞∑§ŒÊÔ ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚SÿÔ∑§≈ÈUÃÊÿÊ— ©ŒÔ˜ªÊ⁄◊Ô˜ flÎÕÔÊÔ ÷flÃÈ– ‚ÈÁŸÿÙÁ¡ÃÊ◊Ô˜ ¬Î c Ô ∆ U ÷ Í Á ◊Ô ◊ Ô ˜ ÿÁŒ flÿ◊Ô ˜ •Á¬ ‚Ê •¬‡ÿÃÔ˜–Ô ÃÃÙ º˝ ˇ ÿÊ◊Ô — , ÃÁ„¸ ∞∑§Ê◊Ô ˜ ‹ˇ◊ËÔ ÃŒÔ ˜ ª Î „ ◊Ô ˜ Ô ¬˝ Á ÃÔ •◊ÊÔflÊSÿÊ◊Ô˜ ÁÃÕıÔÿÙ¡ŸÊÔ◊˜Ô •fl‹êéÿÔÔ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§ÕÊ◊Ô˜Ô •fl‡ÿ◊Ô˜Ô ôÊÊSÿÊ◊Ô— ¬˝øÁ‹ÃflÃË–Ô ÃòÊÔÔ ∞∑§Ê ◊ÊÃÊ‹ˇ◊Ë ÷˝◊áÊÊÿ—ÔÔ¡Ÿ∑§ÀÿÊáÊ∑§◊¸ ‚ È S× ÷flÃÈ – •ãÿÕÔ Ê ÿÃÔ˜Ô ◊„Ê‹ˇ◊ˬ͡ÊÁflÁœ—– flÿS∑§Ê (flÎhÊ) ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ üÊË◊ÁãŒ⁄ÊÃÔ˜ ’Á„—Ô ÁŸª¸ÃÊÔ•◊⁄Ë∑§ÊflÃÔ˜ ⁄ÊC˛ÊÿÔÔ ©¬Œ‡ÊÊŒ‡ÊÊŒÿÔ— ŒàÔflÊ ªÎ„-ªÎ„Ô üÊËÿ— ‹ˇêÿÊ— ßÁÃÔ ŒÎ C Ô ˜ fl ÊÔ Ô •ŸÈ ◊ ÁÃ◊Ô ˜ ¬Í ¡ Êø¸ Ÿ Ê ¬˝ ∑ §⁄áÊ◊Ô ˜ Ô •ÿÊøÃÔ˜ ÿÃÔ˜ •SÿÊ◊Ô˜Ô ⁄ÊòÊı •Ê‚ËÃÔ˜– ‚fl¸òÊ •¢œ∑§Ê⁄SÿÔÔSfløÁ⁄òÊ◊Ô ˜ ∑§‹¢ Á ∑§Ã◊Ô ˜ Ÿ ∑§Ê⁄ÿÃÈ – Ô ‚fl ¸¡ÊŸÁãÃ, ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô˜ •◊Á⁄∑§ÊÿÊ— œŸ⁄ÊÁ‡Ê ªÃÊŸÈ ª ÁÃ∑§◊Ô ˜ flø à  – Ô ÃSÿÊ—Ô Ô ªÎ „  ÁflüÊÊ◊◊Ô ˜ ⁄Ê¡àfl◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜–Ô ‚Ê ‹ıÁ∑§∑§-√ÿfl„Ê⁄ÔÔÔ ∑§Á⁄cÿÁÖ flÎhÊÔÔ •Á¬ ÃSÿÒÔ ÷˝◊áÊ∑§Ê‹Ô Sfl÷˝◊áÊ◊ʪ¸◊Ô˜‚„ÊÿÃÿÔÊ ¡ËÁflÃ◊Ô˜ •ÁSÖ •œÈŸÊ •Sÿ ŒÁ⁄º˝ œ ÁŸ∑§ÿÙ— ◊äÿ SflªÎ„ ÁŸflSÃÈ◊˜Ô •ŸÈ◊ÁÃ◊Ô˜‡ÊÊ‚∑§—Ô, ‚ŸÊäÿˇÊ— ÁflŸÊÔ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ ◊ÃÊãÃ⁄—Ô Áfl‹ËÿÃ–Ô ∑§ÕÊÔÔ •ÿë¿ÃÔ˜– ◊ÊÃÊ‹ˇêÿÊÔ— ÁflS◊ÎÃflÃË– ◊ʪëÿÍÃÊÔ ‚ÊŒàÔflÊ Á∑§◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ßë¿Ã— ßÁà Ÿ ∑§ŸÊÁ¬ ߸ŒÎ‡ÊË fløÃ - ∑Î § Ã Ô ‡ÊÿŸÙ¬ÿÙªË ◊ŸÁ‚ ÁfløÊÁ⁄ÃflÃËÔ ÿÃÔ˜ ∞∑§ŒÊÔ ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚SÿÔ ‚ÊœŸÊÁŸ ŒàÔflÊÔÔ ‚Ê ¬ÈŸ— •ãœ∑§Ê⁄Ôfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ◊ÎàÿÔÈ‹Ù∑§•fl’Èœ◊Ô˜–Ô •◊⁄Ë∑§Ê◊Ô˜ ¬˝Áà ◊ÈQ§∑¢§∆UŸÔ ŒûÊ◊Ô˜ •◊ÊÔ fl ÊSÿÊ◊Ô ˜ ÁÃÕıÔ Sfl∑§◊¸ÁáÊÔÔ ÁŸ⁄ÃÊ ‚¢¡ÊÃÊ–©¬Œ‡Ê◊Ô˜ ÃÈ ∞ÃÃÔ˜ ¬˝◊ÊáÊÿÁà ÿÃÔ˜ ∑§ÁS◊¢Ÿ˜Ô ÁøûÊÔ ◊ÊÃÊ‹ˇ◊Ë ÷˝ ◊ áÊÊÿ—Ô Ô ∑§Êÿ¸⁄ÃÊ ‚Ê flÎhÊ •Á¬ ÁflüÊêÿ •ãÿlÈ— ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô∑§Ê‹ Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ◊Ô ˜ Ô •Êâ ∑ §flʌ˟Ê◊Ô ˜ üÊË◊ÁãŒ⁄ÊÃÔ˜ ’Á„—Ô ÁŸª¸ÃÊÔ ÃòÊÒflÔ ‚È#Ê ªÃÊ– ¬⁄ãÃÈ ◊ʪ¸Sÿ •ãfl·áÊ◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÁÃ◊Í ‹ Ùà¬Ê≈U Ÿ ◊Ô ˜ Ÿ ßë¿ÁÖ •¬˝ à ÿˇÊL§¬ á Ê •Ê‚ËÃÔ˜– ‚fl¸òÊ •¢œ∑§Ê⁄SÿÔÔ Áfl‡ÊʋԪ΄◊Ô˜Ô ÷Ê‚◊ÊŸ◊Ô˜ flÎ h ÊÿÊ— ªÎ „  •Êªàÿ ÁŒ√ÿ∑§L§áÊÊ◊Ô ˜ Ô ‹éœÈ ◊ Ô ˜ ⁄Ê¡àfl◊Ô ˜ •Ê‚ËÃÔ ˜ – Ô ‚Ê ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ‚ÊÔ •ÁøãÃÿÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ÁflüÊÊ◊‡ÊË‹Ê •÷flÃÔ˜ Ÿ ÃÈ ‹ˇ◊Ë‚ÍÄÃSÿÔ ¬ıŸ— ¬ÈãÿŸÔ Ô•Êâ∑§flÊŒSÿ ‚◊Õ¸Ÿ◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà ßÁà ‚fl¸·Ê◊Ô˜ ÷˝◊áÊ∑§Ê‹Ô Sfl÷˝◊áÊ◊ʪ¸◊˜Ô ““‚Ê ŸÊ⁄Ë ÃÈ ‚ÊˇÊÊà‹ˇ◊ËÔ Áø⁄∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÁŸflÊ‚◊Ô– ˜ ¬Ê∆UŸ◊Ô˜Ô •Á¬ ¬˝ø‹ÃÈ–◊ŸÁ‚Ô ŒÎ…Áfl◊‡Ê¸◊Ô˜ ¡ÊÿÃ– ÁflS◊ÎÃflÃË– •Ê‚ËÃÔÔ˜”” ßÁÃÔÔ Ã× ¬˝÷ÎÁà ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ⁄ÊòÊÔ ‚Ê ÁflüÊêÿ ““Ÿ ∑˝§ÙœÙ Ÿ ø ◊Êà‚ÿ¸ ◊ʪëÿÍÃÊÔ ‚Ê ◊ŸÁ‚ ¬˝ Á Ãfl·¸ ◊ Ô ˜ Ô •SÿÊ◊Ô ˜ Ô ¬ÿʸ # ◊Ô ˜ œŸœÊãÿ◊Ô ˜ ø Ÿ ‹Ù÷Ù ŸÊ‡ÊÈ÷Ê◊Á×– ÁfløÊÁ⁄ÃflÃËÔ ÿÃÔ ˜ •◊ÊflÊSÿÊÿÊ◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜– ¬⁄ãÃÈ ¬⁄flÁûʸÔÁŸÔ ÷flÁãà ∑ΧÃÔ ¬ÈáÿÊŸÊ◊Ô˜ •ãœ∑§Ê⁄Ôfl‹ÊÿÊ◊Ô˜ ŒË¬¬˝ÖÔfl‹Ÿ¬˝ÕÊ ¬˝øÁ‹ÃÊÔ ÁŒŸ ‚Ê ¬ÈŸ—ÔÔ Sflª¸‹Ù∑§◊Ô˜Ô ÷ÄÔ Ã ÊŸÊ¢ ‚Í Q § ◊ÎàÿÔÈ‹Ù∑§ ÁflüÊêÿ •ãÿlÈ— •Ê‚ËÃÔ˜– ¡ŸÊ— mÊ⁄Œ‡Ê ¬˝ Á à ªÃflÃË– ÃSÿÔ Ê Ô — ¡ÊÁ¬ŸÊ◊Ô˜H”” ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ Ô ◊ʪ¸ S ÿ •¬ˇÿ◊ÊáÊÊ— ‹ˇ◊Ë◊ÊÃÈ— •¬⁄ÊŸÊ◊ÔÔ ø¢ø‹Ê– ‚fl¸òÊÔ •SÿÔ ÷Êfl— •ÿ◊ÁSÃÔ • ã fl  · á Ê ◊ Ô ˜ •Êª◊ŸSÿ •ÊflÊ„Ÿ◊Ô ˜ ÷˝◊áʇÊË‹ÊÔÔ Ÿ ∑ȧòÊÊÁ¬ÔÔ ÿÃÔ ˜ Ô üÊË‹ˇ◊Ë‚Í Ä Ô Ã Sÿ ∑§Á⁄cÿÁÖ ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ ∑ȧfl¸Áãà •Á¬– ÁÃcÔ∆UÁà ŒËÉʸ∑§Ê‹¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜– Ô ÁŸàÿ¬∆UŸ¬Ê∆UŸ ¬Ê∆U∑§Sÿ ‚Íÿʸ‹Ù∑§ ◊ʪʸŸÈ‚¢œÊŸ◊Ô˜ ◊ÊŸfl‚◊Ê¡ •Ã—Ô ¡ËflŸ ¬Á⁄üÊ◊SÿÔ ◊Ÿ‚— ∑˝§Ùœ—Ô, ◊à‚⁄—, ∑Î § àÔ fl Ê Sflª¸ ¬ È ⁄ Ë◊Ô ˜ Ô SflÊÕ¸¬ÁûʸÁŸÁ◊ûÊ◊Ô˜ ∑§fl‹◊ÔÔ˜ Í ◊„ûfl◊Ô ˜ Ô flÿ◊Ô ˜ Ÿ ‹Ù÷ÊŒÿ—Ô , ŒÈ ª È ¸ á ÊÊ—Ô Ô ¬˝àÿʪÁ◊cÿÁà ßÁÃÔ– ªÎ„Áfl‡ÊÙœŸ◊Ô˜, ÁflS◊ÔÁ⁄cÿÊ◊—– •ÁS◊ŸÔ˜Ô ÁflŸ‡ÿÁãÖ ¬⁄ãÃÈ ÃSÿÊ— ∑ΧÃÔ •ãÿÊ ŒË¬¬˝ Ö Ô fl ‹Ÿ◊Ô ˜ , mÊ⁄Œ ‡ Ê Ô ‡ÊÈ÷Êfl‚⁄ flÿ◊Ô˜ •fl‡ÿ◊Ô˜ •‡ÊÈ÷∑§◊¸áÊ— Áfl‹ÿÔ, Áfl¬ŒÔ˜Ô •Ê‚ËÃÔÔ˜ ÿÃÔ˜ ‚Ê ∑§Sÿ ¬˝ Ã ËˇÊÊ∑§◊¸ Ô ø ¡ŸÊ— S◊Á⁄cÿÊ◊— ÿÃÔ ˜ ⁄ÊC˛ Ë ÿ ¬ÊÔ¬SÿÔ ‚¢ˇÊÿÔ ø ¡ŸSÿ ª„ SÕÊSÿÁÃ? ‚fl¸ ¡ŸÊ— ∑È § fl¸ Á ãÃÔ – ¬⁄ãÃÈ ∞ÃÃÔ ˜ Ô ∞∑§ÃÊÿÊ— ŒÎ … Ë∑§⁄áÊÊÿ ◊Ÿ— ‚à∑§◊¸ Ô ◊Í ‹ ∑§◊Ô ˜ ÃÈ Ã◊ÁŸÁflCÔÔ ⁄ÊòÊË∑§Ê‹ ÁflS◊⁄Áãà ÿÃÔ ˜ ÃSÿÊ— Sfláʸ Œ ˬSÿ ¬˝ Ö Ô fl ‹Ÿ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ∞∑§ŒÊÔ ◊Ÿ— Sfl-SflÔ-ªÎ„¬˝fl‡ÊmÊ⁄ÊÁáÊ ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô ÿŒÊ ‚Ê ÁŸº˝ÊÃÔ— ‡ÊÿŸflùÊÁáÊÔ ‚ÊÔÔ •ÿë¿ÃÔ˜ flÎhÊÿÊ—Ô ∑§◊¸¬áʸ◊˜Ô ¡ËflŸ◊ÔÔ˜ Í ∞∑§ÊãÃ◊Ô ˜ •ÁŸflÊÿ¸ ◊ Ô ˜ – ‚∑§Ê⁄Êà◊∑§◊Ô˜ •flL§h◊Ô˜ ∑ΧàÔflÊ ªÎ„◊äÿÔ ©ÁàÕÃÊ, ÃŒÊÔ Ô Á∑§◊Ô ˜ ‚Ê ŸÊ⁄Ë •Á¬ •ãÃÁ„¸ÃÊ flÃÔ˜ •fl‡ÿ◊Ô˜Ô ∑§Á∆UŸ◊Ô˜ •ôÊÊÔ Ÿ ÃÊÿÊ— ©ãÔ ◊ Í ‹ Ÿ Ÿ •ÊÁÔSÃ∑§àfl◊Ô˜ œÊ⁄ÁÿcÿÁÃÔ •Ê‚ŸÔ ˜ – Ÿ ∑§Ù˘Á¬Ô ¬‡ÿÁÃ? ‚Ê◊Êãÿ ∑ȧ≈UË⁄SÿÔÔ ‚¢ ¡ ÊÃÊ– ∞ÃÃÔ ˜ ŒÎ ‡ ÿ◊Ô ˜ Ô ¬Á⁄üÊ◊◊Ô ˜ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô ˜ – ‡ÊÊãÃ—, ‚ÈπSÿÔÔ •ÊflÊ„ŸŸ ÃÃÔÙ ‡ÊÈh◊Ÿ‚Ê, ∑§◊¸áÊÊ, ¡’ Ã∑§ „Ò ¡ÊŸ ø‹ÁøòÊ ¬˝øÊ⁄ÊÕ¸ ‡ÊÊ„L§ππÊŸÔ— - ©ã◊ÍÄÃmÊ⁄◊ÔÔ˜ ßÁà ôÊÊàÔflÊÔ ‚Ê Ô SÕÊŸ Áfl‡ÊÊ‹◊Ô˜ ¬˝Ê‚ÊŒ◊Ô˜, •fl ˇ ÿ flÎ h Ê ÁflÁS◊ÃÊ •ãÿÕÊ ¬Á⁄üÊ◊◊Ô˜ ÁflŸÊ ø ‚fl¸òÊ SÕÊSÿÁà ôÊÊŸ◊¬ËÔ flÊøÊ øÔ ‚— ¡Ÿ— •ŸÈc∑§Ê ‡Ê◊ʸ - ∑Ò§≈U⁄ËŸÊ ∑Ò§»§ ø ∑§‹∑§ûÊÊŸª⁄Ô •ªë¿ÃÔ– ˜ ©ŒÊÁ‚ŸË ¡ÊÃÊ– ÃòÊ ÃÈÔ œŸœÊãÿ ¬Á⁄¬ÍáÊʸÁŸÔ •Ê‚ËÃÔ˜– Sfláʸ„Ë⁄∑§ÊÁŒÁŸÔ ‚ı÷ÊÇÿ◊Ô ˜ Ô Ÿ ‹èÿÃ flÊÃʸ, flfl∑§¬Íáʸ— √ÿfl„Ê⁄—, Ô  Ô ¡ËflŸSÿ ¬˝ Á ÃˇÊáÊÔ  Ô ’„È ¬˝ÿàÔŸÊÃÔ˜ ¬‡ÔøÊÃÔ˜ ‚Ê SÿÍ Ã ∑§ÊÁŸ– ‚fl¸ ò Ê •Ê÷Í·áÊÊÁŸ ªÎ„ÊèÿãÃ⁄Ô ∑§ŒÊÁ¬ÔÔ ∑ȧòÊÊÁ¬ ø– •ãÿÃÔ˜Ô ‚ı„ÊŒ¸◊ÿ◊Ô˜Ô ¬Á⁄fl‡Ê◊Ô˜ øÔÔ– ŸÒ‚Áª¸∑§Sÿ ‚ÈπSÿ ‚ûÊÊ◊Ô˜Ô •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ •¬‡ÔÿÃÔÔ˜ ÿÃÔ˜ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ ªÎ„Ô ŸÒ ‚ Áª¸ ∑ §◊Ô ˜ Ô Ô ‚ıãŒÿ¸ ◊ Ô ˜ , ßÃSÃ× Áfl∑§ËáÊʸÁŸÔÔ ∞fl ∑§ÕŸ◊Ô˜ •Á¬ äÿÊÃ√ÿ◊Ô˜ üÊË ‹ˇêÿÊ— ¬˝‚ÊŒŸÔ ∞fl •ŸÈ ÷ ÁflÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ‚◊ÕÙ¸ ◊È Å ÿ mÊ⁄◊Ô ˜ Ô ©ã◊È Q §◊Ô ˜ Ô ◊ŸÙ⁄◊◊ÔÔ˜ ‚Ȫãœ◊Ô˜ Áfl⁄Ê¡ãÃÔ •Ê‚ŸÔ ˜ – „Ë⁄∑§ÊŸÊ◊Ô ˜ ÿÃÔ ˜ Sflÿ◊Ô ˜ ‹ˇ◊Ë— flÿ◊Ô ˜ Sfl-¬˝ Ê áÊÊŸÔ ˜ Ô ÷ÁflcÿÁà ßàÿòÊ Ÿ ∑§ÊÁøÃÔ˜ 4 7 8 •ÁSÖ ªÎ„ÊèÿÔÔãÃ⁄Ô ∞∑§Sÿ ßÁÖ ÿSÿÔ Ê Ô — ∑Î § ÃÔ  Ô ¬˝ ∑ §Ê‡Ê Ÿ Ô Ô ÃSÿÊ— ŒË¬∑§SÿÔ Ô •Ê‹Ù∑ § Ÿ ¬Ê¬◊È Q §Ê— ∑È § ◊¸ — – ‡Ê¢∑§Ê– 1 6 7 3 1 2 9 8 3 ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Á∑˝§«UÊŒ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ ∑ΧÃ ‚Ȭ˝Á‚ŒÔ˜œÊ ŸÊÁÿ∑§ÊÔ „‹ ’⁄ËÔ 3 6 8 9 6 1 4 2 Áfl¤ÊÊ ¬˝Ê#È¢ ÷Ê⁄ÃËÔÿÔ S¬Ùã‚¢ •ÁŸflÊÿ¸◊Ô˜ •Áœ∑¢§Ô ‚¢ÃÁ× ∑§Ê◊ÿÃ ‹Ù‚ ∞ã¡‹‚– •◊Á⁄∑§Ÿ •Á÷ŸòÊË „‹ ’⁄Ë ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ‚Ê •Áœ∑§ ‚¢ÃÁ× ∑§Ê◊ÿÃ–Ô 1 5 9 7 2 ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 12– Ã · Ê¢ ©¬Á⁄ ŸËÁ⁄ˇÊáÊÔ Ê Õ ¸ ŒÎCÈ¢ ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô •Êªë¿ÔŸÔ˜ ø½ fl·Ë¸ÿÊ ‚ÈÃÊ¢ Ÿ„Ê‹Ê¢ ¬Ê‹Ÿ √ÿSÃÊ ÁŒ‚ê’⁄-¡Ÿfl⁄Ë ◊Ê‚ ø ªÎ „ ◊¢ ò ÊÊ‹ÿ Ÿ ∑ § øŸ •œÈŸÊ ¬ÿ¸ãà Ã ‚fl¸ ÷Ê⁄Ãfl·¸ „‹ ’⁄ËÔ ÷ÊÁ·Ã¢ ÿÃÔ˜ 46 fl·Á¬ ‚ÊÔ ª÷ʸœÊ⁄áÊ¢Ô ¸ •ÊªÊÁ◊ ÷Ê⁄Ã-¬ÊÁ∑§SÃÊŸÔÔ ¬˝ Ê flœÊŸÊÁŸÔ Ô •ÁŸflÊÿ¸ ◊ Ô ˜ ∞fl ‚ÁãÖ Ã ∑ȧòÊ Áfl‹È#Ê— 7 4 5 flÊÜÔ¿ÁÖ ∞∑§ÁS◊ŸÔ˜ flÊÃʸ‹Ê¬ÔÔ ‚Ê ©Q¢§ ÿÃÔ˜ Ô Á∑˝ § ∑ § ≈U oÎ ¢ π ‹Ô Ê º˝ C È ¢ Ô ∑ΧÃ◊Ô˜– ÿ× ÁflôÊÊÔ •ÊflŒŸ •÷flŸÔ˜ ßÁà Ÿ ôÊÊÿÃ– ÿ× Ô •„¢ ∑ȧ≈ÈUê’ÔflÎŒ˜Áœ— ∑§Ê◊ÿÃ–Ô ªÙÀ«UŸ Ç‹ÙÔÔ Ô•òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 5 6 1 8 4 2 3 9 7 ÷Ê⁄Ãfl· ¸ •ÊªÁë¿ÃÔ È ¢ Ô ¬òÊÔ SÕÊÁŸ∑§ ¡ŸSÿ ÁÔ flfl⁄áÊ¢ ‚ê¬˝Áà ‚fl¸∑§Ê⁄— ‚êÿ∑§Ô˜ 9 7 8 3 6 1 4 5 2 ‚Á„Ã¢Ô ‚flʸÁáÊ ©ëøÔ ¬ÊÁ⁄ÃÙÁ·∑§ÊÁŸ ‹éœŸÔ˜flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ 4 2 3 7 9 5 6 1 8 ÷Ê⁄ÃËÿ S¬Ùã‚¢ ¬Í⁄áÊËÿ◊Ô˜– ÃÕÊ ø ◊ø ¬˝ÊflœÊŸÊÁŸÔ ÁŸÁ‡ÔøÃ¢Ô ∑ΧÃ◊Ô– Ô ˜ •Á÷ŸòÊË ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ‚ê¬˝Áà ‚ÊÔ ’„ÍÁŸÔ ø‹ÁøòÊ Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 2 4 9 1 3 7 5 8 6 •Êfl‡ÿ∑§◊Ô ˜ Ô – Ô Á∑˝ § ∑ § ≈U Á≈UÁ∑§≈USÿ ¬˝ÁÃÁ‹Á¬ÔÔ •Á¬ ¬˝flø◊ÊŸ fl·¸ Á∑˝§∑§≈UÔ Œ‡Ê¸∑§ÊŸÊ¢ 1 5 7 6 8 9 2 4 3 ∑ΧÃÔÔ •Ê◊¢ÁòÊÃÊ ÃÕÊÁ¬ ‚Ê Sfl ‚ÈÃÊ¢Ô ∑ΧÃ Áfl‡Ê·Ô‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 3 8 6 5 2 4 9 7 1 oÎ ¢ π ‹Ô Ê ∑Î § Ã ÷Ê⁄Ã ‚¢‹ÇÔŸ¢ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô˜– ¬Ífl¸ ∑ΧÃ Áfl¤ÊÊ ÁŸÿ◊Ÿ Á∑§◊Á¬ 7 9 4 2 1 3 8 6 5 ◊„ûfl¢ ÿë¿ÔÁÖÔÔ ‚Ê ø‹ÁøòÊÊÃÔÔ˜ ¬ÍáʸÁ⁄àÿÊÔ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ •ÊªÁë¿ÃÔÔÈ¢ ‚fl¸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ 2007 fl·¸ mÊŒ‡Ê •ŸÈ∑§¢ ¬Ê Ÿ ÷ÁflcÿÁà ßÁà 6 1 2 4 5 8 7 3 9 ÁŸflÎûÊÊ ŸÊÁ‚ÃÔ˜–Ô ‚Ê ∞fl •◊Á⁄Á∑§ •Á÷ŸÁòÊÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 8 3 5 9 7 6 1 2 4 ŸÊªÁ⁄∑§ÊŸÊ¢Ô ‚¢ÅÿÊ ÃÕÊ ø Ô ¬ÊÁ∑§SÃÊÁŸ— Á∑˝§∑§≈U Á∑˝§«UÊ ÁŸáʸÿÔ¢ •÷flÃÔ–˜ ÿÊÔ ‚fl¸üÊc∆UÊ •Á÷ŸÁòÊ ¬ÊÁ⁄ÃÙ·∑¢§ •‹÷ÃÔ– Ô ˜ ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ •ÊÿÊÁà ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚ê¬ÊŒ∑§— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ * «UË.‚Ë. èÊ^ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ “‡ÊÊãÃÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, Áfl‡Ê· SÃê÷‹Áπ∑§Ê/•ŸÈflÊÁŒ∑§Ê 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * ‚ı. ⁄¡ŸË ‚ŒÊŸÊ ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×