RNI No. : GUJSAN/2011/39893      ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à  á  fl·¸ - 2 á •VU ...
2                              ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)                   ...
3                              ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄)                   ...
4                                               ÁŒŸÊ¢∑§ — 13 Ÿflê’⁄ 2012, ◊¢ª...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

13 11-12

775 views

Published on

SANSKRIT DAILY NEWSPAPER

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13 11-12

 1. 1. RNI No. : GUJSAN/2011/39893 ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 2 á •VU - 200 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2068, 000 á ÁŒŸÊVU - 13 ŸflêU’⁄ 2012, ◊¢ª‹flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 1.50 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 2 á Issue : 200 á Date : 13-11-2012, Tuesday á Page : 4, Price 1.50 Mob. 98984 78454 2 3 4 4 ŒË¬Ùà‚fl ŒË¬ŒÊŸ ŒË¬Ùà‚fl— ◊ŸÙ„⁄— Á∑¢§ ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô ∑§fl‹¢ ‚ê¬˝Áà ‡ÊÒ‡ÊflÊŸÊ¢ ∑ΧÃÔ flÒÁ‡ÊCÿ◊Ô˜ ÷√ÿ¢ ø ◊ÈÁS‹◊Ô— ∞fl ÁŸœ¸ÔŸ—? ≈UÊ߸¬-flŸ ◊œÈ◊„Ô Á◊Á× ∞◊¡Ë flÒl ©flÊø—ª«U∑§⁄Ë Áfl⁄ÔÈԌԘœ— ∑§Êÿ¸∑˝§◊Sÿ Ÿ¬âÿ ◊ٌ˗ ÁfllÃ ŸflŒ„‹Ë, ÁŒ. 12– ◊ٌ˗ ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔË ¬Œ¢÷Ê¡¬¬˝ ◊ È π — ŸËÁß ∑§Ê◊ÿÃ ÿת«U∑§⁄Ë ÁflL§ŒÔ ˜ œ  — ∞‹.∑§.•«UflÊáÊÔË ª«U∑§⁄Ë∑§Êÿ¸∑˝§◊SÿÔ Ÿ¬âÿ ªÈ¡¸⁄Ô øÔ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ Ãı ¬˝œÊŸ◊¢òÊË◊ÈÅÿ◊¢òÊÔË— Ÿ⁄ãº˝ ◊ٌ˗ ¬Œ¢Ô Ÿ flÊÜÔ¿ÃÔ—– •Á¬Ô øÁfllÃÔ ßÁà ÉÊ≈US»§Ù≈¢U ⁄ÊC˛Ëÿ Ÿ⁄ãº˝ ◊ÙÁŒ— •œÈŸÊ¬ÿ¸ãÃSflÿ¢ ‚fl∑§ ‚¢ÉÊSÿÔ ŸÃÊ— Á∑§◊Á¬Ô Ÿ ©Q¢ § ßÁÃ∞◊¡Ë flÒlŸÔ •∑§⁄ÙÃÔ˜ ÿŸÔ •Ê⁄∞‚∞‚ ŸÃÊ ÷ÊÁ·Ã◊Ô˜–÷Ê¡¬Œ‹ ⁄ÊC˛ Ë ÿÔ •ÁS◊ŸÔ˜ ¬˝∑§⁄áÊÔÔ ÷Ê¡¬ÊSflÿ¢‚fl∑§ ‚¢ÉÊÔ ø ∑¢§¬Ÿ¢ ⁄Êc≈˛UËÿ Sflÿ¢‚fl∑§ ‚¢ÉÊ øÔ÷flÁÃ–Ô ⁄ÊC˛Ëÿ Sflÿ¢ ‚fl∑§‚¢ É ÊÔ S ÿ flÁ⁄cÔ ∆ U Ÿ Ã Ê ÷ÊÁ·Ã¢ ÿÃÔ˜Ô ∞ÃÃÔ˜ flÒlSÿ Sfl∑§ËÿÔ ◊â – Ô ŒË¬Êfl‹Ë ¬fl ¸ ¡ËflŸ¢∞◊.¡Ë.flÒlŸ ©Q¢§ ÿÃÔ˜ÔŸ⁄ ã º˝ ◊ٌ˗ ª«U∑§⁄Ë ôÊÊÿÃ ÿÃÔÔ˜ flÒl— ÃSÿ é‹Ùª ªÈ ¡ ¸ ⁄ ⁄ÊÖÿÔ  •ÁSÖ ßÁÃÔ ©Q¢ § ÃŒÊ ◊ٌ˗ ⁄Ê◊¡∆U◊‹ÊáÊÔË ª«U∑§⁄ËSÿÔ ¬Œàÿʪ¢ ÃÕÒfl ◊ÙŒËÔSÿ ©Œ˜ Ô ÷ ÊÁ‚â ÷flÁÃÁflL§ŒÔ˜œÔ •Á÷ÿÊŸ¢ ∑§⁄ÙÁÃ–Ô ◊äÿ Á‹Áπâ ÿÃÔ˜ ª«U∑§⁄ÔË ⁄Ê◊¡ ∆ U◊‹ÊáÊÔ Ë ÿŒÊ ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔˬŒSÿÔ ¬˝àÿÊÁ‡Ê—Ô ¬˝œÊŸ◊Ô¢òÊˬŒ ∑ΧÃ ¬˝àÿÊÁ‡Ê ŒË¬Ùà‚fl— Ÿ ∑§fl‹◊Ô˜Ô Á◊cÔ∆UÊãÔŸÊÁŸÔ •œÈ Ÿ Ê ‹ˇ◊Ë¬Í ¡ ÊÿÊ◊Ô ˜ Ô ‚ı÷ÊÇÿSÿ∞∑§SÿÔ ≈UËflË øÒŸ‹ÊŸÈ‚Ê⁄áÊ ÁflL§ŒÔ˜œ— •Á÷ÿÊŸSÿ ◊Í‹¢ ª«U∑§⁄ËSÿ ¬Œàÿʪ¢ ∑§L§ •ÁSà ßÁà ÉÊÙ·áÊÊ ∑ȧL§– Ô ÉÊÙ·áÊÔÊÔ flÊÜÔ¿ÁÖ ÁflÃ⁄áÊÙà‚fl—Ô,Ô Ÿ ◊ÊòÊ◊Ô˜Ô ŒË¬¬˝ÖÔflÔ‹Ÿ◊Ô˜, •ÊflÊ„Ÿ◊Ô˜– ø◊à∑§Ê⁄◊Ô˜ ߸ŒÎ‡Ê◊Ô˜ ‹ıÁ∑§∑§◊Ô˜ Ÿ ø ÁflS»§Ù≈U∑§ÊŸÊÔ◊Ô˜ ÁflS»§Ù≈UŸ◊Ô˜– √ÿfl„Ê⁄◊Ô˜– œãÿÊ— flÿ◊Ô˜, •S◊Ê∑§◊Ô˜ ŒË¬Ùà‚flÔ — ÃÈ ŸflËŸÊÿÊ—Ô ™U ¡ ʸ ÿ Ê— ◊ÈŸÿ—, œãÿÊ— ∞Ã ∑§◊¸∑§⁄Ê— ÿ Sfl-Sfl •Êª◊ŸÊfl‚⁄—, ©ÑÊ‚Sÿ •ŸÈ÷ÍÁìfl¸—– ¬˝ÁÃ÷Ê’‹ŸÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜Ô Á‡Êπ⁄ ÿÃÔ˜ Á∑§◊Á¬ ¬fl¸— ÷flÃÈ,Ô •ÁS◊ãÔŸflÔ‚⁄ SÕÊÁ¬Ãflã×– ŸÍß ¡ËflŸSÿ ¬˝ÊáÊ‚¢ø⁄áÊ◊Ô˜ ÷flÁÃ–Ô ŒË¬Ùà‚fl— ¬fl¸‚È ◊„ÊŸÔ˜Ô ◊ãÿÃ– ÃÕÒfl ©à‚fl— ÃÈ ◊Êäÿ◊— ¬⁄S¬⁄Ô ◊äÿ ‚¢ÿÙªSÿÔ, ø ŒË¬Ùà‚flSÿ SflʪÃÊÕ¸Ô ¬Ífl¸¬˝SÃÈÁÃ—Ô ‚È ‚ ¢ ’ ¢ œ Sÿ, ‚êÿ∑§Ô ˜ ‚„◊ÃSÿ øÔ – •Á¬ ⁄◊áÊËÿÔÊÔ ŒÎ‡ÿÃ– fl·Ê¸∑§Ê‹ÔSÿ ⁄ˇÊʒ㜟ÊÃÔ˜Ô •Ê⁄èÿ ŒË¬Êfl‹Ë ¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ¬˝SÕÊŸÊÃÔ˜Ô ¬⁄◊Ô˜ •SÿÔÔ ¬fl¸áÊ—ÔÔ ¬˝SÃÍÁ× Ÿfl-Ÿfl ©à‚flÊ— ÷Ê⁄ÃËÿÊ— ¬Ê‹ÿÁãÖ ŒÎ ‡ ÿÃ – ªÎ „  è ÿ—Ô Ô Ô •Êfl∑§⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ , „·¸SÿÔ, ©ÑÊ‚SÿÔ, ©l◊SÿÔ, •Êª˝„SÿÔ •Êfl¡¸ŸÊŸÊ◊Ô˜ ŒÍ⁄Ë∑§⁄áÊÔ ‚◊ÿ— √ÿÁÃÃ—Ô flÊÃÊfl⁄áÊ ŒË¬Ùà‚fl¬Ê‹Ÿ◊Ô˜ Áfl‡Ê·àfl◊Ô˜ ÷flÁÖ Áfl¬áÊıÔ fl· ¸ è ÿ— ªÁë¿ÃÊÁŸÔ œûÊÔ– ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ¡ËflŸ Ÿfl-øßÊÿÊ— àÿÊÖÿflSÃÍÁŸ ÁŸ◊¸‹ËÁ∑˝§ÿãÃÔ–Ô ‚fl¸Ô Ô ©ŒÔ˜ª◊Sÿ •fl‚⁄— ‹èÿÃ– ¬˝Ê× ‚Êÿ◊Ô˜, Ô ¬Á⁄flÊ⁄Ô¡ŸÊ— ÿòÊ∑ȧòÊÊÁ¬ SÿÔÈ—Ô , ÃÕÊÁ¬ÔÔ ÁŒflÊ, ⁄ÊòÊË flÊ, ‚fl¸ŒÊ ¬˝êáÊÊ, ¬˝∑§Ê‡ÊŸ ŒË¬Êfl‹ËÔÔ‚◊ÿ SflªÎ„◊Ô˜Ô ¬˝àÿʪë¿ÁãÖ ©ŒÔ ˜ ÷ ÊÁ‚Ã◊Ô ˜ Ô ÷flÁà ¡ËflŸ◊Ô ˜ – Ÿ ’ÊãœflÒ— ‚„ SflʪÃ◊‹Ÿ◊Ô˜ ¡ÊÿÃÔ– ŒÁ⁄º˝œÁŸ∑§ÿÙ— ◊äÿ Á∑§◊Á¬Ô ¬ÊÕ¸Äÿ◊Ô˜, ¬Á⁄flÊ⁄‚ŒSÿÊŸÊ◊Ô ˜ ¬Í Ÿ ◊ ¸ ‹ ŸSÿ Ÿ •Á¬ ŒÎ‡ÿÃÔ ¡ÊÁÃflÊŒSÿ ¿≈UÊ, ‚fl¸òÊÔ ‚ÈπÊŸÈ÷fl— ‹èÿÃ–Ô fl·¸Sÿ •ÁS◊ŸÔ˜Ô •ÊŸãŒ◊Ô˜, ÁøŒÊŸãŒSÿ ‚ÊˇÊÊàŒ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜, ‚◊ÿ ÷Ê⁄ÃËÿÊ—Ô ∞∑§òÊË÷ÍàÔflÊÔ ¬⁄S¬⁄◊Ô˜ ª˝ Ê ◊ - ª˝ Ê ◊ , Ÿª⁄ - Ÿª⁄ Ô •Ê’Ê‹ •Á÷ŸãŒÁãÃÔ, ¬Í¡ÿÁãÃ, ÁflE‚Áãà ø–Ô flÎhflÁŸÃÊ—Ô ŸÎàÿÁãÃ, ∑˝§Ë«UÁãÃ, ÷˝◊ÁãÃ, ‚È ‚ ¢ ¬ ∑¸ § — ŒË¬ÊflÀÿÊ— •ãÿÃÔ ˜ Ô ¬Í¡ÿÁãÃÔ ø– ‚◊ÿÿʬŸSÿÔ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜Ô flÒÁ‡ÊCÿ◊Ô˜– ¬ÊÁ⁄¬ÊÁE¸∑§‡ÊòÊÈÃÊ◊Ô˜ ÁflS◊ÎàÿÔÔ ◊Êäÿ◊◊Ô˜Ô Ÿ •ãÿòÊ ∑ȧòÊÊÁ¬ ŒÎ‡ÿÃ– ‚fl¸ ∞∑§Êª˝ÁøûÊÊ— ÷flÁãÃÔ– ¬Ê⁄¢¬Á⁄Ô∑§⁄ËàÿÔÊÔ Ô Ÿfl⁄ÊòÊı ¬Í ¡ ÊÿÊ— ◊„àfl◊Ô ˜ ŒÎ C ◊Ô ˜ – ‚fl ¸ Ô Á◊Á‹àÔ fl Ê ŸÍ à Ÿ-ø à ŸÊÿÊ— Œ‡Ê„⁄ʬfl¸ÁáÊ ⁄ÊfláÊSÿ Œ„ŸÔ ∑˝§Ùœ‡ÊÊÁã× ©¬ÁSÕÁÃ◊Ô˜ •ŸÈ÷flÁãÃ–Ô ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ ¡ËflŸ Ÿfl-øßÊÿÊ— ©ŒÔ˜ª◊Sÿ •fl‚⁄— ‹èÿÃÔ– ¬˝Ê× ‚Êÿ◊Ô˜, ÁŒflÊ, ⁄ÊòÊË flÊ, ‚fl¸ŒÊ ¬˝êáÊÊ, ¬˝∑§Ê‡ÊŸ ©ŒÔ˜÷ÊÁ‚Ã◊Ô˜Ô ÷flÁà ¡ËflŸ◊Ô˜ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.vrutantam@gmail.com
 2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 13 Ÿflê’⁄ 2012, ◊¢ª‹flÊ‚⁄— •„◊ŒÊ’ÊŒŒË¬Ùà‚fl ŒË¬ŒÊŸ flÒÁ‡ÊCÿ◊Ô˜ ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚ÔÔ ∑§ÊÁûʸ∑§Ô-◊Ê„Êàêÿ- •„◊ŒÊ’ÊŒ œÊãÿ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ÃÒ‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ¬È⁄Êß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ............1910 ..................... 1920 ªÙœÍ◊ ...........................1100 ..................... 2000 ¬ÈSÃ∑§◊Ô˜ ¬˝àÿ„— ¬∆UÁãÃÔ ¡ŸÊ—– Ãá«ÍU‹¢ ..........................1700 ..................... 2500 ŸÍß ‚Ë¢ª ÃÒ‹◊Ô˜ ..............2000 ..................... 2020 ŒËfl‹ ÃÒ‹◊Ô˜ ...................1280 ..................... 1350 Áfl‡Ê·Ã— ¬Ífl¸ ÷Ê⁄ÃËÿ ◊Á„‹Ê—, ’Ê¡⁄Ë ..........................1100 ..................... 1250 ŸÊ⁄Ë∑§‹ ........................1180 ..................... 1220 ÁflœflÊ—Ô ø ÁflcáÊÈŒ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜Ô ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô ¡ÈflÊ⁄¢ ...........................1200 ..................... 1800 ¬È⁄Êß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ .........1130 ..................... 1160 ◊∑§Ê߸ ...........................1150 ..................... 1350 ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô „ÁflcÿÊãÔŸŸ ‚ãÃÈCÊ— ∞ÃÙ— ŸÍß ∑§¬Ê¸‚ ÃÒ‹◊Ô˜ ...........1210 ..................... 1240 ◊Êπ ÁmŒ‹¢§ ...................5000 ..................... 6200 ◊Á„‹Ê— fl˝ÃÙ¬flÊ‚ œÊ⁄áÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ÃÈfl⁄ .............................2800 ..................... 4200 flŸSÔ¬Áà ..........................800 ....................... 910 ∑§ÊÁø∑§◊Ê‚Sÿ ªÎ„Ê¢ªáÊ◊Ô˜Ô ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ¬˝‚ÛÊÙ ∑È § fl¸ Á ãÃ–Ô „ÁflcÿÊãÔ Ÿ  Ÿ ¬Í ¡ ʸ ∑ §Ëûʸ Ÿ ◊Ô ˜ ¬˝ ø ‹ÁÖ ¬Ê◊ÙÁ‹Ÿ .........................825 ....................... 875 ÃÈfl⁄ ÁmŒ‹¢§ ...................4400 ..................... 5800 ◊∑§Ê߸ ...........................1225 ..................... 1280◊Ê„ÊÔ à êÿ◊Ô ˜ fláÿ¸ à  ÿÃÔ ˜ ÷ÁflcÿÁÖ ‚ãÃÈ C Ê— ∞ÃÙ— ◊Á„‹Ê— •Ê∑§Ê‡ÊŒË¬Ê— ¬˝ÖÔflÊÀÿãÃÔ– ◊È¢ª ÁmŒ‹¢§ ....................4900 ..................... 6000 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ‚Ê◊Êãÿ ..............1480 ..................... 1500mÊŒ‡Ê◊Ê‚ · È ∑§ÊÁø ∑ §—Ô •Ã— •lÊÁ¬ ªÎ „  · È Ô fl˝ÃÙ¬flÊ‚œÊ⁄áÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ŒflÊÔ‹ÿ·ÈÔ ŒÔˬŒÊŸ√ÿflSÕʬ˝œÊŸ—, ¬ÁflòÊ— ø– •ÁS◊ŸÔÔ˜ ŸÊƒÿ¸ — ‚flʸ Œ ı ¬ÿZ ∑ §◊Ô ˜ ø Á∑˝§ÿÃ–Ô ◊Ê‚SÿÔ Ô ¬˝ Á Ã⁄ÁflflÊ‚⁄ ◊È¢ª ..............................4800 ..................... 5500 ‚‚¸¬ÊŸÔ˜ ÃËfl˝ ..................1340 ..................... 1360◊Ê‚ÔÔ SÔŸÊŸSÿÔ ◊„ûfl◊ÔÔ˜ •Á¬ Áfl„Êÿ ¬˝ Ê Ã—∑§Ê‹ Ô ∞fl ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚ÔÔ‡ÊÒ fl ¬Ë∆ U · È Ô ¡Ÿ‚ê◊Œ¸ — øáÊ∑§— .........................3600 ..................... 3900 ¬È⁄Êß ‚ÙÿÊ’ËŸ ..............1115 ..................... 1135flÁáʸÃ◊Ô˜ ÁflÁflœ·È ¬È⁄ÊáÊ·È– ªÎ „ ‚îÊÊÿÊ◊Ô ˜ äÿÊŸ◊Ô ˜ ¬Á⁄‹ˇÿÃ – ◊ÁãŒ⁄SÿÔ Ô ∑§ÊÁûʸ∑§Ô◊Ê„Êàêÿ¬ÈSÃ∑§◊Ô˜ øáÊ∑§— ÁmŒ‹¢§ ................4200 ..................... 4500 ŸÍß ‚ÙÿÊ’ËŸ ................1180 ..................... 1250ÿ— Ÿ⁄— ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚SÿÔÔ ŒŒÁãÖ ÖÿÙÁ÷ÊøÊÿ¸SÿÔÔ ¬˝ Ê ¢ ª áÊ◊Ô ˜ Ô ÁŸ◊¸ ‹ ËÁ∑˝ § ÿÃ ¬˝ à ÿ„— ¬∆U Á ãÃÔ ¡ŸÊ—–•ÁãÃ◊◊Ô ˜ ÁŒŸ¬¢ ø ∑§◊Ô ˜ Ô flÎ h ÊÁ÷— ŸÊ⁄ËÁ÷—– •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒSÔ Ÿ ÊÁÃ, ÃSÿ ∑Î § Ã ‚◊ª˝ Á Œfl‚ ∞∑§flÊ⁄◊Ô ˜‚◊ª˝◊Ê‚Sÿ SÔŸÊŸ„ÊÁŸŒ‡ÊÊ ÷Ù¡Ÿ◊Ô˜Ô ªÎ„Ô˜ÿÃ– ÃÊÁ÷—– ‡Ê∑¸§⁄Ê ’¡Ê⁄◊Ô˜ ¬Èc¬ ’¡Ê⁄◊Ô˜ŒÍ ⁄ Ë÷flÁÃÔ ßÁà ¬˝ fl ÊŒ— „Á⁄„⁄ÿÙ— ◊ãòÊ◊Èǜʗ ªÊÕÊ— ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿüÊÈÿÃÔ– ü Ê Î á fl Á ã à – Ô •„◊ŒÊ’ÊŒ ◊äÿ◊Ô˜ ...........3550 ..................... 3700 ¬Ê≈U‹ ...............................60 ......................... 75 ∑§fl‹◊Ô˜ ¬¢øÁŒŸÊà◊∑§◊Ô˜ ŸÊ◊‚¢ ∑ §Ëø Ÿ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Ê— ≈Uª⁄◊Ô˜ .............................160 ....................... 180 •„◊ŒÊ’ÊŒ ‹ÉÊÈ ..............3500 ..................... 3550SÔŸÊŸ◊Ô˜ ¬Íáÿ◊Ô˜Ô ÿë¿Áà ßÁà •Á¬Ô ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô •ÊÿÙÖÿãÃÔ– ¬Ê⁄‚ ................................50 ....................... 100 ªÈ¡⁄Êà ◊äÿ◊Ô˜ .................3450 ..................... 3500ÁflEÊ‚— •Á¬ ¬˝ø‹ÁÃ–Ô ∑§ÊÁûʸ∑§◊Ê‚Ô «U◊⁄Ù .................................7 ........................... 8 ªÈ¡⁄Êà ‹ÉÊÈ ....................3400 ..................... 3470◊Ê‚SÿÔ Ô •ÁãÃ◊ ÁŒfl‚ ÃÈ‹‚ˬ͡ʬ⁄ê¬⁄Ê ’∑ȧ‹.................................- ........................... - ∑§ÙÀ„Ê. ◊äÿ◊Ô˜ ................3400 ..................... 3500 ‹Ë‹Ë ............................1.50 ........................... 2∑§ÊÁø∑§¬ÍÁáʸ◊Ê ¬ÊÀÿÃ ¡ŸÒ—Ô •Áì˝ÊøËŸÊÔÔ– ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄ ‹ÉÊÈ .................3350 ..................... 3400 „¡Ê⁄˪‹ (20Á∑§.) ..........200 ....................... 260üÊhÊ‹fl— ŸŒË·È SÔŸÊŸ◊Ô˜ ªÎ„-ªÎ„Ô,Ô ŸŒËÃË⁄·È, ø ’‹Ê⁄¬È⁄ ◊äÿ◊Ô˜ ...............3410 ..................... 3500 «U¤ÊË (20Á∑§) .....................- ........................... -∑ΧàÔflÊÔÔ ÷flªÃ— ◊„ÊŒflSÿ flÎãŒÊflÃËSÃÍÁÃ◊Ô˜ ¬∆UÁãÃÔÔ ’‹Ê⁄¬È⁄ ‹ÉÊÈ ..................3400 ..................... 3450 ¤ÊËŸËÿÊ (20 Á∑§) .................- ........................... -Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ ÿÊòÊÊÿÊ— ÷ÄÔÃÊ—– ‚Íÿʸ⁄œŸÊÃÔ˜ ¬‡ÔøÊÃÔÔ˜¬Á⁄fl ‡ ÊSÿ •àÿãÃ◊Ô ˜ ¬ÍáʸÃÿÊÔ ‚ÊÁàfl∑§÷ÊflŸÊÿÊ◊ÔÔ˜◊ŸÙ⁄◊◊Ô ˜ ŒÎ ‡ ÿ◊Ô ˜ flø à  •ÊŸãŒ‡Ê¢ ∑ §⁄Sÿ ◊ÃÔ  Áfl‡Ê · × ¬Í fl ¸ ÷Ê⁄ÃËÿ ◊Á„‹Ô Ê — Sfl-Sfl •„◊ŒÊ’ÊŒ •„◊ŒÊ’ÊŒŸŒËÔÃË⁄·È, ‚ʪ⁄Ã≈U øÔ– ÷Ê⁄ÃËÿ Œ‡Ê¸Ÿ,ÔÔ ‚¢S∑ΧÁà ¬ˇÊÔ ◊Á„‹Ê—, ÁflœflÊ—Ô ø ◊ŸÙÔ ∑ §Ê◊ŸÊ◊Ô ˜ Ô ¬Í ⁄ ÁÿÃÈ ◊ Ô ˜ Ô ‚Èfláʸ-⁄¡Ã ’¡Ê⁄◊Ô˜ ´§ÃÈ»§‹ ’¡Ê⁄◊Ô˜•S◊ÊÃÔ ˜ ∑§Ê⁄áÊÊÃÔ ˜ Ô ø ∞·Ê ¬Í Á áʸ ◊ Ô Ê •ÃËflÔ Ô ÁflcáÊÈŒ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜Ô ¬˝Ê×∑§Ê‹Ô ◊ıŸàfl◊Ô˜ •Á¬ œÊ⁄ÿÁãÖ∑§ÊÁûʸ∑§Ô◊‹ÊÿÊ— ¬⁄ê¬⁄Ê œÊÁ◊¸∑§Ë ÃÕÊ •ÊäÿÊÁà◊∑§Ë ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ŸÊ◊ ..................... ‹ÉÊÈûÊ◊ ◊ÈÀÿ .............. ◊„ûÊ◊ ◊ÈÀÿ ¬ÎDÊ∑§— 4 ×... ÁfllÃÔ–¬˝Ê⁄éœÊ ¡ÊÃÊ–ÔÔ •ÁSÖ ŒË¬Êfl‹Ë, ⁄¡Ã ‚‹Ê∑§Ê ................60000 ................... 60500 ‚’ ..................................40 ......................... 80 ‚ê¬˝Áà ‡ÊÒ‡ÊflÊŸÊ¢ .. •Êß∞‚∞¬Ë«UË ÷flªÃ— ÁflcáÊÙ— ÿ◊Ô Á mÃËÿÊ, ªÙflœ¸ Ÿ Sÿ øË∑ͧ ................................20 ......................... 50 •Êß∞‚«UË ‚Áøfl— ‚¢ S ÕÊŸ Ÿ Ô Áfl‡Ô fl  Á S◊ŸÔ ˜ ⁄¡Ã— .........................59800 ................... 60300©àÕÊÔŸÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ ¡ªÖÔ¡ŸŸË ¬Í ¡ ŸÊÁŒ ©à‚flÊ— ÃÈ Ô «U Ê Ú . ’¢ ‚ Ë ‚Ê’È Ÿ Ê ©Q¢ § ∑§‡Ô Ô ø ŸÔ Œ ‡ Ê · È ¡ÊªÎ Á à ∑§Œ‹Ë (1 Á∑§.) ...................6 ........................... 7 ¬˝Ê∑§Ô˜ ◊Ù„⁄ÊáÊË .................1050 ..................... 1150◊ÊÃÊ‹ˇ◊Ë ‡ÊƒÿÊàÿʪ◊Ô˜ •ÁS◊ãÔŸflÔ ◊Ê‚ ¬ÊÀÿãÃÔ– ÿÃÔ ˜ ’Ê‹∑ § ·È ◊œÈ ◊  „ ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Ô ¢ ‚¢ ø Ê‹ÿÁÃÔ – ◊Ù‚¢’Ë .............................20 ......................... 40 ŸÍß Á‚P§Ê ......................350 ....................... 450∑Î § àÔ fl ÊÔ SÔ Ÿ ÊŸ◊Ô ˜ ‚◊ÊåÿÔ ∑§ÊÁûʸ ∑ §◊Ê‚ Ô SÔ Ÿ ÊŸÊÿ ⁄Ùª flœ¸ ÿ ÁÃÔ Ô – ÁflŒ ‡ Ê Ô ∞ÃŒÕ¸ ÷Ê⁄Ãfl·¸Á¬Ô ¡ÊªÎÁà •ŸÊ⁄ ...............................40 ....................... 100 ‚Èfláʸ (99.9) .............32050 ................... 32150 ¬¬ËÃÊ...............................15 ......................... 20ªÎ „ ‚ÖÔ ¡ ÊÿÊ◊Ô ˜ √ÿSÃÊ ¬˝ ∑ Î § C◊Ô ˜ Ô ‚◊ÿ◊Ô ˜ ÷flÁÃÔ ∞ÃŒÕ¸ ¡ÊªÎÁÃÔ— ÁfllÃ– ∑§Êÿ¸∑˝§◊ÔÔ¢ ÷flÁÖ ÃŸÔ ©Q¢§Ô ‚Èfláʸ (99.5) .............31900 ................... 32000 ŸÊ⁄Ë∑§‹ (mÊŒ‡Ê) ................90 ....................... 180÷flÁÃÔÔ– ÿÃÙ Á„—ÔÔ ¬‡ÔøÊÃÔ˜Ô ‚ÍÿÙ¸ŒÿÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜ ∞fl– ‚◊ª˝ ÷Ê⁄ÃÔ  •ÁS◊ŸÔ ˜ Ô Áfl·ÿ ÿÃÔ˜ ◊œÈ◊„Ÿ ¡ËflŸ„ÊÁŸ— ŸÍß •Ê÷Í·áÊ◊Ô˜ .............30850 ................... 31500 •ŸÊŸ‚ (Á∑§‹Ù) ................28 ......................... 30ÁflcáÊÈ Œ  fl — ‚È ‚ ÁîÊÃ◊Ô ˜ Ô ◊Ê‚ ⁄ÊœÊ-ŒÊ◊ÙŒ⁄ÿÙ— ‹Ù∑§¡ÊªÎ Á ÃÔ — •÷Êfl¢ ‚¢÷fl◊Ô˜– ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ ŒÁ‡Ê¸∑§Ê ‚◊ÿ ¤ÊË ≈UËflË S≈UÊ⁄ å‹‚ ‚ÙŸË ≈UËflË ¤ÊË Á‚Ÿ◊Ê S≈UÊ⁄ flÀ«¸U ߸∞‚¬Ë∞Ÿ S≈UÊ⁄ ªÙÀ«U S≈UÊ⁄ ◊ÈflË 06.00 à¢çQU ²¢ïx¢ ÅïHè ࢢïçÐæx¢ ÅïHè ࢢïÐ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ ÜUë¯ ¥¢ñÚ ÜUëc‡¢¢ JJ 06.30 Î ÈUïƒ à¢¢ï »ÜU ݧü ç…æÎx¢è |¢çQU ÔH¢ïÜU JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ Î ÈUíæÅ Ú¢ï 07.00 »‹…¢ï² »±Úè Çï ²ï çÚ༢ ÅïHè ࢢïÐ JJ Ý¢Ú¢²‡¢ „ï±¢ ¥¢… Ý™Hï JJ Î ‹²ê çÈUSÅ 07.30 Ï¢ïÝè çãH ±èÚ¢ JJ „}Ðꇢü Ú¢}¢¢²‡¢ ã¢ï}¢ ࢢïÐ-18 JJ JJ JJ 08.00 ÅïHè ࢢïçÐæx¢ „éÐÚ SÅ¢Ú ÜUã¢Ýè ÜU¢ò}¢ïÇè JJ ©¼ÚÝ JJ }¢¢² ÈUíïæÇ x¢‡¢ïࢢ-2 JJ 08.30 JJ Œ²¢Ú ÜU¢ ... „襢§üÇè JJ „„éÚ¢H JJ JJ JJ 09.00 ÐéÝ<±±¢ã Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ Å<}¢ÝïÅÚ-3 09.30 ÜUÏ¢êH ãñ »ÜU ã…¢Ú¢ï... JJ JJ ÜUïÚè JJ JJ JJ 10.00 „ÐÝï „éã¢Ýï „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ JJ JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 10.30 ç}¢ç„„ ÜU¢ñçà¢ÜU §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê JJ ¥¢òH ΠϢïSÅ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 11.00 ÐéÝüç±±¢ã ±èÚ¢ JJ JJ ÐçÚ™² ¼ïÚï Ý¢H H± ±èÚ JJ 11.30 çãÅHÚ ÎèÎè Œ²¢Ú ÜU¢ ... JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ SТ§üÇÚ }¢ñÝ-2 12.00 „ÐÝï Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è ã¢ïæx¢ï …é΢ JJ çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ JJ JJ JJ 12.30 Ðç±~¢ çÚà¼ï ²ï çÚ༢... ÜUéÀ ¼¢ï H¢ïx¢ ÜUãïæx¢ï JJ JJ JJ JJ JJ 01.00 ÐéÝ<±±¢ã »ÜU Îê„Úï „ï ÜUÚ¼ï ãñ Œ²¢Ú v²¢ ã饢 ¼ïÚ¢ ±¢Î¢ JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 01.30 ÜUÏ¢êH ãñ §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê ÐÚ±çÚࢠJJ ©¼ÚÝ JJ JJ çÚ²H SÅèH 02.00 çÈUÚ „éÏ¢ã ã¢ïx¢è Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è H± }¢ñÚï… ç}¢SÅÚ §æçDz¢ „„éÚ¢H ƒíè §çDzŠJJ JJ 02.30 „ÐÝï... ±èÚ¢ Ï¢Çï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ Ï¢æ{Ý JJ 03.00 ÜU¢ñçà¢ÜU.. Œ²¢Ú ÜU¢... ã¢ïæx¢ï …é΢ JJ ÜUñÚè JJ JJ JJ 03.30 ¥ÈU„Ú çÏ¢çŲ¢ ²ï çÚ༢ ÜUïÏ¢è„è-6 JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 04.00 ÜUÏ¢êH ãñ »ÜU ã…¢Ú¢ïæ }¢ïæ JJ JJ ÐçÚ™² JJ JJ ÜUé}¢ÜUé 04.30 „ÐÝï „éã¢Ýï »ÜU Îê„Úï „ï ÜUÚ¼ï ãñ Œ²¢Ú ã}¢ JJ JJ §æçDz¢ JJ JJ JJ 05.00 JJ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ RU¢§}¢ ÐïÅî¢ïH JJ JJ JJ JJ JJ 05.30 JJ ¥…éüÝ JJ JJ JJ JJ JJ JJ 06.00 çãÅHÚ ÎèÎè Ýò¢ JJ ¥ÐÝ¢ „ÐÝ¢ }¢Ýè }¢Ýè Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê §àÜU…¢Îï 1920 JJ 06.30 ÐéÝ<±±¢ã LÜU …¢Ý¢ Ýãèæ ã¢ïæx¢ï …é΢ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ §æçDz¢ …¢ï‹„ 07.00 ¥ÈU„Ú çÏ¢çŲ¢ „¢ƒ çÝ|¢¢Ý¢ Ï¢ÇGï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ „„éÚ¢H JJ JJ JJ 08.00 „ÐÝï „éã¢Ýï §„ Œ²¢Ú ÜU¢ï v²¢ Ý¢}¢ Îê ç±±¢ã ã}¢¢Úè JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê JJ JJ JJ 08.30 çãÅHÚ ÎèÎè »ÜU ã…¢Ú¢ïæ }¢ïæ H± }¢ñÚï… JJ }¢{éÏ¢¢H¢ JJ JJ JJ 09.00 Ðç±~¢ çÚ༢ Îè²¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼è JJ Îï„è ϲ¢ò² çÏ¢x¢ Ï¢¢ò„ ¼ï… ç}¢SÅÚ »æÇ ç}¢„ï… »v„}¢ñÝ 09.30 ÜUÏ¢êH ãñ ²ï çÚ༢ ÐÚ±çÚࢠJJ JJ JJ JJ JJ 10.00 ç}¢. ÜU¢ñçà¢ÜU ÜUè... „…΢ ¼ïÚ¢ Œ²¢Ú v²¢ ãé» ¼ïÚ¢ ±¢Î¢ JJ ©¼ÚÝ JJ JJ JJ 10.30 ÐéÝç±ü±¢ã ±èÚ¢ Ï¢ÇGï ¥ÓÀï Hx¢¼ï ãñ JJ ÐçÚ™² JJ JJ JJ 11.00 çãÅHÚ ÎèÎè JJ JJ JJ Ï¢¢çHÜU¢ ±{ê „Ï¢„ï Ï¢ÇG¢ çÎH±¢H¢ JJ ²æx¢ }¢¢SÅÚ 12.00 - - - JJ - JJ JJ JJ 12.30 - - - JJ - JJ JJ JJ 01.00 - - - JJ - JJ JJ JJ 01.30 - - - JJ - JJ JJ JJOwner, Publisher, Printer & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt - B-47, Swastik Society, Opp. Vikram Nagar, B/s. Shubh-la Store, L.H. Road, Surat. (Guj.) . Printed at : NATIONAL PRINTERS - Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat) Published at : Plot No. 141, Divyanand Ind. Estate, B/h. SMC South Zone, Udhna, Surat. (Gujarat). Subject to Surat Jurisdiction
 3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 13 Ÿflê’⁄ 2012, ◊¢ª‹flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ‚¢S∑ΧÁÃÔ— ‚ê¬˝Áà ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô Œfl÷Ê·Ê ‚¢S∑ΧÃÔ ¬˝„Ê⁄¢ ÷flÁà ÿŸ ‚¢S∑ΧÁà „˝Ê‚Ô¢Ô ÷flÁÖ ªÃ ¬ÜÔøʇÊà fl·¸áÊ ‚¢S∑ΧÃSÿ ‚¢S∑ΧÁÃSÿÔ øÔ •ŸÊŒ⁄¢ •÷flÃÔ˜– ∑§Ù˘Á¬ ŒË¬Ùà‚fl— ◊ŸÙ„⁄— ÷√ÿ¢ ø üÊË ªáÊ‡ÊSÿÔ ◊„Ùà‚fl— ‚l∞fl ‚◊ʬŸ◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– Ã× ÷Ê⁄ÃËÿÔ— ÿÁŒ •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿÔ Á∑§ÁÜÔøŒÁ¬ ÁŒ√Ôÿ SflL§¬ÊÿÊ— ◊ÊÃÈ— ŒÈªÊ¸ÿÊ— Ÿfl⁄ÊòÊÊà◊∑§Ë ¬Í¡Ê ‚¢¡ÊÃÊ–Ô Áø¢ÃŸÔ¢ ∑§Á⁄cÿÁà ÃÁ„¸ ŒÈπÊŸÈ÷fl¢ •fl‡ÿ◊fl ‚Ê¢¬˝Ã◊Ô˜ ∞Eÿ¸Sÿ ŒflË‹ˇ◊Ë ¬ÎâÔflË Ã‹Ô ¬ÍÖÿÊ÷flÁà ∞∑§— ∑§Á⁄cÿÁÃ–Ô ∞∑§— ◊„Ùà‚fl— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ¡Ÿ◊ÊŸ‚ÊÃÔ˜ ŒÈ—πÔŒÊÁ⁄º˝ÿ ‚¢S∑Χâ •S◊Ê∑¢§Ô œ⁄Ù„⁄¢ ÿŸ ‚¢S∑ΧÁÃÔ— ÁŸflÊ⁄áÊ ¬⁄ÙˇÊáÊ ‚„Êÿ∑§L§¬áÊÔ •Êªë¿ÁãÃÔ ßÁà ◊ãÿÃ– Áfl∑§Á‚â •÷flÃÔ˜– •œÈŸÊ ‚¢S∑ΧÃÔ¢ ∑ȧòÊÔÔ ÷flÁãÖ ÷˝Á◊cÿÁà •ª˝ flÊ? ‚Ã∑§Ê¸ — ‚ÁãÃÔ – ∞Ã Ô •ÁSÃ? ¬ÈSÃ∑§·È ª˝¢Õ·È ∑§◊¸∑§Ê¢«U·È ÖÿÙÁ÷·È üÊË ªáÊ‡ÊSÿÔ ◊„Ùà‚fl— •Ã— •ÁS◊ŸÔ˜ ¬flʸfl‚⁄ ‚Ò Á Ÿ∑§Ê— Sfl-¬˝ Ê áÊÊŸÔ ˜ ø– ‚¢S∑Χà ÁfllÊ‹ÿÊ— ©¬ÁˇÊÃÊ— ÷flÁãÖ ‚l∞fl ‚◊ʬŸ◊Ô˜ •÷flÃÔ– ˜ flÿ◊Ô˜ ÃÊ◊Ô˜ ‹ˇ◊Ë◊Ô˜ ¬˝áÊêÿ ©à‚ªË¸ ∑ Î § àÿÔ •S◊Ô è ÿ◊Ô ˜ Ã× ÁŒ√Ôÿ SflL§¬ÊÿÊ— ◊ÊÃÈ— ‡ÊÈ÷∑§ÊÿʸÁáÊ ¬˝Ê⁄¢÷◊Ô˜Ô ∑ȧ◊¸—– ‡ÊÊÁãÃ◊Ô ˜ Ô ÿë¿ÁãÖ ∞Ã ‹Ù∑§ÊŸÈ⁄ÜÔ¡ÔŸÔ “‚¢S∑ΧÃÔ Áfl‡ÔflÁfllÊ‹ÿÔ” •Ê⁄¢÷¢ ŒÈªÊ¸ÿÊ— Ÿfl⁄ÊòÊÊà◊∑§Ë ¬Í¡Ê ∞·— ÃÈ ¡ËflŸSÿ ‚fl¸’΄ÃÔ˜ ‚ȬÈòÊÔÊ—ÔÔ ∞fl •S◊Ê∑§◊Ô˜ •÷flÃÔ˜Ô–Ô •Áπ‹ Áfl‡Ôfl ‚fl¸òÊ ‚¢S∑ΧÃSÿ ‡Ê·¢ ‚¢¡ÊÃÊ–Ô ‚Ê¢¬˝Ã◊Ô˜ ∞Eÿ¸Sÿ ‚¢Œ‡Ê— ÷flÃÈ– ∑È § ‹ŒË¬∑§Ê— ∞fl–Ô ‚◊Ȭ‹éœÔÃ– ª˝Ë∑§Ô ‹Á≈UŸ ø •Á¬ ‚¢S∑ΧÃŸÔ Œ fl Ë‹ˇ◊Ë ¬Î â Ô fl Ë Ã‹ Ô ŒË¬ÊflÀÿÊ◊Ô˜ ‹ÉÊȌˬ— •S◊èÿ◊Ô˜ ‚È⁄ˇÊÔÊ◊Ô˜ ŒàÔflÊ ‚¢Á‹#Ôı ÁfllÃÔ– •Ê¢Ç‹÷Ê·ÊÿÊ¢ ÿ ‡ÊéŒÊ— ‚ÁãÃÔ ¬ÍÖÿÊ÷flÁà ∞∑§— ∞∑§— Sfl‡ÊÄÔàÿÊŸÈ‚Ê⁄áÊ ¬˝ÖÔflÀÿ ∞ÔÃ·ÈÔ •‚¢ÅÿÊ— •◊ÔÔ⁄àfl◊Ô˜ Ã·Ê¢ ªÙòÊÔ¢ ª˝Ë∑¢§ ‹Á≈UŸ¢ øÔ– ◊„Ùà‚fl— ∑§ŒÊÁøÃÔ ˜ •¬⁄ è ÿ— ¬˝ ∑ §Ê‡Ê◊Ô ˜ ¬˝ Ê åÔ Ÿ È fl ÁãÖ flÿ◊Ô ˜ ÃÈ ¡Ÿ◊ÊŸ‚ÊÃÔ˜ ŒÈ—πÔŒÊÁ⁄º˝ÿ ÿë¿ÁÖ Sflÿ◊Ô ˜ Ã#— ∞Ã·Ê◊Ô˜ S◊⁄áÊ◊Ô˜ ∑ȧ◊¸—– ÃÕÊÁ¬ •Ê¢Ç‹‡ÊéŒ·È Á∑§ŒÎ‡ÊÔ ‚◊àÔfl¢ ÁŸflÊ⁄áÊ ¬⁄ÙˇÊ á Ê ¬⁄èÿ— ôÊÊÔŸÊ‹Ù∑§◊Ô˜ ŒŒÊÁÃÔ– ÃÎÃËÿ— ŒË¬— ÃÈ ÷Ê⁄ÃËÿ ÿÕÊ Ô- »§Êœ⁄ - Á¬ÃÎ - Á¬Ã⁄— - ◊œ⁄ - ◊ÊÃÎ ‚„Êÿ∑§L§¬áÊÔ •Êªë¿ÁãÃÔ ÁŸ—SflÊÕ¸ ‚ fl ÊÿÊ◊Ô ˜ ŸÊ⁄ˇÊÁQ§∑ΧÃ ©à‚Áª¸ÃÔ— - ◊ÊÃ⁄— ’˝œ⁄-÷˝ÊÃÔÊ - ÷˝ÊÃ⁄—, Á‚S≈U⁄ - Sfl‚Î ßÁà ◊ãÿÃ– •Áfl⁄Ã◊Ô˜ ⁄× •‚ı ∑§ŒÊÁ¬ÔÔ ÷flÁÖ •ÁSÕ⁄ ‚¢ ‚ Ê⁄Ô  Ô - Sfl‚⁄—– ‚¢‡ÊÙœ∑Ò§— ÷Ê·ÊÁflŒÔÒ— ’„fl—Ô ‡ÊéŒ ¬ı⁄ÊÁáÊ∑§◊Ô˜Ô ∑§ÕÊ-flSÃÈ Ç‹ÊÁŸ◊Ô˜, ŒÈ—π◊Ô˜ flÊ ŸÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ◊Á„‹ÊŸÊ◊Ô ˜ ◊ÊœÊ⁄Ë∑Χàÿ ◊ÊÃÈ—Ô ‹ˇêÿÊ— •ŸÈ ÷ flÁÖ ∞·Ê Á‡ÊˇÊÊ ÿ‡ÊSflË ªÊÕÔÊ— •Ÿ∑§Ê— ÿÈÇÔ◊ÊŸÊ¢ ‚¢‡ÊÙœŸ¢ •∑§⁄ÙÃÔ˜– ŒË¬¬fl¸ , Ô ÁŒflÊ‹Ë, ©à¬lãÃ, Áfl‹ËÿãÃÔ øÔ ¬˝ËÁ×–Ô ¬fl¸— ŒË¬SÿÔ ÷flÃÈ •Êª◊Ÿ◊Ô˜ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ‚àÿ◊Ô˜Ô ¡ŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ ◊„ÃÔË ∞fl– ‚ÁãÖ ∞ÃÊ— ‚ı÷ÊÇÿÔflàÿ— ŒË¬Êfl‹Ë,Ô ŒË¬Ùà‚fl...– ◊ŸÙ◊ÊÁ‹ãÿ◊Ô ˜ , ˇÊÿ◊Ô ˜ •ÕflÊ •ãÿÃÔ˜Ô Á∑§◊Á¬Ô, Ÿ flÊ ßàÿÊÁŒÔ Ô Áfl·ÿ ÁflS»§Ù≈U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‡ÊéŒŸÔ, ÁŒ√ÿ‹ˇêÿ— ‚ŒÒfl ¬ÍÖÿÊ—, •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ∞Ã ŸÊ◊ÊÁŸ ¬ÿʸÿÔ◊ÊòÊ◊Ô˜– ¡ÊÿÃ ø •ôÊÊŸÃÊ◊Ô ˜ – ¬⁄ãÃÈ ‚fl¸òÊ ¬˝øÊÿ¸ÃÔ ¬˝êáÊ—Ô •S◊Ê∑§◊Ô ˜ ÷˝ ◊ Êà◊∑§◊Ô ˜ œÍ◊Sÿ ¬˝∑§Ù¬ÔŸ ø ∞·— Ÿ◊SÿÊ—, S◊⁄áÊËÿÊ— øÔ– 4 7 8 ŸÊ◊‚ÈÔ Ÿ Á∑§◊Á¬ ‚ÊäÿÃ–Ô •‚¢ Å ÿÔ Ê — ÷ÊflŸÊ— ¬⁄ê¬⁄Ê– Áfl◊‡Ê¸◊Ô˜ •òÊ ÔŸ ÷flÃÈ– ŒË¬ Sfl‡ÊÊ¢ à ÁSÔ Ÿ Çœ◊Ô ˜ ∞ÃÊ— ◊„ÊŸÊÿ¸—Ô ÷Ê⁄ÃËÿÊ ªÈáÊÒ— ∞flÔ ‚fl¸◊Ô˜ ‚Ê⁄◊Ô˜ ∞∑§òÊË÷ÍÃÊÔ—Ô ÷ÍàflÊÔÔ ¬⁄S¬⁄◊Ô˜ Ô Ô Ÿ ¡ÊŸ ∑§ŒÊ ¬˝Ê⁄éœÊ flÿ◊Ô ˜ ÃÈ ¬˝ Ã ËˇÊ◊ÊáÊÊ— •Ê‹Ù∑§◊Ô ˜ ÁflÃ⁄ÁÖ ÁS◊ÃÊÿÊ— ¬˝ÃË∑§ÊÁà◊∑§Ê— ÁŸÁ„Ã◊Ô˜Ô– ÷ÊflŸÊà◊∑§◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔÔ •Êà◊ËÿÃÊÿÊ—ÔÔ ÷Êfl◊Ô˜ ¡ÊÃÊÔ ¬fl¸áÊ— ¬⁄ê¬⁄Ê ÿÃÔ˜ ‹ıÁ∑§∑§-¡ËflŸœÊ⁄ÊÿÊ◊Ô˜ ŒË¬Ùà‚fl ∞·— ‚¢ Œ  ‡ Ê— ÷ÍàÔflÊ ‚fl¸·È ˇÊòÊ·ÈÔ ÁŸàÿ◊Ô˜ 6 3 1 2 9 ¬fl¸ ߌ◊Ô˜– ‚fl¸◊Ô˜ ÷flÃÈÔ Áfl∑§Ê‚ÿÁà ߌ◊Ô˜Ô ¬fl¸ - ¬˝àÿ∑§ ◊Ê‚, ¬˝ÁÂ#Ê„, ÁflEÊ‚Ê◊—– ÿSÿ SflÁáʸ◊— ∞fl–Ô Ÿfl-Ÿfl ∑§ÊÿʸÁáÊ ∑ȧfl¸ÁãÖ 1 7 8 3 ∑§ÀÿÊáÊ◊Ô ˜ Ô , ◊ŸÙ⁄Õ◊Ô ˜ , ŒË¬Ùà‚fl—– ÁŸàÿÔ◊Ô˜ flÊ ŒÎ‡ÿÃÔ ∑§Ù˘Á¬ •ãÃ⁄Êà◊ÁŸÔ ßë¿Ê‡ÊÁQ§— ŒË¬ ¬˝ Ö Ô fl ‹Ÿ∑§Ê‹ Ô ŒË¬Ùà‚fl üÊÎ ¢ ª Ê⁄Sÿ, 3 9 6 1 ¬Í á ʸ à Ê◊Ô ˜ Ô ÿÊÃÈ Ô ßÁà ÁflESÿ ¬˝ Á ì˝ Ê ãÃ ©à‚fl—– Á„ãŒÍ, ◊ÈÁS‹◊, ŒÎ…ÊÔÔ fløÃ ‚— ‚ªÈáÊ ‚¡Ëfl ‹ˇ◊ˬ˝ÁÃ◊ÊÿÊ— SÕʬŸ◊Ô˜ ‚ıãŒÿ¸ S ÿÔ ‚ı÷ÊÇÿSÿ 6 8 4 2 •SÿÙg ‡ ÿ◊Ô ˜ ∑ § fl‹◊Ô ˜ – ŒÎ‡ÿãÃÔ ©à‚flÊ—– •Ÿ∑§ ÃÈ ß¸‚Ê߸, ‚¢¬˝ŒÊÿÊ— ÃÈÔ ◊ÊŸfl ¬˝ÁÃ◊Ê ¬Í¡Ê◊Ô˜Ô ∑§⁄ÙÁÖ ÃÈ ÷flÁÖ ¬˝ÊªÒfl flÿ◊Ô˜ ŒË¬Ê—Ô Öfl‹ŸËÿÊ—, •ôÊÊŸSÿÙ¬Á⁄ Áflfl∑§SÿÔÔ ÁŒfl‚∑§ÊÔ‹,Ô •¬⁄ ÃÈ ⁄ÊòÊı, ÁŸÁ◊¸ÃÊ— ¬⁄◊Ô˜Ô ©à‚flÊ— ÃÈÔ ¬⁄ãÃÈ ∞ E ÿ¸ S ÿ SflSÿ ⁄ÊC˛ ‹ ˇ◊Ë◊Ô ˜ ¬˝∑§Ê‡ÊŸËÿÊ— ø ÷flãÃÈ– 1 5 9 7 2 Áfl¡ÿ—, Ã◊Ù¬Á⁄ •ãÿ ø ÿŒÊ∑§ŒÊÁ¬ ŒÒ fl ÿÙªÊÃÔ ˜ ‹éœÊ—– ‚ÊˇÊÊà¬˝ÁÃ◊ÊÿÊ— S◊⁄Ê◊—–ÔÔ ∑§Ê◊ŸÊ ߸ŒÎ‡ÊËÔ øÃÈÕ¸ŒË¬— ÃÈÔ •Êà◊Ÿ— ¬˝∑§Ê‡Êʪ◊Ÿ◊Ô˜, •ŸÎÃSÿÔ ◊ãÿãÃÔÔ– ¬⁄ãÃÈ ‚àÿ◊Ô˜ ÃÈÔ ⁄ʪm·ÔÉÊÎáÊÊ߸cÿʸ, Áfl·ÊŒ üÊË‹ˇêÿÊ—Ô •ÊflÊ„Ÿ◊Ô˜ ∑§Ÿ ÷flÃÈ ÿÃÔ ˜ ÷Ê⁄Ã◊ÊÃÈ — •Êà◊‡ÊÈÁh∑§⁄áÊÔÔÔ 7 4 5 ‚àÿÃÊÿÊ◊Ô ˜ ◊„ÃÔ ˜ Ô ∞ÃÔÃÔ˜ ÿÃÔ˜ ¬fl¸¬Ê‹Ÿ¬fl¸ÁÊáÊÔ ‚¢ ∑ §≈U Ê Ã¬‚¢ à ʬÊÁŒŸÊ◊Ô ˜ flÊ Ÿ Á∑˝§ÿÃ? ŸÊÁSÃÔ∑§Ù˘Á¬Ô ‚◊ˬ Áfl÷flÊ— ‹‚ãÃÈ Ô ‹ÈÄÔ∑§ÊÁÿ× ßfl •ÁSÖ ¬Á⁄fløŸ◊flÔ ŒË¬Ùà‚flSÿ ¬ˇÊ¬ÊÁÃÃÊÿÊ— ¬⁄Ê¡ÿàfl◊Ô˜Ô Áfl‹ÿÊÕ ¸ ∞ÃÔ  ©à‚flÊ— ¬⁄◊ E ⁄SÿÔ •ÁSÃàfl Ÿ ‚ŒÒfl,Ô ‚ı÷ÊÇÿflÃËÔ ÷flÃÈÔ ‡Ê⁄Ë⁄ •Êà◊ŸÔ— •ŸÈ÷ÍÁ× •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl 5 9 6 7 1 8 8 3 4 6 2 1 3 4 9 5 7 2 ÁŸc∑§·¸— ∞fl–Ô ¬˝ ◊ ÊáÿÃ ¬Î Á âÔ fl ˬΠc Ô ∆  U ◊„Êã× ©¬∑§Ê⁄∑§Ê— ‡Ê¢ ∑ §Ê◊Ô ˜ ∑§⁄ÙÁÖ Sflÿ◊Ô˜ ÷Ê⁄Ã◊ÊÃÊ– ÃŒÒfl ÷flÁà ÿŒÊ ‚ÊŸãŒ◊Ô˜Ô flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ 4 2 3 7 9 5 6 1 8 ◊„Ùà‚Ê„Ÿ, ◊„ÔÙÑÊ‚Ÿ,ÔÔ Ô ¬˝àÿˇÊL§¬áÊ– ¬˝÷ÔÍ∑Χ¬ÿÊ,Ô ÷flÁãÖ ÁflE ÷˝ÊÃÎàflÔSÿ •‹ıÁ∑§∑§Ë ‡ÊÁQ§Áfl·ÿ ÿŒÊ flÿ◊Ô˜ ÁmÃËÿSÿ ߸E⁄Sÿ ‚ûÊÊ◊ÔÔ˜ •ŸÈ÷ÁflÃÈ◊˜Ô 2 4 9 1 3 7 5 8 6 Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ 1 5 7 6 8 9 2 4 3 ◊„ı¡Ê¸ÿÊ—ÔÔ ¬Á⁄¬˝∑§Ê‡ÊŸ◊Ô˜Ô ¬˝êáÊÊ ø,ÔÔ ¬⁄S¬⁄ ◊äÿ ÷ÊflSÿ ‚¢ ø Ê⁄∑§Ô Ê — ∞Ã ¬Ê‡Ô ø Êàÿ ¡ŸÊ— ÃÈ ŒË¬Sÿ ¬˝ÖÔ¡fl‹Ÿ◊Ô˜ ∑ȧ◊¸— ‚◊Õʸ— ÷ÁflcÿÊ◊— flÿ◊Ô˜–Ô Ô ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ 3 7 8 9 6 4 5 2 2 1 4 3 9 8 7 6 1 5 ÷flÁà •ÁS◊ãÿfl‚⁄ – ¬˝‚ʃÿ¸ÃÔ ¬˝Ê◊ÊÁáÊ∑§ÃÊÿÊ— ©à‚flÊ—– ÁøŒÊŸãŒÔSflL§¬ ÁflE‚ÁãÖ •ãÿÕÊ ÃŒÊ S◊⁄Ê◊Ô—Ô ÿÃÔ˜ ÷Ê⁄Ã◊ÊÃÈ— Ô •ãÿÕÊÔÔ ∞Ã ŒË¬Ê— ∑§fl‹◊Ô˜Ô ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ 6 1 2 4 5 8 7 3 9 ¡Ÿ◊ŸÁ‚ ’„È œ Ê ¬˝‚ÊŒ◊Ô˜ ¬˝Êÿ× ¬˝π⁄Ê— ¬˝ÊåÔàÿÕ¸ ¬flʸÁáÊ ÃÈÔ ¬˝◊πÊÁŸÔ È Áfl‡ÊÊ‹◊Ô ˜ ¡ªÃÔ ˜ ∑§Õ¢ Ô ⁄ˇÊ∑§Ê— ‚ŒÒfl flÒŒÁ‡Ê∑§ÊŸÊ◊Ô˜  ¬˝∑§Ê‡Ê◊ÊŸÊÔ— ÷ÁflcÿÁãà ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– 8 3 5 9 7 6 1 2 4 ‚∑§Ê⁄Êà◊∑§ÊÔ Ô ÷ÊflŸÊÔ — ÷flÁãÃÔ ¬˝¡ÊŸÊ◊Ô˜Ô ¬⁄◊E⁄ ‚ÊœŸÊÁŸ ßfl ∑§Êÿ¸⁄ÃÊÁŸÔ ‚È ø ÊL§L§¬ á Ê ÷˝ ◊ ÁÃÔ •Ê∑˝§◊∑§ÊŸÊ◊Ô˜ Áfl⁄ÙœÊÿ ŸÊ◊◊ÊòÊáÊ– ŒË¬ÊflÀÿÊ◊ÔÔ˜ ◊„Ê‹ˇêÿÊ—Ô •Ê÷Í · áÊÊÁŸ, Á’Àfl¬òÊÊÁáÊԬ͡Ÿ◊Ô˜ ÃÕÊÔ ÃSÿÊ— ◊„àfl◊Ô˜Ô•Á¬ ©à‚flÊfl‚⁄ üÊhÊ‹flèÿ—ÁŒ√ÿàfl◊Ô ˜ ŒŒÊÁÖ ÃSÿÊ— üÊË‹ˇêÿÊ— •‹ıÁ∑§∑¢§SflM§¬◊Ô˜ •Á¬ ˇÊË⁄‚◊È º ˝ Ê ÃÔ ˜ ©à¬ÛÊÔ Ê ‹ˇ◊Ë¬Í ¡ ŸÊfl‚⁄ ◊ÊÃÈ — ‡ÊÙ÷ãÃÔ–Ô ¬Í¡Ê‚◊ÿ Ô÷ÄÔÃÒ— ‚Ê ‡Ê∑¸§⁄Ê, ŒÈÇœÔÊÁŒ ‚ȪÁãœÃÊÁŸÔÔ flSÃÍÁŸ ¬ÍÖÿÃ, ÁŸflÔlÃ–¬ÊflŸ◊Ô ˜ Ô ∑§ÕÊ◊Î Ã ◊Ô ˜ ◊ŸÁ‚Ô •Ê‚ËÃÔ˜– ‹ˇ◊ËÔ ÃÈ ø¢ø‹Ê ◊„ÊÔ‚⁄SflàÿÊ— •Á¬ÔÔ ¬˝ÁÃ◊Ê¬Í¡Ê üÊË◊„Ê‹ˇêÿÊÔ— •C ¬˝∑§Ê⁄◊ÔÔ˜ ÔÁŸœÊÿ,Ô ÃSÿÊ— ÁŒ√ÿ-SflL§¬◊Ô˜Ô Sfl÷Êfl Ÿ ¬⁄◊Ô ˜ Ô ÁflcáÊÙ— ŒÎ‡ÿÃÔ– L§¬Œ‡Ê¸Ÿ◊Ô˜ fláÿ¸Ã– ∞ÃÔÃÔ˜ ÃÈÁflÁøãàÿ ÷Q§Ê— ¬˝àÿˇÊL§¬áÊ ¬àÔŸËàflSflË∑§⁄áÊÊÃÔ˜ ¬˝Ê∑§Ô˜Ô ÃSÿ ¬ÈŸ— üÊË◊„Ê‹ˇêÿÊÔ— Áfl·ÿÔ Ám¬˝∑§Ê⁄◊Ô– ¬˝Õ◊◊Ô˜ - œŸ‹ˇ◊Ë Ô˜SflÊà◊ÊŸ◊Ô˜ ¬ÁflòÊ◊Ô˜ ∑ȧfl¸ÁãÖ •ŸÈ ø ⁄Ë ÷Í à Ô fl Ê ¬ÁÃfl˝ à Ê◊Ô ˜ ߌ◊Á¬ÔÔ üÊÈÿÃÔ ÿÃÔ˜ ‚Ê ÁflcáÊÙ— - œÊãÿ‹ˇ◊Ë - ‡Êıÿ¸‹ˇ◊Ë - üÊË ©ûÊ⁄Ô ´§ÇÔflŒÊŸÈÿÊÿË •ÊøÁ⁄ÃflÃË– ÃŒÒflÔ ‹ˇêÿÊÔ— ‡ÊÙ÷Ê◊Ô, ‡ÊÁQ§◊Ô, üÊË◊Ô, ∑§ÊÁãÃ◊ÔÔ˜ ˜Ô ˜ Ô˜ œÒÿ¸ ‹ˇ◊Ë - ÁfllÊ ‹ˇ◊Ë -““üÊË”” ßàÿSÿ •ÕÙ¸ ˘ ÁSÃÔ ŸÊ◊ ◊„Ê‹ˇ◊Ë •÷flÃÔ ˜ – ÁmªÈáÊÿÁÖ üÊË ÁflcáÊÔÙ— ÁŒ√ÿÊ◊ÔÔ˜ Áfl¡ÿ‹ˇ◊Ë - ∑§ËÁûʸ‹ˇ◊Ë -∞Eÿ¸◊˜Ô flÒ÷fl◊Ô˜, ‚◊ÎÁh— ÿ‡Ê— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ‚Ê ‚ÊÁàfl∑§SflL§¬ÊÔÔ ◊ÊÿÊflˇÊÁQ§◊Ô ˜ ◊Í Ã ¸ L §¬ á Ê ⁄ÊÖÿ ‹ˇ◊Ë ßÁÖ‡ÊÊÁãÃÔ— flÊ– ÷ªflÃÔ— üÊËÁflcáÊÙ— ‹ˇ◊Ë— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÊ Ã◊ÙªÈáÊÔŸÔ ‹ˇ◊Ëàfl◊Ô˜ ¬˝ÊåÔŸÙÁÖ •Ã— ÁmÃËÿ ¬˝∑§Ê⁄ - •ÊÁŒ‹ˇ◊Ë•ÊôÊÿÊ Œ fl ŒÊŸflÿÙ— ∑§ÊÁ‹∑§ÊSflL§Á¬áÊË, ‚àflªÈáÊŸ ‹ˇêÿÔÊ— ◊ÁãŒ⁄Ô ¬‡ÊȬÃ— Á‚¢„Sÿ - œŸ‹ˇ◊Ë - œÊãÿ ‹ˇ◊Ë -Á◊Á‹Ã¬˝øC˜ÔÿÊ ŒÈÇœ◊ÿ‚ʪ⁄◊Ô˜ ◊„ÔÊ‚⁄SflÃË •÷ÍØ– ◊„Ê∑§Ê‹Ë Ô Áfl⁄Ê¡◊ÊŸàfl◊Ô ˜ ÃSÿÊÔ — Ô ∞Eÿ¸ ‹ˇ◊Ë - ª¡‹ˇ◊Ë -◊¢ÕŸ‡ÊË‹◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– ⁄àÔŸÒ—Ô, ◊„Ê‚⁄SflàÿÿÙ— ‚¢ÿÈQ§ SflL§¬ÊÔÔ flÊ„ŸL§¬áÊÔÔ ¬ÍÖÿÃÔ– ÃÕÒfl ø flË⁄ ‹ˇ◊Ë - Áfl¡ÿ ‹ˇ◊Ë -flSÃÍÁ÷— ‚Ê∑§◊Ô˜Ô ‚ÊˇÊÊàÔ‹ˇÔ◊ËÔ— ‹ˇ◊Ë– •Ã— ŒË¬ÊflÀÿÊ◊Ô ˜ ∑§◊‹◊Ô˜, ª¡⁄Ê¡—, SfláÊʸÁŒ ‚¢ÃÊŸ‹ˇ◊Ë ø– ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ •ÊÿÊÁà ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚ê¬ÊŒ∑§— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ * «UË.‚Ë. èÊ^ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ “‡ÊÊãÃÿ” ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, Áfl‡Ê· SÃê÷‹Áπ∑§Ê/•ŸÈflÊÁŒ∑§Ê 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. * ‚ı. ⁄¡ŸË ‚ŒÊŸÊ ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454
 4. 4. 4 ÁŒŸÊ¢∑§ — 13 Ÿflê’⁄ 2012, ◊¢ª‹flÊ‚⁄— www.sanskritdailynewspaper.com www.vishvasyavrutantam.com ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) S»§Ù≈U∑§ ¬ŒÊÕ¸ ◊ÍÀÿ ¬ÜÔøʇÊ× Áfl¢‡ÊÁÃÔ ¬˝ÁÇÊÃÔŒ¬ÿ¸ãÃÔŸÔ ◊ÍÀÿflÎŒÁ˜Ô œ— •„◊ŒÊ’ÊŒ, ÁŒ. 12– ◊ÍÀÿflÎ Ô˜Áœ—Ô ∑§Ê⁄áÊ ÁfllÃ – ◊Í À ÿflÎ Œ Ô ˜ Á œ—Ô ÁŒ¬Êfl‹Ë ¬fl¸ ∑ΧÃ S»§Ù≈U ª˝Ê„∑§Ê— •Áœ∑¢§ ∑§Ê⁄áÊŸÔ ª˝Ê„∑§Ê— •Áœ∑¢§ ¬ŒÊÕʸ Ÿ Ê¢ •Áœ∑§ÊÁœ∑§ S»§Ù≈U∑§ º˝√ÿ ∑˝§ÿáÊÔ¢ S»§Ù≈U∑§ º˝√ÿ ∑˝§ÿáÊÔ¢ Ÿ ∑˝§ÿáÊ¢ ÷flÁÖ Ÿfl-Ÿfl ∑ȧfl¸ÁãÃÔ ÃÕÊÁ¬ ÁflÁflœ Ÿ ∑ȧfl¸ÁãÃÔ ÃÕÊÁ¬ ¬˝∑§Ê⁄ÊÁáÊ S»§Ù≈U∑§ º˝√ÿÊÁáÊ ¬˝∑§Ê⁄ÊÁáÊÔÔ ŸflÔ Ÿfl S»§Ù≈UÔ Áfl¬ËáÊ·È ‚◊Ȭ‹éœ¢– ÃËfl˝Ô ÁflÁflœ ¬˝∑§Ê⁄ÊÁáÊÔÔ ŸflÔ ¬ŒÊÕʸŸÊ¢ ∑˝§ÿáÊ¢ ∑ȧfl¸ÁãÖ ¬˝ Œ Í · áÊ¢ ⁄ÙÁœÃÈ ¢ Ô S»§Ù≈U Ÿfl S»§Ù≈UÔ ¬ŒÊÕʸŸÊ¢ Ÿª⁄ ÁflÁ÷ÛÊ · È Ô SÕ‹ · È •l ÁŒ¬Êfl‹Ë ¬fl¸ ‚È⁄ߪ⁄ •¬Ífl¸ ÁflŒÔ˜ÿÈÃÁŒ¬ ‚îÊÊ— •÷flÃÔ˜ ÿŸ ŸÿŸ⁄êÿ ‚È⁄à Œ‡Ê¸Ÿ¢ ÷flÁÖ ÁŸ◊ʸÃÎáÊÔÊ¢Ô Áfl‡Ê·áÊÔ ¬˝∑§Ê⁄áÊ ∑˝§ÿáÊ¢ ∑ȧfl¸ÁãÖ S»§Ù≈U∑§ ¬ŒÊÕ¸ Áfl∑˝§ÁÿÃÈ¢ ’ŸË¬˝‚ÊŒ◊ÈflÊø— S»§Ù≈U∑§ ¬ŒÊÕʸŸÊ¢ ÁŸ◊ʸáÊÔ¢ Áfl¢ ‡ ÊÁà ¬˝ Á ÇÊÃÔ ¬ÿ¸ ã à øÁ‹ÃÔ S»§Ù≈U ∑ § ¬ŒÊÕ¸ •∑È § fl¸ Ÿ Ô ˜ – S»§Ù≈U∑§ ◊Í À ÿflÎ Œ Ô ˜ Á œ—Ô •÷flÃÔ ˜ – Áfl∑˝§ÿ ∑§ãº˝ÊÁáÊ ¬˝Ê⁄÷ÃÔ˜– ÃÕÊÁ¬ S»§Ù≈U ∑ § ¬ŒÊÕ¸Á∑¢§ ÷Ê⁄Ãfl·¸Ô ∑§fl‹¢ ◊ÈÁS‹◊Ô— ∞fl ÁŸœ¸ÔŸ—? ’Ê⁄Ê’¢ ∑ §Ë– ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ ∑ΧÃ ‡Ê¢∑§Ê¢ ¡ŸÿÁÖÔÔ ÃŸ ‚È ¡ ʪ¢ ¡ Ê× »Ò § ¡Ê’ÊŒ •ŸÈ‚ÍÁøÔÃÔ ¡ÊÁÃSÿ 95 Ÿ ªáÊÿÁÖ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ¬ŒÊÕʸ Ÿ Ê¢ ◊Í À ÿ · È •Á¬ ¬˝flø◊ÊŸÔ fl·¸ ¬ÜÔøŒ‡Ê× flÊÁáÊÖÿ Á∑§◊Á¬ ¬˝÷Êfl¢Ô Ÿ ÿòÊ ÁflÁflœÊÁŸ S»§Ù≈U ¬ŒÊÕʸŸÊ¢ ’„Í‹ÃÊ¢ ÁfllÃ–ŸÃÎàflSÿ ‚¢¬˝ª ‚fl¸∑§Ê⁄Sÿ Ô ©Q¢§Ô ÿÃÔ˜ ¬˝Œ‡Ê œÊÁ◊¸∑§ ¬ÿ¸ãà •C „Ù⁄ÔÊ ¬ÿ¸ãà ¬˝ Á ÇÊà ¡ŸÊ— ÁŸœ¸ Ÿ Ê—Ô ÁòÊ¢ ‡ ÊÁà ‚„ù ¬˝ Œ Êÿ∑ § ãº˝ Ë ÿÔ S≈UË‹ ◊¢ ò ÊË ©¬º˝fl¢ Áø¢ÃÊÿÊ¢ Áfl·ÿ◊Ô˜–Ô œÊÁ◊¸∑§ ©¬º˝fl¢ ∑§‹„¢ ø ŒÁ‹Ãflª¸SÿÔÔ 25 ¬˝ÁÇÊÃÔ ◊ÈÁS‹◊ ◊Ã’Ò¥∑§ ‹ÈÁá≈UÃÈ¢Ô’ŸË¬˝‚ÊŒÔ fl◊ʸ •l ©Q¢§ ∞ÃŒÕ¸ ¬˝‡ÊÊ‚ŸÔ¢Ô ©ûÊ⁄ŒÊÁÿ– •÷flÃÔ˜ ÃÕÊÁ¬ ‚fl¸∑§Ê⁄ÔáÊ ¡ŸÊ— ‚Ê◊Êãÿ flª¸Sÿ 10 ÿàÔŸ¢ ∑§⁄ÙÁÖ fl◊Ê¸Ô Áfl‡Ê·áÊ ÿÃÔ ˜ Á∑¢ § Œ ‡ Ê ∑ § fl‹¢ Ô ¬òÊ∑§Ê⁄ ¬Á⁄·Œ¢ ‚ê’ÙœŸŸ ‚êÿ∑§ÔÔ˜ Áø¢ÃŸ¢Ô Ÿ ∑ΧÃ◊Ô˜– ¬˝ÁÇÊà ¡ŸÊ— ø Áfl¬ãÔŸÊ— ©Q¢§ ÿÃÔ˜ ¡ŸÊ— ∑§ÕÿÁãÃÔ ÿÃÔ˜◊È Á S‹◊— ∞fl¢ Ô ÁŸœ¸ Ÿ —? fl◊ʸ ©Q¢ § ÿÃÔ ˜ Ô ‚ fl ÊÔ Ô ‚fl¸∑§Ê⁄— ◊ÈÁS‹◊ÔSÿ ‚ÈÃÊŸÔ˜ ŒÊÁ⁄º˝ ÿ  Ÿ ¡ËflŸÿʬŸ¢ ‚¬Ê ÷Ê¡¬Ê ©÷ıÔÔ ¬Í⁄∑§—Ô–‚ê¬˝ Á à ©ûÊ⁄¬˝ Œ  ‡ Ê ¬˝‡ÊÊ‚ŸÊL§… •÷flÃÔ˜ Ã× ∑ΧÃ Áfl„ÊÕ¸Ô Á‡ÊˇÊÊÕ¸ øÔ ∑ȧfl¸ÁãÃ–Ô ‚fl¸∑§Ê⁄— ∑§Õ¢ ‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔÔ ŸËÁà ÁÃcÔ∆UÿÊÔ◊È Å ÿ◊¢ ò ÊÔ Ë — •Áπ‹ ‡ Ê ¬⁄ÔÔ¢ ⁄ÊÖÿ œÊÁ◊¸∑§ ÁflflÊŒ¢ ÁòÊ¢‡ÊÁà ‚„ùÔÔ L§åÿ∑§ÊÁáÊ ‚„ÊÿÊÕ¸ ÁŸœ¸ŸÔ¢ ∞fl •ÊœÊ⁄¢Ô ∞ÃÃÔÔ˜ Á‚Œ˜œ¢ ÷flÁÖ ÔÿÊŒflSÿÔ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄¢ ∑Î § Ã ¬˝ Ô Ê ⁄÷ÃÔ ˜ flœ¸ ÿ ÃÔ ˜ ø– ÿë¿Ô Á ãÃ–Ô Á∑¢ § ∑ § fl‹¢¬ÍáÊʸ∑§ ¬˝ŒÊÿ∑§— ’ŸË¬˝‚ÊŒ ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ¬˝ ‡ ÊÊ‚Ÿ¢ ø ◊ÈÁS‹◊— ∞fl ÁŸœ¸Ÿ—? ÿÁŒ ‚ê¬˝Áà ‡ÊÒ‡ÊflÊŸÊ¢ ∑ΧÃÔfl◊ʸ •œÈ Ÿ ÊÔ ©ûÊ⁄¬˝ Œ  ‡ Ê‚fl¸∑§Ê⁄SÿÔ ŸËÁà ÁŸcÔ∆UÔÊ ø œÊÁ◊¸ ∑ § ©¬º˝ fl ⁄ÙÁœÃÈ ¢ ÁŸc»§‹—– ÃŸ ©Q¢§ ÿÃÔ˜Ô 70 ¬˝ÁÇÊ× ◊ÈÁS‹◊ÔÔ— ÁŸœ¸ Ÿ Ê— ‚Áãà ÃÁ„¸ ≈UÊ߸¬-flŸ ◊œÈ◊„Ô Á◊Á× •„◊ŒÊ’ÊŒ– •œÈŸÊ ÁŸ¬È á ÊÒ — ÁøÁ∑§à‚∑Ò § — ’Ê‹∑ § ·È ◊œÈ ◊  „ ⁄Ùª ùË⁄Ùª ÁøÁ∑§SÃ∑Ò§— ‚Á„Ã¢Ô flÎ Œ Ô ˜ Á œ— ÷flÁÖ ’Ê‹∑§ÊŸÔ˜ •Á÷÷Êfl∑§ÊŸÔ˜ ø ‚¢ÅÿÊŸÈ‚Ê⁄áÊ ∞∑§ ‹ˇÊÔ ¡ÊªÎ à ÿÕ ¸ •„◊ŒÊ’ÊŒ ’Ê‹∑§·È òÊÿ— ’Ê‹∑§ÊŸÊ¢ ◊ Ÿ  ¡ ◊ ã ≈U ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸÔ ∑Î § Ã ◊œÈ ◊  „ Á◊Á× ◊äÿ œÔ ßã≈U⁄Ÿ ‡ ÊŸ‹ flœ¸ ÿ ÁÖ ∞ÃSÿ ⁄ÙœŸ¢ ‚Ù‚Êÿ≈UË »§ÙÔ⁄ S≈U«UË •Ù»§ •Áà •Êfl‡ÿ∑¢§Ô fløÃ– ¬Ë«UËÿÊ≈˛UË∑§Ô ∞«UÙÀ‚ã≈U ø ∞ÃŒÕ ¸ ßÁã«UÿŸÔ Ô «UÊÿÊÁ’≈UË‚ ∞∑§«U◊Ë •Ù»§ÔÔ «UÊÿÊÁ’≈UË‚ (•Êß∞‚¬Ë∞«UË)Ô (•Êß∞«UË) ‚¢ S ÕÊŸ Ÿ ‚„ÿÙªŸÔ ÿàÔŸ¢ ∑§⁄ÙÁÖ •„◊ŒÊ’ÊŒÔÔ Ÿª⁄ ’Ê‹⁄Ùª º˝C√ÿ◊Ô˜ ¬ÎDÊ¢∑§— 2 ÿ ÿ ¡ŸÊ— ◊Á„‹ÊE ‚¢S∑Χâ ¡ÊŸÁãÖ •ÕflÊ ‚¢S∑Χâ ¬˝Ùà‚Ê„ŸÊÕZ ©à‚È∑§Ê— ‚ÁãÖ •ÕflÊ ÁŸflŒŸêʘ ‚¢S∑ΧÃSÿÒfl ∑§ÊÿZ ∑ΧÃÈZ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ¬˝⁄áÊÊ◊ÍÁø ÷ÁflÃÈ¢ •ÊªÁ◊cÿÁà Ã·Ê¢ ‚¢◊‹Ÿ¢ ∑§ÃÎflÿ¢ ¬˝’㜢∑§Î àflÊ   ‚¢S∑Χà ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊÃÈ¢ ÁfløÊ⁄ʜ˟ʗ ‚fl¸– •Ã— ¬òÊ mÊ⁄Ê »§ÙŸ mÊ⁄Ê flÊ ¬˝àÿˇÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ•Êªàÿ Sfl ŸÊ◊ÊÁ◊œÊŸ¢ ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ÔSÿ SÕÊŸ¢ ‚¢ÁˇÊ# (≈UøÍ∑§«∏UË), Á«USå‹, ŸÊ◊ •fl¢≈U∑§- »§ÙŸ ‚fl¸ ÿÁŒ •òÊ¢ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬˝ŒÊŸŸ ‚¢◊‹Ÿ •Ê◊¢òÊáÊ¢ ŒÊSÿÊ◊—– •ŸŸ ‚¢◊‹Ÿ ◊Êäÿ◊Ÿ ‚fl¸ ‹Ê÷ÊÁãflÃÊ— ÷ÁflcÿÁãà •Ã— •œÒfl ¬˝Ùà‚Ê„¬Ífl¸∑§¬˝·ÿ Sfl ¬Á⁄øÿÙ ßÁÖ ¬Á⁄fløŸÊÕ¸◊Ô˜,Ô ¬˝‚ ÁflôÊÁåÔ× ¬˝∑§Ê‡ÊŸÊÿ ‚¢¬∑¸§ ∑ȧL§ 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬òÊ√ÿfl„Ê⁄ SÕÊŸêʘ — ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. 141, ÁŒ√ÿÊŸ¢Œ ßã«U. ∞S≈U≈U, ¬ÎD ÷ʪ ∞‚.∞◊.‚Ë. ‚Ê©Õ ¤ÊÙŸ, ©œŸÊ, ‚Í⁄Ã. ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 ŒÍ⁄÷Ê·— - 0261-2638454, ŒÍ⁄¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com

×