Hypotheekvormen

419 views

Published on

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hypotheekvormen

 1. 1. HypotheekinformatieKenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Dorpsstraat 56 2712 AM ZOETERMEER Tel: (079) 3 167 167 0 Fax: (079) 3 160 562 E-mail: info@dedriekastelen.nl Website: www.dedriekastelen.nl
 2. 2. Wat is een hypotheek?Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u hetrecht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van hypotheek geldt als zekerheid voor deterugbetaling van de lening. In de praktijk betekent dit dat een hypotheek een geldlening is,waarbij een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, als onderpand dient. Wanneer u degeldlening niet terugbetaalt, heeft de geldverstrekker het recht de woning te verkopen. Uit deopbrengst daarvan kan de lening dan, geheel of gedeeltelijk, worden afgelost.Een hypotheek bestaat meestal uit drie onderdelen:1. Geldlening: Over het bedrag dat geleend wordt, moet hypotheekrente betaald worden. Dehoogte van deze rente hangt onder andere af van de hoogte van de lening, de hypotheekvorm,de duur van de rentevaste periode en de economische situatie in Nederland.2. Aflossing: Het bedrag dat geleend wordt, moet worden terugbetaald aan de geldverstrekker.Dit kan tijdens of aan het einde van de looptijd van de lening. Voor de verschillende manierenvan aflossen, zijn meerdere hypotheekproducten in de markt.3. Verzekeringsdekkingen: Om de risico’s die gepaard gaan bij het afsluiten van een hypotheekte beperken, kunt u een verzekering afsluiten. Voorbeelden van risico’s zijn:arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid.
 3. 3. AnnuïteitenhypotheekTyperend voor een annuïteitenhypotheek is de constante bruto hypotheeklast zolang het tebetalen rentepercentage gelijk blijft. In de beginjaren wordt hoofdzakelijk rente betaald enslechts weinig afgelost. De laatste jaren is de verhouding omgekeerd (veel aflossing en weinigrente). Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen doordat het rentebestanddeel datjaarlijks fiscaal aftrekbaar is steeds kleiner wordt. Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelostdaalt de schuld slechts langzaam. Relatief gezien wordt over de gehele looptijd aanzienlijk meerrente betaald dan bij een lineair afgeloste lening. Deze hypotheekvorm voorziet niet in eendekking bij overlijden. Een passende overlijdensrisicoverzekering kan apart worden afgesloten.Lineaire hypotheekBij een lineaire hypotheek ligt de nadruk op een snelle aflossing van de lening. Doordat deschuld sterk afneemt, is ten opzichte van andere aflossingsvormen het te verwachtenbelastingvoordeel lager. Bij dit systeem liggen zowel de bruto als netto hypotheeklasten in hetbegin van de looptijd het hoogst. Wel zullen deze lasten geleidelijk dalen. Over de gehelelooptijd van de lening gezien, wordt door de structuur van het aflossingspatroon (in vergelijkingmet andere constructies) bij een lineair afgeloste hypotheek de minste rente betaald. Dezehypotheekvorm voorziet niet in een dekking bij overlijden. Een passendeoverlijdensrisicoverzekering kan apart worden afgesloten.
 4. 4. SpaarhypotheekEen spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening in principe pas op de einddatumafgelost wordt met de gegarandeerde uitkering van de spaarpolis waar u gedurende de looptijdvan de lening premie voor betaalt. In geval van eerder overlijden (voor de einddatum) zal delening over het algemeen geheel worden afgelost met de polisuitkering die dan plaatsvindt.Voor het afsluiten van deze hypotheekvorm speelt het te verwachten belastingvoordeel eendoorslaggevende rol. U bent namelijk over de gehele looptijd rente verschuldigd over de vollehypotheek. Fiscaal levert dit de maximaal mogelijke hypotheekrente aftrek op. Daarnaast levertdeze hypotheekvorm weinig risico op, van te voren staat immers het uit te keren bedrag opeinddatum of bij eerder overlijden vast. Deze producten kennen meestal een opslag op dehypotheekrente van 0,2% a 0,3%.Aflossingsvrije hypotheekBij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van delening gebeurt in principe aan het eind van de leningperiode of als het onderpand wordtverkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over devolle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximaal mogelijke renteaftrek op.Vergeleken met andere hypotheekvormen heeft u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagstenetto maandlasten. De hoogte van een aflossingsvrije lening is per geldverstrekker verschillend.Over het algemeen geldt dat een aflossingsvrije hypotheek maximaal tussen de 75% tot 100 %van de executiewaarde kan bedragen. Deze hypotheekvorm voorziet niet in een dekking bijoverlijden. Een passende overlijdensrisicoverzekering kan apart worden afgesloten.
 5. 5. Traditionele levenhypotheekKenmerkend voor de levenhypotheek is dat gedurende de looptijd van de lening niet wordtafgelost. Met de te verwachten opbrengst van de afgesloten levensverzekering wordt eenkapitaal opgebouwd om de lening aan het eind van de looptijd geheel of gedeeltelijk af telossen. Of de lening aan het eind van de looptijd geheel kan worden afgelost is afhankelijk vanhet behaalde rendement en/of eventuele winstdeling. Naast de verschuldigde rente is ookpremie verschuldigd voor aflossing en overlijdensrisicodekking. De bruto en netto hypotheeklastblijft constant zolang het te betalen rentepercentage niet verandert. Omdat de lening in principepas op einddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van de lening rente over de vollehypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximaal mogelijke renteaftrek op.Hypotheek met beleggings-/effectenrekening (Box 3)Een effectenhypotheek of een hypotheek waaraan een beleggingsrekening is verbonden, is infeite een aflossingsvrije geldlening die op einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost metde opbrengst van een eerste en/of periodieke inleg in een effectenportefeuille. Het resultaatvan de belegde gelden is afhankelijk van het geprognosticeerde rendement van deeffectenportefeuille. Om een optimaal rendement te behalen, zult u gedurende de looptijd vande lening voortdurend de spaar- en beleggingsmarkt in het oog moeten houden. Het opbouwenvan de aflossing van de hypotheek brengt derhalve een aantal risicos met zich mee. Omdat delening in principe pas op einddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van de lening renteover de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale renteaftrek op. Dezehypotheekvorm voorziet niet in een dekking bij overlijden. Een passendeoverlijdensrisicoverzekering kan apart worden afgesloten.
 6. 6. Beleggingshypotheek universal life, unit linked (hybride)Deze hypotheekvorm is een variant op de levenhypotheek: gedurende de looptijd van de leningwordt in principe niet afgelost; met de opbrengst van de verzekering op de einddatum kan delening geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Universal Life-verzekeringen onderscheiden zichvan traditionele verzekeringen doordat zij flexibeler zijn en de verzekering sneller kan wordenaangepast aan gewijzigde omstandigheden. De in de premie begrepen spaardelen wordenbelegd in aandelen of obligaties (unit linked) en vaak ook deels gespaard op een rekening methypotheekrentevergoeding en opbrengstgarantie (indien zowel kan worden belegd als gespaardspreken we van een hybride product). De totale opbrengst op de einddatum is voor het nietgegarandeerde deel afhankelijk van het koersverloop gedurende de looptijd van de hypotheek:de hoogte en het karakter van de aandelenmix bepaalt het risico. De hoogte van deverschuldigde premie is sterk afhankelijk van het geprognosticeerde rendement. Hoe hoger deinschatting daarvan is, des te lager de verschuldigde premie. Dit product voorziet standaard ineen dekking bij overlijden, waarbij dient te worden opgemerkt dat wanneer debeleggingsresultaten tegenvallen, de waarde opbouw in de polis tekort schiet. Hierdoor blijft dejaarlijks te verzekeren overlijdensdekking te hoog. Met tot gevolg onvoorzien stijgenderisicopremies en het spaardeel in de vooraf afgesproken verzekeringspremie wordt kleiner enkan zelfs negatief worden. Dit kan deels ondervangen worden door te rekenen met lagerebeleggingsrendementen. Houdt u er rekening mee dat in het verleden gerealiseerderendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Omdat de lening in principe pas opeinddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van de lening rente over de vollehypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale renteaftrek op.
 7. 7. Hypotheek met spaar-/beleggings-/effectenrekeningEen effectenhypotheek of een hypotheek waaraan een beleggingsrekening is verbonden, is infeite een aflossingsvrije geldlening die op einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost metde opbrengst van een eerste en/of periodieke inleg in een effectenportefeuille, al of niet incombinatie met een overlijdensrisicoverzekering.Het resultaat van de belegde gelden is afhankelijk van het geprognosticeerde rendement van deeffectenportefeuille. Om een optimaal rendement te behalen, zult u gedurende de looptijd vande lening voortdurend de spaar- en beleggingsmarkt in het oog moeten houden. Het opbouwenvan de aflossing van de hypotheek brengt derhalve een aantal risicos met zich mee.Naast een rekening op basis van beleggingen bestaan er ook producten die gebaseerd zijn opsparen of een combinatie van sparen en beleggen kennen. Per 1 januari 2008 bestaat demogelijkheid om een geblokkeerde spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning) ofgeblokkeerde beleggings-/effectenrekening (Beleggingsrecht Eigen Woning) te openen. De inlegen het rendement mogen alleen worden aangewend om de eigenwoningschuld af te lossen. Wespreken hier over het zgn. Banksparen. Het product wordt net als de Kapitaalverzekering EigenWoning belast in Box 1 (en moet voldoen aan dezelfde eisen als de KEW). In het kader vanBanksparen bieden enkele aanbieders producten aan waarmee tegen de hypotheekrentegespaard kan worden (zoals bij de spaarhypotheek en zgn. hybride verzekeringen).Omdat de lening in principe pas op einddatum wordt afgelost, wordt de gehele looptijd van delening rente over de volle hypotheeksom betaald. Fiscaal levert dit de maximale renteaftrek op
 8. 8. KrediethypotheekEen krediethypotheek is in feite een lening zonder een vaste of verplichte aflossing. U spreektmet de geldverstrekker een zogenaamde kredietlimiet af. Dat wil zeggen dat u tot een bepaaldbedrag (meestal tot maximaal 75% van de executiewaarde) geld op kunt nemen. Het bijzonderevan een krediethypotheek is dat u eventueel afgeloste bedragen weer kunt opnemen. Alleenover de opgenomen bedragen betaalt u rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aanhet eind van de leningsperiode of als het onderpand wordt verkocht. De rente van eenkrediethypotheek is vaak variabel.
 9. 9. Beleggingsrecht (BEW) en Spaarrekening (SEW) Eigen Woning (“Banksparen”)M.i.v. 1 januari 2008 is de mogelijkheid geïntroduceerd om via een speciale geblokkeerde spaar-of beleggingsrekening fiscaal vrijgesteld te sparen of te beleggen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Deze zogenoemde spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigenwoning (BEW) worden aangeboden door de banken en andere financiële instellingen. Dezespaar- en beleggingsvormen worden fiscaal zoveel mogelijk gelijk behandeld als deKapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). De voorwaarden waaraan de BEW en SEW moetenvoldoen om tot een onbelaste uitkering te leiden, komen in grote lijnen overeen met devoorwaarden die gelden voor de KEW.Het doel is om onbelast een bedrag te sparen waarmee u de eigenwoningschuld kunt aflossen.Dat bedrag heet de kapitaalsuitkering. Deze uitkering is onbelast tot maximaal de schuld op deeigen woning, met een maximum per persoon van € 151.000 (2011). U bent verplicht deuitkering te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen.Het rente- of beleggingsvoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigenwoning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW)TEZAMEN is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan:• € 34.900 (2012) bij 15 t/m 19 jaar premiebetaling• € 154.000 (2012) bij 20 jaar of meer premiebetaling.De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 154.000 (2012) per belastingplichtigegedurende zijn leven.
 10. 10. Overige kenmerken BEW en SEW:• tenminste 15 jaar premie storten;• slechts 1 maal deblokkeren ter aflossing van de eigenwoning schuld;• de hoogste inleg (per jaar) is maximaal 10 maal de laagste inleg (per jaar);• inkomsten (rente en/of beleggingsrendement) van de rekening worden op de rekeningbijgeboekt;• de kredietinstelling moet het bankbedrijf uitoefenen;• als de rekening niet meer aan deze voorwaarden voldoet is de rekening gedeblokkeerd. Erdient dan belasting betaald te worden;• bij scheiding of beëindiging van een samenlevingsovereenkomst mag het vermogen wordenverdeeld. Als de rekening later weer aan de voorwaarden voldoet kan deze opnieuw wordeningezet als BEW/SEW;• gedeeltelijke deblokkering is gelijk aan gehele deblokkering;• de blokkering loopt maximaal 30 jaar;• bij overlijden wordt de rekening geacht te zijn gedeblokkeerd vlak voor het overlijden.Let op:Bij het overhevelen van een spaarvermogen van Box 3 naar Box 1 in verband met het kopen vaneen woning en het afsluiten van een hypotheek geldt voor de BEW en de SEW deomzettingsdatum als ingangsdatum. Voor de KEW is dit niet het geval en geldt deoorspronkelijke ingangsdatum van de spaarpolis. Dit is relevant voor de minimaal 15 of 20 jarigespaartermijn i.v.m. de onbelaste uitkering ter aflossing van de hypotheek. Voor de BEW en deSEW geldt dat het overgehevelde bedrag wordt gezien als de eerste storting waarbij rekeningmoet worden gehouden met de bandbreedte van 1:10.Over het opgebouwde vermogen van de BEW, de SEW en de KEW zal bij overlijdensuccessierecht moeten worden betaald.

×