Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutkijatapaaminen 2016

Autenttisuutta, dialogisuutta ja yhteisöllistä tiedonrakentamista MOOC-toteutuksiin 13.4.2016

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tutkijatapaaminen 2016

  1. 1. Autenttisuutta, dialogisuutta ja yhteisöllistä tiedonrakentamista MOOC-toteutuksiin Sanna Ruhalahti; HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu / jatko-opiskelija Lapin yliopisto @somesanna / sanna.ruhalahti.blogspot.com
  2. 2. Tutkimuskysymykset: Miten DIANA-malli tukee yhteisöllistä tiedonrakentamista mOOC:ssa • Mikä on ryhmäytymisen merkitys oppijayhteisölle? • Miten autenttisten (oppimiskysymyksien) luominen onnistui? • Miten dialoginen osallistuminen toimi avoimella verkkokurssilla • Mitkä tekijät tukevat yhteisöllistä oppimista ja tiedon rakentamista • Miten pedagoginen malli strukturoi oppimista avoimella verkkokurssilla?
  3. 3. mOOC toteutus
  4. 4. Taustaa  Laadullinen tapaustutkimus  Puolistrukturoitu kysely (n=14)  Syvähaastattelu (n=4)  155 kirjautui kurssille  15 opintopiiriä  4 viikon jälkeen oli jäljellä 21 opiskelijaa  5 opintopiiriä  16 suoritti kurssin loppuun (10,3%)  Brasilia, Slovenia, Suomi, Meksiko, UK
  5. 5. Tutkimuksen tulokset tiivistettynä A. Ryhmäytyminen nähdään tärkeänä elementtinä oppimisprosessin alussa, mutta alustan tekniset haasteet ja ei aktiivisten osallistujien määrä hankaloitti ryhmäytymistä B. Autenttisten kysymyksien luominen moduulin oppimistavoitteista koettiin vaikeaksi (yksilö / ryhmä) C. Dialoginen osallistuminen nähtiin vaikeana, vaikka DIANA-mallin käyttö koettiin motivoivana D. Yhteisöllistä tiedonrakentamista tukee kaikkien osallistujien sitoutuminen, tarvitaan jaettua vastuuta ja yhteiset oppimistavoitteet, aikaa yhteiselle ajattelulle ja tiedonrakentamiselle
  6. 6. Pedagogisen mallin käyttö strukturoi yhteisöllistä oppimista vaikka se koettiin haasteelliseksi pedaogigiseksi malliksi mOOC-pilotissa. Ohjausta odotetaan edelleen. ” Teachers have to provide scaffolding and help students. DIANA is the key element to make effective learning [sic]”
  7. 7. MOOC innostus ja ilmiö
  8. 8. Epilogi • Tämän päivän oppimisen tutkimukset viittaavat oppimistulosten ja opintojen mielekkyyden liittyvän yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakentamiseen • Millainen pedagoginen malli tukee? • Millaisia MOOCeja tarvitsemme? • Ihanne pituus, ohjaus? • Miten edetä pedagogiikka edellä? • Miten parantaa sitoutumista ja sisua? • Ilmoittautuminen ja ilmaisuus? • Miten vastata digihaasteeseen?

×