Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mooc-pedagogiikan jäljillä

Kasvatustieteenpäivät 2015, Vaasa

 • Be the first to comment

Mooc-pedagogiikan jäljillä

 1. 1. MOOC- pedagogiikan jäljillä - DIANA-malli yhteisöllisessä tiedonrakentamisessa mOOC- kurssilla Lehtori Sanna Ruhalahti HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Jatko-opiskelija/ Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta @somesanna #kasvatus2015
 2. 2. Digitaalinen murros oppimisessa • Tulevaisuuden digitaalisen oppimisen osalta pedagogiikka pitäisi tulla ensin, toiseksi vasta teknologia • Edistämiseen tarvitaan digiviisautta (Wheeler 2015) • Formaalioppiminen on murroksessa ja tarvitaan uusia toimintamalleja (Scanlon, McAndrew & O´Shea 2015) • Oppimisen tehokkuus • Ensimmäiset MOOCit vuonna 2008 • cMOOCeissä oppiminen nähdään sosiaalisena ja yhteisöllisenä (Haavind & Sistek-Chandler 2015; O´Toole 2013) • mOOCit
 3. 3. Making learning personal (2 op)
 4. 4. MOOC xMOOC cMOOC Mini/ micro mMOOC #etMOOC DOOC ccMOOC mesoMOOC Miten DIANA-malli tukee yhteisöllistä tiedonrakentamista mOOC-toteutuksessa? SPOC
 5. 5. MOOC-alustoja
 6. 6. MOOCien kehityskulku Lähde: Yuan & Powell 2015
 7. 7. MOOC-pedagogiikka? • Millaiseen oppimiskäsitykseen MOOCit perustuu? • Vuosikymmenten oppimisen tutkimuksen tulokset eivät ole kurssien suunnittelijoiden käytössä ( Means, Bakia & Murphy 2014, 69) • Missä on verkkopedagoginen osaaminen? • Pääosin lineaariseen rakenteeseen perustuvia prosesseja • video -> lukutehtävä -> (keskustelualue)-> testi • Missä aito yhteisöllisyys ja yhdessä oppiminen? Yhteisöllinen tiedonrakentaminen? • Oppimistulokset? Millaista osaamista syntyy? • osaamisperusteisuus • MOOC-kurssien suuret keskeyttämisprosentit • lähes 90% osallistujista keskeyttää
 8. 8. Source: http://www.katyjordan.com/ MOOCproject.html
 9. 9. Dialogisuus, autenttisuus ja yhteisöllinen tiedonrakentaminen • Dialogi on avaintekijä verkko- oppimisessa (Aarnio & Enqvist 2001;2002) • Dialogi perustuu tasavertaiseen ajattelun ja yhteisölliseen tiedon- rakentamiseen (Enqvist & Aarnio 2004) • Autenttinen oppija on sitoutunut toimimaan kehittävän ja realistis- ten tehtävien kanssa • Autenttinen oppiminen haastaa opettajankin ottamaan riskejä (Herrington, Reeves &Oliver 2010)
 10. 10. DIANA-malli strukturoi oppimisprosessin Kuva: DIANA-mallin neljä kulmakiveä (Aarnio & Enqvist 2014)
 11. 11. Tutkimus • Laadullinen tapaustutkimus • Puolistrukturoitu kysely (n=14) • Syvähaastattelu (n=4) • Miten DIANA-malli tukee yhteisöllistä tiedonrakentamista mOOC-toteutuksessa? • Mikä on ryhmäytymisen merkitys oppijayhteisölle? • Miten autenttisten (oppimiskysymyksien) luominen onnistui? • Miten dialoginen osallistuminen toimi avoimella verkkokurssilla • Mitkä tekijät tukevat yhteisöllistä oppimista ja tiedon rakentamista • Miten pedagoginen malli strukturoi oppimista avoimella verkkokurssilla?
 12. 12. Kurssille osallistuneet
 13. 13. mOOC-pilotin yleisiä tuloksia • 155 kirjautui kurssille • 15 opintopiiriä • 4 viikon jälkeen oli jäljellä 21 opiskelijaa • 5 opintopiiriä • 16 suoritti kurssin loppuun (10,3%) • Brasilia, Slovenia, Suomi, Meksiko, UK
 14. 14. Alustavaa analyysia tuloksista Ryhmäytyminen nähdään tärkeänä elementtinä oppimisprosessin alussa, mutta alustan tekniset haasteet ja ei aktiivisten osallistujien määrä hankaloitti ryhmäytymistä ”I had bad luck and ended up in an inactive group, and it took a couple of weeks before I was transferred into an active group” Autenttisten kysymyksien luominen moduulin oppimistavoitteista koettiin vaikeaksi (yksilö /ryhmä) ”It took time to realize what is authentic question and how I have to do this [sic]” Dialoginen osallistuminen nähtiin vaikeana vaikka DIANA-mallin käyttö koettiin motivoivana ”Well, using Skype it was kind of difficult, I couldn’t hear one person very well and everyone speaks English differently and I was wondering how dialogical really [...] and then what with the time constrains of the conversation, well I mean to really proceed and to be heard [...]”
 15. 15. Yhteisöllistä tiedonrakentamista tukee kaikkien osallistujien sitoutuminen, jaettu vastuu ja oppimistavoitteet, aikaa yhteiselle ajattelulle ja tiedonrakentamiselle ”if you consider the DIANA model where you’re supposed to create [knowledge] together, a terribly rushed schedule did not do much to foster collaborative knowledge creation” Pedagogisen mallin käyttö strukturoi yhteisöllistä oppimista vaikka koettiin haasteelliseksi pedaogigiseksi malliksi mOOC-pilotissa ”Teachers have to provide scaffolding and help students. DIANA is the key element to make effective learning [sic]”
 16. 16. • Ryhmäytymisen edistää yhteisöllistä tiedonrakentamista • Autenttinen oppiminen vaatii kohdistettua ohjausta oppimisprosessin alussa • Dialogisuus monikansallisissa ryhmissä, yli aikavyöhykkeiden vaatii aikaa ja mahdollisuuksia • MOOC-alustat vs yhteisöllinen ja dialoginen toiminta • MOOC-kulttuurin hyväksyntä? • Miten parantaa sitoutumista ja sisua? • Ilmoittautuminen ja ilmaisuus • Tämän päivän oppimisen tutkimukset viittaavat oppimistulosten ja opintojen mielekkyyden liittyvän yhteisölliseen toimintaan ja tiedonrakentamiseen Nupullaan olevia päätelmiä
 17. 17. Lähteet Aarnio, H. & Enqvist, J. 2001. Dialoginen oppiminen verkossa - DIANA-malli ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Opetushallitus. Helsinki. Aarnio, H., Enqvist, J. & Helenius, M. (toim.) 2002. Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA –toimintamalli. Enqvist, J. & Aarnio, H. 2004. Crucial Dialogic Actions in Co-constructive Knowledge Creation in Online Learning Environment. In L. Cantoni & C. McLoughlin (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2004 (pp. 2576-2583). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Herrington, J., Reeves, T. & Oliver, R. 2010. A guide to authentic e-learning. London: Routledge. Means, B., Bakia, M. & Murphy, R. Learning Online.What Resarch Tells Us About Whether, When and How. New York: Routledge. Scanlon, E., McAndrew, P. & O’Shea, T. 2015. Designing for Educational Technology to Enhance the Experience of Learners in Distance Education: How Open Educational Resources, Learning Design and Moocs Are Influencing Learning. Journal of Interactive Media in Education, 2015(1), 1-9. Wheeler, S. 2015. Learning with ´e ´s. Educational theory and practice in the digital age. Llandysul: Gomer Press.

×