Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museotyö somessa

Luento Helsingin yliopiston museologian opiskelijoille Janne Heinosen kanssa 11.3.2016.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Museotyö somessa

 1. 1. Museotyö  somessa   HY  museologia  11.3.2016     Janne  Heinonen  @pikselia     Sanna  Hirvonen  @sannahirvonen  
 2. 2. Slide  by  Michael  Edson   h?p://www.slideshare.net/edsonm/michael-­‐edson-­‐lego-­‐beowulf-­‐and-­‐the-­‐web-­‐of-­‐hands-­‐and-­‐hearts-­‐for-­‐the-­‐danish-­‐naGonal-­‐museum-­‐awards  
 3. 3. Monelta  monelle   Mukailtu  lähteestä:  h?p://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes  
 4. 4. Internet  on  osa  arkea   •  16–74-­‐vuoGaista  suomalaisista  interneGä  käy?ää  93  %  ja     monta  kertaa  päivässä  käy?äviä  on  74  %   •  16–74-­‐vuoGaista  suomalaisista  54  %  seuraa  jotain  yhteisöpalvelua  ainakin   viikoi?ain   •  Nuorissa  ikäryhmissä  sekä  interneGn  e?ä  yhteisöpalveluiden  käy?öaste   korkein  ja  laskee  iän  myötä   –  esim.  16-­‐24-­‐vuoGaista  90%  seuraa  jotain  yhteisöpalvelua  ainakin   viikoi?ain   Lähde:   Suomen  virallinen  Glasto  (SVT):  Väestön  Geto-­‐  ja  viesGntätekniikan  käy?ö,  2015,  Tilastokeskus  
 5. 5. Internet  on  sosiaalinen   •  12–65-­‐vuoGasta  suomalaisista  68  %  käy?ää  akGivisesG  Facebookia   •  Twi?eriä  käy?ää  akGivisesG  18  %   •  Instagramia  käy?ää  akGivisesG  23%   •  Uusia  (osin)  suljetun  piirin  välineitä  noussut  kilpailijoiksi   •  12–65-­‐vuoGasta  suomalaisista  52%  käy?ää  WhatsAppia   •  Snapcha`a  8  %   •  Kikiä  3  %     Lähde:   h?ps://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-­‐median-­‐kay?o-­‐suomessa-­‐ruotsissa-­‐norjassa-­‐ja-­‐tanskassa-­‐whatsapp-­‐ja-­‐snapchat-­‐kilpasilla/  
 6. 6. Sosiaalinen  media   •  Sosiaalinen  vuorovaikutus   •  Yhteisöjä  ja  verkostoja   •  Käy?äjien  tuo?amaa  sisältöä   •  Käy?äjien  kuratoimaa  sisältöä   •  Tieto  liikkuu  monelta  monelle   •  Tekniset  alustat   •  Väli?ömyys,  tapahtuu  juuri  nyt   •  Viralitee`  
 7. 7. Osallistuminen  verkostoissa   Jakavat  ja  yhdistelevät   informaaGota,  tuo?avat  uu?a   sisältöä,  kommentoivat  jne.   Sleepers   Source:  Miia  Kosonen,  Online-­‐yhteistyö  /  Osallistumisen  tasot  h?p://www.slideshare.net/miiak/online-­‐yhteistyo   20%   Etsivät  hyötyä  tai  viihde?ä  itse   osallistuma?a,  seuraavat   passiivisesG  etäämmältä   80%   Ak>ivikäy@äjät   Opportunis>t,     tarkkailijat  
 8. 8. Kiasma  somessa  
 9. 9. Kiasma  verkossa   Facebook   Kiasma-­‐blogi   kiasma.fi   Twi?er   Instagram   Youtube   Kampanjat   esim.   kiasmatunteella   Hakukoneet   KoordinoinG   Suunni?elu   Sisällöntuotanto   Yhteisöjen  ylläpito   AnalyGikka  ja  kehi?äminen  
 10. 10. Kiasma  verkossa   Facebook   KiasmaMuseum   Kiasma-­‐blogi   kiasma.fi   Twi?er   @KiasmaMuseum   Instagram   @Kiasmagram   Youtube   KiasmaMuseum   Kampanjat   esim.   kiasmatunteella   Hakukoneet   KoordinoinG   Suunni?elu   Sisällöntuotanto   Yhteisöjen  ylläpito   AnalyGikka  ja  kehi?äminen  
 11. 11. Somen  ulo@uvuudet   •  Tullaan  tutuksi,  herätetään   kiinnostus   •  Ollaan  helposG  lähesty?äviä   •  Taideaihe  esille  siellä,  missä   ihmiset  ovat   •  Pyritään  vuorovaikutukseen,   rohkaistaan  osallistumaan,   vahvistetaan  yleisösuhde?a   •  MuseokäynGen  lisääminen   Outreach  /  vaikutuspiirin   laajentaminen   Engagement  /  suhteen   syventäminen  
 12. 12. Kenelle?  Kohdeyleisöt?   PACMAN  Nykyiset  kävijät   PotenGaaliset  kävijät   Verkkoyleisö   VerkkoviesGntä   Yleisöt  
 13. 13.                                                  Facebook   •  >  26  000  tykkääjää   •  0-­‐3  postausta  päivässä   •  OrganisaaGokäy?äjien   haasteena  pienenevä   orgaaninen  näkyvyys,   maksaminen  lähes   pakollista  
 14. 14.                                                              Twi@er   •  9700  seuraajaa   •  Nopeus,  reaaliaikaisuus,   vuorovaiku?eisuus   •  Tiheämpi  päivitysrytmi   kuin  Facebookissa   •  Mukaan  ajankohtaisiin   keskusteluihin  
 15. 15.                              Instagram     •  7300  seuraajaa   •  Kuvapäivitykset   •  Tekijänoikeudet   rajoi?avat  taiteen   esi?elyä  kuvissa  
 16. 16. YouTube       •  Videoiden  jakeluun   •  Upotukset   verkkosivuille  ja   somekanaviin   •  Videoiden  katseluita   kaikkiaan  noin  150  000  
 17. 17. Mitä  sisältöä  ja  miten?  
 18. 18. Sisältö   •  Muiden  tuo?aman  sisällön  kuratoinG:   toimialauuGset,  medialinkit,  yleisön  tuo?ama  sisältö   •  Omat  sisällöt:  teksGt,  valokuvat,  videot,   haasta?elut…   •  Samat  aiheet  eri  muodoissa  eri  kanavissa   •  Yksi?äisten  työntekijöiden  tuo?ama  sisältö   uudelleenjakoon    
 19. 19. Äänensävy   •  Virasto  vai  kaveri?   •  Makro-­‐  vai  mikrotaso?   •  AsiantunGja-­‐arGkkeli  vai  arjen  näkökulma  aiheeseen?   Miten  asia  on  läsnä  elämässä  ja  miksi  se  koske9aa   sinua?    
 20. 20. Käytännöt  
 21. 21. Suunnitelmallisuus  +  reagoin>  
 22. 22. Photo:  Ben  Husman  /  Flickr  (CC  BY  2.0)   Resurssit  
 23. 23. Mi@aaminen  ja  mi@arit  
 24. 24. Uusia  rooleja  tarvitaan   •  HuolehGi  hyvästä   käy?äjäkokemuksesta   •  Fasilitoi  keskustelua   •  Määri?elee  äänensävyn  ja   keskustelutyylin       •  Seuraa  ja  raportoi     à  Palautesilmukka!   Source:  h?p://www.slideshare.net/rhappe/community-­‐management-­‐fundamentals   Yhteisömanageri   JD  Hancock/Flickr  (CC  BY  2.0)  
 25. 25. Museosisältö  moneen  mediaan  
 26. 26. Asiantun>ja  somessa  
 27. 27. Mitä  asiantun>ja  hyötyy  somesta?   •  Verkosto   •  Uu?a  Getoa,  näkemyksiä   ja  keskustelua   •  Oman  osaamisen  esiin   tuominen  ja  myynG   •  InspiraaGo,  vuorovaikutus   •  Työyhteisö  työpaikan   seinien  ulkopuolella   Kooste  vastauksista:     h?ps://storify.com/sannahirvonen/   mita-­‐asiantunGja-­‐hyotyy-­‐somesta  
 28. 28. Myös  organisaa>o  hyötyy   “Mitä  useammin  yleläiset  kertovat  omasta  arkipäivästään   työssään,  sitä  enemmän  suomalaiset  @etävät,  mitä  kaikkea   Yle  tekee.     Ideat  parantuvat  verkostoissa,  kun  ne  törmäävät  toisiin   ideoihin,  hankkeisiin  ja  asiantun@joihin.  Avoimuus  tuo   mahdollisuuksia  ja  maine9a,  mikä  on  tärkeä  mo@vaa9ori.”     Tuija  Aalto,  Ylen  strategiapäällikkö  
 29. 29. Työstä  kanna@aa  puhua,  koska…   •  Saat  palaute?a,  ideat  jalostuvat   •  Löydät  yhteistyökumppaneita  ja  verkostoja   •  Vahvistat  viesGäsi   •  Teet  tunnetuksi  osaamistasi  ja  opit  toisilta     •  Työsi/alasi  voi  olla  merkityksellinen  vain,  jos  siitä   Gedetään  
 30. 30. Twii@aa  työstäsi  
 31. 31. Jaa  ajatuksesi  blogissa  
 32. 32. Kirjoita  blogiin   •  Oma  blogi     •  OrganisaaGon  blogi   •  Ajatusten  kehi?äminen  ja  testaaminen,   tehdystä  kertominen   •  Sirpaleiden  kokoaminen          
 33. 33. Vinkkejä  blogikirjoi@amiseen   •  Yksi  idea  kerrallaan   •  Muotoile  tarkoituksenmukaisesG   •  Tarjoa  linkkejä  muihin  sivustoihin  ja   Getolähteisiin     •  Varmista,  e?ä  ihmiset  löytävät  kirjoituksesi  
 34. 34. Jaa  esityksesi  SlideSharessa  
 35. 35. Kuratoi  verkossa   •  Kerää,  suodata  ja  jaa  relevan?eja  sisältöjä  lii?yen   Ge?yyn  aihepiiriin     •  Nosta  esiin  muiden  tuo?amia  hyviä  sisältöjä   •  Kuraa?orin  roolin  voi  o?aa  yksilö  tai  yhteisö  

×