สัญญายืมเงิน

1,541 views

Published on

ลองอัพ ดู ค่ะ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สัญญายืมเงิน

  1. 1. สัญญายืมเงิน แบบ 216ยื่น เลขต่อ……………………………………………………………………………………… ที่………………………………………….. … วันครบ กำาหนด……………ข้าพเจ้า…………………………………………………..……………….ตำาแหน่ง………………………………..……………………………..สังกัด……………………………………………….………………..……จังหวัด…………………………..……………………………………มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก…………………………………………………………………………….……………………………………….เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ……………………………………………………………………………….…………………………………………..ค่าเบี้ยเลี้ยง………………………….….วัน วันละ…………………………………………………………บาทค่าที่พัก…………………..……..………คืน คืนละ……………………………………….……...………...บาทค่าพาหนะ…………………………………………………………………………………….………………บาทอื่นๆ……………………………………………………………………………….………………………….บาทตัวอักษร (………………………………………………………………..…………………………..….) รวมเงิน ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำาใบสำาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน 15 วัน นับแต่วันทีได้รับเงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำาหนด ่ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำาเหน็จ บำานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงจะได้รับจากทางราชการชดใช้จำานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันทีลายมือชื่อ………………………………………………………ผู้ยืม วันที่…………เดือน………….……พ.ศ. …………..
  2. 2. เสนอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้จำานวน……………………………………………..บาท (ตัวเลข) (………..………………………………………………...) (ตัวหนังสือ)ลงชื่อ………………………………………………… วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ……………………… (เจ้าหน้าที่การเงิน) คำาอนุมัติ อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………………………………………………………………………บาท (ตัวเลข) (………..………………………..………………………...) (ตัวหนังสือ)ลงชื่อผู้อนุมัติ………………………………………………… วันที่…………..เดือน…………………….…………พ.ศ…………………… (ผู้บริหารโรงเรียน) ใบรับเงิน ได้รับเงินยืมจำานวน……………………………………..บาท (ตัวเลข)(………………………………………..……….…….)(ตัวหนังสือ)ไว้เป็นการถูกต้องแล้วลงชื่อ…………………………………………………..ผู้รับเงิน วันที่…………..เดือน………….…………พ.ศ…………………… รายการส่งใช้เงินยืม รายการส่งใช้ ครั้งที่ วัน/เดือน/ เงินสด จำานวน คงค้าง ลายมือ ใบรับเลข ปี / ใบ ชื่อผู้รับ ที่ สำาคัญ
  3. 3. ……… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… …………… ……… ……… …………… ………… …………………… … ……… ……… …. ………… ………… ……… ……… …………… … … ………… ………… …………หมายเหตุ 1. ยื่นต่อผู้อำานวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกกอง คลังหรือตำาแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันนี้แล้วแต่กรณี 2. ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม 3. ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำาเงินยืมไปใช้จ่าย 4. เสนอต่อผู้มีอำานาจอนุมัติ

×