Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparell Respiratori 1C

7,618 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aparell Respiratori 1C

 1. 1. Aparell respiratori
 2. 2. 1.Aparell respiratori i funcions. <ul><li>L'aparell respiratori és el conjunt d'estructures que intervenen en l'intercanvi de gasos.
 3. 3. La seua funció principal és la d'incorporar oxigen, necessari per al metabolisme cel.lular,i eliminar el diòxid de carboni que es produix en aquestos processos metabòlics. </li></ul>
 4. 4. L'aparell respiratori esta format per: <ul><li>El nas:format per dos orificis d'entrada i eixida d'aire.Estan coberts de pèls per a filtrar l'aire.
 5. 5. La boca:també s'utilitza per a la respiració.
 6. 6. La faringe:conduix l'aire.
 7. 7. La laringe:en ella es troben les cordes vocals. També servix per a conduir l'aire.
 8. 8. Tràquea:és un tub amb anells que conduix l'aire fins als bronquis. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Bronquis:Tubs en que es ramifica la tràquea i que conduixen l'aire.
 10. 10. Bronquíols: és cadascuna de les branques en que es divideixen els bronquis.
 11. 11. Pulmons:són dos òrgans en forma d'esponja compostos per milions de bosses anomenades alvèols.
 12. 12. Alvèols:són xicotetes bosses dels pulmons on es produeix l'intercanvi de gasos.
 13. 13. Diafragma:múscul que ajuda a la respiració juntament amb els músculs intercostals. </li></ul>
 14. 15. Recorregut de l'aire al sistema respiratori: <ul><li>L'aire entra per les fosses nasals (o per la boca) on es filtrat i calentat.
 15. 16. Passa per la faringe, es dirigix cap a la laringe i arriba a la tràquea.
 16. 17. La tràquea es ramifica en els dos bronquis i passa als bronquíols on continua fins als pulmons.
 17. 18. Dels pulmons arrba fins als alvèols on es produix l'intercanvi de gasos : </li></ul>
 18. 19. <ul><ul><ul><li>S'allibera l'oxigen,que passarà a la sang i s'arreplega el diòxid de carboni.
 19. 20. L'aire carregat de diòxid de carboni fa el recorregut invers per a ser expulsat del cos. </li></ul></ul></ul>
 20. 21. <ul><li>Són transtorns de la funció que consistix en prendre oxigen i expulsar diòxid de carboni (intercanvi de gasos).
 21. 22. Les principals causes de les malalties són: </li><ul><ul><ul><li>La contaminació atmosférica
 22. 23. El tabac
 23. 24. L'augment de les malalties infeccioses
 24. 25. El canvi de les condicions climàtiques
 25. 26. Les malalties que debiliten el sistema inmunològic </li></ul></ul></ul></ul>2.Malalties de l'aparell respiratori.
 26. 27. Les malalties pulmonars bàsicament són de dos tipus: <ul><li>Malatia pulmonar obstructiva: </li></ul>A causa de l'estretiment o l'obstrucció de les vies respiratòries, disminuix el volum d'aire exhalat.Les mé freqüents són l'asma, l'enfisema i la bronquitis crònica. <ul><li>Malaltia pulmonar restrictiva: </li></ul>A causa de la pèrdua d'elasticitat dels pulmons, disminuix el volum total d'aire que contenen.
 27. 28. 2.1.Malalties pulmonar obstructives. Asma És una malaltia inflamatòria de l'aparell respiratori que provoca dificultat en la respiració (dispnea). <ul><li>Causes:
 28. 29. Les causes d'aquesta inflamació són incertes.
 29. 30. Síntomes: </li></ul>-Silbàncies (xiulits) -Dispnea (sensació de falta de respiració) -Opressió toràcica -Tos
 30. 31. <ul><li>Tractament: </li></ul>-Broncodilatadors -Glucocorticoides inhalats -Educació i control ambiental (cas d'al.lèrgia o desencadenament) -Tractament de les comorbiditats(malaties que l'empijoren,com les infeccions respiratòries)
 31. 33. Enfisema És una malaltia pulmonar que danya els alvèols provocant que els pulmons siguen menys cpaços d'expandir-se i de contraure's degut a una pèrdua d'elasticitat. <ul><li>Causes: </li></ul>-El tabac:provoca l'alliberament de químics des dels pulmons que danyen la paret dels alvèols <ul><li>Síntomes: </li></ul>-Pèrdua de pes -Ansietat -Fatiga
 32. 34. -Disnea -Edema <ul><li>Tractament: </li></ul>-Ajuda per a deixar de fumer -Broncodilatadors -Antibiòtics -Exercicis de rehabilitació pulmonar
 33. 35. Bronquitis crònica És un inflamació a llarg termini dels bronquis que resulta en un aument de la producció de moc, així com altres canvis. <ul><li>Causes: </li></ul>-Infeccions bacterianes o virals -Contaminació del medi ambient -Tabac <ul><li>Síntomes: </li></ul>-Tos -Expectoració (escupir) de moc
 34. 36. -Dificultat per a respirar -Pell i llavis de color blavós <ul><li>Tractament: </li></ul>-Broncodilatadors -Suplementació d'oxigen mitjançant botelles portàtils -Transplantament de pulmó
 35. 37. Fibrosis pulmonar La fibrosis danya els teixits dels pulmons.Els alvèols s'inflamen i es plenen de cicatrius.Si la cicatrització avança els pulmons es tornen rígids,és més dificil agafar aire ies posible que a la sang no arribe prou oxigen. <ul><li>Factors que acceleren el desenvolupament de la fibrosis pulmonar: </li></ul>2.2.Malalties pulmonar restrictives.
 36. 38. <ul><li>Factors que acceleren el desenvolupament de la fibrosis pulmonar: </li><ul><ul><ul><ul><li>Infeccions(virus,bateries,fongs o paràsits)
 37. 39. Factors ocupacionals o ambientals (pols de sílice o fibres de asbestos)
 38. 40. Radiació (radioterapia)
 39. 41. Medicaments
 40. 42. Altres malalties </li></ul></ul></ul></ul><li>Diagnòstic: </li><ul><ul><ul><ul><li>Radiografies de tòrax:descarten altres malalties pulmonars. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 41. 43. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Proves respiratòries:mesura la capacitat respiratòria en repòs i en exercici (espiròmetre). </li></ul></ul></ul></ul><li>Broncoscopia y biopsia transbronquial : </li><ul><ul><ul><ul><li>s'obté una mostra de teixit pulmonar. </li></ul></ul></ul></ul><li>Complicacions: </li><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hipoxemia
 42. 44. Hipertensió pulmonar
 43. 45. El cor dret falla </li></ul></ul></ul></ul></ul></ul>
 44. 46. <ul><li>Síntomes: </li></ul>-Disnea -Tos -Febre -Disminució de la massa corporal <ul><li>Tractament: </li></ul>-Fàrmacs(corticoide i citotòxics) -Antifibròtics.
 45. 47. El tabac s'obté de la planta Nicotiana originaria d'Amèrica ,en l'actualitat està format per fulles de diverses plantes del génere, en concret Nicotiana Tabacum. Es consumix de diverses formes, principalment per combustió produint fum. El seu particular contingut en nicotina la fa molt adictiva. 3.Perill del tabac.
 46. 48. Efectes inmediats del tabac <ul><li>Arruges prematures coloració gris(rostre del fumador)
 47. 49. Taques en les dents,càries i infeccions
 48. 50. Mal olor corporal perque s'inpregna l'olor del tabac
 49. 51. Taques groguenques en ungles i dits
 50. 52. Disminució del rendiment esportiu
 51. 53. Aument de la tos
 52. 54. Pèrdua d'apetit </li></ul>
 53. 55. Conseqüències del consum de tabac <ul><li>Bronquitis crònica
 54. 56. Càncer de pulmó
 55. 57. Càncer de laringe
 56. 58. Enfisema pulmonar
 57. 59. Hipertensió arterial
 58. 60. Gastritis crònica
 59. 61. Malaltia coronària (angina o infarto de miocardio) </li></ul>
 60. 62. Enquesta sobre el consum de tabac <ul><li>1. ¿Eres fumador/a? </li></ul>FUMADORES  SI: 45 % NO FUMADORES  NO: 55 % TOTAL 100 % <ul><ul><ul><li>2.1. En caso afirmativo: ¿Fumas habitualmente en tu lugar de trabajo? </li></ul></ul></ul>FUMADORES SI: 100 % NO FUMADORES - TOTAL SI: 45 % <ul><ul><ul><li>2.2. En caso afirmativo: ¿Estarías dispuesto a seguir un programa para dejar de fumar? </li></ul></ul></ul>FUMADORES SI: 89 % NO FUMADORES - TOTAL SI: 40 %
 61. 63. <ul><li>3. ¿Alguna vez te has sentido molesto por el humo del tabaco en el ambiente? </li></ul>FUMADORES SI: 83 % NO FUMADORES SI: 72 % TOTAL SI: 77,5 % <ul><li>4. En caso afirmativo: ¿Tu respuesta ha consistido en expresar tu malestar?
 62. 64. FUMADORES SI: 11 % </li></ul>NO FUMADORES SI: 13 % TOTAL SI: 12,5 % <ul><li>5. ¿Crees que se deberían tomar medidas para regular el consumo de tabaco en los lugares de trabajo? </li></ul>FUMADORES SI: 83 % NO FUMADORES SI: 100 % TOTAL SI: 92,5 %
 63. 65. <ul><ul><ul><li>5.1. ¿Qué tipo de medidas?: Prohibición de fumar en espacios cerrados. </li></ul></ul></ul>FUMADORES SI: 22 % NO FUMADORES SI: 64 % TOTAL SI: 45 % <ul><ul><ul><li>5.2. ¿Qué tipo de medidas?: Establecer zonas en las que no se pueda fumar y habilitar zonas para fumadores. </li></ul></ul></ul>FUMADORES SI: 61 % NO FUMADORES SI: 36 % TOTAL SI: 47,5 % <ul><li>6. ¿Conoces la existencia de un Anteproyecto de Ley que establecerá la prohibición total del consumo de tabaco en lugares de trabajo? </li></ul>FUMADORES SI: 89 % NO FUMADORES SI: 55 % TOTAL SI: 70 %
 64. 68. Quan les cel.lules del cos es reproduixen de forma descontrolada formen masses anormals(tumors). Els tumors poden ser: <ul><li>Benignes:quan no se propaguen per zones que comprometen la vid de la persona.
 65. 69. Malignes: quan causen danys als teixits i als organs corporals poguent provocar la mort. </li></ul>Causes <ul><li>Tabac
 66. 70. Efectes del radó (gas radioactiu)
 67. 71. Predisposició genética(mutacions genétiques) </li></ul>4. Càncer de pulmó.
 68. 72. <ul><li>Exposición a carcinogenonos
 69. 73. Marihuana
 70. 74. Polvo de talco
 71. 75. Exceso o deficiencia de vitamina A
 72. 76. Contaminación del aire </li></ul>Síntomas <ul><li>Tos o dolor en el tòrax
 73. 77. Silbato en la respiración </li></ul>Tratamiento <ul><li>Cirugia
 74. 78. Radioterapia
 75. 79. Quimioterapia </li></ul>

×