Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Escola Pepa Colomer Centres Innovadors

171 views

Published on

Presentació PEC Escola Pepa Colomer a la 2a trobada centres innovadors de Catalunya.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Escola Pepa Colomer Centres Innovadors

 1. 1. ESCOLA PEPA COLOMER PROJECTE EDUCATIUPROJECTE EDUCATIU JUNTS APRENEM A APRENDRE, creant i representant
 2. 2. ÍNDEXÍNDEX • CONTEXT DE CENTRE • MISSIÓ I VISIÓ • OBJECTIUS • DISSENY DEL PEC • BASES DEL PROJECTE • PROJECTES DE L’ESCOLA • RESULTATS • LIMITACIONS • CONCLUSIONS
 3. 3. CONTEXT DE CENTRE 1. Tancament administratiu ▫ Baix rendiment de l’alumnat= baixa autoestima ▫ 25% d’absentisme escolar ▫ Alta conflictivitat en la convivència ▫ Prejudicis culturals 2. Diversitat: ▫ 11% comunitat gitana i 38% altres cultures ▫ NSCD: 93 alumnes (23,66%) 3. Escola estigmatitzada
 4. 4. MISSIÓ I VISIÓ •Escola de n0va creació •Encàrrec:  Projecte artístic •Missió:  Millora de la convivència i dels aprenentatges •Visió:  Metodologies actives  Escola oberta a la comunitat
 5. 5. OBJECTIUS • Aconseguir la motivació pels aprenentatges. • Fer créixer la motivació i l’autoestima de l’alumnat.
 6. 6. OBJECTIUS • Millorar la convivència entre tots els membres de la comunitat. • Generar sentiments de pertinença a un grup i de treball en equip.
 7. 7. OBJECTIUS • Establir vincles amb l’entorn proper. • Projectar l’escola externament.
 8. 8. DISSENY DEL PEC
 9. 9. MODEL D’ALUMN@ AUTÒNOM@ QUE ESTRUCTURA EL PENSAMENT AMB INICIATIVA QUE SAP CONVIURE I HABITAR EL MÓN
 10. 10. MODEL DOCENT que potencia... LA FUNCIONALITAT LA TRANSVERSALITAT L’AUTONOMIA DE L’ALUMNAT LA INCLUSIÓ
 11. 11. LA INTERACCIÓ ENTRE IGUALS LA INNOVACIÓ LA DIVERSIFICACIÓ DE REFORÇOS LES METODOLOGIES ACTIVES MODEL DOCENT que potencia...
 12. 12. MODEL D’AULA Cooperativa On es gestionen les emocions Es treu el màxim profit Mateixes oportunitats d’aprenentatge per a tot@s S’atèn la diversitat L’alumnat és el centre de l’aprenentatge
 13. 13. MODEL D’ESCOLA ESCOLA VINCULADA AMB L’ENTORN ESCOLA POTENCIADORA DE CIUTADANS CRÍTICS I PARTICIPATIUS ESCOLA INCLUSIVA ESCOLA INTEGRADORA DE LLENGUATGES (MUSICAL, CORPORAL, ARTS ESCÈNIQUES...) ESCOLA PARTICIPATIVA, OBERTA I PROPERA COMUNITAT D’APRENENTATGE
 14. 14. BASES DEL PROJECTEBASES DEL PROJECTE
 15. 15. INFANTIL PRIMÀR IA SECUNDÀRIA On volem arribar?
 16. 16. VOLEM QUE ELS NOSTRES ALUMNES, QUAN ACABIN L’ENSENYMENT OBLIGATORI, SIGUIN CAPAÇOS DE... VOLEM QUE ELS NOSTRES ALUMNES, QUAN ACABIN L’ENSENYMENT OBLIGATORI, SIGUIN CAPAÇOS DE... 1. Plantejar-se i RESOLDRE PROBLEMES en col·laboració. 2. Interpretar la informació i analitzar-la CRÍTICAMENT. 3. EXPRESAR les seves idees. 4. Treballar EN EQUIP. 5. Continuar aprenent AL LLARG DE LA VIDA.
 17. 17. COM HO FEM?COM HO FEM? AUTONOMIA CURRICULAR AUTONOMIA CURRICULAR EQUIP AMB OBJECTIUS COMPARTITS EQUIP AMB OBJECTIUS COMPARTITS LIDERATGE PEDAGÒGIC LIDERATGE PEDAGÒGIC COMUNITAT EDUCATIVA
 18. 18. LIDERATGE PEDAGÒGICLIDERATGE PEDAGÒGIC
 19. 19. LIDERATGE DISTRIBUÏT • Consell de direcció, grups base, grups d’experts... • Lideratge en processos d’ensenyament- aprenentatge.
 20. 20. LIDERATGE DISTRIBUÏT • Clima de responsabilitat compartida. • Comunitat Professional d’Aprenentatge: claustres pedagògics • Gestió del temps i del treball dels equips educatius: flexibilitat.
 21. 21. LIDERATGE DISTRIBUÏT • Formació docent i pràctica reflexiva en claustres. • Innovació fonamentada en el consens.
 22. 22. LIDERATGE DISTRIBUÏT • Aprenentatge entre iguals. • Perspectiva inclusiva: tenir en compte les diferències individuals, construir connexions horitzontals, confiança i altes expectatives entre l’equip de treball.
 23. 23. EQUIP AMB OBJECTIUS COMPARTITSEQUIP AMB OBJECTIUS COMPARTITS
 24. 24. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FORMACIÓ DOCENT •Claustres formatius •Formacions internes dins del PFZ •Intercanvi escoles •Fòrums i congressos •Artistes experts de projectes d’escola
 25. 25. AUTONOMIA CURRICULARAUTONOMIA CURRICULAR
 26. 26. AUTONOMIA CURRICULARAUTONOMIA CURRICULAR CONTINGUTSCONTINGUTS COMPETÈNCIESCOMPETÈNCIES METODOLOGIAMETODOLOGIA AVALUACIÓAVALUACIÓ ALUMN@ Què ha d’aprendre? Per a què ho ha d’aprendre? Com ho ha d’aprendre? Com sabem si ho ha après?
 27. 27. QUÈ HA D’APRENDRE?QUÈ HA D’APRENDRE? CONTINGUTSCONTINGUTS  Decret 181/2008 Educació Infantil  Decret 119/2015 Educació Primària  LOMCE 2013
 28. 28. 1. APRENDRE A SER I A ACTUAR D’UNA MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA. 1. APRENDRE A SER I A ACTUAR D’UNA MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA. 2. APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR. 2. APRENDRE A PENSAR I COMUNICAR. COMPETÈNCIESCOMPETÈNCIES PER A QUÈ HO HA D’APRENDRE?PER A QUÈ HO HA D’APRENDRE?
 29. 29. 3. APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA. 3. APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA. 4. APRENDRE A CONVIURE I A HABITAR EL MÓN. 4. APRENDRE A CONVIURE I A HABITAR EL MÓN.
 30. 30. COM HO HA D’APRENDRE?COM HO HA D’APRENDRE? METODOLOGIAMETODOLOGIA 1. CONTEXTOS SIGNIFICATIUS que desenvolupin la curiositat, la creativitat, la imaginació i l'interès; 2. ARGUMENTANT les idees i discutint; 3. MANIPULANT objectes i materials didàctics; 4. UTILITZANT L’ERROR com a font d’aprenentatge; 5. CREANT UN AMBIENT en que tothom se senti que pot avançar (ALTES EXPECTATIVES D’APRENENTATGE).
 31. 31. COM SABEM SI HO HA APRÈS?COM SABEM SI HO HA APRÈS? AVALUACIÓAVALUACIÓ 1. Realitzant BONES PREGUNTES; 2. Fent OBSERVACIONS sobre el que s’ha aconseguit; 3. Posant en CRISI conjectures fetes; 4. DEIXANT TEMPS per aprendre (no explicar res que l’alumn@ pugui deduir per si sol); 5. Utilitzant DIFERENTS INSTRUMENTS d’avaluació: discussions, treballs en grup, exposicions orals, investigacions, proves...; 6. Proposant problemes amb DIFERENTS SOLUCIONS.
 32. 32. PROJECTES DE L’ESCOLA
 33. 33. 1. PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
 34. 34. UNA ESCOLA PENSADA DES D’UNA MIRADA DE PRESENT I DE FUTUR UNA ESCOLA PENSADA DES D’UNA MIRADA DE PRESENT I DE FUTUR OBJECTIU: aprendre coneixements i habilitats per a poder utilitzar-los en el seu entorn i al llarg de la vida (èxit social, escolar i personal). P3 Primària Secundària
 35. 35. Aprofitament de nous camins pedagògics
 36. 36. Sé sumar, sé restar, sé dividir... però no sé resoldre problemes!!
 37. 37. METODOLOGIES ACTIVES Treball per projectes Aprenentatge cooperatiu Aprenentatge Basat en Problemes Ambients
 38. 38. TREBALL PER PROJECTES
 39. 39. APRENENTATGE COOPERATIU
 40. 40. APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES ENIGMES PROBLEMES DE LA VIDA QUOTIDIANA
 41. 41. AMBIENTS Científic-matemàtic Motriu Llum i foscor Joc simbòlic Artístic Grafisme
 42. 42. 2. PROJECTE D’INNOVACIÓ: COMUNITAT D’APRENENTATGE
 43. 43. GRUPS INTERACTIUS
 44. 44. • Una organització flexible a l’aula. • Una estratègia didàctica més activa i motivadora. • Una metodologia que  Afavoreix la col·laboració.  Millora la solidaritat.  Accelera els aprenentatges.
 45. 45. TERTÚLIES DIALÒGIQUES
 46. 46. • Es potencien interaccions que milloren i acceleren la lectura. • Fomenten l’esperit reflexiu i crític dels alumnes. • Afavoreixen la integració dels alumnes en la societat de la informació.
 47. 47. ESTRUCTURA DE DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA Consell de Delegad@s families i alumn@s Comissions mixtes: NOFC, Biblioteca… Tertúlies dialògiques Espais de conversa
 48. 48. FORMACIONS EN FAMÍLIA «Connecta Jove» Teatre familiar
 49. 49. Espais de conversa Projecte ERDISC Comissions mixtes
 50. 50. NECESSITEM DE TOTHOM • Voluntaris: pares, mares, avis, ex- alumnes de pràctiques... • Alumnes de pràctiques: 5 de Primària de la UB 2 de Infantil de la UB 2 de Menció de Música de la UAB 2 de Pedagogia de la UB ....
 51. 51. MODEL DIALÒGIC DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES El Club dels Valents Lema “M’agrada que em tractis bé, sinó ho compleixes PASSO DE TU”.
 52. 52. EXTENSIÓ DEL TEMPS D’APRENENTATGE • Reforços dels aprenentatges: 5è i 6è • Espais personals per alumn@s NSCD. • Lecxit (Fundació Jaume Bofill) • Àrab (dos nivells)
 53. 53. SERVEIS A LA COMUNITAT
 54. 54. APRENENTATGE-SERVEIS AMB L’INSTITUT LES SALINES Alumn@s de Jardineria dissenyen el nostre jardí
 55. 55. ESCOLA OBERTA A LA COMUNITAT PATI OBERT ESCOLA SEMPRE OBERTA A TOTA LA COMUNITAT
 56. 56. 3. PROJECTE SINGULAR: Junts aprenem amb les Arts
 57. 57. MusicART EnDansa’t AMBIENTS ARTÍSTICS
 58. 58. ExpressART ARTvisual ARTeatre
 59. 59. EntreCordes (EMMP) PROJECTES EXTERNS
 60. 60. MUS-E (Fundació Yehudi Menuhin) EI: Circ CI: Teatre CM: Dansa Espanyola CS: Dansa Creativa
 61. 61. Basket Beat (Josep Mª Aragay) SardaPrat (Federació Sardanista i Picacrestes)
 62. 62. Dansa i Educació (Institut del Teatre)
 63. 63. Musicomàtics (Proyecto Coménius + UAB)
 64. 64. Projecte «Apadrinem el Monòlit de Pau Casals» (CRP y Departament d’Ensenyament)
 65. 65. Projecte «PercuPrat» Grup de Tabals
 66. 66. Projecte Transdisciplinar anual Vinculat a un eix transversal: •2014-2015: Identitat (Namana) •2015-2016: Equitat (Yehudi Menuhin) •2016-2017: Gènere (Pepa Colomer)
 67. 67. FIVE DAYS TO DANCE
 68. 68. RESULTATS
 69. 69. RESULTATS • Motivació per aprendre  Millora en els aprenentatges. • Reducció de l’absentisme escolar.
 70. 70. RESULTATS • Relacions de confiança entre nen@s, famílies, docents... • Acceptació de normes d’obligat compliment. • Millora la qualitat de la convivència.
 71. 71. DIFICULTATS / LIMITACIONS •Creences dels diferents docents. •Por personal. •Disponibilitat de pocs espais temporals •Estabilitat de la plantilla docent.
 72. 72. DIFICULTATS / LIMITACIONS • Context cultural i històric individualista i competitiu. (pressió social) com a contrapunt del bé comú. • Acceptar les nostres limitacions • Passar del saber al ser conscient (docents i alumnes). • Acceptar la crítica constructiva com a necessitat bàsica (clima de confiança).
 73. 73. CONCLUSIONS Què ens porta? ▫ Innovació. ▫ Participació. ▫ Compartir experiències. ▫ Establir vincles forts entre els docents. ▫ Perdre la por al fracàs, canvi d’actitud.
 74. 74. CONCLUSIONS ▫ Compromís i corresponsabilitat amb el projecte de centre. ▫ Producció de materials curriculars competencials. ▫ Establiment de consensos pedagògics. ▫ Assegurar que aquest discurs pedagògic arriba a tothom (taca d’oli).
 75. 75. Cuideu-vos uns als altres. Compartiu les vostres energies amb el grup. Ningú ha de sentir-se sol ni segregat, perquè és llavors quan no arribarem al cim. WILLI UNSOELD, RENOMBRAT ALPINISTAWILLI UNSOELD, RENOMBRAT ALPINISTA
 76. 76. “Dreaming, after all, is a form of planning” Gloria Steinem
 77. 77. Mail: a8074483@xtec.cat Escola Pepa Colomer C/Tibidabo, s/n Tel: 933796870 Escola Pepa Colomer C/Tibidabo, s/n Tel: 933796870 Pàgina web: http://agora.xtec.cat/escolapepacolomer/

×